Litania do Mi?osierdzia Bo?ego
Modlitewnik - Litanie

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
 
Mi?osierdzie Bo?e, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Mi?osierdzie Bo?e, najwy?sza doskona?o?ci Odkupiciela,
Mi?osierdzie Bo?e, niezg??biona mi?o?ci U?wi?ciciela,
Mi?osierdzie Bo?e, niepoj?ta tajemnico Trójcy ?wi?tej,
Mi?osierdzie Bo?e, wyrazie najwi?kszej pot?gi Pana,
Mi?osierdzie Bo?e, w stworzeniu duchów niebieskich,
Mi?osierdzie Bo?e, powo?uj?ce nas z nico?ci do istnienia,
Mi?osierdzie Bo?e, ogarniaj?ce wszech?wiat ca?y,
Mi?osierdzie Bo?e, darz?ce nas ?yciem nie?miertelnym,
Mi?osierdzie Bo?e, chroni?ce nas przed zas?u?onymi karami,
Mi?osierdzie Bo?e, d?wigaj?ce nas z n?dzy grzechu,
Mi?osierdzie Bo?e, usprawiedliwiaj?ce nas w S?owie wcielonym,
Mi?osierdzie Bo?e, wyp?ywaj?ce z ran Chrystusowych,
Mi?osierdzie Bo?e, tryskaj?ce z Naj?wi?tszego Serca Jezusowego,
Mi?osierdzie Bo?e, daj?ce nam Naj?wi?tsz? Maryj? Pann? za Matk? Mi?osierdzia,
Mi?osierdzie Bo?e, w objawieniu tajemnic Bo?ych,
Mi?osierdzie Bo?e, w ustanowieniu Ko?cio?a powszechnego,
Mi?osierdzie Bo?e, w ustanowieniu sakramentów ?wi?tych,
Mi?osierdzie Bo?e, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Mi?osierdzie Bo?e, w sakramencie o?tarza i kap?a?stwa,
Mi?osierdzie Bo?e, w powo?aniu nas do wiary ?wi?tej,
Mi?osierdzie Bo?e, w nawracaniu grzeszników,
Mi?osierdzie Bo?e, w u?wi?caniu sprawiedliwych,
Mi?osierdzie Bo?e, w udoskonalaniu ?wi?tobliwych,
Mi?osierdzie Bo?e, pociecho dla chorych i cierpi?cych,
Mi?osierdzie Bo?e, ukojenie serc udr?czonych,
Mi?osierdzie Bo?e, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Mi?osierdzie Bo?e, towarzysz?ce wszystkim ludziom zawsze i wsz?dzie,
Mi?osierdzie Bo?e, uprzedzaj?ce nas ?askami,
Mi?osierdzie Bo?e, pokoju konaj?cych,
Mi?osierdzie Bo?e, rozkoszy niebia?ska zbawionych,
Mi?osierdzie Bo?e, och?odo i ulgo dusz czy??cowych,
Mi?osierdzie Bo?e, korono wszystkich ?wi?tych,
Mi?osierdzie Bo?e, niewyczerpane ?ród?o cudów. 
Przyk?adowy obraz 
 
Baranku Bo?y, który? okaza? najwi?ksze mi?osierdzie w odkupieniu ?wiata na krzy?u 
- przepu?? nam, Panie.

Baranku Bo?y, który si? mi?osiernie ofiarujesz za nas w ka?dej Mszy ?wi?tej 
- wys?uchaj nas, Panie.

Baranku Bo?y, który z nieprzebranego mi?osierdzia g?adzisz grzechy nasze 
- zmi?uj si? nad nami.


K. Mi?osierdzie Bo?e ponad wszystkie dzie?a Jego.
W. Przeto mi?osierdzie Pa?skie na wieki wychwala? b?d? (Ps 144,9; Ps 88,2).

Módlmy si?: Bo?e, którego mi?osierdzie jest niezg??bione, a skarby lito?ci nieprzebrane, wejrzyj na nas ?askawie i pomnó? w nas ufno?? w mi?osierdzie swoje, by?my nigdy w najwi?kszych nawet trudno?ciach nie poddawali si? rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali si? z wol? Twoj?, która jest samym mi?osierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla mi?osierdzia, który z Tob? i Duchem ?wi?tym okazuje nam mi?osierdzie na wieki wieków. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 45 goĹ›ci