List do Kolosan
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 Pawe?, z woli Bo?ej aposto? Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, 2 do ?wi?tych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: ?aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego! 3 Dzi?ki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekro? modlimy si? za was - 4 odk?d us?yszeli?my o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej mi?o?ci, jak? ?ywicie dla wszystkich ?wi?tych - 5 z powodu nadziei /nagrody/ od?o?onej dla was w niebie. O niej to ju? przedtem us?yszeli?cie dzi?ki g?oszeniu prawdy - Ewangelii, 6 która do was dotar?a. Podobnie jak jest na ca?ym ?wiecie, tak równie? i u was, owocuje ona i ro?nie od dnia, w którym us?yszeli?cie i poznali ?ask? Boga w /jej/ prawdzie 7 wed?ug tego, jak nauczyli?cie si? od umi?owanego wspó?s?ugi naszego Epafrasa. Jest on wiernym s?ug? Chrystusa zast?puj?cym nas; 8 on te? nam ukaza? wasz? mi?o?? w Duchu. 9 Przeto i my od dnia, w którym to us?yszeli?my, nie przestajemy za was si? modli? i prosi? /Boga/, aby?cie doszli do pe?nego poznania Jego woli, w ca?ej m?dro?ci i duchowym zrozumieniu, 10 aby?cie ju? post?powali w sposób godny Pana, w pe?ni Mu si? podobaj?c, wydaj?c owoce wszelkich dobrych czynów i rosn?c przez g??bsze poznanie Boga. 11 Niech moc Jego chwa?y w pe?ni was umacnia do /okazywania/ wszelkiego rodzaju cierpliwo?ci i sta?o?ci. 12 Z rado?ci? dzi?kujcie Ojcu, który was uzdolni? do uczestnictwa w dziale ?wi?tych w ?wiat?o?ci. 13 On uwolni? nas spod w?adzy ciemno?ci i przeniós? do królestwa swego umi?owanego Syna, 14 w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. 15 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec ka?dego stworzenia, 16 bo w Nim zosta?o wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchno?ci, czy W?adze. Wszystko przez Niego i dla Niego zosta?o stworzone. 17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 18 I On jest G?ow? Cia?a - Ko?cio?a. On jest Pocz?tkiem, Pierworodnym spo?ród umar?ych, aby sam zyska? pierwsze?stwo we wszystkim. 19 Zechcia? bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszka?a ca?a Pe?nia, 20 i aby przez Niego znów pojedna? wszystko z sob?: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzy?a. 21 I was, którzy byli?cie niegdy? obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób my?lenia i wasze z?e czyny, 22 teraz znów pojedna? w doczesnym Jego ciele przez ?mier?, by stawi? was wobec siebie jako ?wi?tych i nieskalanych, i nienagannych, 23 byleby?cie tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiej?cy si? w nadziei /w?a?ciwej dla/ Ewangelii. J? to pos?yszeli?cie g?oszon? wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem - jej s?ug? sta?em si? ja, Pawe?. 24 Teraz raduj? si? w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dope?niam braki udr?k Chrystusa dla dobra Jego Cia?a, którym jest Ko?ció?. 25 Jego s?ug? sta?em si? wed?ug zleconego mi wobec was Bo?ego w?odarstwa: mam wype?ni? /pos?annictwo g?oszenia/ s?owa Bo?ego. 26 Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokole?, teraz zosta?a objawiona Jego ?wi?tym, 27 którym Bóg zechcia? oznajmi?, jak wielkie jest bogactwo chwa?y tej tajemnicy po?ród pogan. Jest ni? Chrystus po?ród was - nadzieja chwa?y. 28 Jego to g?osimy, upominaj?c ka?dego cz?owieka i ucz?c ka?dego cz?owieka z ca?? m?dro?ci?, aby ka?dego cz?owieka okaza? doskona?ym w Chrystusie. 29 Po to w?a?nie si? trudz? walcz?c Jego moc?, która pot??nie dzia?a we mnie.

2

1 Chc? bowiem, aby?cie wiedzieli, jak wielk? walk? tocz? o was, o tych, którzy s? w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobi?cie, 2 aby ich serca dozna?y pokrzepienia, aby zostali w mi?o?ci pouczeni, ku /osi?gni?ciu/ ca?ego bogactwa pe?ni zrozumienia, ku g??bszemu poznaniu tajemnicy Boga - /to jest/ Chrystusa. 3 W Nim wszystkie skarby m?dro?ci i wiedzy s? ukryte. 4 Mówi? o tym, by was nikt nie zwodzi? pozornym dowodzeniem. 5 Cho? bowiem cia?em jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, ciesz?c si? na widok waszego porz?dku i sta?o?ci wiary waszej w Chrystusa. 6 Jak wi?c przej?li?cie nauk? o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim post?pujcie: 7 zapu??cie w Niego korzenie i na Nim dalej si? budujcie, i umacniajcie si? w wierze, jak was nauczono, pe?ni wdzi?czno?ci. 8 Baczcie, aby kto was nie zagarn?? w niewol? przez t? filozofi? b?d?c? czczym oszustwem, opart? na ludzkiej tylko tradycji, na ?ywio?ach ?wiata, a nie na Chrystusie. 9 W Nim bowiem mieszka ca?a Pe?nia: Bóstwo, na sposób cia?a, 10 bo zostali?cie nape?nieni w Nim, który jest G?ow? wszelkiej Zwierzchno?ci i W?adzy. 11 I w Nim te? otrzymali?cie obrzezanie, nie z r?ki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegaj?ce na zupe?nym wyzuciu si? z cia?a grzesznego, 12 jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym te? razem zostali?cie wskrzeszeni przez wiar? w moc Boga, który Go wskrzesi?. 13 I was, umar?ych na skutek wyst?pków i nieobrzezania waszego /grzesznego/ cia?a, razem z Nim przywróci? do ?ycia. Darowa? nam wszystkie wyst?pki, 14 skre?li? zapis d?u?ny obci??aj?cy nas nakazami. To w?a?nie, co by?o naszym przeciwnikiem, usun?? z drogi, przygwo?dziwszy do krzy?a. 15 Po rozbrojeniu Zwierzchno?ci i W?adz, jawnie wystawi? /je/ na widowisko, powiód?szy je dzi?ki Niemu w triumfie. 16 Niechaj wi?c nikt o was nie wydaje s?du co do jedzenia i picia b?d? w sprawie ?wi?ta czy nowiu, czy szabatu. 17 S? to tylko cienie spraw przysz?ych, a rzeczywisto?? nale?y do Chrystusa. 18 Niechaj was nikt nie ods?dza od nagrody, zami?owany w uni?aniu siebie i przesadnej czci anio?ów, zg??biaj?c to, co ujrza?. Taki, nad?ty bez powodu zmys?owym swym sposobem my?lenia, 19 nie trzyma si? mocno G?owy - /Tego/, z którego ca?e Cia?o, zaopatrywane i utrzymywane w ca?o?ci dzi?ki wi???cym po??czeniom cz?onków, ro?nie Bo?ym wzrostem. 20 Je?li razem z Chrystusem umarli?cie dla ?ywio?ów ?wiata, dlaczego - jak gdyby ?yj?c /jeszcze/ w ?wiecie - dajecie sobie narzuca? nakazy: 21 Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj ... ,! 22 A przecie? wszystko to s? rzeczy /przeznaczone/ do zniszczenia przez spo?ycie - /przepisy/ wed?ug nakazów i nauk ludzkich. 23 Przepisy te maj? pozór m?dro?ci dzi?ki kultowi w?asnego pomys?u, uni?aniu siebie i nieoszcz?dzaniu cia?a, nie dzi?ki okazywaniu jakiej? wyrozumia?o?ci dla zaspokojenia cia?a /grzesznego/.

3

1 Je?li?cie wi?c razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadaj?c po prawicy Boga. 2 D??cie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 3 Umarli?cie bowiem i wasze ?ycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. 4 Gdy si? uka?e Chrystus, nasze ?ycie, wtedy i wy razem z Nim uka?ecie si? w chwale. 5 Zadajcie wi?c ?mier? temu, co jest przyziemne w /waszych/ cz?onkach: rozpu?cie, nieczysto?ci, lubie?no?ci, z?ej ??dzy i chciwo?ci, bo ona jest ba?wochwalstwem. 6 Z powodu nich nadchodzi gniew Bo?y na synów buntu. 7 I wy niegdy? tak post?powali?cie, kiedy?cie w tym ?yli. 8 A teraz i wy odrzu?cie to wszystko: gniew, zapalczywo??, z?o??, zniewa?anie, haniebn? mow? od ust waszych! 9 Nie ok?amujcie si? nawzajem, bo?cie zwlekli z siebie dawnego cz?owieka z jego uczynkami, 10 a przyoblekli nowego, który wci?? si? odnawia ku g??bszemu poznaniu /Boga/, wed?ug obrazu Tego, który go stworzy?. 11 A tu ju? nie ma Greka ani ?yda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzy?cy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich /jest/ Chrystus. 12 Jako wi?c wybra?cy Bo?y - ?wi?ci i umi?owani - obleczcie si? w serdeczne mi?osierdzie, dobro?, pokor?, cicho??, cierpliwo??, 13 znosz?c jedni drugich i wybaczaj?c sobie nawzajem, je?liby mia? kto? zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczy? wam, tak i wy! 14 Na to za? wszystko /przyobleczcie/ mi?o??, która jest wi?zi? doskona?o?ci. 15 A sercami waszymi niech rz?dzi pokój Chrystusowy, do którego te? zostali?cie wezwani w jednym Ciele. I b?d?cie wdzi?czni! 16 S?owo Chrystusa niech w was przebywa z /ca?ym swym/ bogactwem: z wszelk? m?dro?ci? nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pie?ni pe?ne ducha, pod wp?ywem ?aski ?piewaj?c Bogu w waszych sercach. 17 I wszystko, cokolwiek dzia?acie s?owem lub czynem, wszystko /czy?cie/ w imi? Pana Jezusa, dzi?kuj?c Bogu Ojcu przez Niego. 18 ?ony b?d?cie poddane m??om, jak przysta?o w Panu. 19 M??owie, mi?ujcie ?ony i nie b?d?cie dla nich przykrymi! 20 Dzieci, b?d?cie pos?uszne rodzicom we wszystkim, bo to jest mi?e w Panu. 21 Ojcowie, nie rozdra?niajcie waszych dzieci, aby nie traci?y ducha. 22 Niewolnicy, b?d?cie we wszystkim pos?uszni doczesnym panom, nie s?u??c tylko dla oka, jak gdyby?cie si? mieli ludziom przypodoba?, lecz w szczero?ci serca, boj?c si? /prawdziwego/ Pana. 23 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, ?wiadomi, 24 ?e od Pana otrzymacie dziedzictwo /wiekuiste/ jako zap?at?. S?u?ycie Chrystusowi jako Panu! 25 Kto bowiem pope?nia bezprawie, poniesie skutki pope?nionego bezprawia; a /u Niego/ nie ma wzgl?du na osoby.

4

1 Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i s?uszne, ?wiadomi tego, ?e i wy macie Pana w niebie. 2 Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwaj?c na niej w?ród dzi?kczynienia. 3 Módlcie si? jednocze?nie i za nas, aby Bóg otworzy? nam podwoje /dla/ s?owa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co te? jestem do tej pory wi??niem, 4 abym j? obwie?ci? tak, jak winienem /j?/ wypowiedzie?. 5 Wobec obcych post?pujcie m?drze, wyzyskuj?c ka?d? chwil? sposobn?. 6 Mowa wasza, zawsze mi?a, niech b?dzie zaprawiona sol?, tak by?cie wiedzieli, jak nale?y ka?demu odpowiada?. 7 Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umi?owany brat, wierny s?uga i wspó?pracownik w Panu. 8 Wysy?am go do was w?a?nie po to, ?eby?cie wy wiedzieli o naszych sprawach, a on ?eby pokrzepi? wasze serca - 9 wraz z Onezymem, wiernym i umi?owanym bratem, który jest spo?ród was: wszystko, co jest tutaj, wam oznajmi?. 10 Pozdrawia was Arystarch, mój wspó?wi?zie?, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymali?cie zlecenia: Przyjmijcie go, je?li do was przyb?dzie - 11 i Jezus, zwany Justusem. Ci, b?d?c z ?ydów, s? jedynymi wspó?pracownikami dla królestwa Bo?ego, którzy stali si? dla mnie pociech?. 12 Pozdrawia was rodak wasz Epafras, s?uga Chrystusa Jezusa zawsze walcz?cy za was w modlitwach o to, aby?cie stali mocno, doskonali w pe?nieniu ka?dej woli Bo?ej. 13 ?wiadcz? o nim, ?e usilnie si? troszczy o was oraz o tych, którzy s? w Laodycei i w Hierapolis. 14 Pozdrawia was ?ukasz, umi?owany lekarz, i Demas. 15 Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Ko?ció? /gromadz?cy/ si? w jego domu. 16 A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie si?, by odczytano go te? w Ko?ciele w Laodycei, a wy ?eby?cie te? przeczytali list z Laodycei. 17 Powiedzcie za? Archipowi: Uwa?aj, aby? wype?ni? pos?ug?, któr? wzi??e? od Pana. 18 Pozdrowienie r?k? moj? - Paw?a: Pami?tajcie o moich kajdanach! ?aska /niech b?dzie/ z wami!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 63 goĹ›ci