Litania do Ducha ?wi?tego
Modlitewnik - Litanie
 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
 
Duchu ?wi?ty m?dro?ci, 
Duchu ?wi?ty rozumu, 
Duchu ?wi?ty rady, 
Duchu ?wi?ty m?stwa, 
Duchu ?wi?ty umiej?tno?ci, 
Duchu ?wi?ty pobo?no?ci, 
Duchu ?wi?ty boja?ni Bo?ej,
Duchu ?wi?ty, ?wiat?o Proroków i Aposto?ów, 
Duchu ?wi?ty, nasz Pocieszycielu, 
Przyk?adowy obraz 
 
B?d? nam mi?o?ciw, przepu?? nam, Duchu ?wi?ty, Bo?e.
B?d? nam mi?o?ciw, wys?uchaj nas, Duchu ?wi?ty, Bo?e.
 
Od zuchwa?ej ufno?ci w mi?osierdzie Bo?e, 
Od wszelkiej rozpaczy o ?asce Bo?ej,
Od sprzeciwiania si? uznanej prawdzie chrze?cija?skiej,
Od nie?yczliwo?ci i zazdro?ci braciom ?aski Bo?ej, 
Od zatwardzia?o?ci serca, 
Od zaniedbania pokuty a? do ?mierci,
Od wszelkich z?ych i nieczystych spraw i my?li, 
Od nag?ej i niespodziewanej ?mierci, 
Od pot?pienia wiekuistego, 
Przez cudown? spraw? przy pocz?ciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyj?cie w j?zykach ognistych,
Wybrany obraz 
 
My grzeszni, Ciebie prosimy, 
Aby? Ko?cio?em ?wi?tym rz?dzi? i zachowa? raczy?, 
Aby? nas w pobo?no?ci i pokorze utwierdzi? raczy?,
Aby? nam sta?o?ci i m?stwa udzieli? raczy?, 
Aby? my?li nasze ku po??daniu niebieskich rzeczy podnie?? raczy?,
Aby? nas oczy?ci? i na godne mieszkanie dla siebie po?wi?ci? raczy?,
Aby? nas w cierpieniach naszych pocieszy? raczy?, 
Aby? nas w ?asce swojej utwierdzi? i zachowa? raczy?, 
Aby? nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzi? raczy?,
Aby?my Ciebie mi?owali i dla Ciebie grzechów si? strzegli,
Przyk?adowy obraz 
 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, wys?uchaj nas, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.


W. Stwórz, Bo?e, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy si?: Wszechmog?cy, wieczny Bo?e, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwa?? i zado??-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci sk?ada; daj si? przeb?aga? tym, którzy ?ebrz? Twego mi?osierdzia i racz udzieli? przebaczenia w imi? tego? Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tob? ?yje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci