Biblia Tysi?clecia
Pismo ?wi?te - Nowy Testament
 

Nowy Testament

Ewangelia wg ?w. Mateusza

1 List do Tymoteusza

Ewangelia wg ?w. Marka

2 List do Tymoteusza

Ewangelia wg ?w. ?ukasza

List do Tytusa

Ewangelia wg ?w. Jana 

List do Filemona

Dzieje Apostolskie

List do Hebrajczyków

List do Rzymian

List ?w. Jakuba

1 List do Koryntian

1 List ?w. Piotra

2 List do Koryntian

2 List ?w. Piotra

List do Galatów

1 List ?w. Jana

List do Efezjan

2 List ?w. Jana

List do Filipian

3 List ?w. Jana

List do Kolosan

List ?w. Judy 

1 List do Tesaloniczan

Apokalipsa ?w. Jana

2 List do Tesaloniczan

 
 

Stary Testament

Ksi?ga Rodzaju

Ksi?ga Przys?ów 

Ksi?ga Wyj?cia

Ksi?ga Koheleta

Ksi?ga Kap?a?ska

Fie?? nad pie?niami 

Ksi?ga Liczb

Ksi?ga M?dro?ci 

Ksi?ga Powtórzonego Prawa

Ksi?ga Syracha

Ksi?ga Jozuego

Ksi?ga Izajasza 

Ksi?ga S?dziów

Ksi?ga Jeremiasza 

Ksi?ga Rut

Lamentacje 

1 Ksi?ga Samuela

Ksi?ga Barucha 

2 Ksi?ga Samuela

Ksi?ga Ezechiela

1 Ksi?ga Królewska

Ksi?ga Daniela

2 Ksi?ga Królewska

Ksi?ga Ozeasza

1 Ksi?ga Kronik

Ksi?ga Joela 

2 Ksi?ga Kronik 

Ksi?ga Arnosa

Ksi?ga Ezdrasza 

Ksi?ga Abdiasza 

Ksi?ga Nehemiasza 

Ksi?ga Jonasza

Ksi?ga Tobiasza 

Ksi?ga Micheasza 

Ksi?ga Judyty 

Ksi?ga Nahuma 

Ksi?ga Estery

Ksi?ga Habakuka 

1 Ksi?ga Machabejska

Ksi?ga Sofoniasza 

2 Ksi?ga Machabejska

Ksi?ga Aggeusza 

Ksi?ga Hioba

Ksi?ga Zachariasza

Ksi?ga Psalmów

Ksi?ga Malachiasza

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 157 goĹ›ci