RACHUNEK SUMIENIA I SPOWIED?
?ycie Ko?cio?a - Sakrament pokuty

WST?P

Wieczorem owego pierwszego dnia [...] przyszed? Jezus, stan?? po?rodku i rzek? [do Aposto?ów]: ?We?mjcie Ducha ?wi?tego! Którym odpu?cicie grzechy s? im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s? im zatrzymane" (J 20,19.22-23).

Przebaczenie grzechów pope?nionych po chrzcie jest udzielane przez sakrament nazywany ró?nie: sakramentem nawrócenia, spowiedzi, pokuty lub pojednania. Ten, kto grzeszy, rani Boga i w?asn? godno?? cz?owieka powo?anego do synostwa Bo?ego oraz narusza duchowe dobro Ko?cio?a, którego ka?dy chrze?cijanin powinien by? ?ywym kamieniem. W perspektywie wiary nie ma wi?kszego z?a ni? grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Ko?cio?a i dla ca?ego ?wiata. Powrót do komunii z Bogiem która zosta?a utracona przez grzech, rodzi si? z laski samego Boga, który jest pe?en mi?osierdzia i troszczy si? o zbawienie ludzi. Trzeba prosi? o ten cenny dar dla siebie i dla innych.

Droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem zak?ada odwrócenie si? od pope?nionych grzechów oraz mocne postanowienie zerwania z grzechem w przysz?o?ci Zród?em za? nawrócenia jest nadzieja na mi?osierdzie Bo?e.

Sakrament pokuty sk?ada si? z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia dokonanego przez kap?ana. Aktami penitenta s?: ?al za grzechy, spowied? czyli ujawnienie grzechów przed kap?anem oraz postanowienie wype?nienia zado??uczynienia i czynów pokutnych.

?al za grzechy (nazywany tak?e ?skruch?") powinien wyp?ywa? z motywów rodz?cych si? z wiary. Je?li jego ?ród?em jest mi?o?? do Boga, mówimy, ?e jest on ?doskona?y", je?li opiera si? na innych motywach, nazywamy go ?niedoskona?ym".

Kto chce dost?pi? pojednania z Bogiem i Ko?cio?em, musi wyzna? przed kap?anem wszystkie grzechy ci??kie, których jeszcze nie wyjawi?, a które przypomnia? sobie po starannym zbadaniu w?asnego sumienia. Wyznawanie grzechów powszednich nie jest samo w sobie konieczne, niemniej jest przez Ko?ció? ?ywo zalecane. Spowiednik nakazuje penitentowi wype?nienie pewnych czynów ?zado??uczynienia" lub ?pokuty" , by przez to wynagrodzi? szkody spowodowane przez 
grzech, i post?powa? w sposób godny ucznia Chrystusa.
Tylko kap?ani, którzy zostali upowa?nieni przez w?adz? ko?cieln? do spowiadania, mog? w imieniu 
Chrystusa udziela? odpuszczenia grzechów.

Skutki duchowe sakramentu pokuty s? nast?puj?ce:
? pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje lask?;
? pojednanie z Ko?cio?em; 
? darowanie kary wiecznej, spowodowanej przez grzechy ?miertelne;
? darowanie, przynajmniej cz??ciowe, kar doczesnych, b?d?cych skutkiem grzechu;
? pokój sumienia;
? wzrost sil duchowych do walki, jak? musi prowadzi? chrze?cijanin.

Indywidualna i integralna spowied? z grzechów ci??kich oraz rozgrzeszenie stanowi? jedyny 
zwyczajny sposób pojednania si? z Bogiem i Ko?cio?em.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 46 goĹ›ci