List do Filemona
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

 

1 Pawe?, wi?zie? Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do Filemona umi?owanego, naszego wspó?pracownika, 2 do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni Archipa i do Ko?cio?a /gromadz?cego/ si? w tym domu. 3 ?aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. 4 Dzi?kuj? Bogu mojemu zawsze, ilekro? wspominam ci? w moich modlitwach, 5 s?ysz?c o twojej mi?o?ci i wierze, jak? ?ywisz wzgl?dem Pana Jezusa i dla wszystkich ?wi?tych. 6 Oby twój udzia? w wierze okaza? si? twórczym w g??bszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, /jaki jest do spe?nienia/ w?ród was dla Chrystusa. 7 Bracie, dozna?em wielkiej rado?ci i pociechy z powodu twojej mi?o?ci, ?e /mianowicie/ serca ?wi?tych otrzyma?y od ciebie pokrzepienie. 8 A przeto, cho? z ca?? swobod? mog? w Chrystusie nak?ada? na ciebie obowi?zek, 9 to jednak raczej prosz? w imi? mi?o?ci, skoro ju? jestem taki. Jako stary Pawe?, a teraz jeszcze wi?zie? Chrystusa Jezusa - 10 prosz? ci? za moim dzieckiem - za tym, którego zrodzi?em w kajdanach, za Onezymem. 11 Niegdy? dla ciebie nieu?yteczny, teraz w?a?nie i dla ciebie, i dla mnie sta? si? on bardzo u?yteczny. 12 Jego ci odsy?am; ty za? jego, to jest serce moje, przyjmij do domu! 13 Zamierza?em go trzyma? przy sobie, aby zamiast ciebie oddawa? mi us?ugi w kajdanach /noszonych dla/ Ewangelii. 14 Jednak?e postanowi?em nie uczyni? niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn by? nie jakby z musu, ale z dobrej woli. 15 Mo?e bowiem po to oddali? si? od ciebie na krótki czas, aby? go odebra? na zawsze, 16 ju? nie jako niewolnika, lecz wi?cej ni? niewolnika, jako brata umi?owanego. /Takim jest on/ zw?aszcza dla mnie, ile? wi?cej dla ciebie zarówno w doczesno?ci, jak w Panu. 17 Je?li wi?c si? poczuwasz do ??czno?ci ze mn?, przyjmij go jak mnie! 18 Je?li za? wyrz?dzi? ci jak? szkod? lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek! 19 Ja, Pawe?, pisz? to moj? r?k?, ja uiszcz? odszkodowanie - by ju? nie mówi? o tym, ?e ty w wi?kszym stopniu winien mi jeste? samego siebie. 20 Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam rado?ci w Panu: pokrzep moje serce w Chrystusie! 21 Pisz? do ciebie ufny w twoje pos?usze?stwo, ?wiadom, ?e nawet wi?cej zrobisz, ni? mówi?. 22 A zarazem przygotuj mi go?cin?: ufam bowiem, ?e b?d? wam zwrócony dzi?ki waszym modlitwom. 23 Pozdrawia ci? Epafras, mój wspó?wi?zie? w Chrystusie, 24 /oraz/ Marek, Arystarch, Demas, ?ukasz - moi wspó?pracownicy. 25 ?aska Pana naszego Jezusa Chrystusa /niech b?dzie/ z duchem waszym! Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 42 goĹ›ci