1 List do Tymoteusza
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 Pawe?, aposto? Chrystusa Jezusa wed?ug nakazu Boga naszego, Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei - 2 do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. ?aska, mi?osierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! 3 Jak prosi?em ci?, by? pozosta? w Efezie, kiedy wybiera?em si? do Macedonii, [tak prosz? teraz], aby? nakaza? niektórym zaprzesta? g?oszenia niew?a?ciwej nauki, 4 a tak?e zajmowania si? ba?niami i genealogiami bez ko?ca. S?u?? one raczej dalszym dociekaniom ni? planowi Bo?emu zgodnie z wiar?. 5 Celem za? nakazu jest mi?o??, p?yn?ca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieob?udnej. 6 Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili si? ku czczej gadaninie. 7 Chcieli uchodzi? za uczonych w Prawie nie rozumiej?c ani tego, co mówi?, ani tego, co stanowczo twierdz?. 8 Wiemy za?, ?e Prawo jest dobre, je?li je kto? prawnie stosuje, 9 rozumiej?c, ?e Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla post?puj?cych bezprawnie i dla niesfornych, bezbo?nych i grzeszników, dla niegodziwych i ?wiatowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, 10 dla rozpustników, dla m??czyzn wspó??yj?cych z sob?, dla handlarzy niewolnikami, k?amców, krzywoprzysi?zców i [dla pope?niaj?cych] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrow? nauk?, 11 w duchu Ewangelii chwa?y b?ogos?awionego Boga, któr? mi zwierzono. 12 Dzi?ki sk?adam Temu, który mi? przyoblek? moc?, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, ?e uzna? mnie za godnego wiary, skoro przeznaczy? do pos?ugi mnie, 13 ongi? blu?nierc?, prze?ladowc? i oszczerc?. Dost?pi?em jednak mi?osierdzia, poniewa? dzia?a?em z nie?wiadomo?ci?, w niewierze. 14 A nad miar? obfit? okaza?a si? ?aska naszego Pana wraz z wiar? i mi?o?ci?, która jest w Chrystusie Jezusie. 15 Nauka to zas?uguj?ca na wiar? i godna ca?kowitego uznania, ?e Chrystus Jezus przyszed? na ?wiat zbawi? grzeszników, spo?ród których ja jestem pierwszy. 16 Lecz dost?pi?em mi?osierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokaza? ca?? wielkoduszno?? jako przyk?ad dla tych, którzy w Niego wierzy? b?d? dla ?ycia wiecznego. 17 A Królowi wieków nie?miertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cze?? i chwa?a na wieki wieków! Amen. 18 Ten w?a?nie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], po my?li proroctw, które uprzednio wskazywa?y na ciebie: by? wsparty nimi toczy? dobr? walk?, 19 maj?c wiar? i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu we wierze; 20 do nich nale?y Hymenajos i Aleksander, których przekaza?em szatanowi, a?eby si? oduczyli blu?ni?.

2

1 Zalecam wi?c przede wszystkim, by pro?by, modlitwy, wspólne b?agania, dzi?kczynienia odprawiane by?y za wszystkich ludzi: 2 za królów i za wszystkich sprawuj?cych w?adze, aby?my mogli prowadzi? ?ycie ciche i spokojne z ca?? pobo?no?ci? i godno?ci?. 3 Jest to bowiem rzecz dobra i mi?a w oczach Zbawiciela naszego, Boga, 4 który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden te? po?rednik mi?dzy Bogiem a lud?mi, cz?owiek, Chrystus Jezus, 6 który wyda? siebie samego na okup za wszystkich jako ?wiadectwo we w?a?ciwym czasie. 7 Ze wzgl?du na nie, ja zosta?em ustanowiony g?osicielem i aposto?em - mówi? prawd?, nie k?ami? - nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. 8 Chc? wi?c, by m??czy?ni modlili si? na ka?dym miejscu, podnosz?c r?ce czyste, bez gniewu i sporu. 9 Podobnie kobiety - w skromnie zdobnym odzieniu, niech si? przyozdabiaj? ze wstydliwo?ci? i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi w?osami albo z?otem czy per?ami, albo kosztownym strojem, 10 lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które si? przyznaj? do pobo?no?ci. 11 Kobieta niechaj si? uczy w cicho?ci z ca?ym poddaniem si?. 12 Naucza? za? kobiecie nie pozwalam ani te? przewodzi? nad m??em lecz [chc?, by] trwa?a w cicho?ci. 13 Albowiem Adam zosta? pierwszy ukszta?towany, potem - Ewa. 14 I nie Adam zosta? zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popad?a w przest?pstwo. 15 Zbawiona za? zostanie przez rodzenie dzieci; [b?d? zbawione wszystkie], je?li wytrwaj? w wierze i mi?o?ci, i u?wi?ceniu - z umiarem.

3

1 Nauka ta zas?uguje na wiar?. Je?li kto? d??y do biskupstwa, po??da dobrego zadania. 2 Biskup wi?c powinien by? nienaganny, m?? jednej ?ony, trze?wy, rozs?dny, przyzwoity, go?cinny, sposobny do nauczania, 3 nieprzebieraj?cy miary w piciu wina, niesk?onny do bicia, ale opanowany, niek?ótliwy, niechciwy na grosz, 4 dobrze rz?dz?cy w?asnym domem, trzymaj?cy dzieci w uleg?o?ci, z ca?? godno?ci?. 5 Je?li kto? bowiem nie umie stan?? na czele w?asnego domu, jak?e? b?dzie si? troszczy? o Ko?ció? Bo?y? 6 Nie [mo?e by?] ?wie?o ochrzczony, a?eby wbiwszy si? w pych? nie wpad? w diabelskie pot?pienie. 7 Powinien te? mie? dobre ?wiadectwo ze strony tych, którzy s? z zewn?trz, ?eby si? nie narazi? na wzgard? i sid?a diabelskie. 8 Diakonami tak samo winni by? ludzie godni, w mowie nieob?udni, nienadu?ywaj?cy wina, niechciwi brudnego zysku, 9 [lecz] utrzymuj?cy tajemnic? wiary w czystym sumieniu. 10 I oni niech b?d? najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spe?niaj? pos?ug?, je?li s? bez zarzutu. 11 Kobiety równie? - czyste, niesk?onne do oczerniania, trze?we, wierne we wszystkim. 12 Diakoni niech b?d? m??ami jednej ?ony, rz?dz?cy dobrze dzie?mi i w?asnymi domami. 13 Ci bowiem, skoro dobrze spe?nili czynno?ci diako?skie, zdobywaj? sobie zaszczytny stopie? i ufn? ?mia?o?? w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. 14 Pisz? ci to wszystko spodziewaj?c si? przyby? do ciebie mo?liwie szybko. 15 Gdybym za? si? opó?nia?, [pisz?], by? wiedzia?, jak nale?y post?powa? w domu Bo?ym, który jest Ko?cio?em Boga ?ywego, filarem i podpor? prawdy. 16 A bez w?tpienia wielka jest tajemnica pobo?no?ci. Ten, który objawi? si? w ciele, usprawiedliwiony zosta? w Duchu, ukaza? si? anio?om, og?oszony zosta? poganom, znalaz? wiar? w ?wiecie, wzi?ty zosta? w chwale.

4

1 Duch za? otwarcie mówi, ?e w czasach ostatnich niektórzy odpadn? od wiary, sk?aniaj?c si? ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 2 [Stanie si? to] przez takich, którzy ob?udnie k?ami?, maj? w?asne sumienie napi?tnowane. 3 Zabraniaj? oni wchodzi? w zwi?zki ma??e?skie, [nakazuj?] powstrzymywa? si? od pokarmów, które Bóg stworzy?, aby je przyjmowali z dzi?kczynieniem wierz?cy i ci, którzy poznali prawd?. 4 Poniewa? wszystko, co Bóg stworzy?, jest dobre, i niczego, co jest spo?ywane z dzi?kczynieniem, nie nale?y odrzuca?. 5 Staje si? bowiem po?wi?cone przez s?owo Bo?e i przez modlitw?. 6 Przedk?adaj?c to braciom, b?dziesz dobrym s?ug? Chrystusa Jezusa, karmionym s?owami wiary i dobrej nauki, za któr? poszed?e?. 7 Odrzucaj natomiast ?wiatowe i babskie ba?nie! Sam za? ?wicz si? w pobo?no?ci! 8 Bo ?wiczenie cielesne nie na wiele si? przyda; pobo?no?? za? przydatna jest do wszystkiego, maj?c zapewnienie ?ycia obecnego i tego, które ma nadej??. 9 Nauka to zas?uguj?ca na wiar? i godna ca?kowitego uznania. 10 W?a?nie o to trudzimy si? i walczymy, poniewa? z?o?yli?my nadziej? w Bogu ?ywym, który jest Zbawc? wszystkich ludzi, zw?aszcza wierz?cych. 11 To nakazuj i tego nauczaj! 12 Niechaj nikt nie lekcewa?y twego m?odego wieku, lecz wzorem b?d? dla wiernych w mowie, w obej?ciu, w mi?o?ci, w wierze, w czysto?ci! 13 Do czasu, a? przyjd?, przyk?adaj si? do czytania, zach?cania, nauki. 14 Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który zosta? ci dany za spraw? proroctwa i przez na?o?enie r?k kolegium prezbiterów. 15 W tych rzeczach si? ?wicz, ca?y im si? oddaj, aby twój post?p widoczny by? dla wszystkich. 16 Uwa?aj na siebie i na nauk?, trwaj w nich! To bowiem czyni?c i siebie samego zbawisz, i tych, którzy ci? s?uchaj?.

5

1 Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nak?aniaj pro?b? jak ojca, m?odszych - jak braci, 2 starsze kobiety - jak matki; m?odsze - jak siostry, z ca?? czysto?ci?! 3 Miej we czci te wdowy, które s? rzeczywi?cie wdowami. 4 Je?li za? jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niech?e si? one ucz? najpierw pieczo?owito?ci wzgl?dem w?asnej rodziny i odp?acania si? rodzicom wdzi?czno?ci?! Jest to bowiem rzecz? mi?? w oczach Bo?ych. 5 Ta za?, która rzeczywi?cie jest wdow?, jako osamotniona z?o?y?a nadziej? w Bogu i trwa w zanoszeniu pró?b i modlitw we dnie i w nocy. 6 Lecz ta, która ?yje rozpustnie, [za ?ycia] umar?a. 7 I to nakazuj, a?eby by?y nienaganne. 8 A je?li kto nie dba o swoich, a zw?aszcza o domowników, wypar? si? wiary i gorszy jest od niewierz?cego. 9 Do spisu nale?y wci?ga? tak? wdow?, która ma co najmniej lat sze??dziesi?t, by?a ?on? jednego m??a, 10 ma za sob? ?wiadectwo o [takich] dobrych czynach: ?e dzieci wychowa?a, ?e by?a go?cinna, ?e obmy?a nogi ?wi?tych, ?e zasmuconym przysz?a z pomoc?, ?e pilnie bra?a udzia? we wszelkim dobrym dziele. 11 M?odszych za? wdów nie dopuszczaj [do s?u?by Ko?cio?owi]! Odk?d bowiem zn?ci?a je rozkosz przeciwna Chrystusowi, chc? wychodzi? za m??. 12 Obci??a je wyrok pot?pienia, poniewa? z?ama?y pierwsze zobowi?zanie. 13 Zarazem ucz? si? te? bezczynno?ci kr???c po domach. I nie tylko s? bezczynne, lecz i rozgadane, w?cibskie, rozprawiaj?ce o rzeczach niepotrzebnych. 14 Chc? zatem, ?eby m?odsze wychodzi?y za m??, rodzi?y dzieci, by?y gospodyniami domu, ?eby stronie przeciwnej nie dawa?y sposobno?ci do rzucania potwarzy. 15 Ju? bowiem, niektóre zesz?y z drogi prawej [id?c] za szatanem. 16 Je?li która? wierz?ca ma [u siebie] wdowy, niech?e im przychodzi z pomoc?, a niech nie obci??a Ko?cio?a, by móg? przyj?? z pomoc? tym, które rzeczywi?cie s? wdowami. 17 Prezbiterzy, którzy dobrze przewodnicz?, niech b?d? uwa?ani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudz? si? g?oszeniem s?owa i nauczaniem. 18 Mówi bowiem Pismo: Nie zawi??esz pyska wo?owi m?óc?cemu oraz: Godzien jest robotnik zap?aty swojej. 19 Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskar?enia, chyba ?e na podstawie dwu albo trzech ?wiadków. 20 Trwaj?cych w grzechu upominaj w obecno?ci wszystkich, ?eby tak?e i pozostali przejmowali si? l?kiem. 21 Zaklinam ci? wobec Boga i Chrystusa Jezusa, i wybranych anio?ów, aby? tego przestrzega? bez uprzedze?, nie powoduj?c si? w niczym stronniczo?ci?. 22 Na nikogo r?k pospiesznie nie wk?adaj ani nie bierz udzia?u w grzechach cudzych? 23 Siebie samego zachowaj czystym! Samej wody ju? nie pij, u?ywaj natomiast po trosze wina ze wzgl?du na ?o??dek i cz?ste twe s?abo?ci! 24 Grzechy niektórych ludzi s? wiadome wszystkim, wyprzedzaj?c wydanie wyroku, za niektórymi za? id? w ?lad. 25 Podobnie te? wiadome s? czyny dobre; a i te, które inaczej si? przedstawiaj?, nie mog? pozosta? w ukryciu.

6

1 Wszyscy, którzy s? pod jarzmem jako niewolnicy, niech w?asnych panów uznaj? za godnych wszelkiej czci, a?eby nie blu?niono imieniu Boga i [naszej] nauce. 2 Ci za?, którzy maj? wierz?cych panów, niechaj ich nie lekcewa?? z tego powodu, ?e s? bra?mi, ale niech im lepiej s?u??, dlatego ?e s? oni wierz?cymi i umi?owanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zach?caj! 3 Je?li kto? naucza inaczej i nie trzyma si? zdrowych s?ów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobo?no?ci?, 4 jest nad?ty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i s?owne utarczki. Z nich rodz? si?: zawi??, sprzeczka, blu?nierstwa, z?o?liwe podejrzenia, 5 ci?g?e spory ludzi o wypaczonym umy?le i którym brak prawdy - ludzi, którzy uwa?aj?, ?e pobo?no?? jest ?ród?em zysku. 6 Wielkim za? zyskiem jest pobo?no?? wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. 7 Nic bowiem nie przynie?li?my na ten ?wiat; nic te? nie mo?emy [z niego] wynie??. 8 Maj?c natomiast ?ywno?? i odzienie, i dach nad g?ow?, b?d?my z tego zadowoleni! 9 A ci, którzy chc? si? bogaci?, wpadaj? w pokus? i w zasadzk? oraz w liczne nierozumne i szkodliwe po??dania. One to pogr??aj? ludzi w zgub? i zatracenie. 10 Albowiem korzeniem wszelkiego z?a jest chciwo?? pieni?dzy. Za nimi to uganiaj?c si?, niektórzy zab??kali si? z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu bole?ciami. 11 Ty natomiast, o cz?owiecze Bo?y, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a pod??aj za sprawiedliwo?ci?, pobo?no?ci?, wiar?, mi?o?ci?, wytrwa?o?ci?, ?agodno?ci?! 12 Walcz w dobrych zawodach o wiar?, zdob?d? ?ycie wieczne: do niego zosta?e? powo?any i [o nim] z?o?y?e? dobre wyznanie wobec wielu ?wiadków. 13 Nakazuj? w obliczu Boga, który o?ywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który z?o?y? dobre wyznanie za Poncjusza Pi?ata - 14 a?eby? zachowa? przykazanie nieskalane, bez zarzutu a? do objawienia si? naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 15 Uka?e je, we w?a?ciwym czasie, b?ogos?awiony i jedyny W?adca, Król króluj?cych i Pan panuj?cych, 16 jedyny, maj?cy nie?miertelno??, który zamieszkuje ?wiat?o?? niedost?pn?, którego ?aden z ludzi nie widzia? ani nie mo?e zobaczy?: Jemu cze?? i moc wiekuista! Amen. 17 Bogatym na tym ?wiecie nakazuj, by nie byli wynio?li, nie pok?adali nadziei w niepewno?ci bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do u?ywania, 18 niech czyni? dobrze, bogac? si? w dobre czyny, niech b?d? hojni, uspo?ecznieni, 19 odk?adaj?c do skarbca dla siebie samych dobr? podstaw? na przysz?o??, aby osi?gn?li prawdziwe ?ycie. 20 O, Tymoteuszu, strze? depozytu [wiary] unikaj?c ?wiatowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdze? rzekomej wiedzy, 21 jak? obiecuj?c niektórzy odpadli od wiary. ?aska z wami!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 66 goĹ›ci