Nowenna do Mi?osierdzia Bo?ego
Modlitewnik - Koronki i Nowenny


Nowenna do Mi?osierdzia Bo?ego

Nowenn? t? kaza? Pan Jezus siostrze Faustynie zapisa? w sierpniu 1937 roku, polecaj?c odprawianie jej przed ?wi?tem Mi?osierdzia, pocz?wszy od Wielkiego Pi?tku.

Pragn?, aby? przez te dziewi?? dni sprowadza?a dusze do zdroju mojego mi?osierdzia, by zaczerpn??y si?y i och?ody, i wszelkiej ?aski, jakiej potrzebuj? na trudy ?ycia, a szczególnie w ?mierci godzinie. W ka?dym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienn? grup? dusz i zanurzysz je w tym morzu mi?osierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadz? w dom Ojca mojego. Czyni? to b?dziesz w tym ?yciu i w przysz?ym. I nie odmówi? ?adnej duszy niczego, któr? wprowadzisz do ?ród?a mi?osierdzia mojego. W ka?dym dniu prosi? b?dziesz Ojca mojego przez gorzk? m?k? moj? o ?aski dla tych dusz.

Odpowiedzia?am: Jezu, nie wiem, jak t? nowenn? odprawia? i jakie dusze wpierw wprowadzi? w najlito?ciwsze Serce Twoje. - I odpowiedzia? mi Jezus, ?e powie mi na ka?dy dzie?, jakie mam dusze wprowadzi? w Serce Jego. (1209)


Wielki Pi?tek
Dzie? pierwszy: Dusze grzeszników i ca?a ludzko??

Dzi? sprowad? mi ludzko?? ca??, i zanurzaj j? w morzu mi?osierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogr??a utrata dusz.

Jezu najmi?osierniejszy, którego w?a?ciwo?ci? jest litowa? si? nad nami i przebacza? nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufno?? nasz?, jak? mamy w niesko?czon? dobro? Twoj?, i przyjmij nas do mieszkania najlito?ciwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. B?agamy Ci? przez mi?o?? Twoj?, która Ci? ??czy z Ojcem i Duchem ?wi?tym.

O wszechmocy mi?osierdzia Bo?ego,
Ratunku dla cz?owieka grzesznego,
Ty? mi?osierdziem i lito?ci morze,
Wspomagasz tego, kto Ci? uprasza w pokorze.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na ludzko?? ca?? - a szczególnie na biednych grzeszników - która jest zamkni?ta w najlito?ciwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej m?ki oka? nam mi?osierdzie swoje, aby?my wszechmoc mi?osierdzia Twego wys?awiali na wieki wieków. Amen. (1210-1211)


Wielka Sobota
Dzie? drugi: Dusze kap?a?skie i zakonne

Dzi? sprowad? mi dusze kap?a?skie i dusze zakonne, i zanurz je w niezg??bionym mi?osierdziu Moim. One da?y mi moc przetrwania gorzkiej m?ki, przez nich jak przez kana?y sp?ywa na ludzko?? mi?osierdzie moje.

Jezu najmi?osierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnó? w nas ?ask?, aby?my godne uczynki mi?osierdzia spe?niali, aby ci, co na nas patrz?, chwalili Ojca mi?osierdzia, który jest w niebie.

Zdrój Bo?ej mi?o?ci,
W sercach czystych go?ci,
Sk?pane w mi?osierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kap?anów i dusze zakonne, i obdarz ich moc? b?ogos?awie?stwa swego, a dla uczu? Serca Syna swego, w którym to sercu s? zamkni?te, udziel im mocy ?wiat?a swego, aby mogli przewodzi? innym na drogach zbawienia, by wspólnie ?piewa? cze?? niezg??bionemu mi?osierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. (1212-1213) 


Wielka Niedziela
Dzie? trzeci: Dusze pobo?ne i wierne

Dzi? sprowad? mi wszystkie dusze pobo?ne i wierne, i zanurz je w morzu mi?osierdzia Mojego; dusze te pocieszy?y mnie w drodze krzy?owej, by?y t? kropl? pociech w?ród goryczy morza.

Jezu najmi?osierniejszy, który wszystkim udzielasz ?ask swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas so mieszkania najlito?ciwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. B?agamy Ci? o to przez niepoj?t? mi?o?? Twoj?, jak? pa?a Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

S? niezbadane mi?osierdzia dziwy,
Nie zg??bi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem lito?ci,
I wszystkich poci?gasz do swej mi?o?ci.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej m?ki, udziel im swego b?ogos?awie?stwa i otaczaj ich sw? nieustann? opiek?, aby nie utraci?y mi?o?ci i skarbu wiary ?wi?tej, ale aby z ca?? rzesz? anio?ów i ?wi?tych wys?awia?y niezmierzone mi?osierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1214-1215)

Poniedzia?ek Wielkanocny
Dzie? czwarty: Dusze pogan i nie znaj?cych jeszcze Jezusa

Dzi? sprowad? mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze nie znaj?, i onich my?la?em w gorzkiej swej m?ce, a przysz?a ich gorliwo?? pocieszy?a Serce Moje. Zanurz ich w morzu mi?osierdzia Mojego.

Jezu najlito?ciwszy, który jeste? ?wiat?o?ci? ?wiata ca?ego, przyjmij do mieszkania najlito?ciwszego Serca swego dusze pogan, kt?re Ci? nie znaj?; niechaj promienie Twej ?aski o?wiecaj? ich, aby oni wraz z nami wys?awiali dziwy mi?osierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlito?ciwszego Serca swego.

Niech ?wiat?o Twej mi?o?ci,
O?wieci dusz ciemno?ci,
Spraw, aby Ci? dusze pozna?y,
I razem z nami mi?osierdzie Twe wys?awia?y.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze pogan i tych, co Ci? jeszcze nie znaj?, a które s? zamkni?te w najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Poci?gnij ich do ?wiat?a Ewangelii. Dusze te nie wiedz?, jak wielkim jest szcz??ciem Ciebie mi?owa?; spraw, aby i one wys?awia?y hojno?? mi?osierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. (1216-1217)


Wtorek Wielkanocny
Dzie? pi?ty: Dusze heretyków i odszczepie?ców

Dzi? sprowad? mi dusze heretyków i odszczepie?ców, i zanurz ich w morzu mi?osierdzia Mojego; w gorzkiej m?ce rozdzierali mi cia?o i serce, to jest Ko?ció? mój. Kiedy wracaj? do jedno?ci z Ko?cio?em, goj? si? rany Moje i tym sposobem ul?? mi m?ki.

Jezu najmi?osierniejszy, który jeste? dobroci? sam?, Ty nie odmawiasz ?wiat?a prosz?cym Ciebie, przyjm do mieszkania najlito?ciwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepie?ców, i poci?gnij ich swym ?wiat?em do jedno?ci z Ko?cio?em, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlito?ciwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojno?? mi?osierdzia Twego.

I dla tych co podarli szat? Twej jedno?ci,
P?ynie z serca Twego zdrój lito?ci.
Wszechmoc mi?osierdzia Twego, o Bo?e,
I te dusze z b??du wyprowadzi? mo?e.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze heretyków i odszczepie?ców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadu?yli ?ask Twoich , trwaj?c uporczywie w swych b??dach. Nie patrz na ich b??dy, ale na mi?o?? Syna swego i na gorzk? m?k? Jego, któr? podj?? dla nich, gdy? i oni s? zamkni?ci w najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wys?awiaj? wielkie mi?osierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1218-1219) 


?roda Wielkanocna
Dzie? szósty: Dusze ciche i pokorne i dusze ma?ych dzieci

Dzi? sprowad? mi dusze ciche i pokorne, i dusze ma?ych dzieci, i zanurz je w mi?osierdziu moim. Dusze te s? najwi?cej podobne do serca mojego, one krzepi?y mnie w gorzkiej konania m?ce; widzia?em je jako ziemskich anio?ów, które b?d? czuwa? u moich o?tarzy, na nie zlewam ca?ymi strumieniami ?aski. ?ask? moj? jest zdolna przyj?? tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmi?osierniejszy, który? sam powiedzia?: uczcie si? ode mnie, ?em cichy i pokornego serca - przyjm do mieszkania najlito?ciwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze ma?ych dzieci. Dusze te wprowadzaj? w zachwyt niebo ca?e i s? szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, s? bukietem przed tronem Bo?ym, którego zapachem sam Bóg si? napawa. Dusze te maj? sta?e mieszkanie w najlito?ciwszym Sercu Jezusa i nieustannie wy?piewuj? hymn mi?o?ci i mi?osierdzia na wieki.

Prawdziwie dusza pokorna i cicha
Ju? tu na ziemi rajem oddycha,
A woni? pokornego jej serca
Zachwyca si? sam Stwórca.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze ma?ych dzieci, które s? zamkni?te w mieszkaniu najlito?ciwszego Serca Jezusa. Dusze te s? najwi?cej upodobnione do Syna Twego, wo? tych dusz wznosi si? z ziemi i dosi?ga tronu Twego. Ojcze mi?osierdzia i wszelkiej dobroci, b?agam Ci? przrez mi?o?? i upodobanie, jakie masz w tych duszach, b?ogos?aw ?wiatu ca?emu, aby wszystkie dusze razem wy?piewywa?y cze?? mi?osierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. (1220-1223)


Czwartek Wielkanocny
Dzie? siódmy: Dusze szczególnie czcz?ce i wys?awiaj?ce mi?osierdzie Jezusa

Dzi? sprowad? mi dusze, które szczególnie czcz? i wys?awiaj? mi?osierdzie Moje, i zanurz je w mi?osierdziu Moim. Te dusze najwi?cej bola?y nad moj? m?k? i najg??biej wnikn??y w ducha Mojego. One s? ?ywym odbiciem Mojego lito?ciwego Serca. Dusze ja?nie? b?d? szczególn? jasno?ci? w ?yciu przysz?ym, ?adna nie dostanie si? do ognia piekelnego, ka?dej szczególnie broni? b?d? w jej ?mierci godzinie.

Jezu najmi?osierniejszy, kórego Serce jest mi?o?ci? sam?, przyjmij do mieszkania najlito?ciwszego Serca swego dusze, które  szczególnie czcz? i wys?awiaj? wielko?? mi?osierdzia Twego. Dusze te s? mocarne si?? Boga samego; w?ród wszelkich udr?cze? i przeciwno?ci id? naprzód ufne w mi?osierdzie Twoje, dusze te s? zjednoczone z Jezusem i d?wigaj? ludzko?? ca?? na barkach swoich. Te dusze nie b?d? s?dzone surowo, ale mi?osierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Dusza, która wys?awia dobro? swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umi?owana.
Jest zawsze blisk? zdroju ?ywego
I czerpie ?aski z mi?osierdzia Bo?ego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze, które wys?awiaj? i czcz? najwi?kszy przymiot Twój, to jest niezg??bione mi?osierdzie Twoje - kt?re s? zamkni?te w najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Dusze te s? ?yw? Ewangeli?, r?ce ich pe?ne uczynków mi?osierdzia, a dusza ich przepe?niona weselem ?piewa pie?? mi?osierdzia Najwy?szemu. B?agam Ci?, Bo?e, oka? im mi?osierdzie swoje wed?ug nadzieji i ufno?ci, jak? w Tobie po?o?yli, niech si? spe?ni na nich obietnica Jezusa, który im powiedzia?, ?e: Dusze, które czci? b?d? to niezg??bione mi?osierdzie moje - ja sam broni? je b?d? w ?yciu, a szczególnie w ?mierci godzinie, jako swej chwa?y. (1224-1225)


Pi?tek Wielkanocny
Dzie? ósmy: Dusze czy??cowe

Dzi? sprowad? mi dusze, które s? w wi?zieniu czy??cowym i zanurz je w przepa?ci mi?osierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej och?odz? ich upalenie. Wszystkie te dusze s? bardzo przeze mnie umi?owane, odp?acaj? si? mojej sprawiedliwo?ci; w twojej mocy jest im przynie?? ulg?. Bierz ze skarbca mojego Ko?cio?a wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdyby? zna?a ich m?k?, ustawicznie by? ofiarowa?a za nie ja?mu?n? ducha i  sp?aca?a ich d?ugi mojej sprawiedliwo?ci.

Jezu najmi?osierniejszy, kóry? sam powiedzia?, ?e mi?osierdzia chcesz, otó? wprowadzam do mieszkania Twego najlito?ciwszego  Serca dusze czy??cowe - dusze, które Ci s? bardzo mi?e, a które jednak wyp?aca? si? musz? Twej sprawiedliwo?ci - niech strumienie krwi i wody, które wysz?y z Serca Twego, ugasz? p?omienie ognia czy??cowego, aby si? i tam stawi?a moc mi?osierdzia Twego.

Ze strasznych upa?ów ognia czy??cowego
Wznosi si? j?k do mi?osierdzia Twego.
I doznaj? pocieszenia, ulgi i och?ody
W strumieniu wylanym krwi i wody.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze w czy??cu cierpi?ce, a które s? zamkni?te w najlito?ciwszym Sercu Jezusa. B?agam Ci? przez bolesn? m?k? Jezusa, Syna Twego, i przez ca?? gorycz, jak? by?a zalana Jego przenaj?wi?tsza dusza, oka? mi?osierdzie swoje duszom, które s? pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, ?e dobroci Twojej i lito?ci liczby nie masz . (1226-1227)

 

Sobota przed ?wi?tem Mi?osierdzia Bo?ego
Dzie? dziewi?ty: Dusze ozi?b?e

Dzi? sprowad? mi dusze ozi?b?e i zanurz je w przepa?ci mi?osierdzia Mojego. Dusze te najbole?niej rani? Serce Moje. Najwi?kszej obrazy dozna?a dusza Moja w Ogrójcu od duszy ozi?b?ej. One by?y powodem, i? wypowiedzia?em: Ojcze, oddal ten kielich, je?eli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec si? do mi?osierdzia Mojego.

Jezu najlito?ciwszy, który? jest lito?ci? sam?, wprowadzam do mieszkania najlito?ciwszego serca Twego dusze ozi?b?e, niechaj w tym ogniu czystej mi?o?ci Twojej rozgrzej? si? te zlodowacia?e dusze, które podobne s? do trupów i takim Ci? wstr?tem napawaj?. O Jezu najlito?ciwszy, u?yj wszechmocy mi?osierdzia swego i poci?gnij je w sam ?ar mi?o?ci swojej, i obdarz je mi?o?ci? ?wi?t?, bo Ty wszystko mo?esz.

Ogie? i lód razem nie mo?e by? z??czony,
Bo albo ogie? zga?nie, albo lód b?dzie roztopiony.
Lecz mi?osierdzie Twe, o Bo?e,
Jeszcze wi?ksze n?dze wspomóc mo?e.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze ozi?b?e, a które s? zamkni?te w najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Ojcze mi?osierdzia, b?agam Ci? przez gorzko?? m?ki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzy?u, pozwól, aby i one wys?awia?y przepa?? mi?osierdzia Twego... (1228-1229) 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 159 goĹ›ci