Litania do Naj?wi?tszego Imienia Jezus
Modlitewnik - Litanie
 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
 
Jezu, Synu Boga ?ywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasno?ci ?wiat?a wiecznego,
Jezu, królu chwa?y,
Jezu, s?o?ce sprawiedliwo?ci,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Bo?e mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmo?niejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najpos?uszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, mi?o?niku czysto?ci,
Jezu, mi?uj?cy nas,
Jezu, Bo?e pokoju,
Jezu, dawco ?ycia,
Jezu, cnót przyk?adzie,
Jezu, pragn?cy dusz naszych,
Jezu, Bo?e nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, ?wiat?o?ci prawdziwa,
Jezu, m?dro?ci przedwieczna,
Jezu, dobroci niesko?czona,
Jezu, drogo i ?ycie nasze,
Jezu, wesele Anio?ów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Aposto?ów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, m?stwo M?czenników,
Jezu, ?wiat?o?ci Wyznawców,
Jezu, czysto?ci Dziewic,
Jezu, korono wszystkich ?wi?tych
Przyk?adowy obraz
 
 
B?d? nam mi?o?ciw, przepu?? nam, Jezu.
B?d? nam mi?o?ciw, wys?uchaj nas, Jezu.
 
Od z?a wszelkiego,
Od grzechu ka?dego,
Od gniewu Twego,
Od side? szata?skich,
Od ducha nieczysto?ci,
Od ?mierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnie? Twoich,
Przez tajemnic? ?wi?tego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dzieci?ctwo Twoje,
Przez naj?wi?tsze ?ycie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i M?k? Twoj?,
Przez krzy? i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez ?mier? i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowst?pienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Naj?wi?tszego Sakramentu,
Przez rado?ci Twoje,
Przez chwa?? Twoj?. 
Przyk?adowy obraz 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, wys?uchaj nas, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.
Jezu, us?ysz nas, Jezu, wys?uchaj nas.


Módlmy si?: Panie Jezu Chryste, który? rzek?: "Pro?cie a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; ko?aczcie, a b?dzie wam otworzone" daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej mi?o?ci, aby?my Ci? z ca?ego serca, usty i uczynkiem mi?owali i nigdy nie przestawali wielbi?.

Racz nas obdarzy?, Panie ustawiczn? boja?ni? i mi?o?ci? ?wi?tego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej mi?o?ci. Który ?yjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 42 goĹ›ci