List do Efezjan
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 Pawe?, z woli Bo?ej aposto? Chrystusa Jezusa - do ?wi?tych, którzy s? <w Efezie>, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: 2 ?aska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! 3 Niech b?dzie b?ogos?awiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który nape?ni? nas wszelkim b?ogos?awie?stwem duchowym na wy?ynach niebieskich - w Chrystusie. 4 W Nim bowiem wybra? nas przez za?o?eniem ?wiata, aby?my byli ?wi?ci i nieskalani przed Jego obliczem. 5 Z mi?o?ci przeznaczy? nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, wed?ug postanowienia swej woli, 6 ku chwale majestatu swej ?aski, któr? obdarzy? nas w Umi?owanym. 7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie wyst?pków, wed?ug bogactwa Jego ?aski. 8 Szczodrze j? na nas wyla? w postaci wszelkiej m?dro?ci i zrozumienia, 9 przez to, ?e nam oznajmi? tajemnic? swej woli wed?ug swego postanowienia, które przedtem w Nim powzi?? 10 dla dokonania pe?ni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczy? w Chrystusie jako G?owie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 11 W Nim dost?pili?my udzia?u my równie?, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamys?em swej woli 12 po to, by?my istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzy?my ju? przedtem nadziej? z?o?yli w Chrystusie. 13 W Nim tak?e i wy us?yszeli?cie s?owo prawdy, Dobr? Nowin? o waszym zbawieniu. W Nim równie? uwierzyli?cie i zostali?cie opatrzeni piecz?ci? Ducha ?wi?tego, który by? obiecany. 14 On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni w?asno?ci? [Boga], ku chwale Jego majestatu. 15 Przeto i ja, us?yszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o mi?o?ci wzgl?dem wszystkich ?wi?tych, 16 nie zaprzestaj? dzi?kczynienia, wspominaj?c was w moich modlitwach. 17 [Prosz? w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwa?y, da? wam ducha m?dro?ci i objawienia w g??bszym poznaniu Jego samego. 18 [Niech da] wam ?wiat?e oczy serca tak, by?cie wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powo?ania, czym bogactwo chwa?y Jego dziedzictwa w?ród ?wi?tych 19 i czym przemo?ny ogrom Jego mocy wzgl?dem nas wierz?cych - na podstawie dzia?ania Jego pot?gi i si?y. 20 Wykaza? On je, gdy wskrzesi? Go z martwych i posadzi? po swojej prawicy na wy?ynach niebieskich, 21 ponad wszelk? Zwierzchno?ci? i W?adz?, i Moc?, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przysz?ym. 22 I wszystko podda? pod Jego stopy, a Jego samego ustanowi? nade wszystko G?ow? dla Ko?cio?a, 23 który jest Jego Cia?em, Pe?ni? Tego, który nape?nia wszystko wszelkimi sposobami.

2

1 I wy byli?cie umar?ymi na skutek waszych wyst?pków i grzechów, 2 w których ?yli?cie niegdy? wed?ug doczesnego sposobu tego ?wiata, wed?ug sposobu W?adcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który dzia?a teraz w synach buntu. 3 Po?ród nich tak?e my wszyscy niegdy? post?powali?my wed?ug ??dz naszego cia?a, spe?niaj?c zachcianki cia?a i my?li zdro?nych. I byli?my potomstwem z natury zas?uguj?cym na gniew, jak i wszyscy inni. 4 A Bóg, b?d?c bogaty w mi?osierdzie, przez wielk? sw? mi?o??, jak? nas umi?owa?, 5 i to nas, umar?ych na skutek wyst?pków, razem z Chrystusem przywróci? do ?ycia. ?ask? bowiem jeste?cie zbawieni. 6 Razem te? wskrzesi? i razem posadzi? na wy?ynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, 7 aby w nadchodz?cych wiekach przemo?ne bogactwo Jego ?aski wykaza? na przyk?adzie dobroci wzgl?dem nas, w Chrystusie Jezusie. 8 ?ask? bowiem jeste?cie zbawieni przez wiar?. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9 nie z uczynków, aby si? nikt nie chlubi?. 10 Jeste?my bowiem Jego dzie?em, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotowa?, aby?my je pe?nili. 11 Dlatego pami?tajcie, ?e niegdy? wy - poganie co do cia?a, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowi? si? "obrzezaniem" od znaku dokonanego r?k? na ciele - 12 w owym czasie byli?cie poza Chrystusem, obcy wzgl?dem spo?eczno?ci Izraela i bez udzia?u w przymierzach obietnicy, nie maj?cy nadziei ani Boga na tym ?wiecie. 13 Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdy? byli?cie daleko, stali?cie si? bliscy przez krew Chrystusa. 14 On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie cz??ci [ludzko?ci] uczyni? jedno?ci?, bo zburzy? rozdzielaj?cy je mur - wrogo??. W swym ciele 15 pozbawi? On mocy Prawo przykaza?, wyra?one w zarz?dzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzy? w sobie jednego nowego cz?owieka, wprowadzaj?c pokój, 16 i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojedna? z Bogiem w jednym Ciele przez krzy?, w sobie zadawszy ?mier? wrogo?ci. 17 A przyszed?szy zwiastowa? pokój wam, którzy?cie daleko, i pokój tym, którzy blisko, 18 bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przyst?p do Ojca. 19 A wi?c nie jeste?cie ju? obcymi i przychodniami, ale jeste?cie wspó?obywatelami ?wi?tych i domownikami Boga - 20 zbudowani na fundamencie aposto?ów i proroków, gdzie kamieniem w?gielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 W Nim zespalana ca?a budowla ro?nie na ?wi?t? w Panu ?wi?tyni?, 22 w Nim i wy tak?e wznosicie si? we wspólnym budowaniu, by stanowi? mieszkanie Boga przez Ducha.

3

1 Dlatego ja, Pawe?, wi?zie? Chrystusa Jezusa dla was, pogan... 2 bo przecie? s?yszeli?cie o udzieleniu przez Boga ?aski danej mi dla was, 3 ?e mianowicie przez objawienie oznajmiona mi zosta?a ta tajemnica, jak? pokrótce przedtem opisa?em. 4 Dlatego czytaj?c [te s?owa] mo?ecie si? przekona? o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. 5 Nie by?a ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz zosta?a objawiona przez Ducha ?wi?tym Jego aposto?om i prorokom, 6 to znaczy, ?e poganie ju? s? wspó?dziedzicami i wspó?cz?onkami Cia?a, i wspó?uczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangeli?. 7 Jej s?ug? sta?em si? z daru ?aski udzielonej mi przez Boga na skutek dzia?ania Jego pot?gi. 8 Mnie, zgo?a najmniejszemu ze wszystkich ?wi?tych, zosta?a dana ta ?aska: og?osi? poganom jako Dobr? Nowin? niezg??bione bogactwo Chrystusa 9 i wydoby? na ?wiat?o, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. 10 Przez to teraz wieloraka w przejawach m?dro?? Boga poprzez Ko?ció? stanie si? jawna Zwierzchno?ciom i W?adzom na wy?ynach niebieskich - 11 zgodnie z planem wieków, jaki powzi?? [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 12 W Nim mamy ?mia?y przyst?p [do Ojca] z ufno?ci? dzi?ki wierze w Niego. 13 Dlatego prosz?, aby?cie si? nie zniech?cali prze?ladowaniami, jakie znosz? dla was, bo to jest w?a?nie wasz? chwa??. 14 Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, 15 od którego bierze nazw? wszelki ród na niebie i na ziemi, 16 aby wed?ug bogactwa swej chwa?y sprawi? w was przez Ducha swego wzmocnienie si?y wewn?trznego cz?owieka. 17 Niech Chrystus zamieszka przez wiar? w waszych sercach; aby?cie w mi?o?ci wkorzenieni i ugruntowani, 18 wraz ze wszystkimi ?wi?tymi zdo?ali ogarn?? duchem, czym jest Szeroko??, D?ugo??, Wysoko?? i G??boko??, 19 i pozna? mi?o?? Chrystusa, przewy?szaj?c? wszelk? wiedz?, aby?cie zostali nape?nieni ca?? Pe?ni? Bo??. 20 Temu za?, który moc? dzia?aj?c? w nas mo?e uczyni? niesko?czenie wi?cej, ni? prosimy czy rozumiemy, 21 Jemu chwa?a w Ko?ciele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.

4

1 A zatem zach?cam was ja, wi?zie? w Panu, aby?cie post?powali w sposób godny powo?ania, jakim zostali?cie wezwani, 2 z ca?? pokor? i cicho?ci?, z cierpliwo?ci?, znosz?c siebie nawzajem w mi?o?ci. 3 Usi?ujcie zachowa? jedno?? Ducha dzi?ki wi?zi, jak? jest pokój. 4 Jedno jest Cia?o i jeden Duch, bo te? zostali?cie wezwani do jednej nadziei, jak? daje wasze powo?anie. 5 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 6 Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i dzia?a] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. 7 Ka?demu za? z nas zosta?a dana ?aska wed?ug miary daru Chrystusowego. 8 Dlatego mówi Pismo: Wst?piwszy do góry wzi?? do niewoli je?ców, rozda? ludziom dary. 9 S?owo za? "wst?pi?" có? oznacza, je?li nie to, ?e równie? zst?pi? do ni?szych cz??ci ziemi? 10 Ten, który zst?pi?, jest i Tym, który wst?pi? ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko nape?ni?. 11 I On ustanowi? jednych aposto?ami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami 12 dla przysposobienia ?wi?tych do wykonywania pos?ugi, celem budowania Cia?a Chrystusowego, 13 a? dojdziemy wszyscy razem do jedno?ci wiary i pe?nego poznania Syna Bo?ego, do cz?owieka doskona?ego, do miary wielko?ci wed?ug Pe?ni Chrystusa. 14 [Chodzi o to], aby?my ju? nie byli dzie?mi, którymi miotaj? fale i porusza ka?dy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebieg?o?ci w sprowadzaniu na manowce fa?szu. 15 Natomiast ?yj?c prawdziwie w mi?o?ci sprawmy, by wszystko ros?o ku Temu, który jest G?ow? - ku Chrystusowi. 16 Z Niego ca?e Cia?o - zespalane i utrzymywane w ??czno?ci dzi?ki ca?ej wi?zi umacniaj?cej ka?dy z cz?onków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w mi?o?ci. 17 To zatem mówi? i zaklinam [was] w Panu, aby?cie ju? nie post?powali tak, jak post?puj? poganie, z ich pró?nym my?leniem, 18 umys?em pogr??eni w mroku, obcy dla ?ycia Bo?ego, na skutek tkwi?cej w nich niewiedzy, na skutek zatwardzia?o?ci serca. 19 Oni to doprowadziwszy siebie do nieczu?o?ci [sumienia], oddali si? rozpu?cie, pope?niaj?c zach?annie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. 20 Wy za? nie tak nauczyli?cie si? Chrystusa. 21 S?yszeli?cie przecie? o Nim i zostali?cie pouczeni w Nim - zgodnie z prawd?, jaka jest w Jezusie, 22 ?e - co si? tyczy poprzedniego sposobu ?ycia - trzeba porzuci? dawnego cz?owieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych ??dz, 23 odnawia? si? duchem w waszym my?leniu 24 i przyoblec cz?owieka nowego, stworzonego wed?ug Boga, w sprawiedliwo?ci i prawdziwej ?wi?to?ci. 25 Dlatego odrzuciwszy k?amstwo: niech ka?dy z was mówi prawd? do bli?niego, bo jeste?cie nawzajem dla siebie cz?onkami. 26 Gniewajcie si?, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi s?o?ce! 27 Ani nie dawajcie miejsca diab?u! 28 Kto dot?d krad?, niech ju? przestanie kra??, lecz raczej niech pracuje uczciwie w?asnymi r?kami, by mia? z czego udziela? potrzebuj?cemu. 29 Niech nie wychodzi z waszych ust ?adna mowa szkodliwa, lecz tylko buduj?ca, zale?nie od potrzeby, by wy?wiadcza?a dobro s?uchaj?cym. 30 I nie zasmucajcie Bo?ego Ducha ?wi?tego, którym zostali?cie opiecz?towani na dzie? odkupienia. 31 Niech zniknie spo?ród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwo??, zniewa?enie - wraz z wszelk? z?o?ci?. 32 B?d?cie dla siebie nawzajem dobrzy i mi?osierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczy? w Chrystusie.

5

1 B?d?cie wi?c na?ladowcami Boga, jako dzieci umi?owane, 2 i post?pujcie drog? mi?o?ci, bo i Chrystus was umi?owa? i samego siebie wyda? za nas w ofierze i dani na wdzi?czn? wonno?? Bogu. 3 O nierz?dzie za? i wszelkiej nieczysto?ci albo chciwo?ci niechaj nawet mowy nie b?dzie w?ród was, jak przystoi ?wi?tym, 4 ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych ?artach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno by? wdzi?czne usposobienie. 5 O tym bowiem b?d?cie przekonani, ?e ?aden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest ba?wochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. 6 Niechaj was nikt nie zwodzi pró?nymi s?owami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Bo?y na buntowników. 7 Nie miejcie wi?c z nimi nic wspólnego! 8 Niegdy? bowiem byli?cie ciemno?ci?, lecz teraz jeste?cie ?wiat?o?ci? w Panu: post?pujcie jak dzieci ?wiat?o?ci! 9 Owocem bowiem ?wiat?o?ci jest wszelka prawo?? i sprawiedliwo??, i prawda. 10 Badajcie, co jest mi?e Panu. 11 I nie miejcie udzia?u w bezowocnych czynach ciemno?ci, a raczej pi?tnuj?c, nawracajcie [tamtych]! 12 O tym bowiem, co u nich si? dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówi?. 13 Natomiast wszystkie te rzeczy pi?tnowane staj? si? jawne dzi?ki ?wiat?u, bo wszystko, co staje si? jawne, jest ?wiat?em. 14 Dlatego si? mówi: Zbud? si?, o ?pi?cy, i powsta? z martwych, a zaja?nieje ci Chrystus. 15 Baczcie wi?c pilnie, jak post?pujecie, nie jako niem?drzy, ale jako m?drzy. 16 Wyzyskujcie chwil? sposobn?, bo dni s? z?e. 17 Nie b?d?cie przeto nierozs?dni, lecz usi?ujcie zrozumie?, co jest wol? Pana. 18 A nie upijajcie si? winem, bo to jest [przyczyn?] rozwi?z?o?ci, ale nape?niajcie si? Duchem, 19 przemawiaj?c do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pie?niach pe?nych ducha, ?piewaj?c i wys?awiaj?c Pana w waszych sercach. 20 Dzi?kujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imi? Pana naszego Jezusa Chrystusa! 21 B?d?cie sobie wzajemnie poddani w boja?ni Chrystusowej! 22 ?ony niechaj b?d? poddane swym m??om, jak Panu, 23 bo m?? jest g?ow? ?ony, jak i Chrystus - G?ow? Ko?cio?a: On - Zbawca Cia?a. 24 Lecz jak Ko?ció? poddany jest Chrystusowi, tak i ?ony m??om - we wszystkim. 25 M??owie mi?ujcie ?ony, bo i Chrystus umi?owa? Ko?ció? i wyda? za niego samego siebie, 26 aby go u?wi?ci?, oczy?ciwszy obmyciem wod?, któremu towarzyszy s?owo, 27 aby osobi?cie stawi? przed sob? Ko?ció? jako chwalebny, nie maj?cy skazy czy zmarszczki, czy czego? podobnego, lecz aby by? ?wi?ty i nieskalany. 28 M??owie powinni mi?owa? swoje ?ony, tak jak w?asne cia?o. Kto mi?uje swoj? ?on?, siebie samego mi?uje. 29 Przecie? nigdy nikt nie odnosi? si? z nienawi?ci? do w?asnego cia?a, lecz [ka?dy] je ?ywi i piel?gnuje, jak i Chrystus - Ko?ció?, 30 bo jeste?my cz?onkami Jego Cia?a. 31 Dlatego opu?ci cz?owiek ojca i matk?, a po??czy si? z ?on? swoj?, i b?d? dwoje jednym cia?em. 32 Tajemnica to wielka, a ja mówi?: w odniesieniu do Chrystusa i do Ko?cio?a. 33 W ko?cu wi?c niechaj tak?e ka?dy z was tak mi?uje sw? ?on? jak siebie samego! A ?ona niechaj si? odnosi ze czci? do swojego m??a!

6

1 Dzieci, b?d?cie pos?uszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. 2 Czcij ojca twego i matk? - jest to pierwsze przykazanie z obietnic? - 3 aby ci by?o dobrze i aby? by? d?ugowieczny na ziemi. 4 A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosuj?c karcenie i napominanie Pa?skie! 5 Niewolnicy, ze czci? i boja?ni? w prostocie serca b?d?cie pos?uszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi, 6 nie s?u??c tylko dla oka, by ludziom si? podoba?, lecz jako niewolnicy Chrystusa, który z duszy pe?ni? wol? Bo??. 7 Z ochot? s?u?cie, jak gdyby?cie [s?u?yli] Panu, a nie ludziom, 8 ?wiadomi tego, ?e ka?dy - je?li uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana - czy to niewolnik, czy wolny. 9 A wy, panowie, tak samo wobec nich post?pujcie: zaniechajcie gro?by, ?wiadomi tego, ?e w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma wzgl?du na osoby. 10 W ko?cu b?d?cie mocni w Panu - si?? Jego pot?gi. 11 Obleczcie pe?n? zbroj? Bo??, by?cie mogli si? osta? wobec podst?pnych zakusów diab?a. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia?u, lecz przeciw Zwierzchno?ciom, przeciw W?adzom, przeciw rz?dcom ?wiata tych ciemno?ci, przeciw pierwiastkom duchowym z?a na wy?ynach niebieskich. 13 Dlatego we?cie na siebie pe?n? zbroj? Bo??, aby?cie w dzie? z?y zdo?ali si? przeciwstawi? i osta?, zwalczywszy wszystko. 14 Sta?cie wi?c [do walki] przepasawszy biodra wasze prawd? i oblók?szy pancerz, którym jest sprawiedliwo??, 15 a obuwszy nogi w gotowo?? [g?oszenia] dobrej nowiny o pokoju. 16 W ka?dym po?o?eniu bierzcie wiar? jako tarcz?, dzi?ki której zdo?acie zgasi? wszystkie roz?arzone pociski Z?ego. 17 We?cie te? he?m zbawienia i miecz Ducha, to jest s?owo Bo?e - 18 w?ród wszelakiej modlitwy i b?agania. Przy ka?dej sposobno?ci módlcie si? w Duchu! Nad tym w?a?nie czuwajcie z ca?? usilno?ci? i pro?cie za wszystkich ?wi?tych 19 i za mnie, aby dane mi by?o s?owo, gdy usta moje otworz?, dla jawnego i swobodnego g?oszenia tajemnicy Ewangelii, 20 dla której sprawuj? poselstwo jako wi?zie?, a?ebym jawnie j? wypowiedzia?, tak jak winienem. 21 ?eby?cie za? wiedzieli i wy o moich sprawach, co robi?, wszystko wam oznajmi Tychik, umi?owany brat i wierny s?uga w Panu, 22 którego wys?a?em do was po to, ?eby?cie wy poznali nasze sprawy, a on pokrzepi? wasze serca. 23 Pokój braciom i mi?o?? wraz z wiar? od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. 24 ?aska [niech b?dzie] ze wszystkimi, którzy mi?uj? Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelno?ci.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 155 goĹ›ci