Wyznanie wiary (Credo)
Modlitewnik - Modlitwy codzienne


Wierz? w jednego Boga, Ojca Wszechmog?cego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bo?ego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, ?wiat?o?? ze ?wiat?o?ci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, wspó?istotny Ojcu, a przez Niego wszystko si? sta?o. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zst?pi? z nieba. I za spraw? Ducha ?wi?tego przyj?? cia?o z Maryi Dziewicy i sta? si? cz?owiekiem. Ukrzy?owany równie? za nas, pod Poncjuszem Pi?atem zosta? um?czony i pogrzebany. I zmartwychwsta? dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wst?pi? do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale s?dzi? ?ywych i umar?ych, a Królestwu Jego nie b?dzie ko?ca. Wierz? w Ducha ?wi?tego, Pana i O?ywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa?? który mówi? przez Proroków. Wierz? w jeden, ?wi?ty, powszechny i apostolski Ko?ció?. Wyznaj? jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuj? wskrzeszenia umar?ych. I ?ycia wiecznego w przysz?ym ?wiecie. 
  
Amen

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 49 goĹ›ci