List do Filipian
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 Pawe? i Tymoteusz, s?udzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich ?wi?tych w Chrystusie Jezusie, którzy s? w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. 2 ?aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa! 3 Dzi?kuj? Bogu mojemu, ilekro? was wspominam - 4 zawsze w ka?dej modlitwie, zanosz?c j? z rado?ci? za was wszystkich - 5 z powodu waszego udzia?u w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia a? do chwili obecnej. 6 Mam w?a?nie ufno??, ?e Ten, który zapocz?tkowa? w was dobre dzie?o, doko?czy go do dnia Chrystusa Jezusa. 7 S?usznie przecie? mog? tak o was my?le?, bo nosz? was wszystkich w sercu jako tych, którzy maj? udzia? w mojej ?asce: zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomoc? dowodów. 8 Albowiem Bóg jest mi ?wiadkiem, jak gor?co t?skni? za wami wszystkimi [o?ywiony] mi?o?ci? Chrystusa Jezusa. 9 A modl? si? o to, aby mi?o?? wasza doskonali?a si? coraz bardziej i bardziej w g??bszym poznaniu i wszelkim wyczuciu 10 dla oceny tego, co lepsze, aby?cie byli czy?ci i bez zarzutu na dzie? Chrystusa, 11 nape?nieni plonem sprawiedliwo?ci, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. 12 Bracia, chc?, aby?cie wiedzieli, ?e moje sprawy przynios?y raczej korzy?? Ewangelii, 13 tak i? kajdany moje sta?y si? g?o?ne w Chrystusie w ca?ym pretorium i u wszystkich innych. 14 I tak wi?cej braci, o?mielonych w Panu moimi kajdanami, odwa?a si? bardziej bez l?ku g?osi? s?owo Bo?e. 15 Niektórzy wprawdzie z zawi?ci i przekory, drudzy za? z dobrej woli g?osz? Chrystusa. 16 Ci ostatni [g?osz?] z mi?o?ci, ?wiadomi tego, ?e jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. 17 Tamci za?, powodowani niew?a?ciwym wspó?zawodnictwem, rozg?aszaj? Chrystusa nieszczerze, s?dz?c, ?e przez to dodadz? ucisku moim kajdanom. 18 Ale có? to znaczy? Jedynie to, ?e czy to ob?udnie, czy naprawd?, na wszelki sposób rozg?asza si? Chrystusa. A z tego ja si? ciesz? i b?d? si? cieszy?. 19 Wiem bowiem, ?e to mi wyjdzie na zbawienie dzi?ki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa, 20 zgodnie z gor?cym oczekiwaniem i nadziej? moj?, ?e w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z ca?? swobod? i jawno?ci? Chrystus b?dzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez ?ycie, czy przez ?mier?. 21 Dla mnie bowiem ?y? - to Chrystus, a umrze? - to zysk. 22 Je?li bowiem ?y? w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam wybra?? Nie umiem powiedzie?. 23 Z dwóch stron doznaj? nalegania: pragn? odej??, a by? z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, 24 pozostawa? za? w ciele - to bardziej dla was konieczne. 25 A ufny w to, wiem, ?e pozostan?, i to pozostan? nadal dla was wszystkich, dla waszego post?pu i rado?ci w wierze, 26 aby ros?a wasza duma w Chrystusie przez mnie, przez moj? ponown? obecno?? u was. 27 Tylko sprawujcie si? w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja - czy to gdy przyb?d? i ujrz? was, czy te? b?d?c z daleka - móg? us?ysze? o was, ?e trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcz?c wspólnie o wiar? w Ewangeli?, 28 i w niczym nie dajecie si? zastraszy? przeciwnikom. To w?a?nie dla nich jest zapowiedzi? zag?ady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. 29 Wam bowiem z ?aski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzy?, ale i dla Niego cierpie?, 30 skoro toczycie t? sam? walk?, jak? u mnie widzieli?cie, a o jakiej u mnie teraz s?yszycie.

2

1 Je?li wi?c jest jakie? napomnienie w Chrystusie, je?li - jaka? moc przekonuj?ca Mi?o?ci, je?li jaki? udzia? w Duchu, je?li jakie? serdeczne wspó?czucie - 2 dope?nijcie mojej rado?ci przez to, ?e b?dziecie mieli te same d??enia: t? sam? mi?o?? i wspólnego ducha, pragn?c tylko jednego, 3 a niczego nie pragn?c dla niew?a?ciwego wspó?zawodnictwa ani dla pró?nej chwa?y, lecz w pokorze oceniaj?c jedni drugich za wy?ej stoj?cych od siebie. 4 Niech ka?dy ma na oku nie tylko swoje w?asne sprawy, ale te? i drugich! 5 To d??enie niech was o?ywia; ono te? by?o w Chrystusie Jezusie. 6 On, istniej?c w postaci Bo?ej, nie skorzysta? ze sposobno?ci, aby na równi by? z Bogiem, 7 lecz ogo?oci? samego siebie, przyj?wszy posta? s?ugi, stawszy si? podobnym do ludzi. A w zewn?trznym przejawie, uznany za cz?owieka, 8 uni?y? samego siebie, stawszy si? pos?usznym a? do ?mierci - i to ?mierci krzy?owej. 9 Dlatego te? Bóg Go nad wszystko wywy?szy? i darowa? Mu imi? ponad wszelkie imi?, 10 aby na imi? Jezusa zgi??o si? ka?de kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 11 I aby wszelki j?zyk wyzna?, ?e Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. 12 A przeto, umi?owani moi, skoro zawsze byli?cie pos?uszni, zabiegajcie o w?asne zbawienie z boja?ni? i dr?eniem nie tylko w mojej obecno?ci, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. 13 Albowiem to Bóg jest w was sprawc? i chcenia, i dzia?ania zgodnie z [Jego] wol?. 14 Czy?cie wszystko bez szemra? i pow?tpiewa?, 15 aby?cie si? stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Bo?e po?ród narodu zepsutego i przewrotnego. Mi?dzy nimi jawicie si? jako ?ród?a ?wiat?a w ?wiecie. 16 Trzymajcie si? mocno S?owa ?ycia, abym móg? by? dumny w dniu Chrystusa, ?e nie na pró?no bieg?em i nie na pró?no si? trudzi?em. 17 A je?li nawet krew moja ma by? wylana przy ofiarniczej pos?udze oko?o waszej wiary, ciesz? si? i dziel? rado?? z wami wszystkimi: 18 a tak?e i wy si? cieszcie i dzielcie rado?? ze mn?! 19 A mam nadziej? w Panu Jezusie, ?e niebawem po?l? do was Tymoteusza, abym i ja dozna? rado?ci, dowiedziawszy si? o waszych sprawach. 20 Nie mam bowiem nikogo o równych d??eniach ducha, który by si? szczerze zatroszczy? o wasze sprawy: 21 bo wszyscy szukaj? w?asnego po?ytku, a nie - Chrystusa Jezusa. 22 A wiecie, ?e on zosta? wypróbowany: bo jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mn? s?u?y? Ewangelii. 23 Jego to mam nadziej? pos?a? do was natychmiast, skoro tylko rozejrz? si? w swoich sprawach. 24 Ufam za? w Panu, ?e i ja sam przyb?d? niebawem. 25 Uzna?em te? za konieczne pos?a? do was Epafrodyta, brata, wspó?pracownika i wspóbojownika mojego, a waszego wys?annika, który mia? zaradzi? moim potrzebom, 26 gdy? bardzo t?skni? za wami wszystkimi i dr?czy? si? tym, ?e us?yszeli?cie o jego chorobie. 27 Rzeczywi?cie bowiem zachorowa?, tak i? by? bliski ?mierci. Ale Bóg si? nad nim zmi?owa?: nie tylko za? nad nim, lecz i nade mn?, ?ebym nie dozna? smutku jednego po drugim. 28 Przeto tym ?pieszniej go posy?am, a?eby?cie wy, ujrzawszy go, ponownie si? uradowali, i ja ?ebym mniej si? martwi?. 29 Przyjmijcie wi?c go w Panu z ca?? rado?ci?! A takich jak on otaczajcie czci?, 30 bo dla sprawy Chrystusa bliski by? ?mierci, naraziwszy ?ycie swoje po to, by was zast?pi? przy pos?udze, której wy [osobi?cie] nie mogli?cie mi odda?.

3

1 W ko?cu, bracia moi, radujcie si? w Panu! Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uci??liwe, a dla was jest ?rodkiem niezawodnym. 2 Strze?cie si? psów, strze?cie si? z?ych pracowników, strze?cie si? okalecze?ców! 3 My bowiem jeste?my prawdziwie ludem obrzezanym - my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bo?ym i chlubimy si? w Chrystusie Jezusie, a nie pok?adamy ufno?ci w ciele. 4 Chocia? ja tak?e i w ciele mog? pok?ada? ufno??. Je?li kto? inny mniema, ?e mo?e ufno?? z?o?y? w ciele, to ja tym bardziej: 5 obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz, 6 co do gorliwo?ci - prze?ladowca Ko?cio?a, co do sprawiedliwo?ci legalnej - sta?em si? bez zarzutu. 7 Ale to wszystko, co by?o dla mnie zyskiem, ze wzgl?du na Chrystusa uzna?em za strat?. 8 I owszem, nawet wszystko uznaj? za strat? ze wzgl?du na najwy?sz? warto?? poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzu?em si? ze wszystkiego i uznaj? to za ?mieci, bylebym pozyska? Chrystusa 9 i znalaz? si? w Nim - nie maj?c mojej sprawiedliwo?ci, pochodz?cej z Prawa, lecz Bo?? sprawiedliwo??, otrzyman? przez wiar? w Chrystusa, sprawiedliwo?? pochodz?c? od Boga, opart? na wierze - 10 przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udzia?u w Jego cierpieniach - w nadziei, ?e upodabniaj?c si? do Jego ?mierci, 11 dojd? jako? do pe?nego powstania z martwych. 12 Nie [mówi?], ?e ju? [to] osi?gn??em i ju? si? sta?em doskona?ym, lecz p?dz?, abym te? [to] zdoby?, bo i sam zosta?em zdobyty przez Chrystusa Jezusa. 13 Bracia, ja nie s?dz? o sobie samym, ?e ju? zdoby?em, ale to jedno [czyni?]: zapominaj?c o tym, co za mn?, a wyt??aj?c si?y ku temu, co przede mn?, 14 p?dz? ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w gór? w Chrystusie Jezusie. 15 Wszyscy wi?c my, doskonali, tak to odczuwajmy: a je?li odczuwacie co? inaczej, i to Bóg wam objawi. 16 W ka?dym razie: dok?d doszli?my, w t? sam? stron? zgodnie post?pujmy! 17 B?d?cie, bracia, wszyscy razem moimi na?ladowcami i wpatrujcie si? w tych, którzy tak post?puj?, jak tego wzór macie w nas. 18 Wielu bowiem post?puje jak wrogowie krzy?a Chrystusowego, o których cz?sto wam mówi?em, a teraz mówi? z p?aczem. 19 Ich losem - zag?ada, ich bogiem - brzuch, a chwa?a - w tym, czego winni si? wstydzi?. To ci, których d??enia s? przyziemne. 20 Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamt?d te? jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, 21 który przekszta?ci nasze cia?o poni?one, na podobne do swego chwalebnego cia?a, t? pot?g?, jak? mo?e On tak?e wszystko, co jest, sobie podporz?dkowa?.

4

1 Przeto, bracia umi?owani, za którymi t?skni? - rado?ci i chwa?o moja! - tak stójcie mocno w Panu, umi?owani! 2 Wzywam Ewodi? i wzywam Syntych?, aby by?y jednomy?lne w Panu. 3 Tak?e prosz? i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mn? trudzi?y si? dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozosta?ymi moimi wspó?pracownikami, których imiona s? w ksi?dze ?ycia. 4 Radujcie si? zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie si?! 5 Niech b?dzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumia?a ?agodno??: Pan jest blisko! 6 O nic si? ju? zbytnio nie troskajcie, ale w ka?dej sprawie wasze pro?by przedstawiajcie Bogu w modlitwie i b?aganiu z dzi?kczynieniem! 7 A pokój Bo?y, który przewy?sza wszelki umys?, b?dzie strzeg? waszych serc i my?li w Chrystusie Jezusie. 8 W ko?cu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co mi?e, co zas?uguje na uznanie: je?li jest jak?? cnot? i czynem chwalebnym - to miejcie na my?li! 9 Czy?cie to, czego si? nauczyli?cie, co przej?li?cie, co us?yszeli?cie i co zobaczyli?cie u mnie, a Bóg pokoju b?dzie z wami. 10 Tak?e bardzo si? ucieszy?em w Panu, ?e wreszcie rozkwit?o wasze staranie o mnie, bo istotnie starali?cie si?, lecz nie mieli?cie do tego sposobno?ci. 11 Nie mówi? tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczy?em si? wystarcza? sobie w warunkach, w jakich jestem. 12 Umiem cierpie? bied?, umiem i obfitowa?. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i by? sytym, i g?ód cierpie?, obfitowa? i doznawa? niedostatku. 13 Wszystko mog? w Tym, który mnie umacnia. 14 W ka?dym razie dobrze uczynili?cie, bior?c udzia? w moim ucisku. 15 Wy, Filipianie, wiecie przecie?, ?e na pocz?tku [g?oszenia] Ewangelii, gdy opu?ci?em Macedoni?, ?aden z Ko?cio?ów poza wami jednymi nie prowadzi? ze mn? otwartego rachunku przychodu i rozchodu, 16 bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przys?ali?cie na moje potrzeby. 17 Mówi? za? to bynajmniej nie dlatego, ?e pragn? daru, lecz pragn? owocu, który wzrasta na wasze dobro. 18 Stwierdzam, ?e wszystko mam, i to w obfito?ci: jestem w ca?ej pe?ni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzi?czn? wo?, ofiar? przyjemn?, mi?? Bogu. 19 A Bóg mój wed?ug swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie ka?d? wasz? potrzeb?. 20 Bogu za? i Ojcu naszemu chwa?a na wieki wieków! Amen. 21 Pozdrówcie ka?dego ?wi?tego w Chrystusie Jezusie! Pozdrawiaj? was bracia, którzy s? ze mn?. 22 Pozdrawiaj? was wszyscy ?wi?ci, zw?aszcza ci z domu Cezara. 23 ?aska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech b?dzie] z duchem waszym! Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 49 goĹ›ci