Litania do Niepokalanego Serca Maryji
Modlitewnik - Litanie
 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.

 

Serce Marii, niepokalane, 
Serce Marii, ?aski pe?ne,
Serce Marii, b?ogos?awione mi?dzy sercami,
Serce Marii, najczystsze,
Serce Marii, najpokorniejsze,
Serce Marii, Ko?ciele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Marii, nowymi ?askami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Marii, przy Narodzeniu Pa?skim dziwnym weselem nape?nione,
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem bole?ci przeszyte,
Serce Marii, utrat? Jezusa wielce zasmucone,
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
Serce Marii, w d?wiganiu krzy?a przez Jezusa niezmiernym przygniecione ci??arem,
Serce Marii, z Jezusem na krzy?u rozpi?tym do krzy?a przybite,
Serce Marii, z umieraj?cym Jezusem w morzu bole?ci pod krzy?em pogr??one,
Serce Marii, z umar?ym Jezusem w ?a?o?ci pogrzebione,
Serce Marii, ze zmartwychwsta?ym Jezusem rado?ci? o?ywione,
Serce Marii, przy wniebowst?pieniu Pa?skim niepoj?tym weselem nape?nione,
Serce Marii, przy Zes?aniu Ducha ?w. now? ?ask pe?no?ci? udarowane,
Serce Marii, uzdrowienie chorych,
Serce Marii, pociecho strapionych,
Serce Marii, ucieczko grzesznych,
Serce Marii, nadziejo konaj?cych. 

 

Przyk?adowy obraz 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, wys?uchaj nas, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.

Módlmy si?: Najmilsze Serce Marii, które? pomi?dzy sercami wszystkich stworze? jest najczystsze i mi?o?ci? ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorej?ce, oraz wzgl?dem nas grzeszników najmi?osierniejsze, upro? nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie ?aski, o które Ci? prosimy. O Matko mi?osierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorej?cego mi?o?ci? ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, mo?e nas zupe?nie pocieszy?. Uczy? nam t? ?ask?, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej mi?o?ci, któr? mia?o ku Tobie i zawsze mie? b?dzie, niezawodnie Ci? wys?ucha. Amen. 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 39 goĹ›ci