Czytelnia - Publikacje religijne


ABRAHAM - Imi? to wed?ug Rdz 17,5 znaczy: ojciec wielu narodów. Abraham otrzyma? to imi? od Boga w miejsce pierwotnego imienia Abram, które znaczy: ojciec jest wznios?y.

APOSTO? - gr. apostolos: pos?aniec, pose?, wys?annik. Aposto?ami byli najpierw uczniowie Jezusa, wybrani przez Niego do grona Dwunastu. Oto ich imiona: Szymon, nazwany Piotrem, i jego brat Andrzej, Jakub i Jan, Filip i Bart?omiej, Mateusz i Tomasz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon, zwany Gorliwy, Juda, syn Jakuba, i Judasz Iskariota (?k 6,13?16).

AMEN -  (z hebrajskiego - zaiste, na pewno), formu?a uroczystego potwierdzenia. W Starym Testamencie (poza Ksi?g? Izajasza, gdzie amen ??czy si? ze s?owem "Bóg" i t?umaczy: "wierny" lub "prawdziwy") pojawia si? wy??cznie w kontek?cie kultowo-sakralnym - stanowi odpowied? na na Bo?? obietnic?, gro?b? b?d? kl?tw?, znacz?c: "tak jest", "niech si? tak stanie".

AS - ma?a moneta rzymska z br?zu u?ywana w czasach Jezusa

BARANEK - to nowotestamentalny obraz Chrystusa paschalnego. Znaczenie tego obrazu zwi?zane jest z bogat? symbolik? starotestamentaln?. Przed wyj?ciem Izraelitów z Egiptu Bóg poleci? zabi? o zmierzchu baranka bez skazy, spo?y? go wieczorem oraz naznaczy? krwi? drzwi domów (Wj 12,5-7). Krwi baranka tradycja ?ydowska nada?a warto?? zbawcz?, odwo?uj?c si? do obrz?du zawarcia przymierza synajskiego, dzi?ki któremu Izrael zosta? wybawiony z niewoli egipskiej i sta? si? ?królestwem kap?anów i ludem ?wi?tym? (Wj 19,6).

BIBLIA-  (gr. biblíon ?zwój, ksi?ga?) religiozn. zbiór ?wi?tych ksi?g judaizmu i chrze?cija?stwa, uznanych za natchnione przez Boga

CHRZEST - Sakrament chrze?cija?ski, w??czaj?cy cz?owieka do wspólnoty Ludu Bo?ego, Nowego Przymierza przez obrz?d obmycia wod? w imi? Trójcy ?wi?tej; stanowi pocz?tek nadprzyrodzonego ?ycia cz?owieka oraz podstaw? przynale?no?ci do Ko?cio?a i jedno?ci z nim zarówno w aspekcie teologicznym, jak i jurydycznym. Rozró?nia si? chrzest wod?, chrzest pragnienia, oraz chrzest krwi (m?cze?stwo).

BAT- jest hebrajsk? miar? p?ynów, 1 bat = 45 litrów

BISIOR - jest drogim lnianym p?ótnem

CHRYSTUS - Jezus Chrystus to Bóg cz?owiek, i Syn Boga Ojca. Druga Osoba Trójcy ?wi?tej. Z greckiego oznacza pomaza?ca Boga, Mesjasza 

DIABE? - gr. diabolos: ten, kto ?le mówi, oszczerca, ten, kto oczernia, st?d wróg, zwodziciel, w Nowym Testamencie synonim szatana i demona.

DENAR - by? z?ot? lub srebrn? monet? rzymsk?, 1 denar to ?rednie dzienne wynagrodzenie za prac?, ka?dy ?yd p?aci? te? symboliczny roczny podatek na rzecz cesarza w wysoko?ci 1 den 

ELIASZ - (hebr.: "Bogiem jest Jahwe") Prorok pochodz?cy z Tiszbe we wschodniej Jordanii. Dzia?a? w Pa?stwie Pó?nocnym za czasów króla Achaba i królowej Izebel.

FARYZEUSZE - Jedno z g?ównych ugrupowa? ?ydowskich powsta?ych w okresie Hasmoneuszy (dynastii panuj?cej od 140 r. przed Chrystusem). W czasach Jezusa nie sprawowali w?adzy politycznej, ale byli szanowani przez lud i mieli na niego du?y wp?yw. W Nowym Testamencie s? przedstawiani zazwyczaj jako przeciwnicy Jezusa i pierwszych chrze?cijan (Mk 3,6; 7,1; 10,2; Mt 23; J 11,47).

GRZECH - Biblia u?ywa s?owa ?grzech? na okre?lenie odmowy, z?ego czynu, buntu, nieprawo?ci - post?powania skierowanego przeciwko Bogu. Pierwszy grzech, tzw. grzech pierworodny, którego dopu?ci? si? cz?owiek przebywaj?c w raju, by? buntem przeciw porz?dkowi i sprawiedliwo?ci Boga, Jego m?dro?ci i dobroci. Grzech wzbudza w Bogu gniew, poniewa? jest czynem zwróconym przeciwko samej istocie Boga - przeciwko Jego mi?o?ci, jak? darzy ca?e stworzenie, a zw?aszcza ludzi, i to wszystkich bez wyj?tku. Chocia? ka?dy cz?owiek jest przez grzech zwi?zany z Adamem, to jednak dzi?ki wierze jest te? zwi?zany z Chrystusem, który grzeszn? ludzko?? pojedna? z Bogiem (Rz 5,12-21)

HIZOP - to ma?y krzaczek rosn?cy na murach i ska?ach

HELLENI?CI - grupa ?ydów przyby?ych z diaspory (czyli ?yj?cych poza Palestyn?), którzy osiedlili si? w Jerozolimie. Pos?ugiwali si? oni j?zykiem greckim, w przeciwie?stwie do u?ywaj?cych palesty?skiej odmiany j?zyka aramejskiego Hebrajczyków.

IZAJASZ - Imi? w?asne pierwszego spo?ród proroków wi?kszych. By? synem Amosa i pochodzi? prawdopodobnie z Jerozolimy. Rok urodzenia Izajasza nie jest znany. Jego sposób mówienia, dobra znajomo?? sfer dworskich, bliskie relacje z królami judzkimi wskazuj? na cz?owieka wykszta?conego, nale??cego raczej do wy?szych sfer judzkich. By? ?onaty i mia? dwóch synów. Zachowane urywki biograficzne ?wiadcz?, ?e mia? grono uczniów.

JA?MU?NA - Dary przeznaczone dla potrzebuj?cych. Biblia cz?sto wspomina o dawaniu ja?mu?ny jako powszechnej praktyce, poniewa? ja?mu?na sprasza b?ogos?awie?stwo Bo?e i pozwala zachowa? we wspólnocie w?a?ciwe relacje.

KO?CIÓ? (grec. ekklesia) Oznacza spo?eczno?? wszystkich chrze?cijan, a tak?e poszczególne gminy chrze?cija?skie. Stary Testament po?o?y? podwaliny pod poj?cie Ko?cio?a, stosuj?c termin kahal - Lud Bo?y gromadz?cy si? g?ównie w celu sprawowania obrz?dów kultycznych. Podstaw? i ogniwem ??cz?cym kahal Starego Testamentu by?o przymierze. W Nowym Testamencie zgromadzeniem tym jest nowy Lud Bo?y - nowy Izrael, nazwany potomstwem Abrahama. Fundamentem Ko?cio?a jest Chrystus.

LEWICI - to stra?nicy ?wi?tyni i pomocnicy kap?anów 

?OKIE? - by? miar? d?ugo?ci, 1 ?okie? = 0,5 metra ?AZARZ - po grecku Ladzaros od hebr. Eleazar: Bóg pomaga. Imi? to nosi? przyjaciel Pana Jezusa mieszkaj?cy z siostrami Mari? i Mart? w Betanii. Gdy umar?, Pan Jezus przywróci? mu ?ycie. Wówczas Sanhedryn postanowi? zabi? zarówno Pana Jezusa, jak i ?azarza (J 11, 1-12, 10).

MIRRA - wonna ?ywica

MESJASZ - odpowiednik hebrajskiego tytu?u ?Namaszczony?, ?Pomazaniec?, Jezus Chrystus, który umar? na krzy?u dla odkupienia win wszystkich ludzi i zbawienia ich

MOJ?ESZ - G?ówny przywódca Izraelitów podczas wyj?cia z Egiptu i w?drówki przez pustyni? oraz przekaziciel Boskiego Prawa. Urodzi? si? podczas prze?ladowania w Egipcie jako m?odszy z dwóch synów Amrama i Jochebed (Wj 6,18-20). Przez jaki? czas niemowl? ukrywano, by uratowa? przed ?mierci? z r?k Egipcjan. Zostawione w koszu nad brzegiem Nilu dziecko znalaz?a córka faraona, która zaopiekowa?a si? nim i wychowa?a jako w?asnego syna.

NABUCHODONOZOR - Imi? czterech królów znanych nam ze staro?ytnej Mezopotamii. Pierwszym z nich by? król z II dynastii z Isin (po?udniowa Mezopotamia), który panowa? w latach 1124-1103 przed Chr. Znany jest jako Nabuchodonozor I. Król, wzmiankowany w Biblii, jest znany dzisiejszym biblistom jako Nabuchodonozor II. Inskrypcja Dariusza I (522-486 przed Chr.) z Behistun (zachodni Iran) wspomina o dwóch pretendentach do tronu (522 i 521 r. przed Chr.), którzy nosili imi? Nabuchodonozora (III i IV wed?ug wspó?czesnych uczonych, chocia? istnienie tego ostatniego nasuwa pewne w?tpliwo?ci).

OBRZEZANIE - polegaj?ce na usuni?ciu napletka mia?o pierwotnie znaczenie lecznicze i higieniczne. Rozpowszechnione w?ród ludów semickich, Filistynów oraz znane w?ród Egipcjan by?o obrz?dem inicjacyjnym, znakiem zdolno?ci do zawarcia ma??e?stwa. Praktykowano je pierwotnie w wieku dojrza?o?ci, potem przesuni?to na termin wcze?niejszy. Obrzezania dokonywa? ojciec ch?opca, a w wyj?tkowych sytuacjach matka (Wj 4,25). Miejsce obrz?du nie by?o okre?lone, ale odbywa? si? najcz??ciej w domu rodzinnym. Dla Izraelitów obrzezanie mia?o znaczenie religijne, poniewa? zosta?o ono nakazane Abrahamowi jako znak przymierza.

PRZYMIERZE - Oznacza w j?zyku polskim znacznie mniej ni? terminy wyst?puj?ce w Biblii hebrajskiej (berit) oraz greckiej (diatheke). Oznaczaj? bowiem przysi?g?, obietnic?, uroczyste zapewnienie, a tylko w niektórych przypadkach okre?laj? wzajemnie podj?te zobowi?zania.

PASCHA - (z hebrajskiego Pesach) Rytua? religijny si?gaj?cy najstarszych wierze? plemion semickich, a tak?e fenickich. Staro?ytne teksty mówi? o ?wi?tach ?niw, podczas których sk?adano ofiar? z pierwszego snopa j?czmienia i ostatniego snopa zbo?a.

RABBI, RABBUNI - (hebr., ?mój wielki, mistrz?) Tytu?, który nabra? znaczenia ogólnego szacunku wyra?anego wobec osoby adresowanej, ?mój mistrz?, albo bardziej specyficznego znaczenia: ?mój nauczyciel?. W ST samo raw, bez u?ycia zaimka dzier?awczego, u?ywa si? w konstrukcjach znacz?cych ?g?ówny" czy ?dowodz?cy" (2 Krl 18,17; 25,8).SYJON - S?owo hebrajskie, którego dok?adne znaczenie nie jest znane. Mo?e oznacza? cytadel? lub twierdz?, ale mo?e te? si? odnosi? do co najmniej trzech ró?nych aspektów miasta Jerozolimy, a tak?e do "góry Samarii".

SODOMA i GOMORA - dwa z pi?ciu miast, po?o?onych na po?udniowym wybrze?u Morza Martwego. które - z wyj?tkiem Soaru - uleg?y zag?adzie na skutek strasznej katastrofy.

SYN BO?Y - Okre?lenie Syn Bo?y wskazuje na jedyn? i wieczn? relacj?, jaka ??czy Jezusa Chrystusa z Bogiem, Jego Ojcem. Jako chrze?cijanie wierzymy, ?e Jezus Chrystus jest Synem Bo?ym.

SZEOL - starotestamentowa kraina wszystkich umar?ych

SADUCEUSZE - to jedno z najwa?niejszych ugrupowa? politycznych i religijnych w czasach Jezusa na terenie Palestyny. Nazwa grecka saddoukaioi odsy?a do Sadoka - wp?ywowego kap?ana w okresie panowania Dawida (2 Sm 15,24-36). Wielu zwolenników tego ugrupowania nale?a?o do rodu kap?a?skiego.

TALENT - waga z?ota albo srebra równa 34,272 kg. Mówi?c o talencie, zawsze mia?o si? wi?c na my?li bardzo wielk? warto??, chocia? zmienia?a si? ona w zale?no?ci od tego, czy chodzi?o o talent z?ota, srebra czy jeszcze jakiego? innego metalu.

W?? MIEDZIANY - jako przedmiot kultu jest ?wiadectwem wp?ywu ludów Staro?ytnego Wschodu na wyobra?enia religijne w Izraelu. Oddzia?ywanie to wyra?a?o si? w symbolice, która pocz?tkowo nie by?a ograniczona ?cis?? interpretacj? pierwszego przykazania Dekalogu, zabraniaj?cego wizerunków istot ?ywych.

WIE?A BABEL (hebr. balal, bll - pomieszanie, zmieszanie, zam?t), Wie?a Babel wznoszona przez ludzi z ziemi do nieba mia?a s?u?y? jako symbol przeciwstawienia si? Bogu i jego zamiarom, a tak?e miejsce gromadzenia si? i jednoczenia ludzi we wspólnym sprzeciwie wobec Boga. Dlatego w celu uniemo?liwienia realizacji ludzkich planów jedno?ci wykluczaj?cej Boga, Bóg pomiesza? budowniczym j?zyki, wskutek czego ludzie rozproszyli si? po ca?ej ziemi. (zob. Ksi?ga Rodzaju 11:1-9)

ZBAWICIEL - Ten, kto wybawia z tera?niejszych i/albo przysz?ych niebezpiecze?stw i nieszcz???. Odpowiedniego s?owa hebrajskiego znacz?cego ?zbawiciel? u?ywa si? w ST g?ównie w odniesieniu do s?dziów i innych przywódców, których Bóg wzbudza? w czasach kryzysów narodowych, aby wybawili Jego lud z nieszcz??? (np. Ne 9,27). By?o ono tak?e u?ywane w stosunku do Boga, który pos?ugiwa? si? owymi wybawicielami jako wykonawcami swoich zamierze?. W Deutero - Izajaszu staje si? tytu?em Boga ? ?Zbawca? (np. Iz 43 3) ?z racji wyzwolenia Izraela z wygnania babilo?skiego. To u?ycie jest punktem zwrotnym w historii tego s?owa, gdy? od tego czasu wyra?enie ?zbawienie od Boga? nabiera nowego znaczenia, ju? nie tylko politycznego czy militarnego, i przygotowuje drog? do jego nowotestamentowego u?ycia w odniesieniu do zbawienia w czasach ostatecznych, które sprawi? Chrystus.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 110 goĹ›ci