2 List ?w. Jana
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

 

1 [Ja] prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które mi?uj? w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale tak?e wszyscy, którzy znaj? prawd?, 2 [a mi?uj?] ze wzgl?du na prawd?, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki. 3 ?aska, mi?osierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] b?d? z nami w prawdzie i mi?o?ci! 4 Ucieszy?em si? bardzo, ?e znalaz?em w?ród twych dzieci takie, które post?puj? wed?ug prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymali?my od Ojca. 5 A teraz prosz? ci?, Pani, aby?my si? wzajemnie mi?owali. A pisz?c to - nie g?osz? nowego przykazania, lecz to, które mieli?my od pocz?tku. 6 Mi?o?? za? polega na tym, aby?my post?powali wed?ug Jego przykaza?. Jest to przykazanie, o jakim s?yszeli?cie od pocz?tku, ?e wed?ug niego macie post?powa?. 7 Wielu bowiem pojawi?o si? na ?wiecie zwodzicieli, którzy nie uznaj?, ?e Jezus Chrystus przyszed? w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. 8 Uwa?ajcie na siebie, aby?cie nie utracili tego, co?cie zdobyli prac?, lecz ?eby?cie otrzymali pe?n? zap?at?. 9 Ka?dy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna. 10 Je?li kto? przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, 11 albowiem kto go pozdrawia, staje si? wspó?uczestnikiem jego z?ych czynów. 12 Wiele móg?bym wam napisa?, ale nie chcia?em u?y? karty i atramentu. Lecz mam nadziej?, ?e do was przyb?d? i osobi?cie z wami porozmawiam, aby rado?? nasza by?a pe?na. 13 Dzieci twej Wybranej Siostry ?l? ci pozdrowienia.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 65 goĹ›ci