List do Tytusa
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 Pawe?, s?uga Boga i aposto? Jezusa Chrystusa, [pos?any do szerzenia] w?ród wybranych Bo?ych wiary i poznania prawdy wiod?cej do ?ycia w pobo?no?ci, 2 w nadziei ?ycia wiecznego, jakie przyobieca? przed wiekami prawdomówny Bóg, 3 a we w?a?ciwym czasie objawi? swe s?owo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego - 4 do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. ?aska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego! 5 W tym celu zostawi?em ci? na Krecie, by? zaleg?e sprawy nale?ycie za?atwi? i ustanowi? w ka?dym mie?cie prezbiterów. Jak ci zarz?dzi?em, [mo?e nim zosta?], 6 je?li kto? jest nienaganny, m?? jednej ?ony, maj?cy dzieci wierz?ce, nie obwiniane o rozpust? lub niekarno??. 7 Biskup bowiem winien by?, jako w?odarz Bo?y, cz?owiekiem nienagannym, niezarozumia?ym, niesk?onnym do gniewu, nieskorym do pija?stwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku, 8 lecz go?cinnym, mi?uj?cym dobro, rozs?dnym, sprawiedliwym, pobo?nym, pow?ci?gliwym, 9 przestrzegaj?cym niezawodnej wyk?adni nauki, aby przekazuj?c zdrow? nauk?, móg? udziela? upomnie? i przekonywa? opornych. 10 Jest bowiem wielu krn?brnych, gadatliwych i zwodzicieli, zw?aszcza w?ród obrzezanych: 11 trzeba im zamkn?? usta, gdy? ca?e domy sk?ócaj?, nauczaj?c, czego nie nale?y, dla n?dznego zysku. 12 Powiedzia? jeden z nich, ich w?asny wieszcz: Krete?czycy zawsze k?amcy, z?e bestie, brzuchy leniwe. 13 ?wiadectwo to jest zgodne z prawd?. Dlatego te? kara? ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze, 14 nie zwa?aj?c na ?ydowskie ba?nie czy nakazy ludzi odwracaj?cych si? od prawdy. 15 Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych za? i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie s? zbrukane. 16 Twierdz?, ?e znaj? Boga, uczynkami za? temu przecz?, b?d?c lud?mi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do ?adnego dobrego czynu.

2

1 Ty za? g?o? to, co jest zgodne ze zdrow? nauk?: 2 ?e starcy winni by? lud?mi trze?wymi, statecznymi, roztropnymi odznaczaj?cymi si? zdrow? wiar?, mi?o?ci?, cierpliwo?ci?. 3 Podobnie starsze kobiety winny by? w zewn?trznym u?o?eniu jak najskromniejsze, winny unika? plotek i oszczerstw, nie upija? si? winem, a uczy? innych dobrego. 4 Niech pouczaj? m?ode kobiety, jak maj? kocha? m??ów, dzieci, 5 jak maj? by? rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym m??om - aby nie blu?niono s?owu Bo?emu. 6 M?odzie?ców równie? upominaj, aby byli umiarkowani; 7 we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków w?asnym post?powaniem w nauczaniu okazuj prawo??, powag?, 8 mow? zdrow?, woln? od zarzutu, a?eby przeciwnik ust?pi? ze wstydem, nie mog?c nic z?ego o nas powiedzie?. 9 Niewolnicy niech b?d? poddani swoim panom we wszystkim, niech si? staraj? im przypodoba?, niech si? im nie sprzeciwiaj?, 10 niczego sobie nie przyw?aszczaj?, lecz niech okazuj? zawsze doskona?? wierno??, a?eby pod ka?dym wzgl?dem stali si? chlub? dla nauki naszego Zbawiciela, Boga. 11 Ukaza?a si? bowiem ?aska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom 12 i poucza nas, aby?my wyrzek?szy si? bezbo?no?ci i ??dz ?wiatowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobo?nie ?yli na tym ?wiecie, 13 oczekuj?c b?ogos?awionej nadziei i objawienia si? chwa?y wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, 14 który wyda? samego siebie za nas, aby odkupi? nas od wszelkiej nieprawo?ci i oczy?ci? sobie lud wybrany na w?asno??, gorliwy w spe?nianiu dobrych uczynków. 15 To mów, do tego zach?caj i kar? z ca?? powag?, niechaj ci? nikt nie lekcewa?y!

3

1 Przypominaj im, ?e powinni podporz?dkowa? si? zwierzchnim w?adzom, s?ucha? ich i okazywa? gotowo?? do wszelkiego dobrego czynu: 2 nikogo nie l?y?, unika? sporów, odznacza? si? uprzejmo?ci?, okazywa? ka?demu cz?owiekowi wszelk? ?agodno??. 3 Niegdy? bowiem i my byli?my nierozumni, oporni, b??dz?cy, s?u?yli?my ró?nym ??dzom i rozkoszom, ?yj?c w z?o?ci i zawi?ci, godni obrzydzenia, pe?ni nienawi?ci jedni ku drugim. 4 Gdy za? ukaza?a si? dobro? i mi?o?? Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, 5 nie ze wzgl?du na spórawiedliwe uczynki, jakie spe?nili?my, lecz z mi?osierdzia swego zbawi? nas przez obmycie odradzaj?ce i odnawiaj?ce w Duchu ?wi?tym, 6 którego wyla? na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, 7 aby?my, usprawiedliwieni Jego ?ask?, stali si? w nadziei dziedzicami ?ycia wiecznego. 8 Nauka ta zas?uguje na wiar?, i chc?, aby? z ca?? stanowczo?ci? o tym mówi?, ?e ci, którzy wierz? w Boga, maj? si? stara? usilnie o pe?nienie dobrych czynów. Jest to dobre i po?yteczne dla ludzi. 9 Unikaj natomiast g?upich docieka?, rodowodów, sporów i k?ótni o Prawo [Moj?eszowe]! S? bowiem bezu?yteczne i puste. 10 Sekciarza po jednym lub drugim upomnieniu wystrzegaj si?, 11 wiedz?c, ?e cz?owiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. 12 Gdy po?l? do ciebie Artemasa lub Tychika, postaraj si? czym pr?dzej przyby? do mnie do Nikopolis, 13 postanowi?em bowiem tam sp?dzi? zim?. Zenasa, uczonego w Prawie, i Apollosa zaopatrz nale?ycie na drog? powrotn?, by im na niczym nie zbywa?o. 14 Niech?e i nasi wierni naucz? si? przodowa? w [spe?nianiu] dobrych czynów, które s?u?? zaspokojeniu koniecznych potrzeb - ?eby nie byli bez zas?ug. 15 Pozdrawiaj? ci? wszyscy z mego otoczenia. Pozdrów tych, którzy nas kochaj? w wierze. ?aska z wami wszystkimi!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 124 goĹ›ci