Litania do Przenaj?wi?tszego Sakramentu
Modlitewnik - Litanie
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
 
Jezu, w Naj?wi?tszym Sakramencie jako Bóg i cz?owiek obecny,
Jezu, ?ywy chlebie, który? z nieba zst?pi?,
Jezu, utajony Bo?e i Zbawicielu,
Jezu, nieustaj?ca ofiaro nowego przymierza,
Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza,
Jezu, prawdziwa ofiaro b?agalna za ?ywych i zmar?ych,
Jezu, niewinny Baranku Bo?y,
Jezu, Chlebie Anielski,
Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy,
Jezu, przymierze mi?o?ci i pokoju,
Jezu, ?ród?o ?ask wszelkich,
Jezu, pociecho zasmuconych,
Jezu, ucieczko grzesznych,
Jezu, wspomo?ycielu s?abych i Obarczonych,
Jezu, lekarzu chorych,
Jezu, pokarmie w godzinie ?mierci,
Jezu, szcz??liwo?ci wybranych,
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania. 
Przyk?adowy obraz
 
  
 
B?d? nam mi?o?ciw - przepu?? nam, Panie.
B?d? nam mi?o?ciw - wys?uchaj nas, Panie.
 
Od niegodnego po?ywania Cia?a i Krwi Twojej naj?wi?tszej,
Od wszelkich po??dliwo?ci cia?a,
Od po??dliwo?ci oczu,
Od wszelkiej pychy,
Od wszelkich niebezpiecze?stw i okazji do grzechu,
Od wszelkiej lekkomy?lno?ci umys?u,
Od wszelkiej ozi?b?o?ci ku bli?nim,
Od grzechu ka?dego,
Od ?mierci wiecznej.
Wybrany obraz 
 
Przez naj?wi?tsze Wcielenie Twoje,
Przez gorzk? m?k? i ?mier? Twoj?,
Przez niesko?czon? mi?o?? któr?? nam okaza? przez ustanowienie Naj?wi?tszego Sakramentu,
Przez Swoj? najg??bsz? pokor?, jak?? w poprzedzaj?cym umywaniu nóg uczniom swoim okaza?,
Przez pi?? ran Twego Naj?wi?tszego Cia?a, które? za nas sobie zada? pozwoli?,
Przez najdro?sz? Krew Twoj?, któr?? nam na o?tarzu zostawi? raczy?.
Przyk?adowy obraz 
 
My, grzeszni, prosimy Ciebie,
Aby? wiar?, uszanowanie i nabo?e?stwo ku temu Naj?wi?tszemu Sakramentowi
zawsze w nas utrzymywa? i pomna?a? raczy?,
Aby? wszelkie zbrodnie i to, co Ci, si? nie podoba, w nas umarza? i z nas wykorzeni? raczy?,
Aby? nas w ?asce Swojej zachowa? i umacnia? raczy?,
Aby? nas od wszelkich zasadzek nieprzyjació? uwolni? raczy?,
Aby? serca nasze ?ask? Swoj? oczy?ci? i po?wi?ci? raczy?,
Aby? nam skutków tego niebieskiego Naj?wi?tszego Sakramentu w obfito?ci dozna? pozwoli?,
Aby? nas przez t? tajemnic? mi?o?ci z Sob? coraz doskonalej zjednoczy? raczy?,
Aby? ?wi?te pragnienie cz?stego po?ywania Ciebie w Komunii ?wi?tej w nas wzbudzi? raczy?,
Aby? nam do godnego przygotowania na t?, uczt? przez prawdziw? pokut? dopomóc raczy?,
Aby? nas w godzin? ?mierci tym Pokarmem Niebieskim zasili? i wzmocni? raczy?,
Aby? nam w godzin? ?mierci na pomoc przyby? raczy?,
Aby? nam ?aski szcz??liwej ?mierci udzieli? raczy?,
Aby? nas nam wieczne i chwalebne ?ycie wskrzesi? raczy?,
Aby? nas wys?ucha? raczy?,
Synu Bo?y, ?ród?o ?askawo?ci i mi?osierdzia.
Przyk?adowy obraz
 
 

Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - wys?uchaj nas, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - zmi?uj si? nad nami.


Ojcze nasz... Zdrowa? Maryjo...

V. O ?wi?ta uczto, w której Chrystusa po?ywamy i pami?tka m?ki Jego uczczona.
R. Dusza ?ask? nape?niona, a nam zadatek przysz?ej szcz??liwo?ci udzielan bywa

Módlmy si?: Bo?e, który zostawi?e? nam pami?tk? m?ki Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam da?, b?agamy, i?by?my Naj?wi?tsze Cia?o Twoje i Naj?wi?tsz? Krew Twoj? jak najcz??ciej i z jak najg??bszym nabo?e?stwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i ?wi?to?ci? tego? Sakramentu przez Boskie zas?ugi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedno?ci Ducha ?wi?tego ?yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 44 goĹ›ci