Litania za zmar?ych
Modlitewnik - Litanie
 
Ojcze z nieba, Bo?e, zmi?uj si? nad nami
Synu, Odkupicielu ?wiata, Bo?e, zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty, Bo?e, zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e, zmi?uj si? nad nami.
 
?wi?ta Maryjo, 
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzi?ta,
?wi?ty Michale,
?wi?ty Janie Chrzcicielu,
?wi?ty Józefie,
?wi?ty N. (patron zmar?ego),
Wszyscy ?wi?ci i ?wi?te Bo?e,
Wybrany obraz 
 
B?d? mu (jej, im) milo?ciw, wybaw go (j?, ich), Panie,
Od z?a wszelkiego
Od cierpie? w czy??cu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post ?wi?ty,
Przez Twój krzy? i m?k?,
Przez Twoj? ?mier? i z?o?enie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowst?pienie,
Przez zes?anie Ducha ?wi?tego,
Przez Twoje przyj?cie w chwale,
Przyk?adowy obraz
 
Prosimy Ci?, aby? dal nam pragnienie nieba,
Prosimy Ci?, aby? nas zachowa? od nag?ej i niespodziewanej ?mierci,
Prosimy Ci?, aby? uchroni? nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego pot?pienia,
Prosimy Ci?, aby? naszym dobroczy?com da? wieczn? nagrod?,
Prosimy Ci?, aby? wprowadzi? do wiekuistej ?wiat?o?ci naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Ci?, aby? okaza? mi?osierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Ci?, aby? da? wszystkim wiernym zmar?ym wieczny odpoczynek,
Prosimy Ci?, aby? pozwoli? im radowa? si? w chwale zmartwychwstania.
 Przyk?adowy obraz
 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.

Módlmy si?: Bo?e, Ty sprawi?e?, ?e Twój Syn zwyci??y? ?mier? i wst?pi? do nieba, daj Twoim zmar?ym s?ugom udzia? w Jego zwyci?stwie nad ?mierci?, aby mogli na wieki ogl?da? Ciebie, swojego Stwórc? i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 44 goĹ›ci