Ma??e?stwo (Matrimonium)
?ycie Ko?cio?a -


?wi?ty Pawe? widzi sakrament ma??e?stwa w ?wietle zwi?zku Chrystusa z Ko?cio?em: ?M??owie, mi?ujcie ?ony bo i Chrystus umi?owa? Ko?ció?... Tajemnica to wielka, a ja mówi? to w odniesieniu do Chrystusa i do Ko?cio?a". (Ef 5,25. 32).

Przygotowanie do ma??e?stwa

Decyzja podejmowana przed zawarciem ma??e?stwa obejmuje ca?e ?ycie, dlatego staranne przygotowanie do niej jest spraw? powa?n?.
Dalsze przygotowanie do ma??e?stwa zaczyna si? w rodzinie chrze?cija?skiej. ?ywy przyk?ad rodziców posiadaj? najwi?ksz? moc kszta?tuj?c?. Niezast?pion? warto?? maj? ich pouczenia i przestrogi oparte na bogatym do?wiadczeniu.
Do bli?szego przygotowania do ma??e?stwa nale?? kursy przygotowawcze; spotkania m?odzie?y z m?odymi ma??e?stwami w parafii, rozmowy z proboszczem w ramach przygotowania do ?lubu, gruntowna spowied? przedma??e?ska (generalna, gdy zachodzi  potrzeba), Komunia ?wi?ta i b?ogos?awie?stwo rodziców.

Obrz?dy

Sakrament ma??e?stwa wprowadza w ?ycie publiczne w Ko?ciele, st?d powinno si? go udziela? wobec bli?nich, podczas liturgii, w obecno?ci ksi?dza i ?wiadków spo?ród spo?eczno?ci wiernych (katechizm).
Sakrament ma??e?stwa nale?y zwykle zawiera? podczas Mszy ?wi?tej, po Ewangelii i homilii Kap?an pyta narzeczonych czy chc? dobrowolnie, bez przymusu zawrze? zwi?zek ma??e?ski, w nim wytrwa? we wzajemnej mi?o?ci i wierno?ci oraz z mi?o?ci? przyj?? i po katolicku wychowa? potomstwo. Potem wszyscy ?piewaj? hymn do Ducha ?wi?tego, po którym narzeczem podaj? sobie prawe d?onie. Kap?an wi??e je ko?cem stu?y. Nowo?e?cy wypowiadaj? kolejno s?owa przysi?gi ma??e?skiej:

Ja, N., bior? ciebie, N., za ?on? (za m??a) i ?lubuj? ci mi?o??, wierno?? i uczciwo?? ma??e?sk? oraz ?e ci? nie opuszcz? a? do ?mierci. Tak mi dopomó?, Panie Bo?e wszechmog?cy w Trójcy jedyny i Wszyscy ?wi?ci.

Kap?an kontynuuje Msz? ?wi?t? od Modlitwy powszechnej, w której w szczególny sposób prosi o ?aski Bo?e dla nowo?e?ców. Na ko?cu Mszy udziela im specjalnego b?ogos?awie?stwa uroczystego.

Modlitwa o ?wi?te ma??e?stwa

Bo?e, który jeste? ?ród?em wszelkiej ?wi?to?ci, z Twojej woli zbawienie cz?owieka i spo?eczno?ci ludzkiej ??czy si? ?ci?le ze szcz??ciem wspólnoty ma??e?skiej i rodzinnej; spraw ?askawie, aby dzieci cieszy?y si? mi?o?ci? rodziców, a ogniska domowe by?y szko?? modlitwy i cnót chrze?cija?skich dla nowych pokole? w Ko?ciele ?wi?tym. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 45 goĹ›ci