Litania zawierzenia Matce Bo?ej Fatimskiej
Modlitewnik - Litanie
 

Litania Zawierzenia Matce Bo?ej Fatimskiej
wg Jana Paw?a II Fatima, 13.05.1991 r.

I. Matko Odkupiciela
Gwiazdo morska, do nieba ?cie?ko najpro?ciejsza,
Ty? jest przechodni? bram? do raju wiecznego...
racz pod?wign??, prosimy, lud upadaj?cy,
w grzechach swych uwik?any,
powsta? z nich pragn?cy.
Dzi?, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Ko?cio?a,
raz jeszcze zwracamy si? do ciebie,
aby podzi?kowa? za wszystko
co? uczyni?a w ci?gu tych trudnych lat
dla Ko?cio?a, dla ka?dego z nas
i dla ca?ej ludzko?ci.

Dzi?kujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Ko?cio?a - Dzi? jeste?my tutaj, aby dzi?kowa?, ?e? zawsze nas wys?uchiwa?a, ?e okazywa?a? si? Matk?
- Dzi?kujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Ko?cio?a - Id?cego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrze?cija?stwa, dzi?kujemy Ci za Twoj? w?drówk? z nami
- Dzi?kujemy Ci Pani Fatimska

Matko ludzi - dzi?kujemy Ci za nieustann? opiek?, która pozwoli?a nam unikn?? katastrof i nieodwracalnych zniszcze?, umo?liwi?a post?p i osi?gni?cie nowoczesnych zdobyczy spo?ecznych
- Dzi?kujemy Ci Pani Fatimska

Matko narodów - dzi?kujemy Ci za niespodziewane przemiany, które przywróci?y wiar? w przysz?o?? narodom nazbyt ju? d?ugo pozostaj?cym w ucisku i upokorzeniu
- Dzi?kujemy Ci Pani Fatimska

Matko ?ycia - dzi?kujemy Ci za liczne znaki mówi?ce o tym, ?e jeste? z nami, ?e chronisz nas przed z?em i przed mocami ?mierci
- Dzi?kujemy Ci Pani Fatimska

Matko ?ycia - dzi?kujemy Ci Ta to, ?e by?a? w szczególny sposób 13 maja 1981 r przy Janie Pawle II, który czu? przy Sobie Twoj? opieku?cz? obecno??
- Dzi?kujemy Ci Pani Fatimska

Matko ka?dego cz?owieka - walcz?ca o ?ycie, które nie zna ?mierci, dzi?kujemy Ci, ?e wspomagasz nas w tej walce
- Dzi?kujemy Ci Pani Fatimska

 

II. Oka?, ?e jeste? Matk?
- Matko ludzko?ci odkupionej Krwi? Chrystusa
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- Matko mi?o?ci doskona?ej
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- Matko Nadziei i pokoju
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- ?wi?ta Matko Odkupiciela
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- Nie przestawaj okazywa?, ?e? jest Matk? wszystkich, ?wiat bowiem potrzebuje Ciebie
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- Nowa sytuacja narodów i Ko?cio?a wci?? pozostaje chwiejna i niepewna
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- Wci?? jeszcze istnieje niebezpiecze?stwo, ?e miejsce marksizmu mo?e zaj?? ateizm w innej postaci, który wychwalaj?c wolno?? zmierza do zniszczenia samych korzeni moralno?ci ludzkiej i chrze?cija?skiej
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

 

III. B?d? nam towarzyszk? drogi
Matko nadziei:

- b?d? towarzyszk? drogi cz?owieka schy?ku XX wieku
- B?d? nam towarzyszk? drogi.

- b?d? towarzyszk? drogi ludzi wszystkich kultur i ras
- B?d? nam towarzyszk? drogi.

- b?d? towarzyszk? drogi wszystkich stanów i ka?dego wieku
- B?d? nam towarzyszk? drogi.

- b?d? towarzyszk? narodów w ich d??eniu do solidarno?ci i mi?o?ci wzajemnej
- B?d? nam towarzyszk? drogi.

- b?d? z m?odymi, bohaterami dni pokoju, które nadejd?
- B?d? nam towarzyszk? drogi.

- b?d? towarzyszk? drogi narodów, które niedawno odzyska?y przestrzenie wolno?ci i teraz buduj? swoj? przysz?o??
- B?d? nam towarzyszk? drogi.

- b?d? towarzyszk? drogi Europy, która od Zachodu po Wschód - nie zdo?a odnale?? swej prawdziwej to?samo?ci, je?eli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni
- B?d? nam towarzyszk? drogi.

- potrzebuje Ciebie ?wiat, a?eby po?o?y? kres tak wielu i tak gwa?townym konfliktom, które wci?? jeszcze s? jego udr?k?
- B?d? nam towarzyszk? drogi.

 

IV. Oka?, ?e jeste? Matk?
Matko ubogich:

- tego, który umiera z g?odu
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- tego, który jest ?miertelnie chory
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- tego, kogo spotka?a krzywda i niesprawiedliwo??
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- tego, kto nie znajduje pracy
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- tego, który bezdomny i nie ma gdzie si? schroni?
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

- tych wszystkich, którzy broni? ?ycia, które jest odbiciem mi?o?ci Boga, pomó? broni? go zawsze, od ?witu a? po jego naturalny zachód
- Oka?, ?e jeste? Matk?.

 

V. Czuwaj na czekaj?cej nas jeszcze drodze
- niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwo?ci wsz?dzie tam, gdzie one istniej?
- Czuwaj na czekaj?cej nas jeszcze drodze

- niech w rodzinach zakwita jedno?? i zgoda
- Czuwaj na czekaj?cej nas jeszcze drodze

- niechaj nadejdzie pomi?dzy narodami zrozumienie i szacunek
- Czuwaj na czekaj?cej nas jeszcze drodze

- niechaj prawdziwy pokój zapanuje na ca?ym globie ziemskim
- Czuwaj na czekaj?cej nas jeszcze drodze

 

VI Czuwaj Maryjo
- na czekaj?cej nas jeszcze drodze
- Czuwaj Maryjo.

- nad lud?mi
- Czuwaj Maryjo.

- nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagra?a widmo nowej wojny
- Czuwaj Maryjo.

- nad odpowiedzialnymi za losy pa?stw
- Czuwaj Maryjo.

- nad tymi, co w swoich r?kach maj? przysz?y los ludzko?ci
- Czuwaj Maryjo.

- nad Ko?cio?em, zawsze nara?onym na zasadzki tego ?wiata
- Czuwaj Maryjo.

- na drodze nowej ewangelizacji Europy
- Czuwaj Maryjo.

- nad pos?ug? nast?pcy Piotra, Jana Paw?a II, który jest s?u?b? Ewangelii i s?u?b? ludziom i kieruj j? ku nowym horyzontom misyjnej dzia?alno?ci Ko?cio?a
- Czuwaj Maryjo.

 

VII Wszyscy powierzamy si? Tobie z ufno?ci?
- w kolegialnej jedno?ci z pasterzami
- Wszyscy powierzamy si? Tobie z ufno?ci?.

- w komunii z ca?ym ludem Bo?ym, rozsianym po ?wiecie
- Wszyscy powierzamy si? Tobie z ufno?ci?.

- odnawiaj?c dzi? przed Tob? synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego
- Wszyscy powierzamy si? Tobie z ufno?ci?.

 

VIII Wspomó? nas Maryjo
- postanawiamy i?? z Tob? za Chrystusem, Odkupicielem Cz?owieka
- Wspomó? nas Maryjo.

- niechaj nie ci??y nam zm?czenie
- Wspomó? nas Maryjo.

- niech trud nie opó?nia naszych kroków
- Wspomó? nas Maryjo.

- przeszkody niech odwagi w nas nie gasz?, a smutek rado?ci serca
- Wspomó? nas Maryjo.

Maryjo, daj ?wiatu Chrystusa,
który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli ju?
nienawi?? i pragnienie zemsty.
?wiat za? niech nie ulegnie
mira?om fa?szywego dobrobytu,
który zabija godno?? osoby
i wystawia na nieustanne ryzyko
ca?e stworzenie.

Czuwaj Maryjo nad nasz? w?drówk?
i spraw, by?my w niebie pe?ni
rado?ci ogl?dali Twego Syna.-Amen


Copyright (C) by INSTYTUT TEOLOGICZNY KSI??Y MARIANÓW

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 47 goĹ›ci