List ?w. Judy
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

 

1 Juda, s?uga Jezusa Chrystusa, brat za? Jakuba, do tych, którzy s? powo?ani, umi?owani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa: 2 mi?osierdzie wam i pokój, i mi?o?? niech b?d? udzielone obficie! 3 Umi?owani, wk?adaj?c ca?e staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uwa?am za potrzebne napisa? do was, aby zach?ci? do walki o wiar? raz tylko przekazan? ?wi?tym. 4 Wkradli si? bowiem pomi?dzy was jacy? ludzie, którzy dawno ju? s? zapisani na to pot?pienie, bezbo?ni, którzy ?ask? Boga naszego zamieniaj? na rozpust?, a nawet wypieraj? si? jedynego W?adcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa. 5 Pragn? za?, ?eby?cie przypomnieli sobie, cho? raz na zawsze wiecie ju? wszystko, ?e Pan, który wybawi? naród z Egiptu, nast?pnie wytraci? tych, którzy nie uwierzyli; 6 i anio?ów, tych, którzy nie zachowali swojej godno?ci, ale opu?cili w?asne mieszkanie, sp?tanych wiekuistymi wi?zami zatrzyma? w ciemno?ciach na s?d wielkiego dnia; 7 jak Sodoma i Gomora i w ich s?siedztwie /po?o?one/ miasta - w podobny sposób jak one oddawszy si? rozpu?cie i po??daniu cudzego cia?a - stanowi? przyk?ad przez to, ?e ponosz? kar? wiecznego ognia. 8 Podobnie wi?c ci prorocy ze snów: cia?a plugawi?, Panowanie odrzucaj? i wypowiadaj? blu?nierstwa na Chwa?y. 9 Gdy za? archanio? Micha? tocz?c rozpraw? z diab?em spiera? si? o cia?o Moj?esza, nie odwa?y? si? rzuci? wyroku blu?nierczego, ale powiedzia?: Pan niech ci? skarci! 10 Ci za? /temu/ blu?ni?, czego nie znaj?; co za? w przyrodzony sposób spostrzegaj? jak bezrozumne zwierz?ta, to obracaj? ku w?asnemu zepsuciu. 11 Biada im, bo poszli drog? Kaina i oszustwu Balaama za zap?at? si? oddali, a w buncie Korego pogin?li. 12 Ci w?a?nie na waszych agapach s? zaka?ami, bez obawy oddaj? si? rozpu?cie... samych siebie pas?... ob?oki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne nie maj?ce owocu, dwa razy usch?e, wykorzenione... 13 rozhukane ba?wany morskie wypluwaj?ce swoj? ha?b?... gwiazdy zab??kane, dla których nieprzeniknione ciemno?ci na wieki przeznaczone... 14 Równie? o nich prorokowa? siódmy po Adamie /patriarcha/ Henoch, mówi?c: Oto przyszed? Pan z miriadami swoich ?wi?tych, 15 aby dokona? s?du nad wszystkimi i ukara? wszystkich bezbo?ników za wszystkie bezbo?ne uczynki, przez które okazywa?a si? ich bezbo?no??, i za wszystkie twarde s?owa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbo?ni. 16 Ci zawsze narzekaj? i s? niezadowoleni ze swego losu, /cho?/ post?puj? wed?ug swoich ??dz. Usta ich g?osz? s?owa wynios?e i dla korzy?ci maj? wzgl?d na osoby. 17 Wy za?, umi?owani, przypomnijcie sobie te s?owa, które by?y zapowiedziane przez Aposto?ów Pana naszego Jezusa Chrystusa, 18 gdy mówili do was, ?e w ostatnich czasach pojawi? si? szydercy, którzy b?d? post?powali wed?ug w?asnych po??dliwo?ci. 19 Oni to powoduj? podzia?y, /a sami/ s? ciele?ni /i/ Ducha nie maj?. 20 Wy za?, umi?owani, buduj?c samych siebie, na fundamencie waszej naj?wi?tszej wiary, w Duchu ?wi?tym si? módlcie 21 i w mi?o?ci Bo?ej strze?cie samych siebie, oczekuj?c mi?osierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, /które wiedzie/ ku ?yciu wiecznemu. 22 Dla jednych miejcie lito??, dla tych, którzy maj? w?tpliwo?ci: 23 ratujcie /ich/, wyrywaj?c z ognia, dla drugich za? miejcie lito?? z obaw?, maj?c w nienawi?ci nawet chiton zbrukany przez cia?o. 24 Temu za?, który mo?e was ustrzec od upadku i stawi? nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwa?y, 25 jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwa?a, majestat, moc i w?adza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 60 goĹ›ci