Koronka do Mi?osierdzia Bo?ego
Modlitewnik - Koronki i Nowenny


Na pocz?tku:

Ojcze nasz..., Zdrowa? Maryjo..., Wierz? w Boga...

Na du?ych paciorkach (1 raz) przed ka?d? cz??ci? - tak jak w ró?a?cu:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruj? Ci Cia?o i Krew, Dusz? i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przeb?aganie za grzechy nasze i ca?ego ?wiata.

Na ma?ych paciorkach (10 razy) po 5 cz??ci. -tak jak w ró?a?cu:

Dla Jego bolesnej m?ki miej mi?osierdzie dla nas i ca?ego ?wiata.

Na zako?czenie (3 razy):  

?wi?ty Bo?e, ?wi?ty Mocny, ?wi?ty Nie?miertelny zmi?uj si? nad nami i nad ca?ym ?wiatem.

Na sam koniec (1 raz):

O, Krwi i Wodo, która? wyp?yn??a z Naj?wi?tszego Serca Jezusowego jako Zdrój mi?osierdzia dla nas, ufamy Tobie!


     Modlitw? t? podyktowa? Pan Jezus s. Faustynie 13 - 14 wrze?nia 1935 r. w Wilnie. W swej celi mia?a ona wizj? anio?a, który przyszed? ukara? ziemi? za grzechy. Gdy zobaczy?a ten znak gniewu Bo?ego, zacz??a prosi? anio?a, aby si? jeszcze wstrzyma?, a ?wiat b?dzie czyni? pokut?. Gdy jednak stan??a w obliczu Trójcy ?wi?tej, nie ?mia?a powtórzy? tego b?agania. Dopiero, gdy w duszy odczu?a moc ?aski Jezusa, zacz??a si? modli? s?owami, które us?ysza?a wewn?trznie (by?y to s?owa koronki do Mi?osierdzia Bo?ego), i wtedy zobaczy?a, ?e kara od ziemi zosta?a odsuni?ta. Na drugi dzie? rano, gdy wesz?a do kaplicy, Pan Jezus jeszcze raz dok?adnie pouczy? j?, jak dok?adnie nale?y odmawia? t? modlitw?.

Tre?? tej koronki, mówi, ?e ofiarujemy w niej Bogu Ojcu Cia?o i Krew, Dusz? i Bóstwo Jezusa Chrystusa, Syna Bo?ego, tzn. Jego Bosk? Osobowo?? i Jego Cz?owiecze?stwo, nie sam? natur? Bo??, która jest wspólna Ojcu, Synowi i Duchowi ?wi?temu, i jako taka nie mo?e by? Bogu Ojcu ofiarowana. Natomiast mo?emy sk?ada? w ofierze ca?? Osob? Syna Bo?ego Wcielonego, gdy? On sam samego siebie wyda? za nas w ofierze i dani.

Odmawiaj?c koronk?, jednoczymy si? z ofiar? Jezusa z?o?on? na krzy?u na przeb?aganie za grzechy nasze i ca?ego ?wiata. Ofiarujemy w niej Bogu Ojcu Jego najmilszego Syna, a wiec odwo?ujemy si? do najsilniejszego motywu, aby by? przez Boga wys?uchanymi.

Na ma?ych paciorkach Koronki powtarzamy: Dla Jego bolesnej m?ki miej mi?osierdzie dla nas i ca?ego ?wiata, co oznacza - zgodnie z duchem nabo?e?stwa - odwo?ywanie si? nie tylko do zado??uczynienia z?o?onego przez Chrystusa na krzy?u, ale i do Jego mi?osierdzia, które chce si? ludziom udzieli?.

Odmawianie tej modlitwy jest zarazem aktem mi?osierdzia, bo prosimy w niej o mi?osierdzie dla nas i ca?ego ?wiata. Zaimek nas oznacza, osob? odmawiaj?c? modlitw? i tych, za których pragnie lub jest zobowi?zana si? modli?. Natomiast ca?y ?wiat, to wszyscy ludzie ?yj?cy na ziemi i dusze w czy??cu cierpi?ce. Modl?c si? s?owami koronki za ca?y ?wiat spe?niamy akt mi?o?ci bli?niego, który jest nieodzownym warunkiem otrzymania ?ask i dost?pienia mi?osierdzia.

Formu?a koronki jest przeznaczona do odmawiania wspólnie albo indywidualnie, bez ró?nicy, dlatego nie nale?y zmienia? liczby czasowników ani ?adnych s?ów dodawa?. Natomiast przestawienie s?ów w zwrocie: ?wiata ca?ego na ca?ego ?wiata jest s?uszne, poniewa? w niczym nie zmienia tre?ci Koronki, a bardziej odpowiada sk?adni j?zyka polskiego.

Do odmawiania tej Koronki przywi?za? Pan Jezus jedn? obietnic? ogóln? i obietnice szczegó?owe. Obietnica ogólna brzmi: Przez odmawianie tej koronki podoba mi si? da? wszystko, o co mnie prosi? b?d?. Przez ni? - powiedzia? Pan Jezus innym razem - uprosisz wszystko, je?eli to, o co prosisz, b?dzie zgodne z moj? wol?. Wola Boga jest wyrazem Jego mi?o?ci do cz?owieka, wi?c wszystko, co jest z ni? niezgodne, jest albo z?e albo szkodliwe i nie mo?e by? przez najlepszego Ojca udzielone.

Obietnice szczegó?owe dotycz? godziny ?mierci: Ktokolwiek b?dzie j? (koronk?) odmawia?, dost?pi wielkiego mi?osierdzia w godzinie ?mierci (...). Chocia?by by? grzesznik najzatwardzialszy, je?eli raz tylko zmówi t? koronk?, dost?pi ?aski niesko?czonego mi?osierdzia mojego. Chodzi tu o ?ask? nawrócenia i bogobojn? ?mier? w stanie ?aski Bo?ej. Wielko?? tej obietnicy polega na tym, ?e warunkiem otrzymania tej ?aski jest, aby chocia? raz odmówi? ca?? koronk? tak, jak j? Jezus ustanowi?: z ufno?ci?, pokor? i ?alem za grzechy. T? sam? ?ask? - nawrócenia i odpuszczenia grzechów, otrzymuj? konaj?cy, je?eli inni przy ich ?o?u t? koronk? odmawia? b?d?. Kiedy przy konaj?cych - mówi Jezus - odmawiaj? t? koronk?, u?mierza si? gniew Bo?y, a niezg??bione mi?osierdzie ogarnia dusz?. Trzecia obietnica dotyczy doczesnej strony zgonu - podczas, gdy dwie poprzednie dotycz? jej warto?ci wiecznej. Ta obietnica przewiduje dwie ewentualno?ci:

- t?, kiedy umieraj?cy sam odmawia koronk?: zatwardziali grzesznicy, gdy j? odmawia? b?d?, nape?ni? dusze ich spokojem, a godzina ?mierci ich b?dzie szcz??liwa;

- t?, gdy odmawiaj? j? inni u ?o?a konaj?cego: Gdy t? koronk? przy konaj?cym odmawia? b?d?, stan? pomi?dzy Ojcem a dusz? konaj?c?, nie jako s?dzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel mi?osierny.

Do wszystkich dusz, które uwielbia? b?d? mi?osierdzie Bo?e, skierowa? Pan Jezus obietnic?, ?e w godzinie ?mierci nie doznaj? przera?enia, mi?osierdzie moje os?oni je w tej ostatniej walce. Poniewa? czci? mi?osierdzie Bo?e znaczy to samo, co pok?ada? w nim ufno??, dlatego odmawianie koronki musi wyp?ywa? z wewn?trznej ufno?ci w dobro? Boga.

Odmawianie koronki nie tylko powinno by? zewn?trznym aktem wewn?trznej ufno?ci, ale tak?e winno odznacza? si? wytrwa?o?ci?. Jezus obieca?, ?e przez ni? mo?na uprosi? wszystko, ale nigdzie nie powiedzia? - wyj?wszy ?ask? dobrej ?mierci - ?e po jednorazowym jej odmówieniu. Wytrwa?o?? jest wyrazem wielkiej ufno?ci.

Ze wzgl?du na wielko?? szczegó?owych obietnic przywi?zanych do tej modlitwy, Pan Jezus kieruje do kap?anów wezwanie: kap?ani b?d? j? podawa? grzesznikom jako ostatnia desk? ratunku.

Tekst koronki do Mi?osierdzia Bo?ego znany ju? by? przed wojn?, jeszcze za ?ycia s. Faustyny. Tekst zosta? wydrukowany na drugiej stronie obrazka Jezusa Mi?osiernego i w broszurce o Chrystusie, Królu Mi?osierdzia. Dzi? modlitw? t? odmawia ca?y katolicki ?wiat.


ODPUST ZUPE?NY
ZA ODMÓWIENIE "KORONKI DO MI?OSIERDZIA BO?EGO"

Akt Urz?du Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002.
Odpustu zupe?nego pod zwyk?ymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowied?, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego) udziela si? w granicach Polski wiernemu, który z dusz? ca?kowicie woln? od przywi?zania do jakiegokolwiek grzechu pobo?nie odmówi Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego w ko?ciele lub kaplicy wobec Naj?wi?tszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub te? przechowywanego w tabernakulum.
Je?eli za? ci wierni z powodu choroby (lub innej s?usznej racji) nie b?d? mogli wyj??
z domu, ale odmówi? Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego z ufno?ci? i z pragnieniem mi?osierdzia dla siebie oraz gotowo?ci? okazania go innym, to pod zwyk?ymi warunkami równie? zyskuj? odpust zupe?ny, z zachowaniem przepisów co do ?maj?cych przeszkod??, zawartych w normach 24 i 25 Wykazów odpustów (Enchiridii Indulgentiarium). W innych za? okoliczno?ciach odpust b?dzie cz?stkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczyst? wa?no??, bez wzgl?du na jakiekolwiek przeciwne zarz?dzenia.

 

Koronk? podyktowa? Pan Jezus s. Faustynie w Wilnie 13-14 wrze?nia 1935 roku jako modlitw? na przeb?aganie i u?mierzenie gniewu Bo?ego (zob. Dz.474-476).

Kiedy odmówi?am t? modlitw?, us?ysza?am w duszy te s?owa: Modlitwa ta jest na u?mierzenie gniewu Mojego. Odmawia? j? b?dziesz (...) na zwyk?ej cz?stce ró?a?ca w sposób nast?puj?cy: najpierw odmówisz jedno "Ojcze nasz" i "Zdrowa? Maryjo", i "Wierz? w Boga", nast?pnie na paciorkach "Ojcze nasz" mówi? b?dziesz nast?puj?ce s?owa: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruj? Ci Cia?o i Krew, Dusz? i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przeb?aganie za grzechy nasze i ?wiata ca?ego"; na paciorkach "Zdrowa? Maryjo" b?dziesz odmawia? nast?puj?ce s?owa: "Dla Jego bolesnej m?ki miej mi?osierdzie dla nas i ?wiata ca?ego". Na zako?czenie odmówisz trzykrotnie te s?owa: "?wi?ty Bo?e, ?wi?ty Mocny, ?wi?ty Nie?miertelny, zmi?uj si? nad nami i nad ca?ym ?wiatem". (Dz. 476)

{youtube}cl0VeJWZDwM{/youtube}

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci