Ksi?ga Abdiasza
Pismo ?wi?te - Stary Testament

 

1 Widzenie Abdiasza. Tak rzek? Pan Bóg przeciw Edomowi. Wie?? us?yszeli?my od Pana, a pos?aniec wys?any zosta? do narodów: Powsta?cie! Podniesiemy si? przeciwko niemu. Do boju! 2 Spójrz! Ma?ym uczyni?em ci? w?ród narodów. Wzgardzony jeste? ogromnie. 3 A pycha serca twego zwiod?a ciebie, który mieszkasz w jaskiniach skalnych, który na wysoko?ci za?o?y?e? swoj? siedzib?, który mówisz w swym sercu: Któ? mi? str?ci na ziemi?? 4 Cho?by? wzniós? si? jak orze?, i cho?by? nawet mi?dzy gwiazdami za?o?y? swoje gniazdo - stamt?d Ja str?c? ciebie - wyrocznia Pana. 5 Je?li z?odzieje wtargn? do ciebie albo rabusie w nocy, jak?e bardzo zostaniesz z?upiony! Czy? nie zrabuj?, ile tylko zdo?aj?? Je?eli winobra?cy przychodz? do ciebie, czy? zostawi? cokolwiek? 6 Jak?e mocno obszukaj? Ezawa; przetrz?sn? jego tajemne skarbce! 7 A? do granicy p?dzi? ci? b?d?. Wszyscy sprzymierze?cy ci? zwiod?. Oszukaj? ci? przyjaciele twoi. Ci, którzy jedz? chleb twój, zastawi? sid?a pod twoje nogi. Nie ma on roztropno?ci. 8 Czy? nie stanie si? w owym dniu - wyrocznia Pana - ?e wygubi? m?drych z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa? 9 I pora?eni zostan? mocarze twoi, Temanie! Albowiem wyci?ty zostanie [wszelki] cz?owiek z góry Ezawa - z powodu zbrodni. 10 Z powodu gwa?tu wobec brata twego, Jakuba, okryje ci? ha?ba i wyci?ty zostaniesz na wieki. 11 W dniu, gdy stan??e? przeciwko niemu, w dniu, gdy wrogowie w niewol? brali jego wojska, a cudzoziemcy wkraczali w jego bramy i o Jerozolim? los rzucali - tak?e ty by?e? jak jeden z nich. 12 Nie ciesz si? widokiem brata twego w dzie? jego nieszcz??cia! I nie wy?miewaj si? z synów Judy w dzie? ich upadku! I nie pysznij si? che?pliwymi s?owami w dzie? ucisku! 13 Nie wdzieraj si? w bram? ludu mojego w dzie? jego kl?ski! Nie ciesz si? tak?e ty widokiem jego nieszcz??cia w dzie? jego kl?ski! I nie wyci?gaj r?k po jego bogactwa w dzie? jego kl?ski! 14 I nie stawaj na rozstaju dróg dla wygubienia jego ocalonych! Ani nie wydawaj pozosta?ych z niego przy ?yciu w dzie? ucisku! 15 Albowiem bliski jest dzie? Pa?ski przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyni?e?, tak b?d? post?powa? wobec ciebie: [odpowiedzialno?? za] czyny twoje spadnie na twoj? g?ow?. 16 Albowiem jak wy pili?cie na ?wi?tej mojej górze, tak pi? b?d? wszystkie narody bez wytchnienia; i pi? b?d?, i wyli?? do dna, i b?d?, jak gdyby nie by?y. 17 Lecz na górze Syjon b?dzie ocalenie i b?dzie ona ?wi?ta, a dom Jakuba posi?dzie tych, którzy go z?upili. 18 I stanie si? dom Jakuba ogniem, a dom Józefa p?omieniem, dom za? Ezawa s?om?: i rozpal? si? przeciwko nim, i po?r? ich, a nie zostanie nawet szcz?tku z domu Ezawa - gdy? Pan powiedzia?. 19 I posi?d? Negeb, gór? Ezawa, i Szefel?, kraj Filistynów, i posi?d? ziemie Efraima i ziemie Samarii, a Beniamin posi?dzie Gilead. 20 Wygna?cy za? tego wojska z synów Izraela posi?d? Kanaan a? do Sarepty, wygna?cy za? z Jerozolimy, którzy przebywaj? w Sefarad, posi?d? miasta Negebu. 21 I wkrocz? ocaleni na gór? Syjon, aby s?dzi? gór? Ezawa. I b?dzie dla Pana królestwo!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 132 goĹ›ci