Litania do Wszystkich ?wi?tych
Modlitewnik - Litanie
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
 
?wi?ta Maryjo, 
?wi?ta Bo?a Rodzicielko,
?wi?ta Panno nad pannami,
?wi?ty Michale,
?wi?ty Gabrielu,
?wi?ty Rafale,
Wszyscy ?wi?ci Anio?owie i Archanio?owie,
Wszystkie ?wi?te Duchy niebieskie,
?wi?ty Janie Chrzcicielu,
?wi?ty Józefie,
Wszyscy ?wi?ci Patriarchowie i Prorocy,
?wi?ty Piotrze,
?wi?ty Pawle,
?wi?ty Andrzeju,
?wi?ty Janie,
?wi?ty Tomaszu,
?wi?ty Jakubie,
?wi?ty Filipie,
?wi?ty Bart?omieju,
?wi?ty Mateuszu,
?wi?ty Szymonie,
?wi?ty Tadeuszu,
?wi?ty Macieju,
?wi?ty Barnabo,
?wi?ty ?ukaszu,
?wi?ty Marku,
Wszyscy ?wi?ci Aposto?owie i Ewangeli?ci,
Wszyscy ?wi?ci Uczniowie Pa?scy,
Wszyscy ?wi?ci niewinni M?odziankowie,
?wi?ty Szczepanie,
?wi?ty Wawrzy?cze,
?wi?ty Wincenty,
?wi?ty Wojciechu,
?wi?ty Stanis?awie,
?wi?ci Fabianie i Sebastianie,
?wi?ci Janie i Pawle,
?wi?ci Kosmo i Damianie,
?wi?ci Gerwazy i Protazy,
Wszyscy ?wi?ci M?czennicy,
?wi?ty Sylwestrze,
?wi?ty Grzegorzu,
?wi?ty Ambro?y,
?wi?ty Augustynie,
?wi?ty Hieronimie,
?wi?ty Marcinie,
?wi?ty Miko?aju,
Wszyscy ?wi?ci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy ?wi?ci Doktorowie,
?wi?ty Antoni,
?wi?ty Benedykcie,
?wi?ty Bernardzie,
?wi?ty Dominiku,
?wi?ty Franciszku,
?wi?ty Kazimierzu,
Wszyscy ?wi?ci Kap?ani i Lewici,
Wszyscy ?wi?ci Zakonnicy i Pustelnicy,
?wi?ta Mario Magdaleno,
?wi?ta Agato,
?wi?ta ?ucjo,
?wi?ta Agnieszko,
?wi?ta Cecylio,
?wi?ta Katarzyno,
?wi?ta Anastazjo,
?wi?ta Jadwigo,
Wszystkie ?wi?te Dziewice i Wdowy. 
Wybrany obraz  
 
Wszyscy ?wi?ci i ?wi?te Bo?e, przyczy?cie si? za nami

B?d? nam mi?o?ciw, przepu?? nam Panie.
B?d? nam mi?o?ciw, wys?uchaj nas Panie.
 
Od z?a wszelkiego, 
Od grzechu ka?dego,
Od gniewu Twego,
Od nag?ej i niespodziewanej ?mierci,
Od gniewu, nienawi?ci i wszelkiej z?ej woli,
Od side? szata?skich,
Od ducha nieczysto?ci,
Od piorunów i nawa?nic,
Od plagi trz?sienia ziemi,
Od zarazy, g?odu ognia i wojny,
Od gro??cych niebezpiecze?stw,
Od ?mierci wiecznej,
Przez tajemnic? ?wi?tego Wcielenia Twego,
Przez Przyj?cie Twoje,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Chrzest i ?wi?ty Post Twój,
Przez Krzy? i M?k? Twoj?,
Przez ?mier? i Pogrzeb Twój,
Przez ?wi?te Zmartwychwstanie Twoje,
Przez cudowne Wniebowst?pienie Twoje,
Przez Przyj?cie Ducha ?wi?tego Pocieszyciela,
W dzie? s?du,
My grzeszni Ciebie prosimy.
 Wybrany obraz 
 
Aby? nam grzechy odpu?ci? raczy?, 
Aby? karanie od nas oddali? raczy?,
Aby? nas do pokuty prawdziwej doprowadzi? raczy?,
Aby? Ko?cio?em ?wi?tym rz?dzi? i zachowa? go raczy?,
Aby? namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne stany w ?wi?tej pobo?no?ci zachowa? raczy?,
Aby? nieprzyjació? Ko?cio?a ?wi?tego upokorzy? raczy?,
Aby? panuj?cym i rz?dom chrze?cija?skim pokój i zgod? prawdziw? da? raczy?,
Aby? ca?ej spo?eczno?ci chrze?cija?skiej pokój i jedno?? darowa? raczy?,
Aby? wszystkich b??dz?cych do jedno?ci z Ko?cio?em przywróci? i 
wszystkich niewiernych do ?wiat?a Ewangelii doprowadzi? raczy?,
Aby? nas samych w s?u?bie Twej ?wi?tej utwierdzi? i zachowa? raczy?,
Aby? umys?y nasze ku po??daniu nieba podnie?? raczy?,
Aby? wszystkim dobrodziejom naszym uczynno?? ich wiekuist? zap?at? nagrodzi? raczy?,
Aby? dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od pot?pienia wiekuistego uchroni? raczy?,
Aby? urodzaje ziemskie da? i zachowa? raczy?,
Aby? wszystkim wiernym zmar?ym wieczny odpoczynek da? raczy?,
Aby? nas wys?ucha? raczy? Synu Bo?y. 
 Wybrany obraz 
 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, wys?uchaj nas, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.


Chryste, us?ysz nas - Chryste, wys?uchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz...

K. I nie wód? nas na pokuszenie.
W. Ale nas zbaw ode z?ego. Amen.
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 35 goĹ›ci