1 List ?w. Piotra
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 Piotr, aposto? Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów w?ród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, 2 którzy wybrani zostali wed?ug tego, co przewidzia? Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali u?wi?ceni, sk?onili si? do pos?usze?stwa i pokropieni zostali krwi? Jezusa Chrystusa. ?aska wam i pokój niech b?d? udzielone obficie. 3 Niech b?dzie b?ogos?awiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim mi?osierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodzi? nas do ?ywej nadziei: 4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewi?dn?cego, które jest zachowane dla was w niebie. 5 Wy bowiem jeste?cie przez wiar? strze?eni moc? Bo?? dla zbawienia, gotowego objawi? si? w czasie ostatecznym. 6 Dlatego radujcie si?, cho? teraz musicie dozna? troch? smutku z powodu ró?norodnych do?wiadcze?. 7 Przez to warto?? waszej wiary oka?e si? o wiele cenniejsza od zniszczalnego z?ota, które przecie? próbuje si? w ogniu, na s?aw?, chwa?? i cze?? przy objawieniu Jezusa Chrystusa. 8 Wy, cho? nie widzieli?cie, mi?ujecie Go; wy w Niego teraz, cho? nie widzicie, przecie? wierzycie, a ucieszycie si? rado?ci? niewymown? i pe?n? chwa?y 9 wtedy, gdy osi?gniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. 10 Nad tym zbawieniem wszcz?li poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczon? dla was ?ask?. 11 Badali oni, kiedy i na jak? chwil? wskazywa? Duch Chrystusa, który w nich by? i przepowiada? cierpienia /przeznaczone/ dla Chrystusa i maj?ce potem nast?pi? uwielbienia. 12 Im te? zosta?o objawione, ?e nie im samym, ale raczej wam mia?y s?u?y? sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam g?osili Ewangeli? moc? zes?anego z nieba Ducha ?wi?tego. Wejrze? w te sprawy pragn? anio?owie. 13 Dlatego przepasawszy biodra waszego umys?u, /b?d?cie/ trze?wi, miejcie doskona?? nadziej? na ?ask?, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. 14 /B?d?cie/ jak pos?uszne dzieci. Nie stosujcie si? do waszych dawniejszych ??dz, gdy byli?cie nie?wiadomi, 15 ale w ca?ym post?powaniu sta?cie si? wy równie? ?wi?tymi na wzór ?wi?tego, który was powo?a?, 16 gdy? jest napisane: ?wi?tymi b?d?cie, bo Ja jestem ?wi?ty. 17 Je?eli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez wzgl?du na osoby s?dzi wed?ug uczynków ka?dego, to w boja?ni sp?dzajcie czas swojego pobytu na obczy?nie. 18 Wiecie bowiem, ?e z waszego, odziedziczonego po przodkach, z?ego post?powania zostali?cie wykupieni nie czym? przemijaj?cym, srebrem lub z?otem, 19 ale drogocenn? krwi? Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. 20 On by? wprawdzie przewidziany przed stworzeniem ?wiata, dopiero jednak w ostatnich czasach si? objawi? ze wzgl?du na was. 21 Wy?cie przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudzi? Go z martwych i udzieli? Mu chwa?y, tak ?e wiara wasza i nadzieja s? skierowane ku Bogu. 22 Skoro ju? dusze swoje u?wi?cili?cie, b?d?c pos?uszni prawdzie celem zdobycia nieob?udnej mi?o?ci bratniej jedni drugich gor?co czystym sercem umi?ujcie. 23 Jeste?cie bowiem ponownie do ?ycia powo?ani nie z gin?cego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzi?ki s?owu Boga, które jest ?ywe i trwa. 24 Ka?de bowiem cia?o jak trawa, a ca?a jego chwa?a jak kwiat trawy: trawa usch?a, a kwiat jej opad?, 25 s?owo za? Pana trwa na wieki. W?a?nie to s?owo og?oszono wam jako Dobr? Nowin?.

2

1 Odrzuciwszy wi?c wszelkie z?o, wszelki podst?p i udawanie, zazdro?? i jakiekolwiek z?e mowy, 2 jak niedawno narodzone niemowl?ta pragnijcie duchowego, niesfa?szowanego mleka, aby?cie dzi?ki niemu wzrastali ku zbawieniu - 3 je?eli tylko zasmakowali?cie, ?e s?odki jest Pan. 4 Zbli?aj?c si? do Tego, który jest ?ywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, 5 wy równie?, niby ?ywe kamienie, jeste?cie budowani jako duchowa ?wi?tynia, by stanowi? ?wi?te kap?a?stwo, dla sk?adania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 6 To bowiem zawiera si? w Pi?mie: Oto k?ad? na Syjonie kamie? w?gielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. 7 Wam zatem, którzy wierzycie, cze??! Dla tych za?, co nie wierz?, w?a?nie ten kamie?, który odrzucili budowniczowie, sta? si? g?owic? w?g?a - 8 i kamieniem upadku, i ska?? zgorszenia. Ci, niepos?uszni s?owu, upadaj?, do czego zreszt? s? przeznaczeni. 9 Wy za? jeste?cie wybranym plemieniem, królewskim kap?a?stwem, narodem ?wietym, ludem [Bogu] na w?asno?? przeznaczonym, aby?cie og?aszali dzie?a pot?gi Tego, który was wezwa? z ciemno?ci do przedziwnego swojego ?wiat?a, 10 wy, którzy?cie byli nie - ludem, teraz za? jeste?cie ludem Bo?ym, którzy?cie nie dost?pili mi?osierdzia, teraz za? jako ci, którzy mi?osierdzia doznali. 11 Umi?owani! Prosz?, aby?cie jak obcy i przybysze powstrzymywali si? od cielesnych po??da?, które walcz? przeciwko duszy. 12 Post?powanie wasze w?ród pogan niech b?dzie dobre, aby przygl?daj?c si? dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniaj? was jako z?oczy?ców. 13 B?d?cie poddani ka?dej ludzkiej zwierzchno?ci ze wzgl?du na Pana: czy to królowi jako maj?cemu w?adz?, 14 czy to namiestnikom jako przez niego pos?anym celem karania z?oczy?ców, udzielania za? pochwa?y tym, którzy dobrze czyni?. 15 Taka bowiem jest wola Bo?a, aby?cie przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedz? ludzi g?upich. 16 Jak ludzie wolni [post?pujcie], niech jak ci, dla których wolno?? jest usprawiedliwieniem z?a, ale jak niewolnicy Boga. 17 Wszystkich szanujcie, braci mi?ujcie, Boga si? bójcie, czcijcie króla! 18 Niewolnicy! Z ca?? boja?ni? b?d?cie poddani panom nie tylko dobrym i ?agodnym, ale równie? surowym. 19 To si? bowiem podoba [Bogu], je?eli kto? ze wzgl?du na sumienie [uleg?e] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. 20 Co bowiem za chwa?a, je?eli przetrzymacie ch?ost? jako grzesznicy? - Ale to si? Bogu podoba, je?eli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. 21 Do tego bowiem jeste?cie powo?ani. Chrystus przecie? równie? cierpia? za was i zostawi? wam wzór, aby?cie szli za Nim Jego ?ladami. 22 On grzechu nie pope?ni?, a w Jego ustach nie by?o podst?pu. 23 On, gdy Mu z?orzeczono, nie z?orzeczy?, gdy cierpia?, nie grozi?, ale oddawa? si? Temu, który s?dzi sprawiedliwie. 24 On sam, w swoim ciele poniós? nasze grzechy na drzewo, aby?my przestali by? uczestnikami grzechów, a ?yli dla sprawiedliwo?ci - Krwi? Jego zostali?cie uzdrowieni. 25 B??dzili?cie bowiem jak owce, ale teraz nawrócili?cie si? do Pasterza i Stró?a dusz waszych.

3

1 Tak samo ?ony niech b?d? poddane swoim m??om, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie s?uchaj? nauki, przez samo post?powanie ?on zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki, 2 gdy b?d? si? przypatrywali waszemu, pe?nemu boja?ni, ?wi?temu post?powaniu. 3 Ich ozdob? niech b?dzie nie to, co zewn?trzne: uczesanie w?osów i z?ote pier?cienie ani strojenie si? w suknie, 4 ale wn?trze serca cz?owieka o nienaruszalnym spokoju i ?agodno?ci ducha, który jest tak cenny wobec Boga. 5 Tak samo bowiem i dawniej ?wi?te niewiasty, które mia?y nadziej? w Bogu, same siebie ozdabia?y, a by?y poddane swoim m??om. 6 Tak Sara by?a pos?uszna Abrahamowi, nazywaj?c go panem. Sta?y?cie si? jej dzie?mi, gdy? dobrze czynicie i nie obawiacie si? ?adnego zastraszenia. 7 Podobnie m??owie we wspólnym po?yciu liczcie si? rozumnie ze s?abszym cia?em kobiecym! Darzcie ?ony czci? jako te, które s? razem z wami dziedzicami ?aski, [to jest] ?ycia, aby nie stawia? przeszkód waszym modlitwom. 8 Na koniec za? b?d?cie wszyscy jednomy?lni, wspó?czuj?cy, pe?ni braterskiej mi?o?ci, mi?osierni, pokorni. 9 Nie oddawajcie z?ym za z?e ani z?orzeczeniem za z?orzeczenie! Przeciwnie za?, b?ogos?awcie! Do tego bowiem jeste?cie powo?ani, aby?cie odziedziczyli b?ogos?awie?stwo. 10 Kto bowiem chce mi?owa? ?ycie i ogl?da? dni szcz??liwe, niech wstrzyma j?zyk od z?ego i wargi - aby nie mówi? podst?pnie. 11 Niech za? odst?pi od z?ego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. 12 Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [s? zwrócone], a Jego uszy na ich pro?by; oblicze za? Pana przeciwko tym, którzy ?le czyni?. 13 Kto za? b?dzie wam szkodzi?, je?eli gorliwi b?dziecie w czynieniu dobra? 14 Ale je?eliby?cie nawet co? wycierpieli dla sprawiedliwo?ci, b?ogos?awieni jeste?cie. Nie obawiajcie si? za? ich gró?b i nie dajcie si? zaniepokoi?! 15 Pana za? Chrystusa miejcie w sercach za ?wi?tego i b?d?cie zawsze gotowi do obrony wobec ka?dego, kto domaga si? od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. 16 A z ?agodno?ci? i boja?ni? [Bo??] zachowujcie czyste sumienie, a?eby ci, którzy oczerniaj? wasze dobre post?powanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia w?a?nie przez to, co wam oszczerczo zarzucaj?. 17 Lepiej bowiem - je?eli taka wola Bo?a - cierpie? dobrze czyni?c, ani?eli czyni?c ?le. 18 Chrystus bowiem równie? raz umar? za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzi?; zabity wprawdzie na ciele, ale powo?any do ?ycia Duchem. 19 W nim poszed? og?osi? [zbawienie] nawet duchom zamkni?tym w wi?zieniu, 20 niegdy? niepos?usznym, gdy za dni Noego cierpliwo?? Bo?a oczekiwa?a, a budowana by?a arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zosta?o uratowanych przez wod?. 21 Teraz równie? zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwrócon? do Boga pro?b? o dobre sumienie, dzi?ki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 22 On jest po prawicy Bo?ej, gdy? poszed? do nieba, gdzie poddani Mu zostali Anio?owie i W?adze, i Moce..

4

1 Skoro wi?c Chrystus cierpia? w ciele, wy równie? t? sam? my?l? si? uzbrójcie, ?e kto poniós? m?k? na ciele, zerwa? z grzechem, 2 aby reszt? czasu w ciele prze?y? ju? nie dla [pe?nienia] ludzkich ??dz, ale woli Bo?ej. 3 Wystarczy bowiem, ?e?cie w minionym czasie pe?nili wol? pogan i post?powali w rozwi?z?o?ciach, ??dzach, nadu?ywaniu wina, ob?arstwie, pija?stwie i w niegodziwym ba?wochwalstwie. 4 Temu te? si? dziwi?, ?e wy nie p?yniecie razem z nimi w tym samym pr?dzie rozpusty, i ?le o was mówi?. 5 Oni zdadz? spraw? Temu, który gotów jest s?dzi? ?ywych i umar?ych. 6 Dlatego nawet umar?ym g?oszono Ewangeli?, aby wprawdzie podlegli s?dowi jak ludzie w ciele, ?yli jednak w Duchu - po Bo?emu. 7 Wszystkich za? koniec jest bliski. B?d?cie wi?c roztropni i trze?wi, aby?cie si? mogli modli?. 8 Przede wszystkim miejcie wytrwa?? mi?o?? jedni ku drugim, bo mi?o?? zakrywa wiele grzechów. 9 Okazujcie sobie wzajemn? go?cinno?? bez szemrania! 10 Jako dobrzy szafarze ró?norakiej ?aski Bo?ej s?u?cie sobie nawzajem tym darem, jaki ka?dy otrzyma?. 11 Je?eli kto ma [dar] przemawiania, niech to b?d? jakby s?owa Bo?e! Je?eli kto pe?ni pos?ug?, niech to czyni moc?, której Bóg udziela, aby we wszystkim by? uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwa?a i moc na wieki wieków! Amen. 12 Umi?owani! Temu ?arowi, który w po?rodku was trwa dla waszego do?wiadczenia, nie dziwcie si?, jakby was spotka?o co? niezwyk?ego, 13 ale cieszcie si?, im bardziej jeste?cie uczestnikami cierpie? Chrystusowych, aby?cie si? cieszyli i radowali przy objawieniu si? Jego chwa?y. 14 B?ogos?awieni [jeste?cie], je?eli z?orzecz? wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwa?y, Bo?y Duch na was spoczywa. 15 Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo z?odziej, albo z?oczy?ca, albo jako [niepowo?any] nadzorca obcych dóbr! 16 Je?eli za? [cierpi] jako chrze?cijanin, niech si? nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu! 17 Czas bowiem, aby s?d si? rozpocz?? od domu Bo?ego. Je?eli za? najpierw od nas, to jaki b?dzie koniec tych, którzy nie s? pos?uszni Ewangelii Bo?ej? 18 A je?eli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie si? bezbo?ny i grzesznik? 19 Zatem równie? ci, którzy cierpi? zgodnie z wol? Bo??, niech dobrze czyni?c, wiernemu Stwórcy oddaj? swe dusze!

5

1 Starszych wi?c, którzy s? w?ród was, prosz?, ja równie? starszy, a przy tym ?wiadek Chrystusowych cierpie? oraz uczestnik tej chwa?y, która ma si? objawi?: 2 pa?cie stado Bo?e, które jest przy was, strzeg?c go nie pod przymusem, ale z w?asnej woli, jak Bóg chce; nie ze wzgl?du na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; 3 i nie jak ci, którzy ciemi??? gminy, ale jako ?ywe przyk?ady dla stada. 4 Kiedy za? objawi si? Najwy?szy Pasterz, otrzymacie niewi?dn?cy wieniec chwa?y. 5 Tak samo wy, m?odzie?cy, b?d?cie poddani starszym! Wszyscy za? wobec siebie wzajemnie przyobleczcie si? w pokor?, Bóg bowiem pysznym si? sprzeciwia, a pokornym ?ask? daje. 6 Upokórzcie si? wi?c pod mocn? r?k? Boga, aby was wywy?szy? w stosownej chwili. 7 Wszystkie troski wasze przerzu?cie na Niego, gdy? Jemu zale?y na was. 8 B?d?cie trze?wi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe?, jak lew rycz?cy kr??y szukaj?c kogo po?re?. 9 Mocni w wierze przeciwstawcie si? jemu! Wiecie, ?e te same cierpienia ponosz? wasi bracia na ?wiecie. 10 A Bóg wszelkiej ?aski, Ten, który was powo?a? do wiecznej swojej chwa?y w Chrystusie, gdy troch? pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. 11 Jemu chwa?a i moc na wieki wieków! Amen. 12 Krótko, jak mi si? wydaje, wam napisa?em przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominaj?c i stwierdzaj?c, ?e taka jest prawdziwa ?aska Bo?a, w której trwajcie. 13 Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. 14 Pozdrówcie si? wzajemnym poca?unkiem mi?o?ci! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 160 goĹ›ci