Ksi?ga Ezdrasza
Pismo ?wi?te - Stary Testament

1

1 Aby si? spe?ni?o s?owo Pa?skie z ust Jeremiasza, pobudzi? Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak i? obwie?ci? on, równie? na pi?mie, w ca?ym pa?stwie swoim, co nast?puje: 2 Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie pa?stwa ziemi da? mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkaza? zbudowa? Mu dom w Jerozolimie w Judzie. 3 Je?li z ca?ego ludu Jego jest mi?dzy wami jeszcze kto?, to niech Bóg jego b?dzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga izraelskiego - ten to Bóg, który jest w Jerozolimie. 4 A co do ka?dego z pozostaj?cych jeszcze przy ?yciu - to wspó?mieszka?cy wszystkich miejscowo?ci, gdzie taki przebywa, maj? go wesprze? srebrem, z?otem, sprz?tem i byd?em - oprócz darów dobrowolnych dla domu Bo?ego w Jerozolimie. 5 Zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kap?ani i lewici, s?owem ka?dy, którego ducha Bóg pobudzi?, wybrali si? w drog?, aby zbudowa? dom Pa?ski w Jerozolimie. 6 A wszyscy ich s?siedzi poparli ich wszystkim: srebrem, z?otem, sprz?tem, byd?em i kosztowno?ciami - oprócz wszystkich darów dobrowolnych. 7 A król Cyrus wyda? sprz?ty domu Pa?skiego, które Nabuchodonozor zabra? z Jerozolimy i z?o?y? w domu swego boga. 8 I wyda? je Cyrus, król perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekaza? je Szeszbassarowi, ksi?ciu judzkiemu. 9 A oto liczba tych sprz?tów: czasz z?otych - trzydzie?ci, czasz srebrnych - mo?e tysi?c dwadzie?cia dziewi??, 10 pucharów z?otych - trzydzie?ci, pucharów srebrnych - oko?o czterystu dziesi?ciu, innych sprz?tów - tysi?c; 11 wszystkich sprz?tów z?otych i srebrnych - pi?? tysi?cy czterysta. To wszystko przyniós? Szeszbassar, gdy przyprowadzi? wygna?ców z Babilonii do Jerozolimy.

2

1 A oto mieszka?cy tego okr?gu, którzy przybyli z niewoli na obczy?nie; uprowadzi? ich do Babilonii Nabuchodonozor, król babilo?ski, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy - ka?dy do swego miasta. 2 Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem, Baan?. Liczba m??ów ludu izraelskiego: 3 synów Pareosza - dwa tysi?ce stu siedemdziesi?ciu dwu; 4 synów Szefatiasza - trzystu siedemdziesi?ciu dwu: 5 synów Aracha - siedemset siedemdziesi?ciu pi?ciu; 6 synów Pachat-Moaba z linii synów Jozuego i Joaba - dwa tysi?ce osiemset dwunastu; 7 synów Elama - tysi?c dwie?cie pi??dziesi?ciu czterech; 8 synów Zattu - dziewi??set czterdziestu pi?ciu; 9 synów Zacheusza - siedemset sze??dziesi?ciu; 10 synów Baniego - sze??set czterdziestu dwu; 11 synów Bebaja - sze??set dwudziestu trzech; 12 synów Azgada - tysi?c dwie?cie dwudziestu dwu; 13 synów Adonikama - sze??set sze??dziesi?ciu sze?ciu; 14 synów Bigwaja - dwa tysi?ce pi??dziesi?ciu sze?ciu; 15 synów Adina - czterystu pi??dziesi?ciu czterech; 16 synów Atera z linii Ezechaisza - dziewi??dziesi?ciu o?miu; synów Azzura - czterystu trzydziestu dwu; synów Hodiasza - stu jeden; 17 synów Besaja - trzystu dwudziestu trzech; 18 synów Charifa - stu dwunastu; 19 synów Chaszuma - dwustu dwudziestu trzech; 20 synów Gibbara - dziewi??dziesi?ciu pi?ciu; 21 m??ów z Betlejem - stu dwudziestu trzech; 22 m??ów z Netofy - pi??dziesi?ciu sze?ciu; 23 m??ów z Anatot - stu dwudziestu o?miu; 24 m??ów z Bet-Azmawet - czterdziestu dwu; 25 m??ów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot - siedemset czterdziestu trzech; 26 m??ów z Rama i Geba - sze??set dwudziestu jeden; 27 m??ów z Mikmas - stu dwudziestu dwu; 28 m??ów z Betel i Aj - dwustu dwudziestu trzech; 29 synów Nebo - pi??dziesi?ciu dwu; 30 synów Magbisza - stu pi??dziesi?ciu sze?ciu; 31 synów drugiego Elama - tysi?c dwustu pi??dziesi?ciu czterech; 32 synów Charima - trzystu dwudziestu; 33 m??ów z Lod, Chadid i Ono - siedemset dwudziestu pi?ciu; 34 m??ów z Jerycha - trzystu czterdziestu pi?ciu; 35 synów Senai - trzy tysi?ce sze?ciuset trzydziestu. 36 Kap?ani: synów Jedajasza z domu Jozuego - dziewi??set siedemdziesi?ciu trzech; 37 synów Immera - tysi?c pi??dziesi?ciu dwu; 38 synów Paszchura - tysi?c dwustu czterdziestu siedmiu; 39 synów Charima - tysi?c siedemnastu. 40 Lewici: synów Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja, Hodawiasza - siedemdziesi?ciu czterech. - 41 ?piewacy: synów Asafa - stu dwudziestu o?miu. 42 Od?wierni: synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobaja - wszystkich razem stu trzydziestu dziewi?ciu. 43 Niewolnicy ?wi?tyni: synowie Sichy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota, 44 synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona, 45 synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Akkuba, 46 synowie Chagaba, synowie Szamlaja, synowie Chanana, 47 synowie Giddela, synowie Gachara, synowie Reajasza, 48 synowie Resina, synowie Nekody, synowie Gazzama, 49 synowie Uzzy, synowie Paseacha, synowie Besaja, 50 synowie Asny, synowie Meunitów, synowie Nefisytów, 51 synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura, 52 synowie Basluta, synowie Mechidy, synowie Charszy, 53 synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Temacha, 54 synowie Nesjacha, synowie Chatify. - 55 Synowie niewolników Salomona: synowie Sotaja, synowie Hassofereta, synowie Perudy, 56 synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela, 57 synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Hassebajima, synowie Amiego. 58 Wszystkich niewolników ?wi?tyni i synów niewolników Salomona - trzystu dziewi??dziesi?ciu dwu. 59 A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan, Immer, lecz nie mogli udowodni?, ?e ród ich i pochodzenie wywodzi si? z Izraela: 60 synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody - sze?ciuset pi??dziesi?ciu dwu. 61 A z kap?anów: synowie Chobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który wzi?? za ?on? jedn? z córek Barzillaja Gileadyty i przybra? jego imi?. 62 Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono; tote? zostali oni jako nieczy?ci wykluczeni z kap?a?stwa, 63 a namiestnik zakaza? im spo?ywa? z pokarmów naj?wi?tszych, a? si? zjawi kap?an dla urim i tummim. 64 Ca?a ta wyprawa razem liczy?a czterdzie?ci dwa tysi?ce trzysta sze??dziesi?t osób, 65 oprócz ich niewolników i niewolnic; tych by?o siedem tysi?cy trzysta trzydzie?ci siedem; mieli oni te? dwustu ?piewaków i ?piewaczek. 66 Koni mieli oni siedemset trzydzie?ci sze??, mu?ów - dwie?cie czterdzie?ci pi??, 67 wielb??dów - czterysta trzydzie?ci pi??, os?ów - sze?? tysi?cy siedemset dwadzie?cia. 68 A niektórzy z naczelników rodów - przy wej?ciu swym do domu Pa?skiego w Jerozolimie - z?o?yli dary dla domu Bo?ego, aby odbudowano go na dawnym miejscu. 69 Wed?ug zamo?no?ci swej dali do skarbca na dzie?o kultu: sze??dziesi?t jeden tysi?cy drachm z?ota, pi?? tysi?cy min srebra oraz sto szat kap?a?skich. 70 Kap?ani, lewici i cz??? ludu osiedlili si? w Jerozolimie, a ?piewacy, od?wierni i niewolnicy ?wi?tyni - w miastach swoich; równie? ca?a reszta Izraela osiedli?a si? w swoich miastach.

3

1 Gdy nadszed? siódmy miesi?c - a Izraelici mieszkali ju? w miastach swoich - wtedy zgromadzi? si? ca?y lud, jak jeden m??, w Jerozolimie. 2 A Jozue, syn Josadaka, i bracia jego kap?ani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, i bracia jego przyst?pili do zbudowania o?tarza Boga izraelskiego, aby na nim z?o?y? ca?opalenia, jak przepisano w Prawie Moj?esza, m??a Bo?ego. 3 I na dawnym fundamencie wznie?li o?tarz, podczas gdy niebezpiecze?stwo grozi?o im ze strony narodów pogranicznych, i z?o?yli na nim ca?opalenia dla Pana, ca?opalenia poranne i wieczorne. 4 Potem obchodzili ?wi?to Namiotów wed?ug przepisu i z?o?yli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, zgodnie z wymagan? nale?no?ci? codzienn?. 5 Nast?pnie - oprócz ca?opalenia nieustaj?cego - sk?adali ofiary w szabaty, w dni nowiu i we wszystkie ?wi?te uroczysto?ci Pa?skie oraz zawsze, gdy kto? da? dobrowoln? ofiar? dla Pana. 6 Od pierwszego dnia miesi?ca siódmego zacz?li sk?ada? ca?opalenia Panu - ale fundamenty ?wi?tyni Pa?skiej nie by?y jeszcze za?o?one. 7 Dali wi?c pieni?dzy kamieniarzom i cie?lom oraz ?ywno?ci, napoju i oliwy Sydo?czykom i Tyryjczykom, by sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia, udzielonego im przez Cyrusa, króla perskiego. 8 A w drugim roku od przybycia ich do domu Bo?ego w Jerozolimie, w drugim miesi?cu: Zorobabel, syna Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, i szereg braci ich: kap?anów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy, zabrali si? do dzie?a i powo?ali lewitów od dwudziestego roku [?ycia] wzwy? do pilnowania pracy oko?o domu Pa?skiego. 9 I przyst?pi? Jozue, synowie i bracia jego: Kadmiel, Binnuj i Hodawiasz wspólnie do kierowania lewitami wykonuj?cymi prac? oko?o domu Bo?ego: synami Chenadada, ich synami i bra?mi. 10 A gdy budowniczowie za?o?yli fundamenty ?wi?tyni Pa?skiej, wtedy wyst?pili kap?ani w szatach uroczystych, z tr?bami, i lewici, synowie Asafa, z cymba?ami, by wed?ug zarz?dzenia Dawida, króla izraelskiego, chwali? Pana; 11 i za?piewali, chwal?c Pana i dzi?kuj?c Mu: Dobry On; na wieki trwa Jego ?askawo?? dla Izraela. A ca?y lud podniós? na chwa?? Pana krzyk g?o?ny, z powodu za?o?enia fundamentów domu Pa?skiego. 12 A wielu starców spo?ród kap?anów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy, przy zak?adaniu fundamentów tego domu na ich oczach p?aka?o g?o?no; wielu natomiast z rado?ci wybucha?o g?o?nym krzykiem. 13 I nie mo?na by?o odró?ni? g?o?nego krzyku rado?ci od g?o?nego p?aczu ludu, albowiem lud ten podniós? wrzaw? tak wielk?, ?e g?os ten by?o s?ycha? z daleka.

4

1 Gdy wrogowie Judy i Beniamina us?yszeli, ?e wygna?cy buduj? ?wi?tyni? dla Pana, Boga izraelskiego, 2 przyst?pili do Zorobabela, do Jozuego oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich: Chcemy budowa? z wami, albowiem czcimy Boga waszego jak wy i Jemu sk?adamy ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadzi?. - 3 Lecz Zorobabel, Jozue i pozostali naczelnicy rodów izraelskich im odpowiedzieli: Nie wolno wam razem z nami budowa? domu dla Boga naszego, ale my sami budowa? b?dziemy dla Pana, Boga izraelskiego, jak nam rozkaza? Cyrus, król perski. 4 I oto ludno?? miejscowa t?umi?a zapa? Judejczyków i odstrasza?a ich od budowy, 5 i by zamiar ich udaremni?, przekupywano przeciwko nim radców przez ca?y czas panowania Cyrusa, króla perskiego, a? do panowania Dariusza, króla perskiego. 6 Za panowania Kserksesa, na pocz?tku jego rz?dów napisano oskar?enie na mieszka?ców Judy i Jerozolimy. 7 A za czasów Artakserksesa Biszelam, Mittredat, Tabeel i pozostali towarzysze jego wystosowali pismo do Artakserksesa, króla perskiego; litery tego dokumentu by?y napisane po aramejsku i u?o?ony by? on po aramejsku. 8 Komendant Rechum i pisarz Szimszaj napisali do króla Artakserksesa przeciw Jerozolimie list tej tre?ci: 9 Komendant Rechum, pisarz Szimszaj i pozostali ich towarzysze: s?dziowie, pos?owie, pisarze, Persowie, ludzie z Erek, z Babilonu, z Suzy - to jest Elamici - 10 i reszta narodów, które uprowadzi? wielki i dostojny Asnappar i osiedli? je w miastach Samarii i w reszcie krain transeufratejskich, I dalej. 11 To jest odpis listu, który oni pos?ali do niego: Do króla Artakserksesa - s?udzy twoi, m??owie z Transeufratei. Otó?: 12 Niech król przyjmie do wiadomo?ci, ?e ?ydzi, którzy od ciebie wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy, odbudowuj? to buntownicze i niegodziwe miasto, naprawili mury i fundamenty domów s? za?o?one. 13 Otó?: Niech król przyjmie do wiadomo?ci, ?e je?eli to miasto b?dzie odbudowane, a mury jego naprawione, to oni podatku, daniny ani c?a nie uiszcz? i to w ko?cu królom przyniesie szkod?. 14 Otó?: Poniewa? mamy obowi?zki wobec dworu i nie przystoi nam patrze? na ograbianie króla, dlatego posy?amy królowi to powiadomienie. 15 Niech poszukaj? w kronikach twoich przodków, a znajdziesz w nich wiadomo??, ?e to miasto jest miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkod?, a rozruchy wznieca si? w nim od dawien dawna: dlatego zburzone zosta?o to miasto. 16 Powiadamiamy króla, ?e je?li to miasto b?dzie odbudowane, a mury jego b?d? naprawione, wtedy dzia?u w Transeufratei mie? nie b?dziesz. 17 Król przys?a? takie rozstrzygni?cie: Komendantowi Rechumowi, pisarzowi Szimszajowi i pozosta?ym ich towarzyszom, którzy mieszkaj? w Samarii i w pozosta?ych krainach transeufratejskich, pozdrowienie. I dalej: 18 Dokument, który?cie nam przys?ali, zosta? przede mn? w przek?adzie odczytany. 19 Przeze mnie zosta? wydany rozkaz, by szukano. I znaleziono, ?e to miasto od dawien dawna przeciwko królom powstaje, a bunt i rozruchy w nim s? wzniecane. 20 I królowie pot??ni panowali nad Jerozolim? i rz?dzili ca?? Transeufrate?, i odstawiano im podatek, danin? i c?o. - 21 Zatem wydajcie zarz?dzenie, by powstrzyma? tych ludzi: to miasto nie ma by? odbudowane, dopóki taki rozkaz nie b?dzie wydany przeze mnie. 22 A strze?cie si?, by nie dopu?ci? si? w tym zaniedbania, a?eby nie wzros?a strata na szkod? królów. 23 Wtedy - skoro odpis dokumentu króla Artakserksesa zosta? przeczytany przed komendantem Rechumem, pisarzem Szimszajem i ich towarzyszami - poszli oni pospiesznie do ?ydów w Jerozolimie, by pod gro?b? u?ycia si?y zakaza? im dalszej pracy. 24 Ju? kiedy? stan??a praca nad domem Bo?ym w Jerozolimie i przerwano j? a? do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego.

5

1 Wtedy Aggeusz i Zachariasz, syn Iddo, prorocy, og?osili ?ydom w Judzie i w Jerozolimie proroctwo w imieniu Boga izraelskiego, który nad nimi czuwa?. 2 Zatem Zorobabel, syn Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, zabrali si? do rozpocz?cia budowy domu Bo?ego w Jerozolimie, a z nimi byli prorocy Boga, którzy ich zach?cali. 3 Wówczas przyszed? do nich Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj oraz towarzysze ich i tak im mówili: Kto wam kaza? dom ten budowa? i to oszalowanie wyko?czy?? 4 Nast?pnie tak ich pytali: Jak si? nazywaj? ludzie, którzy wznosz? t? budowl?? 5 Ale oko Boga ich czuwa?o nad starszyzn? ?ydowsk?, tak ?e ich tamci od budowania nie powstrzymali, a? by po nadej?ciu doniesienia do Dariusza dor?czono dokument w tej sprawie. 6 Odpis listu, który Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj oraz towarzysze jego, Persowie w Transeufratei, pos?ali do króla Dariusza. 7 Pos?ali do niego doniesienie, w którym tak by?o napisane: Królowi Dariuszowi - wszelkiego szcz??cia! 8 Niech król przyjmie do wiadomo?ci, ?e?my si? udali do domu Boga wielkiego w krainie judzkiej. Jest on odbudowywany z kamienia ciosowego i drzewo przyk?ada si? do ?cian. Ta robota jest starannie wykonywana i posuwa si? naprzód. 9 Wtedy zapytali?my owych starszych, mówi?c do nich tak: Kto wam kaza? dom ten budowa? i to oszalowanie wyko?czy?? 10 Równie? pytali?my ich o ich imiona, by ci? powiadomi?. Tote? podajemy imiona m??ów stoj?cych na ich czele. 11 I odpowiedzieli nam w sposób nast?puj?cy: My?my s?ugami Boga nieba i ziemi i odbudowujemy dom, który - niegdy? wzniesiony - sta? przez wiele lat, a wielki król izraelski zbudowa? go i wyko?czy?. 12 Poniewa? jednak przodkowie nasi rozgniewali Boga niebios, wyda? ich Chaldejczykowi Nabuchodonozorowi, królowi babilo?skiemu. On zburzy? ten dom, a lud uprowadzi? do Babilonu. 13 Ale w pierwszym roku [panowania] Cyrusa, króla babilo?skiego, kaza? ten król odbudowa? ten dom Bo?y. 14 Równie? co do z?otych i srebrnych sprz?tów domu Bo?ego - które Nabuchodonozor zabra? ze ?wi?tyni w Jerozolimie i przeniós? je do ?wi?tyni w Babilonie - to król Cyrus wydoby? je ze ?wi?tyni w Babilonie i wr?czy? je pewnemu m??owi, imieniem Szeszbassar, którego ustanowi? namiestnikiem 15 i któremu rzek?: We? te sprz?ty; id? z?o?y? je w ?wi?tyni w Jerozolimie, a dom Bo?y ma by? odbudowany na dawnym miejscu. 16 Zatem ów Szeszbassar przyszed? i za?o?y? fundamenty domu Bo?ego w Jerozolimie. Odt?d a? do dzi? buduje si? go, lecz jeszcze nie jest on uko?czony. 17 A teraz: je?li si? królowi podoba, niech przeprowadz? poszukiwania w skarbcach królewskich, tam?e w Babilonie: czy rzeczywi?cie zosta? przez króla Cyrusa wydany rozkaz odbudowy tego domu Bo?ego w Jerozolimie, a rozstrzygni?cie królewskie w tej sprawie niech nam przy?l?.

6

1 Wtedy król Dariusz kaza? szuka? w babilo?skiej bibliotece, w której przechowuje si? te? skarby. 2 I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak by?o napisane: Zapisek historyczny: 3 W roku pierwszym [panowania] króla Cyrusa ten?e król wyda? taki rozkaz: Sprawa domu Bo?ego w Jerozolimie: Dom ten ma by? odbudowany jako miejsce dla zabijaj?cych ofiary krwawe i dla sk?adaj?cych Bogu ofiary spalane. D?ugo?? jego - sze??dziesi?t ?okci, szeroko?? jego - dwadzie?cia ?okci, wysoko?? jego - trzydzie?ci ?okci; 4 uk?adów z kamienia ciosowego - trzy, i z drzewa - uk?ad jeden. Koszty b?d? pokryte ze skarbu królewskiego. - 5 Równie? z?ote i srebrne sprz?ty domu Bo?ego, które Nabuchodonozor zabra? ze ?wi?tyni w Jerozolimie i przeniós? do Babilonu, zwróci si?, tak ?e one powróc? na dawne miejsce do ?wi?tyni w Jerozolimie i b?d? z?o?one w domu Bo?ym. 6 Zatem Tattenaju, namiestnik Transeufratei, Sztarboznaju, wraz z waszymi towarzyszami perskimi w Transeufratei - trzymajcie si? z dala od tego miejsca. 7 Pozwólcie namiestnikowi ?ydów i starszy?nie ?ydowskiej pracowa? nad tym domem Bo?ym. Niech odbuduj? ten dom Bo?y na dawnym miejscu. 8 Wydaj? rozporz?dzenie, jak macie si? odnosi? do owej starszyzny ?ydowskiej przy budowie owego domu Bo?ego, mianowicie: z dochodów królewskich, p?yn?cych z podatku Transeufratei, dok?adnie bez zawieszenia maj? by? owym m??om wyp?acone koszty. 9 A je?li potrzeba te? cielców, baranów i jagni?t na ca?opalenia dla Boga niebios - oprócz pszenicy, soli, wina i oliwy - wed?ug ??dania kap?anów w Jerozolimie, ma im to by? niechybnie co dzie? dostarczane, 10 aby oni sk?adali mi?e ofiary Bogu niebios i modlili si? za ?ycie za ?ycie króla i jego synów. - 11 I wydaj? rozporz?dzenie: Je?li kto? przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana b?dzie belka, a on zawi?nie do niej przybity, dom za? jego za to b?dzie zamieniony na rumowisko. 12 A Bóg, który tam zgotowa? przybytek dla Imienia swego, niech wraz z ludem straci ka?dego króla, który o?mieli?by si? przeciwdzia?a?, burz?c ten dom Bo?y w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wyda?em ten rozkaz: niech b?dzie on dok?adnie wykonany. 13 Wtedy dok?adnie tak, jak rozporz?dzi? król Dariusz, post?pili Tattenaj, namiestnik Transeufratei, Sztarboznaj i ich towarzysze. 14 A starszyzna ?ydowska budowa?a z powodzeniem dzi?ki proroctwu Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budow? do skutku, zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z rozporz?dzeniem Cyrusa i Dariusza - oraz Artakserksesa, króla perskiego. 15 I dom ten by? gotowy na dwudziesty trzeci dzie? miesi?ca Adar - by? to rok szósty panowania króla Dariusza. 16 I Izraelici: kap?ani, lewici i reszta wysiedle?ców rado?nie obchodzili po?wi?cenie tego domu Bo?ego. 17 I na po?wi?cenie tego domu Bo?ego ofiarowali: sto cielców, dwie?cie baranów, czterysta jagni?t, a jako ofiar? przeb?agaln? za ca?ego Izraela - dwana?cie koz?ów wed?ug liczby pokole? izraelskich. 18 I do s?u?by Bo?ej w Jerozolimie ustanowili kap?anów wed?ug ich oddzia?ów, a lewitów wed?ug ich ugrupowa?, zgodnie z przepisem ksi?gi Moj?eszowej. 19 Czternastego dnia miesi?ca pierwszego wysiedle?cy obchodzili Pasch?. 20 Lewici bowiem jak jeden m?? oczy?cili si?; wszyscy oni byli teraz czy?ci i zabili [baranki na] Pasch? dla wszystkich wysiedle?ców, dla braci swoich kap?anów i dla siebie. 21 I spo?yli Pasch? Izraelici, którzy wrócili z wygnania, oraz wszyscy, którzy od nieczysto?ci narodów tego kraju odwrócili si? ku nim, by szuka? Pana, Boga izraelskiego. 22 I przez siedem dni rado?nie obchodzili ?wi?to Prza?ników, gdy? Pan rozradowa? ich, zwracaj?c serce króla Aszszuru ku nim, by ich wspiera? przy pracy oko?o domu Boga, Boga izraelskiego.

7

1 Po tych wydarzeniach wyst?pi? za panowania Artakserksesa, króla perskiego, Ezdrasz, syn Serajasza, syna Azariasza, syna Chilkiasza, 2 syna Szalluma, syna Sadoka, syna Achituba, 3 syna Amariasza, syna Azariasza, syna Jochanana, syna Azariasza, syna Achimaasa, syna Sadoka, syna Achituba, syna Amariasza, syna Merajota, 4 syna Zerachiasza, syna Uzzjego, syna Bukkiego, 5 syna Abiszuy, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Aarona arcykap?ana. 6 Ten to Ezdrasz wyszed? z Babilonu; a by? on uczonym, bieg?ym w Prawie Moj?eszowym, które nada? Pan, Bóg izraelski. A poniewa? r?ka Pana, Boga jego, nad nim czuwa?a, spe?ni? mu król wszelkie jego ?yczenia. 7 Wysz?a równie? w siódmym roku [panowania] króla Artakserkesesa gromada Izraelitów, kap?anów, lewitów, ?piewaków, od?wiernych i niewolników ?wi?tyni do Jerozolimy. 8 I przyby? Ezdrasz do Jerozolimy w miesi?cu pi?tym - by? to siódmy rok [panowania] tego króla: 9 albowiem pierwszego dnia miesi?ca pierwszego nast?pi? pocz?tek podró?y z Babilonu, a pierwszego dnia miesi?ca pi?tego przyby? Ezdrasz do Jerozolimy, poniewa? ?askawa r?ka Boga jego nad nim czuwa?a. 10 Ezdrasz bowiem mocno postanowi? bada? i wykonywa? Prawo Pa?skie oraz uczy? w Izraelu ustawy i ?adu. 11 A oto odpis dokumentu, który król Artakserkses wr?czy? Ezdraszowi, kap?anowi i uczonemu, znawcy s?ów przykaza? Pana i Jego ustaw dla Izraela. 12 Artakserkses, król królów, Ezdraszowi, kap?anowi, znawcy Prawa Boga niebios. - Za?atwiono. - Otó?: 13 Przeze mnie zosta? wydany rozkaz: Ka?dy z narodu izraelskiego, z kap?anów jego i lewitów w moim pa?stwie, który ma zamiar i?? z tob? do Jerozolimy, niech idzie. 14 Albowiem przez króla i jego siedmiu radców jeste? wys?any, by na podstawie Prawa Boga twego, które posiadasz, zbada? stosunki w Judzie i w Jerozolimie 15 oraz by zanie?? srebro i z?oto, jakie król i radcy jego dobrowolnie z?o?yli Bogu izraelskiemu, którego przybytek jest w Jerozolimie 16 wraz z ca?ym srebrem i z?otem, jakie w ca?ej prowincji Babel otrzymasz, razem z darowizn? ludu i kap?anów, któr? oni dobrowolnie ofiaruj? dla domu Boga swego w Jerozolimie. 17 Przeto za te pieni?dze uczciwie zakupisz cielców, baranów, jagni?t oraz nale?ne ofiary z pokarmów i p?ynów, aby je z?o?y? na o?tarzu domu Boga waszego w Jerozolimie. 18 A co ty i bracia twoi zechcecie uczyni? z reszt? srebra i z?ota, to czy?cie zgodnie z wol? Boga waszego. 19 I sprz?ty, które przekazuje si? tobie dla [sprawowania] kultu w domu Boga twojego, oddaj przed Bogiem w Jerozolimie. 20 A reszt? kosztów na dom Boga twego, jakie wypadnie ci pokry?, pokryjesz ze skarbu królewskiego. 21 I przeze mnie, króla Artakserksesa, zosta? wydany rozkaz do wszystkich skarbników w Transeufratei: Wszystko, czego od was ??da? b?dzie kap?an Ezdrasz, znawca Prawa Boga niebios, ma by? dok?adnie wykonane - 22 a? do stu talentów srebra, stu kor pszenicy, stu bat wina, stu bat oliwy, a soli bez ograniczenia. 23 Wszystko, co jest z rozkazu Boga niebios, ma by? gorliwie dla domu Boga niebios wykonane, aby nie rozgorza? gniew na pa?stwo króla i jego synów. 24 Równie? og?asza si? wam: O ile chodzi o wszystkich kap?anów, lewitów, ?piewaków, od?wiernych, niewolników ?wi?tyni i s?ugi tego domu Bo?ego, to nie wolno na nich nak?ada? podatku, daniny ani c?a. 25 A ty, Ezdraszu, ustanów wed?ug m?drego Prawa Boga twojego, które posiadasz, urz?dników i s?dziów, którzy s?dzi? b?d? ca?y lud w Transeufratei, to jest wszystkich, którzy znaj? Prawo Boga twojego; a tych, którzy nie znaj?, macie pouczy?. 26 I ka?dy, kto nie wykona Prawa Boga twojego albo rozkazu królewskiego, b?dzie niechybnie skazany na ?mier? albo na wygnanie, albo na kar? pieni??n?, albo na wi?zienie. 27 Uwielbiony niech b?dzie Pan, Bóg ojców naszych, który tak pokierowa? umys?em króla, by u?wietni? dom Pa?ski w Jerozolimie, 28 i który u króla, radców jego i wszystkich mo?nych dostojników królewskich zjedna? mi ?yczliwo??. A ja, poniewa? r?ka Pana, Boga mojego, nade mn? czuwa?a, nabra?em otuchy i zgromadzi?em naczelników Izraela, by poszli ze mn?.

8

1 Oto naczelnicy rodowi tych m??ów, którzy za panowania króla Artakserksesa wyszli ze mn? z Babilonu, oraz ich rodowód: 2 z synów Pinchasa: Gerszom; z synów Itamara: Daniel; z synów Dawida: Chattusz, 3 syn Szekaniasza; z synów Parosza: Zachariasz, z którym zapisanych by?o stu pi??dziesi?ciu m??czyzn; 4 z synów Pachat-Moaba: Elioenaj, syn Zerachiasza, a z nim dwustu m??czyzn; 5 z synów Zattua: Szekaniasz, syn Jachaziela, a z nim trzystu m??czyzn; 6 z synów Adina: Ebed, syn Jonatana, a z nim pi??dziesi?ciu m??czyzn; 7 z synów Elama: Izjasz, syn Ataliasza, a z nim siedemdziesi?ciu m??czyzn; 8 z synów Szefatiasza: Zebadiasz, syn Mikaela, a z nim osiemdziesi?ciu m??czyzn; 9 z synów Joaba: Obadiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu m??czyzn; 10 z synów Baniego: Szelomit, syn Josifiasza, a z nim stu sze??dziesi?ciu m??czyzn; 11 z synów Bebaja: Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu o?miu m??czyzn; 12 z synów Azgada: Jochanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesi?ciu m??czyzn; 13 z synów Adonikama ostatni, a oto ich imiona: Elifelet, Jejel i Szemajasz, a z nimi sze??dziesi?ciu m??czyzn, 14 i z synów Bigwaja: Utaj, syn Zabbuda, a z nim siedemdziesi?ciu m??czyzn. 15 I zebra?em ich nad rzek? p?yn?c? ku Ahawa. I gdy tam przez trzy dni obozowali?my, stwierdzi?em obecno?? tylko ludu i kap?anów, lecz nie znalaz?em tam ?adnego lewity. 16 Tote? wyprawi?em Eliezera, Ariela, Szemajasza, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zachariasza i Meszullama jako naczelników do?wiadczonych 17 i skierowa?em ich do Iddo, naczelnika w miejscowo?ci Kasifia, i przez nich kaza?em powiedzie? Iddo i braciom jego, osiad?ym w miejscowo?ci Kasifia, by sprowadzili nam s?ugi dla domu Boga naszego. 18 I poniewa? ?askawa r?ka Boga naszego czuwa?a nad nami, przyprowadzili nam m??a m?drego spo?ród synów Machliego, syna Lewiego, syna Izraela, mianowicie Szerebiasza wraz z synami jego i bra?mi: osiemna?cie osób; 19 dalej, Chaszabiasza, a z nim, spo?ród synów Merariego: brata jego Izajasza i ich synów: dwadzie?cia osób; 20 a spo?ród niewolników ?wi?tyni, których Dawid i ksi???ta dali na pos?ug? lewitom, osób dwie?cie dwadzie?cia. Wszyscy oni zostali spisani imiennie. 21 I tam - nad rzek? Ahaw? - og?osi?em post, by?my si? umartwili przed Bogiem naszym, celem uproszenia od Niego szcz??liwej drogi dla nas, dla dzieci naszych i dla ca?ego dobytku naszego. 22 Wstydzi?em si? bowiem prosi? króla o si?? zbrojn? i jazd?, by w drodze nas ratowa?a od nieprzyjaciela; natomiast powiedzieli?my królowi: R?ka Boga naszego czuwa ?askawie nad wszystkimi, którzy do Niego si? zwracaj?, a srogi gniew Jego kieruje si? przeciw wszystkim, którzy od Niego odchodz?. 23 Po?cili?my wi?c i b?agali?my Boga naszego o to, i da? si? nam uprosi?. 24 Wtedy wydzieli?em spo?ród przywódców kap?anów: dwunastu; dalej, Szerebiasza i Chaszabiasza, a z nimi spo?ród braci ich - dziesi?ciu, 25 i odwa?y?em im srebro, z?oto i sprz?ty, ow? darowizn? dla domu Boga naszego, któr? ofiarowali: król, radcy jego, ksi???ta jego i ca?y tam obecny Izrael. 26 I odwa?y?em im sze??set pi??dziesi?t talentów srebra i sto sprz?tów srebrnych, ka?dy po dwa talenty; sto talentów z?ota, 27 pucharów z?otych dwadzie?cia, ka?dy po tysi?c darejków, i sprz?tów ze wspania?ego z?ocistego spi?u: dwa - przedmioty cenne jak z?oto. 28 I powiedzia?em im: Wy?cie po?wi?ceni dla Pana i te sprz?ty s? po?wi?cone, i to srebro, i z?oto jest darowizn? dla Pana, Boga ojców naszych. 29 Strze?cie tego pilnie, a? odwa?ycie to przed przywódcami kap?anów i lewitów oraz przed przywódcami rodów izraelskich w Jerozolimie, w komnatach domu Pa?skiego. 30 Wtedy kap?ani i lewici odebrali odwa?one srebro, z?oto i sprz?ty, aby je przynie?? do Jerozolimy, do domu Boga naszego. 31 I od rzeki Ahawy wyruszyli?my dwunastego dnia miesi?ca pierwszego, aby si? uda? do Jerozolimy. A r?ka Boga naszego czuwa?a nad nami i On uchroni? nas w drodze od wrogów i rozbójników. 32 Gdy?my przybyli do Jerozolimy, wypoczywali?my tam przez trzy dni. 33 Czwartego dnia w domu Boga naszego odwa?ono srebro, z?oto i sprz?ty; te przedmioty - w obecno?ci Eleazara, syna Pinchasa, jak i lewitów: Jozabada, syna Jozuego, i Noadiasza, syna Binnuja - zosta?y przekazane kap?anowi Meremotowi, synowi Uriasza - 34 w ca?o?ci wed?ug liczby i wagi; równocze?nie zosta?o spisane wszystko, co odwa?ono. 35 Powracaj?cy z niewoli wygna?cy z?o?yli Bogu Izraela jako ca?opalenia: dwana?cie cielców za ca?ego Izraela, dziewi??dziesi?t sze?? baranów, siedemdziesi?t dwa jagni?ta, dwana?cie koz?ów za grzech - to wszystko jako ca?opalenie dla Pana. 36 I wr?czyli rozporz?dzenia króla satrapom królewskim i namiestnikom Transeufratei, a ci udzielili pomocy ludowi oraz domowi Bo?emu.

9

1 Po dokonaniu tego zbli?yli si? do mnie ksi???ta z tymi s?owami: Lud izraelski, kap?ani i lewici nie trzymali si? z dala od narodów tych krain, jak i od ich okropno?ci, mianowicie z dala od Kananejczyków, Chetytów, Peryzzytów, Jebusytów, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorytów, 2 lecz spo?ród córek ich wzi?li dla siebie i dla synów swoich ?ony, tak ?e ród ?wi?ty zmiesza? si? z narodami tych krain; a ksi???ta i zwierzchnicy przodowali w tym wiaro?omstwie. 3 Gdy t? wie?? us?ysza?em, rozdar?em swoj? szat? i p?aszcz, wyrywa?em sobie w?osy z g?owy i brody i wstrz??ni?ty usiad?em. 4 Wtedy zebrali si? doko?a mnie wszyscy, którzy z powodu tego wiaro?omstwa wygna?ców l?kali si? gró?b Boga izraelskiego. A ja wstrz??ni?ty siedzia?em a? do ofiary wieczornej. 5 W czasie ofiary wieczornej wsta?em z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i p?aszczu pad?em na kolana, wyci?gn??em d?onie do Pana, Boga mojego, 6 i rzek?em: Bo?e mój! Bardzo si? wstydz?, Bo?e mój, podnie?? twarz do Ciebie, albowiem przest?pstwa nasze wzros?y powy?ej g?owy, a wina nasza wzbi?a si? do nieba. 7 Od dni ojców naszych a? po dzi? dzie? ci??y na nas wielka wina. My, królowie nasi, kap?ani nasi zostali?my wydani za nasze przest?pstwa pod w?adz? królów krain tych, pod miecz, w niewol?, na z?upienie i na publiczne po?miewisko, jak to jest dzi?. 8 A teraz zaledwie na chwil? przysz?o zmi?owanie od Pana, Boga naszego, przez to, ?e pozostawi? nam garstk? ocalonych, ?e w swoim miejscu ?wi?tym da? nam dach nad g?ow?, ?e Bóg nasz rozja?ni? oczy nasze i ?e pozwoli? nam w niewoli naszej troch? odetchn?? - 9 bo przecie? jeste?my niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opu?ci? nas Bóg nasz, lecz da? nam znale?? wzgl?dy u królów perskich, pozwalaj?c nam od?y?, by?my mogli wznie?? dom Boga naszego i odbudowa? jego ruiny - daj?c nam ostoj? w Judzie i Jerozolimie. 10 A teraz, Bo?e nasz, co powiemy, ?e?my po tym znowu przekroczyli Twoje przykazania, 11 które? nada? przez swoje s?ugi, proroków, tymi s?owami: Ziemia, w której posiadanie wchodzicie, jest ziemi? splamion? przez rozpust? tych obcych narodów, przez ich obrzydliwo?ci, którymi j? w nieczysto?ci swej nape?nili od ko?ca do ko?ca. 12 Zatem nie wydawajcie córek swoich za ich synów ani nie bierzcie ich córek dla synów swoich. Dalej: nie troszczcie si? nigdy o pomy?lno?? ich i szcz??cie, aby?cie si? wzmocnili i spo?ywali plon tej ziemi oraz pozostawili j? na zawsze w spadku synom swoim. 13 I po tym wszystkim, co przysz?o na nas za nasze z?e uczynki i za nasz? wielk? win? - a przecie? Ty, Bo?e nasz, wymierzy?e? kar? poni?ej naszej winy i pozostawi?e? nam tylu ocalonych - 14 czy znowu mamy przekracza? twoje polecenia i spowinowaca? si? z tymi obrzydliwymi narodami? Czy nie rozgniewasz si? na nas a? do wyt?pienia, tak ?e nie pozostanie Reszta ocalonych? 15 Panie, Bo?e Izraela, to ?aska Twoja, ?e?my tym razem pozostali ocaleni. Oto?my przed Tob? obarczeni win?. Zaprawd?, niepodobna wobec tego osta? si? przed Tob?.

10

1 Gdy Ezdrasz, p?acz?c i kl?cz?c przed domem Bo?ym, modli? si? i wyznawa? grzechy, zebra? si? doko?a niego bardzo wielki t?um z Izraela: m??czyzn, kobiet i dzieci, przy czym lud p?aka? rzewnymi ?zami. 2 Wtedy do Ezdrasza odezwa? si? Szekaniasz, syn Jechiela z synów Elama, i rzek?: My?my pope?nili przest?pstwo przeciw Bogu naszemu, ?e?my wzi?li za ?ony kobiety obcoplemienne spo?ród narodów tej krainy. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. 3 Tote? teraz zobowi??my si? uroczy?cie przed Bogiem naszym, ?e - za rad? pana mojego i tych, którzy z szacunkiem odnosz? si? do przykazania Boga naszego - odprawimy wszystkie te ?ony nasze obcoplemienne i to, co z nich si? narodzi?o, bo tak post?pi? nale?y wed?ug Prawa. 4 Powsta?, gdy? do ciebie ta sprawa nale?y. My stoimy przy tobie. B?d? odwa?ny i dzia?aj! 5 Wtedy powsta? Ezdrasz i zaprzysi?g? przywódców kap?anów, lewitów i ca?ego Izraela, by tak post?pili, jak powiedziano. I przysi?gli. 6 Potem odszed? Ezdrasz od domu Bo?ego i uda? si? do komnaty Jochanana, syna Eliasziba, i tam sp?dzi? noc: chleba nie jedz?c i wody nie pij?c, gdy? smuci? si? z wiaro?omstwa wygna?ców. 7 Nast?pnie og?oszono w Judzie i Jerozolimie wszystkim wygna?com, by si? zebrali w Jerozolimie. 8 Je?li za? chodzi o ka?dego, który - wbrew poleceniu przywódców i starszyzny - w ci?gu trzech dni nie przyb?dzie, to ca?y dobytek jego b?dzie podlega? kl?twie, a on wykluczony b?dzie ze spo?eczno?ci powracaj?cych z wygnania. 9 I w ci?gu owych trzech dni zebrali si? wszyscy m??czy?ni z Judy i Beniamina w Jerozolimie dwudziestego dnia miesi?ca - by? to miesi?c dziewi?ty; i ca?y lud rozsiad? si? na dziedzi?cu domu Bo?ego, dr??c z powodu sprawy i deszczów. 10 Wtedy powsta? kap?an Ezdrasz i rzek? do nich: Wy?cie pope?nili przest?pstwo, ?e?cie za ?ony wzi?li kobiety cudzoziemskie, powi?kszaj?c przez to win? Izraela. 11 A teraz wyznajcie wykroczenie swoje wobec Pana, Boga ojców waszych, i spe?nijcie wol? Jego, mianowicie: od??czcie si? od tych narodów obcych i od kobiet cudzoziemskich! - 12 I ca?e zgromadzenie odpowiedzia?o g?o?no: Wed?ug orzeczenia twego powinni?my post?pi?. 13 Ale lud jest liczny a pora deszczowa, tak ?e nie mo?na pozosta? na dworze; a sprawa ta - nie na dzie? jeden ani dwa, gdy? wielu z nas w tej sprawie zawini?o. 14 Niech nasi przywódcy zast?pi? ca?? spo?eczno??; i wszyscy w miastach naszych, którzy wzi?li za ?ony kobiety cudzoziemskie, niech w ustalonych terminach si? zjawi?, a z nimi starszyzna poszczególnych miast wraz z ich s?dziami, celem odwrócenia od nas srogiego gniewu Boga naszego z powodu tej sprawy. 15 Tylko Jonatan, syn Asahela, i Jachzejasz, syn Tikwy, sprzeciwili si? temu, a Meszullam i lewita Szabbetaj ich poparli. 16 Natomiast uczynili tak wygna?cy; i kap?an Ezdrasz dobra? sobie, jako odpowiednich m??ów dla poszczególnych rodów, naczelników ich - i to ka?dego imiennie. A oni zasiedli do zbadania tej sprawy pierwszego dnia miesi?ca dziesi?tego. 17 I owi m??owie do pierwszego dnia miesi?ca pierwszego dokonali wszystkiego w sprawie tych, którzy wzi?li za ?ony kobiety cudzoziemskie. 18 I ustalono, ?e tymi ze stanu kap?a?skiego, którzy po?lubili kobiety cudzoziemskie, byli: spo?ród synów Jozuego, syna Josadaka, i braci jego: Maasejasz, Eliezer, Jarib i Gedaliasz; 19 oni por?czyli, ?e odprawi? swoje ?ony, a ofiar? zado??uczynienia za ich win? b?dzie baran; 20 a z synów Immera: Chanani i Zebadiasz; 21 a z synów Charima: Maasejasz, Eliasz, Szemajasz, Jechiel i Ozjasz; 22 a z synów Paszchura: Elioenaj, Maasejasz, Izmael, Netaneel, Jozabad i Elasa. 23 A spo?ród lewitów: Jozabad, Szimi, Kelajasz, czyli Kelita, Petachiasz, Juda i Eliezer - 24 A spo?ród ?piewaków: Eliaszib. A spo?ród od?wiernych: Szallum, Telem i Uri. 25 A z Izraela, spo?ród synów Parosza: Ramiasz, Jizzijasz, Malkiasz, Mijjamin, Eleazar, Chaszabiasz i Benajasz; 26 a spo?ród synów Elama: Mattaniasz, Zachariasz, Jechiel, Abdi, Jeremot i Eliasz; 27 a spo?ród synów Zattua: Elioenaj, Eliaszib, Mattaniasz, Jeremot, Zabad i Aziza; 28 a spo?ród synów Bebaja: Jochanan, Chananiasz, Zabbaj, Atlaj; 29 a spo?ród synów Bigwaja: Meszullam, Malluk, Jedajasz, Jaszub, Jiszal, Jeremot; 30 a spo?ród synów Pachat-Moaba: Adna, Kelal, Benajasz, Maasejasz, Mattaniasz, Besalel, Binnuj i Manasses; 31 a spo?ród synów Charima: Eliezer, Jiszszijasz, Malkiasz, Szemajasz, Szymon, 32 Beniamin, Malluk, Szemariasz; 33 a spo?ród synów Chaszuma: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasses, Szimi; 34 a spo?ród synów Baniego: Maadaj, Amram i Uel, 35 Benajasz, Bediasz, Kelajasz, 36 Waniasz, Meremot, Eliaszib, 37 Mattaniasz, Mattenaj i Jaasaj; 38 a spo?ród synów Binnuja: Szimi, 39 Szelemiasz, Natan i Adajasz; 40 a spo?ród synów Zacheusza: Szaszaj, Szaraj, 41 Azarel, Szelemiasz, Szemariasz, 42 Szallum, Amariasz, Józef; 43 spo?ród synów Nebo: Jejel, Mattitiasz, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel, Benajasz. 44 Oni wszyscy wzi?li za ?ony kobiety cudzoziemskie. A byli mi?dzy nimi tacy, którzy zg?osili ?ony i zg?osili synów.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 44 goĹ›ci