Modlitewnik
Modlitwy i rozwa?ania - Wiara i modlitwa
 

Modlitwy codzienne

 Ojcze nasz (Modlitwa Pa?ska)
 Zdrowa? Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
 Wyznanie wiary (Sk?ad Apostolski) 
 Wyznanie wiary (Credo) 
 Regina caeli
 Anio? Pa?ski 
 Modlitwy przy posi?kach 
 Aniele Bo?y
 Pod Twoj? obron?
 Modlitwa do ?w. Micha?a Archanio?a
 

Ma?y katechizm

Sk?ad Apostolski
Wyznanie wiary (Credo)
Dziesi?? Przykaza? Bo?ych
Dwa przykazania mi?o?ci
G?ówne prawdy wiary
Siedem sakramentów ?wi?tych
Cztery cnoty g?ówne
Modlitwa Pa?ska
Pozdrowienie anielskie
Ostateczne rzeczy cz?owieka
Siedem grzechów g?ównych
Najprzedniejsze dobre uczynki
Uczynki mi?osierne co do duszy
Uczynki mi?osierne co do cia?a
Pi?? przykaza? ko?cielnych
Siedem darów Ducha ?wi?tego
Dwana?cie owoców Ducha ?wi?tego
Osiem b?ogos?awie?stw
Grzechy wo?aj?ce o pomst? do nieba
Grzechy przeciw Duchowi ?wi?temu
Grzechy cudze
Uczynki mi?osierne co do cia?a
Akt nadziei
Akt mi?o?ci
Akt wiary
Akt ?alu
Sze?? grzechów przeciw Duchowi ?wi?temu
Dziewi?? grzechów przeciw mi?o?ci bli?niego
Warunki Sakramentu Pokuty
Trzy Cnoty Boskie (teolidalne)
Cztery cnoty g?ówne (kardynalne)
Przykazania Ko?cielne
 

Litanie

Litania do Naj?wi?tszej Maryi Panny - Loreta?ska 
Litania do Przenaj?wi?tszego Sakramentu
Litania dzi?kczynna do Matki Boskiej Cz?stochowskiej
Litania do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa
Litania do Naj?wi?tszego Imienia Jezus
Litania do Mi?osierdzia Bo?ego
Litania do Najdro?szej Krwi Serca Pana Jezusa
Litania do ?w. Maksymiliana
Litania do Dzieci?tka Jezus 
Litania do Ducha ?wi?tego 
Litania zawierzenia Matce Bo?ej Fatimskiej 
Litania za zmar?ych
Litania do Wszystkich ?wi?tych
Litania do Niepokalanego Serca Maryji 
Litania do Matki Bo?ej Mi?osierdzia
Litania do Anio?a Stró?a
Litania do ?w. Judy Tadeusza 
Litania do ?w. Antoniego 
 
 

Modlitwy do Maryji

Pod Twoj? obron? 
Witaj Królowo 
Zdrowa? Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
Akt oddania si? Niepokalanemu Pocz?ciu 
Akt Osobistego Oddania si? Matce Bo?ej 
Modlitwa o odnow? moraln? narodu
Modlitwa do Matki Bo?ej Ró?a?cowej
O doskona?e nabo?e?stwo do Matki Bo?ej
Modlitwa do Matki Bo?ej o wytrwanie w dobrym
Modlitwa do Matki Bo?ej o szcz??liw? ?mier?
Anio? Pa?ski
Ave Maria
Modlitwa do Matki Boskiej Cz?stochowskiej
 
 
 
 

 

Pie?ni i ?piewy

Jeden chleb
Jest zak?tek na tej ziemi
Rota
Czekam na ciebie
Bo?e, co? Polsk?
Maryjo, ?liczna Pan
Dzi?kujemy Ci, Ojcze nasz 
Apel Jasnogórski
Id?cie na ca?y ?wiat
Krzy?u ?wi?ty, nade wszystko
O Panie, Ty nam dajesz
Oto jest dzie?
Chrystus Pan, karmi nas  
Skosztujcie i zobaczcie
Alleluja! Niech zabrzmi Panu
Budujemy Ko?ció? Bo?y
Lud Twój Panie
Panie dobry jak chleb
Dzi?ki, o Panie 
Niechaj z nami b?dzie Pan
Ty wyzwoli?e? nas Panie
Krzy?u Chrystusa
O Panie, Ty nam dajesz
Otwórzcie serca
Nawró? si? ludu
To przykazanie
Przyjd? Duchu ?wi?ty
Ty? w wieczerniku
Bogarodzico
Bo?a rado?? jak rzeka
Chc? przest?pi? Jego próg
Witaj Królowo
 

 

Koronki

Koronka do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa 

Koronka do Mi?osierdzia Bo?ego

Koronka do Matki Bo?ej Mi?osierdzia
Koronka do ?w. Józefa
 
 

 

Nowenny 

 

Nowenna do Dzieci?tka Jezus 
Nowenna ku czci M.B. Fatimskiej
Nowenna do ?w. Judy Tadeusza 
Nowenna do ?w. ojca Pio
Nowenna do Matki Bo?ej Szkaplerznej
Nowenna do Mi?osierdzia Bo?ego
Nowenna do Naj?wi?tszego Serca Jezusowego

 

Modlitwy ró?ne

Gorzkie ?ale 
Droga Krzy?owa 
Ró?aniec
 

 

Kol?dy i pastora?ki

Cicha noc

Do szopy, hej pasterze
Bracia patrzcie jeno
Bóg si? rodzi
Ach ubogi ??obie
Anio? pasterzom mówi?
Gdy si? Chrystus rodzi
Gdy ?liczna Panna
Dzisiaj w Betlejem
M?drcy ?wiata monarchowie
Dok?d tak ?piesz? Królowie
W ??obie le?y
M?drcy ?wiata monarchowie
Hej, w Dzie? Narodzenia
Oj malu?ki, malu?ki
Hej bracia czy ?picie
Pasterze mili
Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy
Dzieci?tko si? narodzi?o
Przylecieli anio?kowie
Pójd?my wszyscy do stajenki
Narodzi? si? Jezus Chrystus
Z narodzenia Pana
Witaj Jezu ukochany
Lulaj?e Jezuniu
Jezus malusie?ki
W?ród nocnej ciszy
W Dzie? Bo?ego Narodzenia
O gwiazdo Betlejemska
Mizerna, cicha
Tryumfy Króla Niebieskiego
Przybie?eli do Betlejem
Ju? noc okrywa ?wiat 
Narodzi? si? nam Zbawiciel
Na sianeczku
Nie by?o miejsca dla Ciebie
Nowy Rok bie?y
Za?nij dziecino
Rozkwitn??a si? lilija
 
 

 

 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci