Litania do Matki Bo?ej Mi?osierdzia
Modlitewnik - Litanie
 
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Bo?e Ojcze bogaty w mi?osierdzie - zmi?uj si? nad nami.
Synu Bo?y objawiaj?cy mi?osierdzie Ojca - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty, ?ród?o mi?o?ci i mi?osierdzia - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e poprzez swoj? Opatrzno?? opiekuj?cy 
si? ca?ym stworzeniem - zmi?uj si? nad nami.
 
Matko pi?knej mi?o?ci,
Matko mi?osierdzia,
Matko lito?ci i ?aski,
Matko ofiarno?ci i dobroci,
Matko po?wi?cenia i s?u?by,
Wszechmocy b?agaj?ca,
Szafarko Bo?ego mi?osierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomo?ycielko g?odnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tu?aczy,
Opiekunko ubogich i uci?nionych,
Obro?czyni wdów i sierot,
Drogowskazie b??dz?cych i zagubionych,
Or?downiczko upo?ledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwi?zionych i osamotnionych,
Pociecho w?tpi?cych i zrozpaczonych,
Ostojo cierpi?cych i konaj?cych. 
 Przyk?adowy obraz 
 
Umi?owana Córko Ojca przedwiecznego - us?ysz nasze b?agania.
Matko Jednorodzonego Syna Bo?ego - us?ysz nasze b?agania.
Oblubienico Ducha ?wi?tego - us?ysz nasze b?agania.
 
Przez przywilej Niepokalanego Pocz?cia stanowi?cy szczególny 
dar mi?osierdzia Bo?ego, 
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bo?ego i podj?cie misji 
uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie ?wi?tej El?biety i uwielbienie w jej domu pie?ni? 
Magnificat mi?osierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie, 
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i ch?odzie dla 
ubogacenia nas wszystkich Jego hojno?ci?,
Przez Ofiarowanie w ?wi?tyni Bogu swego Syna jako zado??uczynienie 
za grzechy ?wiata i zgod? na przyj?cie miecza bole?ci,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w ?wi?tyni i rozwa?anie w sercu 
Jego s?ów o potrzebie obecno?ci w sprawach Bo?ych,
Przez troskliwo?? okazan? w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u 
Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebuj?cych,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczaj?cym 
i pokorne podporz?dkowanie swego ?ycia zbawczym planom Boga,
Przez wspó?udzia? w dziele odkupienia na krzy?u i podj?cie 
z woli Syna macierzy?skiej opieki nad Ko?cio?em i ca?? ludzko?ci?,
Przez trwanie na modlitwie z Aposto?ami w Wieczerniku dla wyproszenia 
ludzko?ci mocy i darów Ducha ?wi?tego,
Przez tajemnic? Wniebowzi?cia, która nieustannie owocuje dla nas 
or?downictwem u Boga i po?rednictwem wszelkich ?ask.
Przyk?adowy obraz 
 

Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - wys?uchaj nas, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - zmi?uj si? nad nami.

 

Módlmy si?: Bo?e w Trójcy ?wi?tej jedyny, który jeste? Mi?o?ci? Mi?osiern?, prosimy Ci? pokornie przez wstawiennictwo Matki Mi?osierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz s?abo?ci, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach do?wiadcze? i wspieraj w przeciwno?ciach losu. Naucz nas te? post?powa? drog? Twoich przykaza? i b?ogos?awie?stw oraz pe?ni? uczynki mi?osierdzia, by?my staj?c si? sol? tej ziemi i ?wiat?em ?wiata mogli d??y? do trwa?ego zjednoczenia z Tob? w niebie. Który ?yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci