Naj?wi?tsze Serce Jezusa
Modlitwy i rozwa?ania - Wiara i modlitwa

 

 

 Akt oddania sie Sercu Jezusa
 Litania do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa
 Koronka do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa
 
 

?w. Ma?gorzata Maria Alacoque

      Wyj?tkow? rol? w ?yciu ?w. Ma?gorzaty Marii odegra?y cztery objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywa? si? jej ju? wcze?niej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial czterokrotnie objawi? si? z zamiarem przybli?enia istoty kultu swego Serca. Zbawiciel ?yczy? sobie, by czczono Je jako symbol Jego niesko?czonej mi?o?ci do ludzi. Aposto?ce powierzy? specjaln? misj?. Mia?a mówi? ludziom o wielkim skarbcu mi?o?ci, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polega?o na u?wiadomieniu ludziom konieczno?ci zado??uczynienia i wynagradzania Jezusowi za nasze grzechy.

Obietnice Serca Jezusowego

1. "Pan Nasz ods?oni?... skarby mi?o?ci i ?ask dla tych osób, które Mu si? po?wi?c? i ofiaruj?, a skarby te s? tak olbrzymie, i? nie potrafi? tego wyrazi?...".

2. " Boskie Serce jest ... pewnym schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników, którzy zechc? tam si? ukry? dla unikni?cia sprawiedliwo?ci Boga..." - "Umieszczaj?c ich na szczególnej li?cie Swego Serca Boskiego... Jezus zapewnia ich zbawienie..." - "Niszcz?c panowanie szatana w duszach..., nie pozwoli zgin?? ?adnej z tych wszystkich, które Mu si? po?wi?c?".

3. "Nabo?e?stwo do Naj?wi?tszego Serca Jezusowego u tych wszystkich, którzy Mu si? po?wi?c? i ofiaruj? z zapa?em, przyniesie obfity owoc i dokona wielkiej przemiany wewn?trznej".

4. W Sercu Jezusa "znajd? wszelk? pomoc potrzebn? w ich stanie...".

5. Otrzymuj? "b?ogos?awie?stwo niebios we wszystkich swych przedsi?wzi?ciach".

6. Serce Jezusa b?dzie dla nich "ulg? w pracy", "moc? w s?abo?ci (i) najlepszym lekarstwem na wszelkie z?o".

7. Serce Jezusa b?dzie dla nich "pociech? w troskach, strapieniach i smutkach".

8. "Jako ?ród?o wszelkich dóbr... zaradzi wszystkim ich potrzebom", w pierwszym jednak rz?dzie - duchowym.

9. "W Tym Sercu Naj?wi?tszym znajd? miejsce ucieczki w ci?gu ca?ego ich ?ycia".

10. "Boskie Me Serce szczególnie w godzin? ich ?mierci stanie si? dla nich bezpiecznym schronieniem". - "Jak?e s?odko b?dzie umiera? po ?yciu, w ci?gu którego ?ywi?o si? czu?e i ustawiczne nabo?e?stwo do Naj?wi?tszego Serca Jezusowego".

11. "Pan Nasz ukaza?... wiele imion Tam (w Sercu Swym) zapisanych za to pragnienie, z jakim pracuj? dla Jego Chwa?y i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamt?d usun??".

12. Tzw. "Wielka Obietnica": "W nadmiarze Mi?osierdzia Mego Serca obiecuj?..., ?e wszechmocna Ma mi?o?c udzieli ostatecznej ?aski pomocy wszystkim, którzy przystapi? przez 9 z rz?du pierwszych pi?tków miesi?ca do Komunii ?w., tak i? nie umr? w Mojej nie?asce, ani bez Sakramentów i ?e Boskie Me Serce b?dzie dla nich bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie (ich ?ycia)" .

 

Serce Jezusa
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 32 goĹ›ci