Litania do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa
Modlitewnik - Litanie
   
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
 
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, 
Serce Jezusa, w ?onie Matki Dziewicy przez Ducha ?wi?tego utworzone,
Serce Jezusa, ze S?owem Bo?ym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, niesko?czonego majestatu,
Serce Jezusa, ?wi?tynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwy?szego,
Serce Jezusa, domie Bo?y i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorej?ce ognisko mi?o?ci,
Serce Jezusa, sprawiedliwo?ci i mi?o?ci skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i mi?o?ci pe?ne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna g??bino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwa?y najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym s? wszystkie skarby m?dro?ci i umiej?tno?ci,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca?a pe?nia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodoba?,
Serce Jezusa, z którego pe?ni wszyscy?my otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie ?wiata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego mi?osierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Ci? wzywaj?,
Serce Jezusa, ?ród?o ?ycia i ?wi?to?ci,
Serce Jezusa, przeb?aganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zel?ywo?ci? nape?nione,
Serce Jezusa, dla nieprawo?ci naszych starte,
Serce Jezusa, a? do ?mierci pos?uszne,
Serce Jezusa, w?óczni? przebite,
Serce Jezusa, ?ród?o wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, ?ycie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufaj?cych Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umieraj?cych,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich ?wi?tych,
Przyk?adowy obraz 
 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, wys?uchaj nas, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca.
O. Uczy? serca nasze wed?ug Serca Twego.

Módlmy si?: Wszechmog?cy, wieczny Bo?e, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwa?? i zado??-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci sk?ada; daj si? przeb?aga? tym, którzy ?ebrz? Twego mi?osierdzia i racz udzieli? przebaczenia w imi? tego? Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tob? ?yje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 40 goĹ›ci