2 List ?w. Piotra
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 Szymon Piotr, s?uga i aposto? Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzi?ki sprawiedliwo?ci Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiar? równie godn? czci jak i nasza: 2 ?aska wam i pokój niech b?d? udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego! 3 Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieli?a nam tego wszystkiego, co si? odnosi do ?ycia i pobo?no?ci, przez poznanie Tego, który powo?a? nas swoj? chwa?? i doskona?o?ci?. 4 Przez nie zosta?y nam udzielone drogocenne i najwi?ksze obietnice, aby?cie si? przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy ju? wyrwali?cie si? z zepsucia /wywo?anego/ ??dz? na ?wiecie. 5 Dlatego te? w?a?nie wk?adaj?c ca?? gorliwo??, dodajcie do wiary waszej cnot?, do cnoty poznanie, 6 do poznania pow?ci?gliwo??, do pow?ci?gliwo?ci cierpliwo??, do cierpliwo?ci pobo?no??, 7 do pobo?no?ci przyja?? bratersk?, do przyja?ni braterskiej za? mi?o??. 8 Gdy bowiem b?dziecie je mieli i to w obfito?ci, nie uczyni? was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9 Komu bowiem ich brak, jest ?lepym - krótkowidzem, i zapomnia? o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. 10 Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie si? umocni? wasze powo?anie i wybór! To bowiem czyni?c nie upadniecie nigdy. 11 W ten sposób szeroko b?dzie wam otworzone wej?cie do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. 12 Oto dlaczego b?d? zawsze wam przypomina? o tym, cho? tego ?wiadomi jeste?cie i umocnieni w obecnej /w?ród was/ prawdzie. 13 Uwa?am za? za s?uszne pobudzi? wasz? pami??, dopóki jestem w tym namiocie, 14 bo wiem, ?e bliskie jest zwini?cie mojego namiotu, jak to nawet Pan nasz Jezus Chrystus da? mi pozna?. 15 Stara? si? za? b?d?, aby?cie zawsze mieli sposobno?? po moim odej?ciu o tym sobie przypomina?. 16 Nie za wymy?lonymi bowiem mitami post?powali?my wtedy, gdy dali?my wam pozna? moc i przyj?cie Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale /nauczali?my/ jako naoczni ?wiadkowie Jego wielko?ci. 17 Otrzyma? bowiem od Boga Ojca cze?? i chwa??, gdy taki oto g?os Go doszed? od wspania?ego Majestatu: To jest mój Syn umi?owany, w którym mam upodobanie. 18 I s?yszeli?my, jak ten g?os doszed? z nieba, kiedy z Nim razem byli?my na górze ?wi?tej. 19 Mamy jednak mocniejsz?, prorock? mow?, a dobrze zrobicie, je?eli b?dziecie przy niej trwali jak przy lampie, która ?wieci w ciemnym miejscu, a? dzie? za?wita, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. 20 To przede wszystkim miejcie na uwadze, ?e ?adne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyja?nienia. 21 Nie z woli bowiem ludzkiej zosta?o kiedy? przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem ?wi?tym mówili /od Boga/ ?wi?ci ludzie.

2

1 Znale?li si? jednak fa?szywi prorocy w?ród ludu tak samo, jak w?ród was b?d? fa?szywi nauczyciele, którzy wprowadz? w?ród was zgubne herezje. Wypr? si? oni W?adcy, który ich naby?, a sprowadz? na siebie rych?? zgub?. 2 A wielu pójdzie za ich rozpust?, przez nich za? droga prawdy b?dzie obrzucona blu?nierstwami; 3 dla zaspokojenia swej chciwo?ci ob?udnymi s?owami was sprzedadz? ci, na których wyrok pot?pienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie ?pi. 4 Je?eli bowiem Bóg anio?om, którzy zgrzeszyli, nie odpu?ci?, ale wyda? ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na s?d; 5 je?eli staremu ?wiatu nie odpu?ci?, ale jako ósmego Noego, który og?asza? sprawiedliwo??, ustrzeg?, gdy zes?a? potop na ?wiat bezbo?nych; 6 tak?e miasta Sodom? i Gomor? obróciwszy w popió? skaza? na zag?ad? daj?c przyk?ad /kary/ tym, którzy b?d? ?yli bezbo?nie, 7 ale wyrwa? sprawiedliwego Lota, który ugina? si? pod ci??arem rozpustnego post?powania ludzi nie licz?cych si? z Bo?ym prawem - 8 sprawiedliwy bowiem mieszkaj?c w?ród nich z dnia na dzie? dusz? sw? sprawiedliw? mia? um?czon? przeciwnymi Prawu czynami, które widzia? i o których s?ysza? - 9 to wie Pan, jak pobo?nych wyrwa? z do?wiadczenia, niesprawiedliwych za? jak zachowa? na ukaranie w dzie? s?du, 10 przede wszystkim za? tych, którzy id? za cia?em w nieczystej ??dzy i pogard? okazuj? W?adzy, zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahaj? si? przed wypowiadaniem blu?nierstw na "Chwa?y". 11 Tymczasem anio?owie, których si?a i pot?ga jest wi?ksza, nie wnosz? przeciwko nim przed Pana przeklinaj?cego wyroku pot?pienia. 12 Ci za?, jak nierozumne zwierz?ta, przeznaczone z natury na schwytanie i zag?ad?, wypowiadaj?c blu?nierstwa na to, czego nie znaj?, podlegn? w?a?nie takiej zag?adzie jak one, 13 otrzymuj?c kar? jako zap?at? za niesprawiedliwo??. Za przyjemno?? uwa?aj? rozpust? uprawian? za dnia, jako zaka?y i plugawcy p?awi? si? w swych uciechach, gdy z wami s? przy stole. 14 Oczy maj? pe?ne kobiety cudzo?o?nej, oczy nie przestaj?ce grzeszy?, uwodz? oni dusze nieutwierdzone. Maj? serca wy?wiczone w chciwo?ci, synowie przekle?stwa. 15 Opuszczaj?c praw? drog? zb??dzili, a poszli drog? Balaama, syna Bosora, który umi?owa? zap?at? niesprawiedliwo?ci, 16 ale zosta? skarcony za swoje przest?pstwo; juczne bydl?, pozbawione mowy, przemówiwszy ludzkim g?osem powstrzyma?o g?upot? proroka. 17 Ci s? ?ród?ami bez wody i ob?okami wichrem p?dzonymi, których czeka mrok ciemno?ci. 18 Wypowiadaj?c bowiem s?owa wynios?e a pró?ne, uwodz? ??dzami cielesnymi i rozpust? tych, którzy zbyt ma?o odsuwaj? si? od post?puj?cych w b??dzie. 19 Wolno?? im g?osz?, a sami s? niewolnikami zepsucia. Komu bowiem kto uleg?, temu te? s?u?y jako niewolnik. 20 Je?eli bowiem uciekaj? od zgnilizny ?wiata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddaj?c si? jej ponownie zostaj? pokonani, to koniec ich jest gorszy od pocz?tków. 21 Lepiej bowiem by?oby im nie zna? drogi sprawiedliwo?ci, ani?eli poznawszy j? odwróci? si? od podanego im ?wi?tego przykazania. 22 Spe?ni?o si? na nich to, o czym s?usznie mówi przys?owie: Pies powróci? do tego, co sam zwymiotowa?, a ?winia umyta - do ka?u?y b?ota.

3

1 Umi?owani, pisz? do was ju? ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy rozs?dek i pami??, 2 aby?cie przypomnieli sobie s?owa, które by?y dawno ju? przepowiedziane przez ?wi?tych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych aposto?ów. 3 To przede wszystkim wiecie, ?e przyjd? w ostatnich dniach szydercy pe?ni szyderstwa, którzy b?d? post?powali wed?ug w?asnych ??dz 4 i b?d? mówili: Gdzie jest obietnica Jego przyj?cia? Odk?d bowiem ojcowie zasn?li, wszystko jednakowo trwa od pocz?tku ?wiata. 5 Nie wiedz? bowiem ci, którzy tego pragn?, ?e niebo by?o od dawna i ziemia, która z wody i przez wod? zaistnia?a na s?owo Bo?e, 6 i przez ni? ówczesny ?wiat zagin?? wod? zatopiony. 7 A to samo s?owo zabezpieczy?o obecnie niebo i ziemi? jako zachowane dla ognia na dzie? s?du i zguby bezbo?nych ludzi. 8 Niech za? dla was, umi?owani, nie b?dzie tajne to jedno, ?e jeden dzie? u Pana jest jak tysi?c lat, a tysi?c lat jak jeden dzie?. 9 Nie zwleka Pan z wype?nieniem obietnicy - bo niektórzy s? przekonani, ?e Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubi?, ale wszystkich doprowadzi? do nawrócenia. 10 Jak z?odziej za? przyjdzie dzie? Pa?ski, w którym niebo ze ?wistem przeminie, gwiazdy si? w ogniu rozsypi?, a ziemia i dzie?a na niej zostan? znalezione. 11 Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zag?adzie, to jakimi winni?cie by? wy w ?wi?tym post?powaniu i pobo?no?ci, 12 gdy oczekujecie i staracie si? przy?pieszy? przyj?cie dnia Bo?ego, który sprawi, ?e niebo zapalone pójdzie na zag?ad?, a gwiazdy w ogniu si? rozsypi?. 13 Oczekujemy jednak, wed?ug obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których b?dzie mieszka?a sprawiedliwo??. 14 Dlatego, umi?owani, oczekuj?c tego, starajcie si?, aby /On/ was zasta? bez plamy i skazy - w pokoju, 15 a cierpliwo?? Pana naszego uwa?ajcie za zbawienn?, jak to równie? umi?owany nasz brat Pawe? wed?ug danej mu m?dro?ci napisa? do was, 16 jak równie? we wszystkich listach, w których mówi o tym. S? w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i ma?o utwierdzeni opacznie t?umacz?, tak samo jak i inne Pisma, na w?asn? swoj? zgub?. 17 Wy zatem, umi?owani, wiedz?c o tym wcze?niej, strze?cie si?, aby?cie daj?c si? uwie?? b??dom tych, którzy nie szanuj? praw Bo?ych, w?asnej sta?o?ci nie doprowadzili do upadku. 18 Wzrastajcie za? w ?asce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwa?a zarówno teraz, jak i do dnia wieczno?ci! Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 56 goĹ›ci