3 List ?w. Jana
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

 

1 /Ja/ prezbiter - do umi?owanego Gajusa, którego mi?uj? w prawdzie. 2 Umi?owany, ?ycz? ci wszelkiej pomy?lno?ci i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza. 3 Ucieszy?em si? bardzo z przybycia braci, którzy za?wiadczyli o prawdzie twego /?ycia/, bo ty istotnie post?pujesz zgodnie z prawd?. 4 Nie znam wi?kszej rado?ci nad t?, kiedy s?ysz?, ?e dzieci moje post?puj? zgodnie z prawd?. 5 Ty, umi?owany, post?pujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zw?aszcza przybywaj?cym sk?din?d. 6 Oni to ?wiadczyli o twej mi?o?ci wobec Ko?cio?a; dobrze uczynisz zaopatruj?c ich na drog? zgodnie z wol? Boga. 7 Przecie? wyruszyli w drog? dla imienia Jego nie przyjmuj?c niczego od pogan. 8 Powinni?my zatem go?ci? takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracowa? dla prawdy. 9 Napisa?em kilka s?ów do gminy, lecz Diotrefes, który pragnie by? pierwszym w?ród nich, nie przyjmuje nas. 10 Dlatego, gdy przyb?d?, upomn? go za jego wyst?pienia i z?o?liwe wypowiedzi przeciwko nam. A nadto, jakby mu jeszcze by?o tego za ma?o, odmawia on udzielania go?ciny braciom, a tym, którzy chc? to czyni?, zabrania, a nawet wyklucza ich z Ko?cio?a. 11 Umi?owany, nie na?laduj z?a, lecz dobro! Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten za?, kto czyni ?le, Boga nie widzia?. 12 O Demetriuszu wszyscy dobrze ?wiadcz?, a nawet sama Prawda. Takie samo ?wiadectwo wydajemy i my, a wiesz, ?e ?wiadectwo nasze jest prawdziwe. 13 Wiele móg?bym ci napisa?, ale nie chc? u?y? atramentu i pióra. 14 Mam bowiem nadziej?, ?e zobacz? ci? wkrótce, i wtedy osobi?cie porozmawiamy. 15 Pokój niech b?dzie z tob?! Przyjaciele ?l? ci pozdrowienia. Pozdrów imiennie ka?dego z przyjació?!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 47 goĹ›ci