Ksi?ga Aggeusza
Pismo ?wi?te - Stary Testament

1

1 W drugim roku [rz?dów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesi?ca Pan skierowa? te s?owa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykap?ana Jozuego, syna Josadaka: 2 Tak mówi Pan Zast?pów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszed? czas, aby odbudowywa? dom Pa?ski. 3 Wówczas Pan skierowa? te s?owa przez proroka Aggeusza: 4 Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywa? w domach wy?o?onych p?ytami, podczas gdy ten dom le?y w gruzach? 5 Teraz wi?c - tak mówi Pan Zast?pów: Rozwa?cie tylko, jak si? wam wiedzie! 6 Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do syto?ci; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie si?, lecz si? nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobi?, pracuje [odk?adaj?c] do dziurawego mieszka! 7a Tak mówi Pan Zast?pów: 8 Wyjd?cie w góry i sprowad?cie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodoba? i dozna? czci - mówi Pan. 7b Rozwa?cie tylko, jak si? wam wiedzie! 9 Wygl?dali?cie wiele, a oto macie ma?o, a kiedy [i to niewiele] znie?li?cie do domu, Ja to rozproszy?em. Dlaczego tak si? dzieje? - wyrocznia Pana Zast?pów: Z powodu mego domu, który le?y w gruzach, podczas gdy ka?dy z was pilnie si? troszczy o swój w?asny dom. 10 Dlatego niebiosa nad wami zatrzyma?y ros?, a ziemia nie da?a swego urodzaju. 11 Ja sprowadzi?em bowiem susz? na ziemi? i na góry, na pszenic?, na winne krzewy i na oliwki - na wszystko, cokolwiek mo?e wyda? rola, na ludzi i na byd?o, i na wszelk? prac? r?k. 12 Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykap?an Jozue, syn Josadaka, a tak?e ca?a Reszta ludu us?yszeli wówczas g?os Pana Boga swego i s?owa proroka Aggeusza - jako ?e wys?a? go ich Pan Bóg - i lud przej?? si? l?kiem przed Panem. 13 Aggeusz za?, wys?annik Pa?ski, pe?ni?c to poselstwo Pa?skie, przemówi? do ludu tymi s?owami: Ja jestem z wami! - wyrocznia Pana. 14 Pobudzi? wi?c Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namietnika Judy, i ducha arcykap?ana Jozuego, syna Josadaka, a tak?e ducha ca?ej Reszty ludu: przyszli wi?c i wzi?li si? do pracy przy domu swego Boga, Pana Zast?pów, 15 dnia dwudziestego czwartego szóstego miesi?ca, w drugim roku [rz?dów] króla Dariusza.

2

1 Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesi?ca Pan skierowa? te s?owa do proroka Aggeusza: 2 Powiedz?e to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykap?anowi Jozuemu, synowi Josadaka, a tak?e reszcie ludu: 3 Czy jest mi?dzy wami kto?, co widzia? ten dom w jego dawnej chwale? A jak si? on wam teraz przedstawia? Czy? nie wydaje si? wam, jakby go w ogóle nie by?o? 4 Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana - nabierz ducha, arcykap?anie Jozue, synu Josadaka, nabierz te? ducha ca?y lud ziemi! - wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zast?pów. 5 Zgodnie z przymierzem, które zawar?em z wami, gdy?cie wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa po?ród was; nie l?kajcie si?! 6 Bo tak mówi Pan Zast?pów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja porusz? niebiosa i ziemi?, morze i l?d. 7 Porusz? wszystkie narody, tak ?e nap?yn? kosztowno?ci wszystkich narodów, i nape?ni? chwa?? ten dom, mówi Pan Zast?pów. 8 Do Mnie nale?y srebro i do Mnie z?oto - wyrocznia Pana Zast?pów. 9 Przysz?a chwa?a tego domu b?dzie wi?ksza od dawnej, mówi Pan Zast?pów; na tym to miejscu Ja udziel? pokoju - wyrocznia Pana Zast?pów. 10 Dnia dwudziestego czwartego dziewi?tego [miesi?ca], w drugim roku [rz?dów] Dariusza Pan skierowa? te s?owa do proroka Aggeusza: 11 Tak mówi Pan Zast?pów: Zapytaj no kap?anów o rozstrzygni?cie takiej kwestii: 12 Gdyby kto? zawin?? po?wi?cone mi?so w róg swej szaty i dotkn?? t? szat? chleba albo gotowanej strawy, albo wina czy oliwy, albo w ogóle jakiego? pokarmu, czy wówczas on stanie si? po?wi?cony? Na to kap?ani odrzekli: Nie. 13 Aggeusz wi?c pyta? dalej: Gdyby kto? zanieczyszczony przez zmar?ego dotkn?? si? której? z tych rzeczy, czy b?dzie zanieczyszczona? Na to kap?ani odrzekli: Tak. 14 Aggeusz za? tak ci?gn?? dalej: Tak to jest i z tym ludem, tak z tym narodem przed moim obliczem - wyrocznia Pana. Tak te? jest z ka?dym dzie?em ich r?k; nawet i to, co sk?adaj? tam w ofierze, jest nieczyste. 15 Rozwa?cie tylko czasy obecne i minione. Zanim u?o?ono kamie? na kamieniu w ?wi?tyni Pa?skiej, 16 jak si? wam powodzi?o? Gdy si? przysz?o do stogu o dwudziestu [miarach], by?o tam tylko dziesi??. Gdy si? przysz?o do t?oczni, by zaczerpn?? pi??dziesi?t [miar], by?o ich tylko dwadzie?cia. 17 To Ja dotkn??em was zwarzeniem zbó? od gor?ca, posuch? i gradem, [dotkn??em] wszelkie dzie?o waszych r?k, [a jednak] nie by?o mi?dzy wami [nawracaj?cych si?] do Mnie - wyrocznia Pana. 18 Rozwa?cie tylko czasy obecne i przesz?e, od dnia dwudziestego czwartego [miesi?ca] dziewi?tego do dnia, w którym po?o?ono [fundamenty] pod ?wi?tyni? Pa?sk?. Rozwa?cie tylko! 19 Czy nasienie jest jeszcze w spichlerzu? [Nie]. Ale ani winoro?l, ani drzewo figowe, ani drzewo granatu, ani oliwka nie przynios?y jeszcze owocu. Od tego dnia Ja b?d? wam b?ogos?awi?! 20 Po raz drugi Pan skierowa? te s?owa do Aggeusza dnia dwudziestego czwartego [tego] miesi?ca: 21 Powiedz to namiestnikowi Judy, Zorobabelowi: Ja porusz? niebiosa i ziemi?, 22 przewróc? trony królestw i pokrusz? pot?g? w?adczych narodów, przewróc? rydwan i jego wo?nic?; padn? konie i ich je?d?cy, ka?dy polegnie od miecza swego brata. 23 W tym dniu - wyrocznia Pana Zast?pów - wezm? ciebie, s?ugo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela - wyrocznia Pana - i uczyni? z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodoba?em w tobie - wyrocznia Pana Zast?pów.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 38 goĹ›ci