Litania dzi?kczynna do Matki Boskiej Cz?stochowskiej
Modlitewnik - Litanie
 
Matko Boska Cz?stochowska, Zwyci?ska Królowo Polski! 
Stajemy przed Tob? Matko nasza, która patrzysz od sze?ciu 
wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w g??bi? serc 
i dusz naszych. Ty z mi?o?ci? pochylasz si? nad polsk? ziemi?. 
Jeste? dla Narodu naszego niepoj?tym Znakiem ?aski Boga, 
przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie 
Narodu naszego, trwasz wiernie i zwyci?sko po?ród nas. 
Obecna w tajemnicy Chrystusa i Ko?cio?a wyjednujesz nam moce 
Bo?e przez d?ugie wieki.
 
Za to, ?e jeste? od sze?ciu wieków na Jasnej Górze, 
Za to, ?e prowadzisz nas bezpieczn? drog? do swojego Syna,
Za to, ze obecno?ci? swoj? ubogacasz Ko?ció? w Polsce,
Za to, ?e uratowa?a? wiar? i chrze?cija?sk? kultur? Narodu,
Za to, ?e Ojczyzn? nasz? za swoje Królestwo obra?a?,
Za to, ?e jeste? nam szczególn? pomoc? i ?wiat?em na progu trzeciego Tysi?clecia,
Za to, ?e bronisz nas przed zalewem zoboj?tnienia, niewiary i ateizmu,
Za to, ?e jeste? Matk? i Wychowawczyni? m?odych pokole?,
Za to, ?e sta?a? si? idea?em i wzorem polskiej kobiety,
Za to, ?e by?a? nam moc? Zwyci?stwa w walce o wolno??,
Za to, ?e wspiera?a? nas nieustannie w latach do?wiadcze? i niewoli,
Za to, ?e wzywasz nas do odpowiedzialno?ci za Ko?ció? w Milenijnym Akcie Oddania,
Za to, ?e jednoczysz w mi?o?ci i wierno?ci nasze ma??e?stwa i rodziny,
Za to, ?e wezwa?a? nas do odnowy ?ycia w Jasnogórskich ?lubach Narodu,
Za to, ?e czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w ?wi?tyniach i w domach rodzinnych,
Za to, ze jeste? dla nas Bram? Niebios.
Przyk?adowy obraz 
 
Módlmy si?: B?ogos?awiona Bogarodzico Wspomo?ycielko, racz przyj?? ten korny ho?d naszej wdzi?czno?ci. Ogrom twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane ?aski budz? w nas nadziej? i pragnienie dalszej wierno?ci Tobie, któr? nieustannie nam przykazujesz: "Cokolwiek wam ka?e mój Syn - czy?cie".

Pos?uszni Twojemu wezwaniu stajemy do pomocnej s?u?by Ko?cio?owi w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa w Ojczy?nie naszej i ?wiecie.

Pragniemy wraz z tob? wielbi? bez ko?ca Tego, który uczyni? Ci tak wielkie rzeczy, ?e B?ogos?awion? zw? Ci? wszystkie pokolenia. Jemu Cze?? i Chwa?a na wieki. Amen.
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 40 goĹ›ci