2 List do Tymoteusza
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 Pawe?, z woli Boga aposto? Chrystusa Jezusa, /pos?any/ dla /g?oszenia/ ?ycia obiecanego w Chrystusie Jezusie, 2 do Tymoteusza, swego umi?owanego dziecka. ?aska, mi?osierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! 3 Dzi?kuj? Bogu, któremu s?u?? jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuj? nieprzerwan? pami?? o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragn? ci? zobaczy? - 4 pomny na twoje ?zy - by nape?ni?a mnie rado?? 5 na wspomnienie bezob?udnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszka?a pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, ?e /mieszka/ i w tobie. 6 Z tej w?a?nie przyczyny przypominam ci, aby? rozpali? na nowo charyzmat Bo?y, który jest w tobie przez w?o?enie moich r?k. 7 Albowiem nie da? nam Bóg ducha boja?ni, ale mocy i mi?o?ci, i trze?wego my?lenia. 8 Nie wstyd? si? zatem ?wiadectwa Pana naszego ani mnie, Jego wi??nia, lecz we? udzia? w trudach i przeciwno?ciach znoszonych dla Ewangelii wed?ug mocy Boga! 9 On nas wybawi? i wezwa? ?wi?tym powo?aniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do w?asnego postanowienia i ?aski, która nam dana zosta?a w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. 10 Ukazana za? zosta?a ona teraz przez pojawienie si? naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyci??y? ?mier?, a na ?ycie i nie?miertelno?? rzuci? ?wiat?o przez Ewangeli?, 11 której g?osicielem, aposto?em i nauczycielem ja zosta?em ustanowiony. 12 Z tej w?a?nie przyczyny znosz? i to obecne cierpienie, ale za ujm? sobie tego nie poczytuj?, bo wiem, komu uwierzy?em, i pewien jestem, ?e mocen jest ustrzec mój depozyt a? do owego dnia. 13 Zdrowe zasady, które? pos?ysza? ode mnie, miej za wzorzec w wierze i mi?o?ci w Chrystusie Jezusie! 14 Dobrego depozytu strze? z pomoc? Ducha ?wi?tego, który w nas mieszka. 15 Wiesz o tym, ?e odwrócili si? ode mnie wszyscy ci, którzy s? w Azji, do których nale?? Figelos i Hermogenes. 16 Niech?e Pan u?yczy mi?osierdzia domowi Onezyfora za to, ?e cz?sto mnie krzepi? i ?a?cucha mego si? nie zawstydzi?, 17 lecz skoro si? znalaz? w Rzymie, gorliwie mnie poszuka? i odnalaz?. 18 Niechaj mu da Pan w owym dniu znale?? mi?osierdzie u Pana! A jak wiele mi wy?wiadczy? w Efezie, ty wiesz lepiej.

2

1 Ty wi?c, moje dziecko, nabieraj mocy w ?asce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, 2 co us?ysza?e? ode mnie za po?rednictwem wielu ?wiadków, przeka? zas?uguj?cym na wiar? ludziom, którzy te? b?d? zdolni naucza? i innych. 3 We? udzia? w trudach i przeciwno?ciach jako dobry ?o?nierz Chrystusa Jezusa! 4 Nikt walcz?cy po ?o?niersku nie wik?a si? w k?opoty oko?o zdobycia utrzymania, ?eby si? spodoba? temu, kto go zaci?gn??. 5 Równie? je?eli kto? staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko /wtedy/, je?eli walczy? przepisowo. 6 Rolnik pracuj?cy w znoju pierwszy powinien korzysta? z plonów. 7 Rozwa?aj, co mówi?, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. 8 Pami?taj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On wed?ug Ewangelii mojej powsta? z martwych. 9 Dla niej znosz? niedol? a? do wi?zów jak z?oczy?ca; ale s?owo Bo?e nie uleg?o skr?powaniu. 10 Dlatego znosz? wszystko przez wzgl?d na wybranych, aby i oni dost?pili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczn? chwa??. 11 Nauka to zas?uguj?ca na wiar?: Je?eli?my bowiem z Nim wspó?umarli, wespó? z Nim i ?y? b?dziemy. 12 Je?li trwamy w cierpliwo?ci, wespó? z Nim te? królowa? b?dziemy. Je?li si? b?dziemy Go zapierali, to i On nas si? zaprze. 13 Je?li my odmawiamy wierno?ci, On wiary dochowuje, bo nie mo?e si? zaprze? siebie samego. 14 To wszystko przypominaj, daj?c ?wiadectwo w obliczu Boga, by? nie walczy? o same s?owa, bo to si? na nic nie przyda, /wyjdzie tylko/ na zgub? s?uchaczy. 15 Do?ó? starania, by? sam stan?? przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymaj?c si? prostej linii prawdy. 16 Unikaj za? ?wiatowej gadaniny; albowiem uprawiaj?cy j? coraz bardziej b?d? si? zbli?a? ku bezbo?no?ci, 17 a ich nauka jak gangrena b?dzie si? szerzy? woko?o. Do nich nale?? Hymenajos i Filetos, 18 którzy odpadli od prawdy, mówi?c, ?e zmartwychwstanie ju? nast?pi?o, i wywracaj? wiar? niektórych. 19 A przecie? trwa mocny fundament Bo?y tak? oto maj?c piecz??: Pozna? Pan tych, którzy s? Jego, oraz: Niechaj odst?pi od nieprawo?ci ka?dy, kto wzywa imienia Pa?skiego. 20 Przecie? w wielkim domu znajduj? si? naczynia nie tylko z?ote i srebrne, lecz i drewniane, i gliniane: jedno do u?ytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego. 21 Je?liby wi?c kto? oczy?ci? siebie samego z tego wszystkiego, b?dzie naczyniem zaszczytnym, po?wi?conym, po?ytecznym dla w?a?ciciela, przygotowanym do ka?dego dobrego czynu. 22 Uciekaj za? przed m?odzie?czymi po??daniami, a zabiegaj o sprawiedliwo??, wiar?, mi?o??, pokój - wraz z tymi, którzy wzywaj? Pana czystym sercem. 23 Unikaj natomiast g?upich i niedouczonych docieka?, wiedz?c, ?e rodz? one k?ótnie. 24 A s?uga Pana nie powinien si? wdawa? w k?ótnie, ale /ma/ by? ?agodnym wzgl?dem wszystkich, skorym do nauczania, zrównowa?onym. 25 Powinien z ?agodno?ci? poucza? wrogo usposobionych, bo mo?e Bóg da im kiedy? nawrócenie do poznania prawdy 26 i mo?e oprzytomniej? i wyrw? si? z side? diab?a, ?ywcem schwytani przez niego, zdani na wol? tamtego.

3

1 A wiedz o tym, ?e w dniach ostatnich nastan? chwile trudne. 2 Ludzie bowiem b?d? samolubni, chciwi, wynio?li, pyszni, blu?ni?cy, niepos?uszni rodzicom, niewdzi?czni, niegodziwi, 3 bez serca, bezlito?ni, miotaj?cy oszczerstwa, niepohamowani, bez uczu? ludzkich, nieprzychylni, 4 zdrajcy, zuchwali, nad?ci, mi?uj?cy bardziej rozkosz ni? Boga. 5 B?d? okazywa? pozór pobo?no?ci, ale wyrzekn? si? jej mocy. I od takich stro?. 6 Z takich bowiem s? ci, co w?lizguj? si? do domów i przeci?gaj? na sw? stron? kobietki obci??one grzechami, powodowane po??daniami ró?nego rodzaju, 7 takie, co to zawsze si? ucz?, a nigdy nie mog? doj?? do poznania prawdy. 8 Jak Jannes i Jambres wyst?pili przeciw Moj?eszowi, tak te? i ci przeciwstawiaj? si? prawdzie, ludzie o spaczonym umy?le, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego post?pu nie osi?gn?: 9 bo ich bezmy?lno?? b?dzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna si? sta?a. 10 Ty natomiast poszed?e? ?ladem mojej nauki, sposobu ?ycia, zamierze?, wiary, cierpliwo?ci, mi?o?ci, wytrwa?o?ci, 11 prze?ladowa?, cierpie?, jakie mnie spotka?y w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakie? to prze?ladowania znios?em - a ze wszystkich wyrwa? mnie Pan! 12 I wszystkich, którzy chc? ?y? zbo?nie w Chrystusie Jezusie, spotkaj? prze?ladowania. 13 Tymczasem ludzie ?li i zwodziciele b?d? si? dalej posuwa? ku temu, co gorsze, b??dz?c i /innych/ w b??d wprowadzaj?c. 14 Ty natomiast trwaj w tym, czego si? nauczy?e? i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo si? nauczy?e?. Od lat bowiem niemowl?cych znasz Pisma ?wi?te, 15 które mog? ci? nauczy? m?dro?ci wiod?cej ku zbawieniu przez wiar? w Chrystusie Jezusie. 16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i po?yteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kszta?cenia w sprawiedliwo?ci - 17 aby cz?owiek Bo?y by? doskona?y, przysposobiony do ka?dego dobrego czynu.

4

1 Zaklinam ci? wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który b?dzie s?dzi? ?ywych i umar?ych, i na Jego pojawienie si?, i na Jego królestwo: 2 g?o? nauk?, nastawaj w por?, nie w por?, /w razie potrzeby/ wyka? b??d, poucz, podnie? na duchu z ca?? cierpliwo?ci?, ilekro? nauczasz. 3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie b?d? znosili, ale wed?ug w?asnych po??da? - poniewa? ich uszy ?wierzbi? - b?d? sobie mno?yli nauczycieli. 4 B?d? si? odwracali od s?uchania prawdy, a obróc? si? ku zmy?lonym opowiadaniom. 5 Ty za? czuwaj we wszystkim, zno? trudy, wykonaj dzie?o ewangelisty, spe?nij swe pos?ugiwanie! 6 Albowiem krew moja ju? ma by? wylana na ofiar?, a chwila mojej roz??ki nadesz?a. 7 W dobrych zawodach wyst?pi?em, bieg uko?czy?em, wiar? ustrzeg?em. 8 Na ostatek od?o?ono dla mnie wieniec sprawiedliwo?ci, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy S?dzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umi?owali pojawienie si? Jego. 9 Po?piesz si?, by przyby? do mnie szybko. 10 Demas bowiem mi? opu?ci? umi?owawszy ten ?wiat i pod??y? do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. 11 ?ukasz sam jest ze mn?. We? Marka i przyprowad? ze sob?; jest mi bowiem przydatny do pos?ugiwania. 12 Tychika za? pos?a?em do Efezu. 13 Opo?cz?, któr? pozostawi?em w Troadzie u Karpa, przynie? id?c po drodze, a tak?e ksi?gi, zw?aszcza pergaminy. 14 Aleksander, br?zownik, wyrz?dzi? mi wiele z?a: odda mu Pan wed?ug jego uczynków. 15 I ty si? go strze?, albowiem sprzeciwia? si? bardzo naszym s?owom. 16 W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stan??, ale mi? wszyscy opu?cili: niech im to nie b?dzie policzone! 17 Natomiast Pan stan?? przy mnie i wzmocni? mi?, ?eby si? przeze mnie dope?ni?o g?oszenie /Ewangelii/ i ?eby wszystkie narody /je/ pos?ysza?y; wyrwany te? zosta?em z paszczy lwa. 18 Wyrwie mi? Pan od wszelkiego z?ego czynu i wybawi mi?, przyjmuj?c do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwa?a na wieki wieków! Amen. 19 Pozdrów Prysk? i Akwil? oraz dom Onezyfora! 20 Erast pozosta? w Koryncie, a Trofima pozostawi?em w Milecie chorego. 21 Po?piesz si?, by przyby? przed zim?. Pozdrawiaj? ci? Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. 22 Pan Jezus z duchem twoim! ?aska z wami! Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 92 goĹ›ci