Akt oddania si? Sercu Jezusa
Modlitwy i rozwa?ania - Wiara i modlitwa

     

 

AKT ODDANIA BO?EMU SERCU

Bo?e, dzi?kujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wy?wiadczy?e? narodowi naszemu, a szczególnie za powo?anie nas do ?wi?tej wiary katolickiej i za opiek? nad nami w najci??szych chwilach dziejowych!
...ca?kowicie si? oddajemy i po?wi?camy Boskiemu Sercu Twojemu, aby na zawsze by? ludem Twoim! Zarazem uroczy?cie przyrzekamy trwa? wiernie w ?wi?tej wierze katolickiej, broni? Twego ?wi?tego Ko?cio?a, ?ycie nasze osobiste, rodzinne i narodowe kszta?towa? wed?ug Twojej Ewangelii.
Pani Jasnogórska! Ty zawsze by?a? dla nas drog? do Serca Twego Syna. To Serce w?óczni? przebite na krzy?u, sta?o si?, ?ród?em ?ycia i ?wi?to?ci dla wszystkich.
Przybli?aj do Boskiego Serca osoby, rodziny, ?rodowiska, bo Serce to - pos?uszne a? do ?mierci - jest - przeb?aganiem za grzechy nasze.
Niech b?dzie równie? ?ród?em wszelkiej pociechy dla wszystkich uci?nionych, pokrzywdzonych i cierpi?cych. Niechaj, o Matko, za Twoim po?rednictwem, Serce Odkupiciela nie przestaje na polskiej ziemi by? Królem serc wszystkich i celem ich aby wszyscy czerpali z Jego pe?no?ci. Amen.

AKT PO?WI?CENIA SI? BOSKIEMU SERCU

Ja,... oddaj? si? i po?wi?cam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaj? Mu swoj? osob? i ?ycie swoje, uczynki, przykro?ci i cierpienia, ?eby ?adnej cz?stki swego jestestwa wi?cej nie u?ywa?, jak tylko dla Jego czci, mi?o?ci i chwa?y. Taka jest nieodwo?alna wola moja, ?eby ca?kowicie do Niego nale?e?, i wszystko czyni? z mi?o?ci ku Niemu, wyrzekaj?c si? ca?ym sercem wszystkiego, co by si? Jemu nie podoba?o. Dlatego Ciebie, Naj?wi?tsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej mi?o?ci, za opiekuna mego ?ycia, za r?kojmi? mego zbawienia, za lekarstwo za moj? u?omno?? i niesta?o??, za wynagrodzenie za moje grzechy ca?ego ?ycia i za pewne schronienie w chwili mej ?mierci. B?d? przeto, Serce pe?ne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwró? ode mnie strza?y s?usznego gniewu Jego. O Serce pe?ne mi?o?ci, w Tobie pok?adam ca?? ufno?? moj?, albowiem wszystkiego si? obawiam ze strony mojej sk?onno?ci do czynienia z?a, natomiast wszystkiego si? spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie mo?e si? nie podoba? lub sprzeciwia?. Niech czysta mi?o?? Twoja, tak g??boko wniknie w moje serce, bym nie móg? zapomnie? o Tobie, ani te? oddali? si? od Ciebie. B?agam Ci? przez wszystk? dobro? Twoj?, by imi? moje zapisane by?o w Tobie, gdy? to tylko pragn? uwa?a? za szcz??cie swoje i swoj? chwa??, ?eby ?y? i umiera? jako Twój wierny s?uga. Amen.

AKT OSOBISTEGO PO?WI?CENIA SI? SERCU PANA JEZUSA

Tobie Chrystusie sk?adam ho?d wdzi?czno?ci za wszystko, co z mi?uj?cego serca uczyni?e?. Polecam si? Twemu Sercu, oddaj?c si? ca?kowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruj? wi?c wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Prosz?, aby wszelkie moje ofiary, by?y przyj?te jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawo?ci i pokuty zatracili. To, co ofiaruj?, niech b?dzie przeciwwag? dla zniewag, które rani? Twoje Serce. Ty Bo?e wiesz, co jest ukryte w g??biach mojego serca, znasz moje pragnienia. Prosz? Ci? o ?ask? wytrwania w tym co dobre. Dopomó? mi, aby moje codzienne ?ycie by?o ?wiadectwem ofiarowania si? Tobie.

AKT ODDANIA DZIECI I M?ODZIE?Y NAJ?WI?TSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Naj?wi?tsze Serce Jezusa. My ch?opcy i dziewcz?ta, stajemy na Twoje wezwanie. Przyszed?e? Jezu zapali? na ?wiecie ogie? Twej mi?o?ci. Podejmujemy Twe has?o. Chcemy zapali? si? Bosk? mi?o?ci?. Za Twoje Serce, które da?e? ludzko?ci, za Twe ukochanie, zw?aszcza dzieci i m?odzie?y, oddajemy Ci nasze m?ode serca. Twoje prawo b?dzie naszym prawem. Dochowamy wierno?ci Twym przykazaniom, zw?aszcza mi?o?ci Boga i bli?niego. B?dziemy wzbogaca? nasz umys?, nie tylko wiedz? ludzk?, ale Bosk?, chodz?c na lekcje religii. B?dziemy korzysta? ze ?róde? Twej ?aski, zw?aszcza Mszy ?wi?tej niedzielnej i Komunii ?wi?tej nade wszystko w pierwsze pi?tki miesi?ca. B?dziemy opiera? si? wszelkim pokusom do z?ego. Chcemy zachowa? wiar?, czysto?? i m?stwo. B?dziemy walczy? o to, aby Ci? wszyscy ludzie kochali. Naj?wi?tsze Serce Jezusa, przyjmij nas jako Twych rycerzy i racz nam b?ogos?awi?. Amen.

AKT WYNAGRODZENIA NAJ?WI?TSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Jezu mi?uj?cy nas ca?ym serce, godny najg??bszej mi?o?ci i najwy?szej chwa?y, a mimo to tak ma?o kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prze?ladowany, pragniemy na wszelki dost?pny nam sposób wspó?pracowa? w dziele zbawienia i d??y? do przemiany umi?owanego przez Ciebie ?wiata. Aby wynagrodzi? za oboj?tno??, zniewagi, nienawi?? do Ciebie, brak mi?o?ci i krzywdy wyrz?dzone bli?nim, które równocze?nie godz? w Ciebie, kochaj?cego ludzi, chcemy odt?d gorliwiej i doskonalej s?u?y? Tobie i spe?nia? dok?adniej Twoj? wol?. W tym celu sk?adamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiada? mo?emy, nasze zdolno?ci i ca?ych siebie, aby? tym wszystkim rozporz?dza? wed?ug swego upodobania. Chcemy s?u?y? w Ko?ciele ?wi?tym wed?ug wzoru jaki nam zostawi?e? i na?ladowa? Twoj? mi?o?? ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie by?o doskonalsze, w??czamy je w ofiar? Twoj? na Krzy?u, uobecnian? codziennie na o?tarzach ca?ego ?wiata. Przez po?rednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Ci? o mi?osierdzie dla ?wiata oraz ?ask?, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobro? ludzka przezwyci??y z?o, aby jak najpr?dzej nast?pi?o królestwo Twego Naj?wi?tszego Serca. Amen.

AKT PO?WI?CENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJ?WI?TSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najs?odszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korz?cych si? u stóp Twego o?tarza. Twoj? jeste?my w?asno?ci? i do Ciebie nale?e? chcemy. Oto dzisiaj ka?dy z nas oddaje si? dobrowolnie Naj?wi?tszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ?ci?lej zjednoczy? si? z Tob?. Wielu nie zna ci? wcale; wielu odwróci?o si? od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj si? nad jednymi i drugimi, o Jezu Naj?askawszy, i poci?gnij wszystkich do ?wi?tego Serca Swego. Królem b?d? nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odst?pili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Ci? opu?cili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co pr?dzej i nie zgin?li z n?dzy i g?odu. Króluj tym, których albo b??dne mniemania uwiod?y, albo niezgoda rozdziela; przywied? ich do przystani prawdy i jedno?ci wiary, aby rych?o nasta?a jedna owczarnia i jeden pasterz. U?ycz Ko?cio?owi Twemu bezpiecznej wolno?ci. Udziel wszystkim narodom spokoju i ?adu. Spraw, ?eby ze wszystkiej ziemi, od ko?ca do ko?ca, jeden brzmia? g?os: Chwa?a b?d? Bo?emu Sercu, przez które sta?o si? nam zbawienie. Jemu cze?? i chwa?a na wieki. Amen.

JUBILEUSZOWY AKT PO?WI?CENIA NAJ?WI?TSZEMU SERCU PANA JEZUSA

W Imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego. Amen. Jezu Chryste, Synu Boga i Cz?owieku, Odwieczny Panie wszechrzeczy i Królu wieków!

Jeste?my tu, aby kontemplowa? Twoje Serce, gorej?ce mi?o?ci? do Ojca i pe?ne mi?osierdzia dla nas; aby pi? z Twego Boskiego Serca - ?ród?a ?ycia i ?wi?to?ci, ?ród?a wody ?ywej - które daje nam ?ycie wieczne i staje si? w nas ?ród?em ?ycia dla innych. Jeste?my tu, aby dzi?kowa? za ?ask? przy??czenia do Twego Mistycznego Cia?a przez Chrzest i za dar Ducha ?wi?tego, który prowadzi nas do pe?nej prawdy oraz za powierzenie nam tajemnicy Twojej zbawczej Mi?o?ci okazanej z krzy?a w Sercu, z którego tryska krew i woda.

Patrzymy na Ciebie, Zbawicielu o przebitym Sercu! Tak bardzo ludzi umi?owa?e?, a otrzymujesz, nawet od szczególnie umi?owanych, tylko ozi?b?o??, oboj?tno?? i niewdzi?czno??. Pragniemy dzi? wynagradza? za grzechy ludzko?ci, a tak?e poszczególnych narodów, rodzin i osób. Chcemy Ci teraz wyrazi? ca?? nasz? wzajemno?? i odnowi? po?wi?cenie ka?dego z nas Twojej Mi?o?ci. Oby?my ?y? mogli odt?d ?yciem pe?niejszym po?wi?cenia, samozaparcia i mi?o?ci, której Serce Twoje tak pragnie. Aby tak si? sta?o, prosimy Ci? wraz z twoim s?ug? Janem Paw?em II : "Zosta? z nami, Panie!"

Zosta? z nami Serce Bo?e! Spotkali Ci? nasi przodkowie na d?ugiej drodze dziejów Ko?cio?a w naszej Ojczy?nie, których umacnia?e? S?owem i pos?ug? Twoich Czcicieli. Zosta? z nami na Trzecie Tysi?clecie, bo jeste? Drog? do Ojca. Zosta? z nami w Twoim S?owie i w Eucharystii, bo pragniemy s?ucha? Twego S?owa, wype?nia? je i karmi? si? Twoim Cia?em. Zosta? w darze Twego Serca i Mi?osierdzia. Zosta? z nami Zbawicielu nasz, G?owo Ko?cio?a i Królu serc naszych! B?d? nasz? M?dro?ci?, aby?my si? nie wstydzili Twego krzy?a i umieli podejmowa? nasz w?asny, odpowiadaj?c na Twoj? Mi?o?? nasz? mi?o?ci? ? okazywan? Tobie ukrytemu pod postaci? Chleba ? oraz braciom i siostrom, zw?aszcza najbardziej potrzebuj?cym. B?d? nasz? Moc?, aby?my nie pozwolili obra?a? Imi? Bo?e w ludzkich sercach, w ?yciu rodzinnym czy spo?ecznym.

Ty Jeste? ?ród?em pokoju i pojednania! Twoje Serce pozostaje czytelnym znakiem Twojej niezwyci??onej mi?o?ci i niewyczerpanym ?ród?em pokoju. W Tobie mieszka ca?a pe?nia bóstwa na sposób cia?a. Twoje Serce, przebite w?óczni? na Golgocie, jest znakiem zupe?nego daru z siebie, mi?o?ci ofiarnej i zbawiaj?cej, która jest fundamentem przyja?ni z Ojcem w niebie i z lud?mi. Wobec Twej Niepokalanej Matki odnawiamy Akt Po?wiecenia si? Tobie:

Jezu, Odkupicielu rodzaju ludzkiego! Dzi? ka?dy z nas oddaje si? Naj?wi?tszemu Sercu Twemu, aby jeszcze silniej zjednoczy? si? z Tob?. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróci?o si? od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj si? nad jednymi i drugimi, o Jezu Naj?askawszy, i poci?gnij wszystkich do ?wi?tego Serca Swego. Królem b?d? nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odst?pili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Ci? opu?cili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co pr?dzej i nie zgin?li z n?dzy i g?odu. Króluj Tym, których albo b??dne mniemania uwiod?y, albo niezgoda oddziela; przywied? ich do przystani prawdy i jedno?ci wiary, aby rych?o nasta?a jedna Owczarnia i jeden Pasterz. U?ycz Ko?cio?owi Twemu bezpiecznej wolno?ci. Udziel wszystkim narodom spokoju i ?adu. Spraw, aby ze wszystkiej Ziemi, od ko?ca do ko?ca, jeden brzmia? g?os: Chwa?a b?d? Bo?emu Sercu, przez które sta?o si? nam zbawienie. Jemu cze?? i chwa?a na wieki. Amen.

Aktu tego dokona? ks. Kardyna? Franciszek Macharski w Bazylice Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, w Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa w Roku Jubileuszowym 2000.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 48 goĹ›ci