Modlitwy pokutne
?ycie Ko?cio?a - Sakrament pokuty


MODLITWY POKUTNE
(do wyboru)
O DUCHA POKUTY
(?w. Wincenty Pallotti)
 

Naj?wi?tsza Maryjo Panno, Matko Bo?a i Ucieczko wszystkich biednych grzeszników. Przez niesko?czone mi?osierdzie Bo?e, przez niesko?czone zas?ugi Jezusa Chrystusa i przez zas?ugi ca?ego dworu niebieskiego racz przej?? z Naj?wi?tszego Serca Jezusowego cierpienia, które znosi? przez ca?e ?ycie, a które przyprawi?y Go o konanie i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym. Racz je wyry? w sercu naszym i w sercach wszystkich ludzi; dla tych bowiem cierpie? chcemy p?aka? i wyrzec si? wszystkich grzechów, i za nie pokutowa?. Ofiarujemy te? Krew Jezusa Chrystusa na podzi?kowanie, jak gdyby nam ju? wyjedna?a ?ask?, o któr? Ci? prosili?my. Amen.

O ODPUSZCZENIE GRZECHÓW

Wszechmog?cy, wieczny Bo?e Twoja hojno?? przewy?sza zas?ugi i pragnienia modl?cych si? do Ciebie; Oka? mi Twoje mi?osierdzie, odpu?? grzechy, które niepokoj? moje sumienie, i udziel mi równie? to, o co nie o?mielam si? prosi?. Odpu??, prosz? Ci?, Panie, moje winy i w mi?osierdziu Twoim uwolnij mnie z niewoli grzechu, w któr? popad?em wskutek swoich u?omno?ci. Wys?uchaj ?askawie, prosz? Ci?, Panie, moj? modlitw? wyzwól mnie z wi?zów grzechu i zachowaj od wszelkiej przeciwno?ci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

AKT ?ALU

Ojcze mi?osierdzia, czym odp?aci?em Tobie za Twoj? mi?o??? Grzechami, zaniedbaniem, niewdzi?czno?ci?. Obym by? nigdy nie zgrzeszy?! ?a?uj? z ca?ego serca za wszystkie grzechy, 
którymi obrazi?em Ciebie, mojego Stworzyciela i Odkupiciela. ?a?uj?, ?e zniewa?y?em Ciebie, Dobro najwy?sze i najgodniejsze mi?o?ci. ?a?uj?, ?e zmarnowa?em zas?ugi m?ki mojego Zbawiciela i zdepta?em Jego Krew za mnie przelan?. ?a?uj?, ?e obrazi?em sprawiedliwo?? Twoj?, Panie, i zas?u?y?em na s?uszn? kar?. Ojcze, zgrzeszy?em przeciw niebu i przeciw Tobie. Nie jestem godzien zwa? si? dzieckiem Twoim. Brzydz? si? wszystkimi grzechami moimi i odwracam si? od nich. Mocno postanawiam przy pomocy laski Twojej unika? wszystkich grzechów i okazji do nich. Naj?wi?tsza Panno, ?wi?ty Aniele Stró?u mój i moi ?wi?ci Patronowie, wypro?cie mi u Boga przebaczenie moich grzechów

?AL ZA GRZECHY

?a?uje, Panie Jezu, ?e obrazi?em Ci? moimi grzechami. Chc? Ci powiedzie?, ?e Ci? kocham . chc? by? zawsze z Tob?. Ach, ?a?uj? za me z?o?ci jedynie dla Twej mi?o?ci. Bo?e, b?d? mito?ciw mnie grzesznemu do poprawy d???cemu. Panie Jezu, przyjmij mój szczery ?al za te winy, które przypomnia?em sobie w rachunku sumienia i za te, których ju? nie pami?tam. Chc? naprawd? odrzuci? od siebie to wszystko, co nie pozwala mi ca?ym sercem kocha? Ciebie i ludzi, moich braci. Zmi?uj si? nade mn?, Bo?e, w ?askawo?ci swojej; odwró? oblicze swe od moich grzechów i wyma? wszystkie moje przewinienia; stwórz, Bo?e we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha

PSALM 51

Zmi?uj si? nade mn?, Bo?e, w ?askawo?ci swojej
w ogrom swej lito?ci zg?ad? nieprawo?? moj?
Obmyj mnie zupe?nie z mojej winy
i oczy?? mnie z grzechu mojego.
Uznaj? bowiem nieprawo?? moj?,
a grzech mój jest zawsze przede mn?.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszy?em
i uczyni?em, co z?e jest przed Tob?,
Aby? okaza? si? sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim s?dzie.
Oto urodzi?em si? obci??ony win?
i jako grzesznika pocz??a mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic m?dro?ci.
Pokrop mnie hizopem, a stan? si? czysty,
obmyj mnie, a nad ?nieg wybielej?.
Spraw, abym us?ysza? rado?? i wesele,
niech si? raduj? ko?ci, które skruszy?e?
Odwró? swe oblicze od moich grzechów
i zma? wszystkie moje przewinienia. 
Stwórz, Bo?e, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi ?wi?tego ducha swego
Przywró? mi rado?? Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
B?d? nieprawych naucza? dróg Twoich
i wróc? do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie. Bo?e, od kary za krew przelan?,
Bo?e, mój Zbawco,
niech stawi mój j?zyk sprawiedliwo?? Twoj?.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje b?d? g?osi? Twoj? chwa??.
Ofiar? bowiem Ty si? nie radujesz,
a ca?opalenia, cho?bym da?, nie przyjmiesz.
Bo?e, moj? ofiar? jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Bo?e, nie gardzisz.
Panie, oka? Syjonowi ?ask? w Twe] dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i ca?opalenia,
wtedy sk?ada? b?d? cielce na Twoim o?tarzu.
Chwa?a Ojcu i Synowi,
i Duchowi ?wi?temu.
Jak by?a na pocz?tku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 44 goĹ›ci