2 List do Tesaloniczan
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 Pawe?, Sylwan i Tymoteusz do Ko?cio?a Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie. 2 ?aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! 3 Bracia, zawsze winni?my za was Bogu dzi?kowa?, co jest rzecz? s?uszn?, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a mi?o?? wzajemna u ka?dego z was obfituje, 4 i to tak, ?e my sami w Ko?cio?ach Bo?ych chlubimy si? wami z powodu waszej cierpliwo?ci i wiary we wszystkich waszych prze?ladowaniach i uciskach, które znosicie. 5 S? one zapowiedzi? sprawiedliwego s?du Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa Bo?ego, za które te? cierpicie. 6 Bo przecie? jest rzecz? s?uszn? u Boga odp?aci? uciskiem tym, którzy was uciskaj?, 7 a wam, uci?nionym, da? ulg? wraz z nami, gdy z nieba objawi si? Pan Jezus z anio?ami swojej pot?gi 8 w p?omienistym ogniu, wymierzaj?c kar? tym, którzy Boga nie uznaj? i nie s? pos?uszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. 9 Jako kar? ponios? oni wieczn? zag?ad? [z dala] od oblicza Pa?skiego i od pot??nego majestatu Jego 10 w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby by? uwielbionym w ?wi?tych swoich i okaza? si? godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wy?cie dali wiar? ?wiadectwu naszemu. 11 Dlatego modlimy si? zawsze za was, aby Bóg nasz uczyni? was godnymi swego wezwania, aby z moc? udoskonali? w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [p?yn?cy z] wiary. 12 Aby w was zosta?o uwielbione imi? Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za ?ask? Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

2

1 W sprawie przyj?cia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia si? wokó? Niego, prosimy was, bracia, 2 aby?cie si? nie dali zbyt ?atwo zachwia? w waszym rozumieniu ani zastraszy? b?d? przez ducha, b?d? przez mow?, b?d? przez list, rzekomo od nas pochodz?cy, jakoby ju? nastawa? dzie? Pa?ski. 3 Niech was w ?aden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzie? ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odst?pstwo i nie objawi si? cz?owiek grzechu, syn zatracenia, 4 który si? sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa si? Bogiem lub tym, co odbiera cze??, tak ?e zasi?dzie w ?wi?tyni Boga dowodz?c, ?e sam jest Bogiem. 5 Czy nie pami?tacie, jak mówi?em wam o tym, gdy w?ród was przebywa?em? 6 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawi? si? w swoim czasie. 7 Albowiem ju? dzia?a tajemnica bezbo?no?ci. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ust?pi miejsca, 8 wówczas uka?e si? Niegodziwiec, którego Pan Jezus zg?adzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyj?cia. 9 Pojawieniu si? jego towarzyszy? b?dzie dzia?anie szatana, z ca?? moc?, w?ród znaków i fa?szywych cudów, 10 [dzia?anie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawo?ci tych, którzy gin?, poniewa? nie przyj?li mi?o?ci prawdy, aby dost?pi? zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza dzia?anie na nich oszustwa, tak i? uwierz? k?amstwu, 12 aby byli os?dzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawo??. 13 Lecz my zawsze winni?my dzi?kowa? Bogu za was, bracia umi?owani przez Pana, ?e wybra? was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez u?wi?cenie Ducha i wiar? w prawd?. 14 Po to wezwa? was przez nasze g?oszenie Ewangelii, aby?cie dost?pili chwa?y Pana naszego Jezusa Chrystusa. 15 Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie si? tradycji, o których zostali?cie pouczeni b?d? ?ywym s?owem, b?d? za po?rednictwem naszego listu. 16 Sam za? Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umi?owa? i przez ?ask? udzieli? nam nie ko?cz?cego si? pocieszenia i dobrej nadziei, 17 niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!

3

1 Poza tym, bracia, módlcie si? za nas, aby s?owo Pa?skie rozszerza?o si? i rozs?awi?o, podobnie jak jest po?ród was, 2 aby?my byli wybawieni od ludzi przewrotnych i z?ych, albowiem nie wszyscy maj? wiar?. 3 Wierny jest Pan, który umocni was i ustrze?e od z?ego. 4 Co do was, ufamy w Panu, ?e to, co nakazujemy, czynicie i b?dziecie czyni?. 5 Niechaj Pan skieruje serca wasze ku mi?o?ci Bo?ej i cierpliwo?ci Chrystusowej! 6 Nakazujemy wam, bracia, w imi? Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby?cie stronili od ka?dego brata, który post?puje wbrew porz?dkowi, a nie wed?ug tradycji, któr? przej?li?cie od nas. 7 Sami bowiem wiecie, jak nale?y nas na?ladowa?, bo nie wzbudzali?my w?ród was niepokoju 8 ani u nikogo nie jedli?my za darmo chleba, ale pracowali?my w trudzie i zm?czeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie by? ci??arem. 9 Nie jakoby?my nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby da? wam samych siebie za przyk?ad do na?ladowania. 10 Albowiem gdy byli?my u was, nakazywali?my wam tak: Kto nie chce pracowa?, niech te? nie je! 11 S?yszymy bowiem, ?e niektórzy w?ród was post?puj? wbrew porz?dkowi: wcale nie pracuj?, lecz zajmuj? si? rzeczami niepotrzebnymi. 12 Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracuj?c ze spokojem, w?asny chleb jedli. 13 Wy za?, bracia, nie zniech?cajcie si? w czynieniu dobrze! 14 Je?eli kto? nie pos?ucha s?ów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby si? zawstydzi?. 15 A nie uwa?ajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie! 16 A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech b?dzie z wami wszystkimi! 17 Pozdrowienie r?k? moj? - Paw?a. Ten znak jest w ka?dym li?cie: Tak pisz?. 18 ?aska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 172 goĹ›ci