1 List do Tesaloniczan
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 Pawe?, Sylwan i Tymoteusz do Ko?cio?a Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. ?aska wam i pokój! 2 Zawsze dzi?kujemy Bogu za was wszystkich, wspominaj?c o was nieustannie w naszych modlitwach, 3 pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzie?o wiary, na trud mi?o?ci i na wytrwa?? nadziej? w Panu naszym Jezusie Chrystusie. 4 Wiemy, bracia przez Boga umi?owani, o wybraniu waszym, 5 bo nasze g?oszenie Ewangelii w?ród was nie dokona?o si? przez samo tylko s?owo, lecz przez moc i przez Ducha ?wi?tego, z wielk? si?? przekonania. Wiecie bowiem, jacy byli?my dla was, przebywaj?c w?ród was. 6 A wy, przyjmuj?c s?owo po?ród wielkiego ucisku, z rado?ci? Ducha ?wi?tego, stali?cie si? na?ladowcami naszymi i Pana, 7 by okaza? si? w ten sposób wzorem dla wszystkich wierz?cych w Macedonii i Achai. 8 Dzi?ki wam nauka Pa?ska sta?a si? g?o?na nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wsz?dzie da?a si? pozna?, tak ?e nawet nie trzeba nam o tym mówi?. 9 Albowiem oni sami opowiadaj? o nas, jakiego to przyj?cia doznali?my od was i jak nawrócili?cie si? od bo?ków do Boga, by s?u?y? Bogu ?ywemu i prawdziwemu 10 i oczekiwa? z niebios Jego Syna, którego wzbudzi? z martwych, Jezusa, naszego wybawc? od nadchodz?cego gniewu.

2

1 Sami bowiem wiecie, bracia, ?e nasze przyj?cie do was nie okaza?o si? daremne. 2 Chocia? ucierpieli?my i - jak wiecie - doznali?my zniewagi w Filippi, odwa?yli?my si? w Bogu naszym g?osi? Ewangeli? Bo?? wam, po?ród wielkiego utrapienia. 3 Upominanie za? nasze nie pochodzi z b??du ani z nieczystej pobudki, ani z podst?pu, 4 lecz jak przez Boga zostali?my uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak g?osimy j?, aby si? podoba? nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. 5 Nigdy przecie? nie pos?ugiwali?my si? pochlebstwem w mowie - jak wiecie - ani te? nie kierowali?my si? ukryt? chciwo?ci?, czego Bóg jest ?wiadkiem, 6 nie szukaj?c ludzkiej chwa?y ani po?ród was, ani po?ród innych. 7 A jako aposto?owie Chrystusa mogli?my by? dla was ci??arem, my jednak stan?li?my po?ród was pe?ni skromno?ci, jak matka troskliwie opiekuj?ca si? swoimi dzie?mi. 8 B?d?c tak pe?ni ?yczliwo?ci dla was, chcieli?my wam da? nie tylko nauk? Bo??, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem stali?cie si? nam drodzy. 9 Pami?tacie przecie?, bracia, nasz? prac? i trud. Pracowali?my dniem i noc?, aby nikomu z was nie by? ci??arem. Tak to w?ród was g?osili?my Ewangeli? Bo??. 10 Sami jeste?cie ?wiadkami i Bóg tak?e, jak zachowywali?my si? ?wi?cie, sprawiedliwie i nienagannie po?ród was wierz?cych. 11 Wiecie: tak ka?dego z was zach?cali?my i zaklinali?my, jak ojciec swe dzieci, 12 aby?cie post?powali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwa?y. 13 Dlatego nieustannie dzi?kujemy Bogu, bo gdy przyj?li?cie s?owo Bo?e, us?yszane od nas, przyj?li?cie je nie jako s?owo ludzkie, ale - jak jest naprawd? - jako s?owo Boga, który dzia?a w was wierz?cych. 14 Bracia, wy?cie si? stali na?ladowcami Ko?cio?ów Boga, które s? w Judei w Chrystusie Jezusie, poniewa? to samo, co one od ?ydów, wy?cie wycierpieli od rodaków. 15 ?ydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas tak?e prze?ladowali. A nie podobaj? si? oni Bogu i sprzeciwiaj? si? wszystkim ludziom. 16 Zabraniaj? nam przemawia? do pogan celem zbawienia ich; tak dope?niaj? zawsze miary swych grzechów. Ale przyszed? na nich ostateczny gniew Bo?y. 17 My za?, bracia, roz??czeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale tylko niemo?liwo?ci? ogl?dania was, bardzo gor?co pragn?li?my widzie? was osobi?cie. 18 Dlatego chcieli?my przyby? do was, zw?aszcza ja, Pawe?, jeden raz i drugi, ale przeszkodzi? nam szatan. 19 Ale jaka? jest nasza nadzieja albo rado??, albo wieniec chwa?y? Czy? nie wy ni? b?dziecie przed Panem naszym, Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyj?cia? 20 Wy bowiem jeste?cie dla nas chwa?? i rado?ci?.

3

1 Dlatego nie mog?c tego znosi?, postanowili?my sami pozosta? w Atenach, 2 a Tymoteusza, brata naszego i s?ug? Bo?ego w g?oszeniu Ewangelii Chrystusa, wys?ali?my, aby was utwierdzi? i umocni? w waszej wierze, 3 tak aby nikt si? nie chwia? po?ród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostali?my ustanowieni. 4 Albowiem gdy po?ród was przebywali?my, zapowiadali?my wam, ?e b?dziemy cierpie? ucisk, co te?, jak wiecie, si? sta?o. 5 Dlatego nie mog?c tego d?u?ej znosi?, pos?a?em [go], aby zbada? wiar? wasz?, czy przypadkiem nie zwiód? was kusiciel i czy trud nasz nie okaza? si? daremny. 6 Teraz - kiedy Tymoteusz od was wróci? do nas i kiedy doniós? nam radosn? wie?? o wierze i mi?o?ci waszej, a i o tym, ?e zawsze zachowujecie o nas dobr? pami?? i ?e bardzo pragniecie nas zobaczy?, podobnie jak my was - 7 zostali?my dzi?ki wam, bracia, pocieszeni: przez wiar? wasz? we wszelkiej potrzebie i naszym ucisku. 8 Teraz bowiem o?yli?my, gdy wy przy Panu stoicie. 9 Jakie? bowiem podzi?kowanie mo?emy za was Bogu z?o?y?, za rado??, jak? mamy z powodu was przed Bogiem naszym? 10 Gor?co modlimy si? we dnie i w nocy, aby?my mogli was osobi?cie zobaczy? i aby?my mogli dope?ni? tego, czego brak waszej wierze. 11 Drog? nasz? do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus! 12 A Pan niech pomno?y liczb? wasz? i niech spot?guje wasz? wzajemn? mi?o?? dla wszystkich, jak? i my mamy dla was; 13 aby serca wasze utwierdzone zosta?y jako nienaganne w ?wi?to?ci wobec Boga, Ojca naszego, na przyj?cie Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego ?wi?tymi.

4

1 A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: wed?ug tego, co?cie od nas przej?li w sprawie sposobu post?powania i podobania si? Bogu - jak ju? post?pujecie - stawajcie si? coraz doskonalszymi! 2 Wiecie przecie?, jakie nakazy dali?my wam przez Pana Jezusa. 3 Albowiem wol? Bo?? jest wasze u?wi?cenie: powstrzymywanie si? od rozpusty, 4 aby ka?dy umia? utrzymywa? cia?o w?asne w ?wi?to?ci i we czci, 5 a nie w po??dliwej nami?tno?ci, jak to czyni? nie znaj?cy Boga poganie. 6 Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem, jak wam to przedtem powiedzieli?my, zapewniaj?c uroczy?cie: Bóg jest m?cicielem tego wszystkiego. 7 Nie powo?a? nas Bóg do nieczysto?ci, ale do ?wi?to?ci. 8 A wi?c kto [to] odrzuca, nie cz?owieka odrzuca, lecz Boga, który przecie? daje wam swego Ducha ?wi?tego. 9 Nie jest rzecz? konieczn?, aby?my wam pisali o mi?o?ci braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, aby?cie si? wzajemnie mi?owali. 10 Czynicie to przecie? w stosunku do wszystkich braci w ca?ej Macedonii. 11 Zach?cam was jedynie, bracia, aby?cie coraz bardziej si? doskonalili i starali zachowa? spokój, spe?nia? w?asne obowi?zki i pracowa? w?asnymi r?kami, jak to wam nakazali?my. 12 Wobec tych, którzy pozostaj? na zewn?trz, zachowujcie si? szlachetnie, a nie b?dzie wam potrzeba nikogo. 13 Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umieraj?, aby?cie si? nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie maj? nadziei. 14 Je?li bowiem wierzymy, ?e Jezus istotnie umar? i zmartwychwsta?, to równie? tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. 15 To bowiem g?osimy wam jako s?owo Pa?skie, ?e my, ?ywi, pozostawieni na przyj?cie Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. 16 Sam bowiem Pan zst?pi z nieba na has?o i na g?os archanio?a, i na d?wi?k tr?by Bo?ej, a zmarli w Chrystusie powstan? pierwsi. 17 Potem my, ?ywi i pozostawieni, wraz z nimi b?dziemy porwani w powietrze, na ob?oki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze b?dziemy z Panem. 18 Przeto wzajemnie si? pocieszajcie tymi s?owami!

5

1 Nie potrzeba wam, bracia, pisa? o czasach i chwilach. 2 Sami bowiem dok?adnie wiecie, ?e dzie? Pa?ski przyjdzie tak, jak z?odziej w nocy. 3 Kiedy bowiem b?d? mówi?: Pokój i bezpiecze?stwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zag?ada, jak bóle na brzemienn?, i nie ujd?. 4 Ale wy, bracia, nie jeste?cie w ciemno?ciach, aby ów dzie? mia? was zaskoczy? jak z?odziej. 5 Wszyscy wy bowiem jeste?cie synami ?wiat?o?ci i synami dnia. Nie jeste?my synami nocy ani ciemno?ci. 6 Nie ?pijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i b?d?my trze?wi! 7 Ci, którzy ?pi?, w nocy ?pi?, a którzy si? upijaj?, w nocy s? pijani. 8 My za?, którzy do dnia nale?ymy, b?d?my trze?wi, odziani w pancerz wiary i mi?o?ci oraz he?m nadziei zbawienia. 9 Poniewa? nie przeznaczy? nas Bóg, aby?my zas?u?yli na gniew, ale na osi?gni?cie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 10 który za nas umar?, aby?my, czy ?ywi, czy umarli, razem z Nim ?yli. 11 Dlatego zach?cajcie si? wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zreszt? czynicie. 12 Prosimy was, bracia, aby?cie uznawali tych, którzy w?ród was pracuj?, którzy przewodz? wam i w Panu was napominaj?. 13 Ze wzgl?du na ich prac? otaczajcie ich szczególn? mi?o?ci?! Mi?dzy sob? zachowujcie pokój! 14 Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie ma?odusznych, przygarniajcie s?abych, a dla wszystkich b?d?cie cierpliwi! 15 Uwa?ajcie, aby nikt nie odp?aca? z?em za z?e, zawsze usi?ujcie czyni? dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! 16 Zawsze si? radujcie, 17 nieustannie si? módlcie! 18 W ka?dym po?o?eniu dzi?kujcie, taka jest bowiem wola Bo?a w Jezusie Chrystusie wzgl?dem was. 19 Ducha nie ga?cie, 20 proroctwa nie lekcewa?cie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma cho?by pozór z?a. 23 Sam Bóg pokoju niech was ca?kowicie u?wi?ca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i cia?o bez zarzutu zachowa?y si? na przyj?cie Pana naszego Jezusa Chrystusa. 24 Wierny jest Ten, który was wzywa: On te? tego dokona. 25 Bracia, módlcie si? tak?e i za nas! 26 Pozdrówcie wszystkich braci poca?unkiem ?wi?tym! 27 Zaklinam was na Pana, aby list ten zosta? odczytany wszystkim braciom. 28 ?aska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 71 goĹ›ci