Nowenna do ?w. o. Pio
Modlitewnik - Koronki i Nowenny

DZIE? PIERWSZY
?wi?ty Ojcze Pio, z przekonaniem uczy?e?, ?e Opatrzno?? Bo?a ?mieszaj?c rado?? ze ?zami w ?yciu ludzi i ca?ych narodów prowadzi do osi?gni?cia ostatecznego celu; ?e za widoczn? r?k? cz?owieka jest zawsze ukryta r?ka Boga?, wstawiaj si? za mn?, bym w mojej trudnej sprawie..., któr? przedstawiam Bogu, przyj?? z wiar? Jego wol?.

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? DRUGI
?wi?ty Ojcze Pio, ty zach?ca?e? ma?odusznych do porzucenia l?ku i uznania si? za najszcz??liwszych, gdy ?stan? si? godni tego, by uczestniczy? w bólach Boga-Cz?owieka?, by ?wierzyli, ?e to nie opuszczenie, ale wielka mi?o?? Boga?, o?mielony przyk?adem twojej ufno?ci wobec Boga, prosz? o wstawiennictwo w mojej intencji..., któr? ci przedk?adam. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? TRZECI
?wi?ty Ojcze Pio, ty przez codzienne d?wiganie krzy?a zas?u?y?e? na miano Cyrenejczyka, wierzy?e?, ?e ?Pan w swoim mi?osierdziu poda r?k? i obdarzy moc??, módl si? za mn? w moich trudno?ciach... i upro? mi u Jezusa ?ask? wytrwania w dobrym. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? CZWARTY
?wi?ty Ojcze Pio, do?wiadczany z woli Bo?ej wielkim cierpieniem, przyjmowa?e? je ?jako los wybranych dusz? i ?dar prowadz?cy do zbawienia?, wstawiaj si? za mn? u Boga, abym móg? z godno?ci? chrze?cija?sk? przyj?? mój ból i upro? ?ask?... 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? PI?TY
?wi?ty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwyk?e zjednoczenie z Panem wlewa?e? w serca w?tpi?cych nadziej?, ??e Bóg chrze?cijan jest Bogiem przemiany?, ?e z cierpienia rodzi si? pokój, a z odrzucenia rozpaczy ?budzi si? nadzieja?, b?d? ze mn? w moim do?wiadczeniu..., abym ufa? w mi?o?? Bo??. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? SZÓSTY
?wi?ty Ojcze Pio, ty sta?e? si? dla nas przyk?adem pos?usze?stwa w wierze, wiedzia?e?, ?e ?gdzie nie ma pos?usze?stwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma mi?o?ci; gdzie za? nie ma mi?o?ci, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie si? do nieba?, b?d? moim or?downikiem u Boga, gdy prosz? o ?ask?... 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? SIÓDMY
?wi?ty Ojcze Pio, niestrudzony na?ladowco Chrystusa, wszystkich z ufno?ci? prosz?cych o pomoc zapewnia?e?, ?e ?otrzymaj? od Boga ?ask? ?wi?tej wytrwa?o?ci?, módl si? za mn?, gdy b?agam Boga o ?ask?... 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? ÓSMY
?wi?ty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej mi?o?ci Boga i bli?niego, ty umacnia?e? w ludzkich sercach przekonanie, ?e Bóg ?nie mo?e odrzuci? szczerego pragnienia mi?owania Go?, w imi? mi?o?ci, która przepe?nia?a twoje ?ycie, wyjednaj mi w niebie dar..., o który ci? z ufno?ci? prosz?. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? DZIEWI?TY
?wi?ty Ojcze Pio, Maryja by?a ci ?Matk? najmilsz??, J? wys?awia?e? ?najbardziej spo?ród wszystkich stworze? na niebie i na ziemi?, przez twoje oddanie Bo?ej Matce prosz? o pomoc w mojej potrzebie... 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 62 goĹ›ci