1 Ksi?ga Kronik
Pismo ?wi?te - Stary Testament

1

1 Adam, Set, Enosz, 2 Kenan, Mahalaleel, Jered, 3 Henoch, Metuszelach, Lamek, 4 Noe, Sem, Cham i Jafet. 5 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. 6 Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. 7 Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. 8 Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. 9 Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan. 10 Kusz [jeszcze] by? ojcem Nimroda, który by? pierwszym mocarzem na ziemi. 11 Misraim by? ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów, 12 Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni. 13 Kanaan za? by? ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta, 14 oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty, 15 Chiwwity, Arkity, Synity, 16 Arwadyty, Semaryty i Chamatyty. 17 Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek. 18 Arpachszad by? ojcem Szelacha, a Szelach - Ebera. 19 Eberowi urodzili si? dwaj synowie: imi? jednego Peleg, gdy? za jego dni ziemia zosta?a podzielona, a imi? brata jego - Joktan. 20 Joktan by? ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, 21 Hadorama, Uzala, Dikli, 22 Ebala, Abimaela, Saby, 23 Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana. 24 Sem, Arpachszad, Szelach, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nachor, Terach, 27 Abram, to jest Abraham. 28 Synowie Abrahama: Izaak i Izmael. 29 Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31 Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela. 32 Synowie Ketury, drugorz?dnej ?ony Abrahama: porodzi?a ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan. 33 Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury. 34 Abraham by? ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael. 35 Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach. 36 Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek. 37 Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. 38 Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan. 39 Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna. 40 Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana. 41 Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran. 42 Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran. 43 Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panowa? nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba. 44 I umar? Bela, a królowa? w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry. 45 Umar? Jobab i królowa? w jego miejsce Chuszam z kraju Temanitów. 46 Umar? Chuszam i królowa? w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który porazi? Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit. 47 Umar? Hadad i królowa? w jego miejsce Samla z Masreki. 48 Umar? Samla i królowa? w jego miejsce Szaz Rechobot Nadrzecznego. 49 Umar? Szaul i królowa? w jego miejsce Baal-Chanan, syn Akbora. 50 Umar? Baal-Chanan i królowa? w jego miejsce Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imi? za? jego ?ony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba. 51 Umar? te? i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet, 52 naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar, 53 naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.

2

1 Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon, 2 Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser. 3 Synowie Judy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili si? mu z Bat-Szuy, Kananejki. Lecz Er, pierworodny Judy, okaza? si? z?ym w oczach Pana i spotka?a go ?mier?. 4 Tak?e synowa jego, Tamar, urodzi?a mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy by?o pi?ciu. 5 Synowie Peresa: Chesron i Chamul. 6 Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich pi?ciu. 7 Synowie Karmiego: Akar, który zatrwo?y? Izraela z powodu kradzie?y rzeczy ob?o?onych kl?tw?. 8 Syn Etana: Azariasz. 9 Synowie Chesrona, którzy mu si? urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj. 10 Ram by? ojcem Amminadaba. Amminadab za? - Nachszona, naczelnika potomków Judy. 11 Nachszon by? ojcem Szalmy, a Szalma - Booza. 12 Booz by? ojcem Obeda, a Obed - Jessego. 13 Jesse by? ojcem: pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Szimei, 14 czwartego Netaneela, pi?tego Raddaja, 15 szóstego Osema, siódmego Dawida. 16 A siostrami ich by?y: Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel, trzej; 17 Abigail za? urodzi?a Amas?; ojcem Amasy by? Jeter, Izmaelita. 18 Kaleb, syn Chesrona, wzi?? za ?on? Azub?, z której mia? Jeriota. Oto jeszcze jej synowie: Jeszer, Szobab i Ardon. 19 A gdy umar?a Azuba, Kaleb wzi?? sobie za ?on? Efrat?, która mu urodzi?a Chura. 20 Chur za? by? ojcem Uriego, a Uri - Besaleela. 21 Potem zbli?y? si? Chesron do córki Makira, ojca Gileada, wzi?? j? za ?on?, gdy mia? sze??dziesi?t lat, a urodzi?a mu Seguba. 22 Segub by? ojcem Jaira, który mia? dwadzie?cia trzy miasta w ziemi Gilead. 23 Zabra? te? Aramowi i krajowi Geszur Osiedla Jaira i Kenat z przynale?nymi sze??dziesi?cioma miejscowo?ciami; wszystkie one nale?a?y do synów Makira, ojca Gileada. 24 Po ?mierci Chesrona w Kaleb-Efrata, ?ona Chesrona, Abijja, urodzi?a mu Aszchura, ojca Tekoa. 25 Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: Ram - pierworodny, Buna, Oren, Osem i Achiasz. 26 Mia? te? Jerachmeel inn? ?on?, imieniem Atara; ta by?a matk? Onama. 27 Synowie Rama, pierworodnego Jerachmeela: Maas, Jamin i Eker. 28 Synami Onama byli: Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur. 29 ?onie Abiszura, która mu urodzi?a Achbana i Molida, by?o na imi? Abichajil. 30 Synami Nadaba: Seled i Appaim. Seled umar? bezdzietny. 31 Synem Appaima: Jiszi. Synem Jisziego: Szeszan. Synem Szeszana: Achlaj. 32 Synami Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. Jeter umar? bezdzietny. 33 Synami Jonatana: Pelet i Zara. Ci byli synami Jerachmeela. 34 Szeszan nie mia? synów, tylko córki, ale mia? s?ug? Egipcjanina imieniem Jarcha. 35 Da? przeto Szeszan s?udze swemu, Jarsze, córk? sw? za ?on? i urodzi?a mu Attaja. 36 Attaj za? by? ojcem Natana, a Natan - Zabada. 37 Zabad by? ojcem Eflala, a Eflal - Obeda. 38 Obed by? ojcem Jehu, a Jehu - Azariasza. 39 Azariasz by? ojcem Chelesa, a Cheles - Eleasy. 40 Eleasa by? ojcem Sismaja, a Sismaj - Szalluma. 41 Szallum by? ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz - Eliszamy. 42 Synowie Kaleba, brata Jerachmeela: Mesza, jego pierworodny, który by? ojcem Zifa i Mareszy, ojca Chebrona. 43 Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema. 44 Szema by? ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem by? ojcem Szammaja. 45 Synem Szammaja by? Maon, a Maon by? ojcem Bet-Sura. 46 Efa, drugorz?dna ?ona Kaleba, urodzi?a Charana, Mos? i Gazera. Charan by? ojcem Gazera. 47 Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf. 48 Drugorz?dna ?ona Kaleba, Maaka, urodzi?a Szebera i Tirchan?. 49 Urodzi?a ona tak?e Szaafa, ojca Madmanny, Szew?, ojca Makbeny i ojca Gibea. Córk? Kaleba by?a Aksa. 50 Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, 51 Salma, ojciec Bet-Lechem, Charef, ojciec Bet-Gader. 52 Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, mia? synów: Reajasza, Chasriego i Manachata, 53 i rody Kiriat-Jearim, Jitrytów, Putytów, Szumatytów i Miszraitów; od nich wyszli Soreatyci i Esztaulici. 54 Synowie Salmy: Bet-Lechem, Netofatyci, Atrot Bet-Joab, po?owa Manachtytów, Soreici, 55 rody pisarzy, mieszkaj?cych w Jabbes, Tireatyci, Szimeatyci, Sukatyci. Ci s? zatem Kenitami, pochodz?cymi z Chammat, od ojca domu Rekaba.

3

1 Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu si? w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodz?cej z Karmelu, 2 trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity, 3 pi?ty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego ?ony Egli. 4 Sze?ciu mu si? urodzi?o w Hebronie, gdzie królowa? siedem lat i sze?? miesi?cy. Potem królowa? on trzydzie?ci trzy lata w Jerozolimie. 5 A synowie, którzy urodzili mu si? w Jerozolimie: Szimea, Szobab, Natan, Salomon, czterej z Batszeby, córki Ammiela. 6 Potem Jibchar, Eliszua, Elifelet. 7 Nogah, Nefeg, Jafia, 8 Eliszama, Eliada, Elpalet, dziewi?ciu. 9 Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licz?c synów ?on drugorz?dnych. A siostr? ich by?a Tamar. 10 Synem Salomona by? Roboam; synem Roboama - Abiasz, synem Abiasza - Asa, synem Asy - Jozafat, 11 synem Jozafata - Joram, synem Jorama - Ochozjasz, synem Ochozjasza - Joasz, 12 synem Joasza - Amazjasz, synem Amazjasza - Azariasz, synem Azariasza - Jotam, 13 synem Jotama - Achaz, synem Achaza - Ezechiasz, synem Ezechiasza - Manasses, 14 synem Manassesa - Amon, synem Amona - Jozjasz. 15 Synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan, drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum. 16 Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz. 17 Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel, 18 Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. 19 Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit. 20 [Synowie Meszullama]: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, pi?ciu. 21 Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Izajasz; syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn jego Szekaniasz. 22 Synowie Szekaniasza: Szemajasz, Chattusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, sze?ciu. 23 Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam, trzej. 24 Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.

4

1 Synowie Judy: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal. 2 Reajasz, syn Szobala, by? ojcem Jachata, a Jachat - Achumaja i Lahada. Te s? rody Soreatytów. 3 A ci byli z ojca Etama: Jizreel, Jiszma i Jidbasz, a imi? ich siostry: Haslelponi. 4 Penuel by? ojcem Gedora, a Ezer - ojcem Chuszy. Oto synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca Betlejem. 5 Aszchur, ojciec Tekoa, mia? dwie ?ony: Chele? i Naar?. 6 Naara urodzi?a mu Achuzama, Chefera, Temniego i Achasztariego. Ci byli synami Naary. 7 Synowie Chelei: Seret, Sochar i Etnan. 8 Kos by? ojcem Anuba, Sobeby i rodów Acharchela, syna Haruma. 9 Jabes by? bardziej powa?any ni? jego bracia. Matka jego da?a mu imi? Jabes, mówi?c: Poniewa? w bólu porodzi?am. 10 A wzywa? Jabes Boga Izraelowego, mówi?c: Oby? skutecznie mi b?ogos?awi? i rozszerzy? granice moje, a r?ka Twoja by?a ze mn?, i oby? zachowa? mnie od z?ego, a utrapienie moje si? sko?czy?o! I sprawi? Bóg to, o co on prosi?. 11 Kelub, brat Szuchy, by? ojcem Mechira, który by? ojcem Esztona. 12 Eszton by? ojcem Bet-Rafa, Paseacha i Techinny, ojca Ir-Nachasz. Ci m??owie s? z Rekab. 13 Synowie Kenaza: Otniel i Serajasz. Synowie Otniela: Chatat i Meonotaj. 14 Meonotaj by? ojcem Ofry. Serajasz by? ojcem Joaba, ojca Ge-Haraszim, byli oni bowiem rzemie?lnikami. 15 Synowie Kaleba, syna Jefunnego: Ir, Ela i Naam. Syn Eli: Kenaz. 16 Synowie Jehalleleela: Zif, Zifa, Tiria i Asareel. 17 Synowie Ezry: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Potem [Bitia] pocz??a Miriam, Szammaja i Iszbacha, ojca Esztemoy. 18 A tego? ?ona, Judejka, urodzi?a Jereda, ojca Gedora, Chebera, ojca Soko, i Jekutiela, ojca Zanoacha. Ci s? synowie Bitii, córki faraona, któr? po??ubi? Mered. 19 Synowie ?ony Hodijji, siostry Nachama, ojca Keili, Garmity, i Esztemoy, Maakatyty. 20 Synowie Szymona: Amnon, Rinna, Ben-Chanan i Tilon. Synowie Jisziego: Zochet i Ben-Zochet. 21 Synowie Szeli, syna Judy: Er, ojciec Leki, Laedy, ojciec Mareszy i rodów z wytwórni bisioru w Bet-Aszbea; 22 Jokim i m??owie z Kozeby oraz Joasz i Saraf, którzy panowali w Moabie, zanim powrócili do Lechem. S? to wydarzenia bardzo dawne. 23 Byli za? oni garncarzami. Jako mieszka?cy Netaim i Gedery mieszkali tam przy królu ze wzgl?du na prace dla niego wykonywane. 24 Synowie Symeona: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach, Saul; 25 Jego synem Szallum, synem Szalluma - Mibsam, jego za? synem by? Miszma. 26 Synowie Miszmy: Chammuel, jego synem by? Zakkur, synem Zakkura za? Szimei. 27 Szimei mia? szesnastu synów i sze?? córek, lecz jego bracia nie mieli wiele dzieci i wszystkie ich rody nie rozmno?y?y si? tak, jak potomków Judy. 28 Mieszkali oni w miastach: Beer-Szeba, Molada, Chasar-Szual, 29 Bilha, Esem, Tolad, 30 Betuel, Chorma, Siklag, 31 Bet-Markabot, Chasar-Susim, Bet-Birei, Szaarim. Miasta te nale?a?y do nich a? do panowania Dawida. 32 A osiedlami ich by?y: Etam, Ain, Rimmon, Token i Aszan, pi?? miast 33 oraz wszystkie ich wioski, które by?y naoko?o tych miast a? do Baalat. Takie by?y ich siedziby wed?ug ich spisów rodowych. 34 Meszobab, Jamlek, Josza, syn Amazjasza, 35 Joel, Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela, 36 Elioenaj, Jaakoba, Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz, 37 Ziza, syn Szifiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza. 38 Ci wymienieni tu imiennie byli naczelnikami swoich rodów. Rodziny ich rozszerzy?y si? bardzo. 39 Poszli wi?c a? do w?wozu Gedor, a? do wschodniej strony doliny, szukaj?c pastwiska dla swych trzód. 40 I znale?li pastwisko obfite i dobre, okolic? obszern?, spokojn? i bezpieczn?, albowiem ju? przedtem mieszkali tam Chamici. 41 Ci zapisani tu imiennie przybyli za czasów króla judzkiego, Ezechiasza, zniszczyli ich namioty, a Meunitów, którzy si? tam znajdowali, ob?o?yli kl?tw?, a? do tego dnia, zamieszkawszy na ich miejscu, poniewa? znale?li tam pastwisko dla swych trzód. 42 Niektórzy z nich, pi?ciuset m??ów z synów Symeona, udali si? na gór? Seir, a na ich czele byli: Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzzjel, synowie Jisziego. 43 Rozbili oni ocala?? reszt? Amalekitów i zamieszkali tam a? do dnia dzisiejszego.

5

1 Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie by? on pierworodnym, lecz poniewa? skala? ?o?e swego ojca, pierworodztwo jego dane by?o synom Józefa, syna Izraela, wi?c nie podawa?o si? rodowodów wed?ug pierworodztwa. 2 Chocia? Juda by? najpot??niejszym z braci swoich i z niego mia? pochodzi? w?adca, jednak pierworodztwo nale?a?o do Józefa. 3 Synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi. 4 Synowie Joela: jego synem Szemajasz, jego synem Gog, jego synem Szimei, 5 jego synem Mika, jego synem Reajasz, jego synem Baal, 6 jego synem Beera, którego król Asyrii Tiglat-Pileser uprowadzi? do niewoli; by? on naczelnikiem Rubenitów. 7 Bra?mi ich wed?ug ich rodów, kiedy spisywano rodowody ich pokole?, byli: naczelnik Jejel, Zachariasz, 8 Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela, który zamieszkiwa? Aroer a? do Nebo i Baal-Meon. 9 Ku wschodowi za? zamieszkiwa? a? po wej?cie na pustyni? [ci?gn?c? si?] od rzeki Eufrat, gdy? pomno?y?y si? ich trzody w ziemi Gilead. 10 Za czasów Saula prowadzili wojn? z Hagrytami, którzy wpadli w ich r?ce, zamieszkali wi?c w ich namiotach w ca?ej okolicy wschodniej Gileadu. 11 Synowie Gada zamieszkiwali naprzeciwko nich w ziemi Baszan a? do Salka. 12 Joel pierwszy, drugi Szafan, potem Janaj i Szafat w Baszanie. 13 Bra?mi ich s? wed?ug ich rodów: Mikael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber - siedmiu. 14 A ci byli synami Abichaila: Ben-Churi, Ben-Jaroach, Ben-Gilead, Ben-Mikael, Ben-Jesziszaj, Ben-Jechdo, Ben-Buz. 15 Achi, syn Abdiela, syna Guniego, by? g?ow? ich rodów. 16 Zamieszkiwali oni w Gileadzie, Baszanie i przynale?nych miejscowo?ciach, na wszystkich pastwiskach Sirionu, le??cych na ich kra?cach. 17 Wszystkie ich rodowody zosta?y sporz?dzone za czasów Jotama, króla Judy, i Jeroboama, króla Izraela. 18 Synów Rubena i synów Gada oraz po?owy pokolenia Manassesa, ludzi walecznych, m??ów nosz?cych tarcz? i miecz, strzelaj?cych z ?uku i wyszkolonych w rzemio?le wojennym by?o czterdzie?ci cztery tysi?ce siedemset sze??dziesi?ciu, gdy udawali si? na wojn?. 19 A rozpocz?li wojn? z Hagrytami, Jetur za?, Nafisz i Nadab 20 przyszli im z pomoc? przeciwko nim. Dostali si? wi?c w ich r?ce Hagryci i wszyscy, którzy z nimi byli, albowiem podczas walki wzywali Boga, który ich wys?ucha?, bo pok?adali w Nim ufno??. 21 Uprowadzili za? z ich stad: pi??dziesi?t tysi?cy wielb??dów, dwie?cie pi??dziesi?t tysi?cy owiec, dwa tysi?ce os?ów i sto tysi?cy ludzi. 22 Rzeczywi?cie mnóstwo pad?o zabitych, albowiem by?a to wojna Bo?a. I zamieszkali na ich miejscu a? do niewoli. 23 Synowie po?owy pokolenia Manassesa osiedlili si? w tym kraju, od Baszanu a? do Baal-Hermonu, Seniru i góry Hermon. Byli oni liczni. 24 Oto naczelnicy ich rodów: Efer, Jiszi, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel, dzielni wojownicy, ludzie s?awni, naczelnicy swoich rodów. 25 Lecz sprzeniewierzyli si? Bogu swych ojców i dopuszczali si? nierz?du z bogami ludów tamtego kraju, które Bóg wytraci? przed nimi. 26 Bóg Izraela pobudzi? ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i uprowadzi? do niewoli Rubenitów, Gadytów oraz po?ow? pokolenia Manassesa. Przyprowadzi? on ich do Chalach, Chabor, Hara i do rzeki Gozan, gdzie przebywaj? a? do dnia dzisiejszego. 27 Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari. 28 Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel. 29 Dzieci Amrama: Aaron, Moj?esz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 30 Eleazar by? ojcem Pinchasa, a Pinchas - Abiszuy. 31 Abiszua by? ojcem Bukkiego, a Bukki - Uzziego. 32 Uzzi by? ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz - Merajota. 33 Merajot by? ojcem Amariasza, a Amariasz - Achituba. 34 Achitub by? ojcem Sadoka, a Sadok - Achimaasa. 35 Achimaas by? ojcem Azariasza, a Azariasz - Jochanana. 36 Jochanan by? ojcem Azariasza - tego, który sprawowa? urz?d kap?a?ski w ?wi?tyni, któr? zbudowa? Salomon w Jerozolimie. 37 Azariasz by? ojcem Amariasza, a Amariasz - Achituba. 38 Achitub by? ojcem Sadoka, a Sadok - Szalluma. 39 Szallum by? ojcem Chilkiasza, a Chilkiasz - Azariasza. 40 Azariasz by? ojcem Serajasza, a Serajasz - Josadaka. 41 Josadak poszed? do niewoli, do której Pan wzi?? Jud? i Jerozolim? przez Nabuchodonozora.

6

1 Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat, Merari. 2 Oto imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei. 3 Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel. 4 Synowie Merariego: Machli i Muszi. Oto s? rody Lewiego wed?ug ich ojców: 5 Gerszoma: syn jego Libni, syn jego Jachat, syn jego Zimma, 6 syn jego Joach, syn jego Iddo, syn jego Zerach, syn jego Jeatraj. 7 Synowie Kehata: syn jego Amminadab, syn jego Korach, syn jego Assir, 8 syn jego Elkana, syn jego Ebiasaf, syn jego Assir, 9 syn jego Tachat, syn jego Uriel, syn jego Ozjasz, syn jego Saul. 10 Synowie Elkany: Amasaj i Achimot. 11 Syn jego Elkana, syn jego Sofaj, syn jego Nachat, 12 syn jego Eliab, syn jego Jerocham, syn jego Elkana. 13 Synowie Samuela: pierworodny Joel i drugi Abiasz. 14 Synowie Merariego: syn jego Machli, syn jego Libni, syn jego Szimei, syn jego Uzza, 15 syn jego Szimea, syn jego Chaggiasz, syn jego Asajasz. 16 Tych ustanowi? Dawid dla prowadzenia ?piewu w domu Bo?ym, odk?d spocz??a tam arka. 17 I byli na s?u?bie ?piewaczej przed przybytkiem Namiotu Spotkania, dopóki Salomon nie zbudowa? domu Pa?skiego w Jerozolimie. Stawali za? zgodnie z ustalonym porz?dkiem ich s?u?by. 18 Ci wi?c stawali wraz z synami swoimi: spo?ród synów Kehata: Heman, ?piewak, syn Joela, syna Samuela, 19 syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha, 20 syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja, 21 syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sefaniasza, 22 syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha, 23 syna Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela. 24 Brat jego, Asaf, sta? po jego prawej stronie: Asaf, syn Berekiasza, syna Szimei, 25 syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza, 26 syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza, 27 syna Etana, syna Zimmy, syna Szimejego, 28 syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego. 29 Synowie Merariego, ich bracia, stawali po lewej stronie: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Malluka, 30 syna Chaszabiasza, syna Amazjasza, syna Chilkiasza, 31 syna Amsjego, syna Baniego, syna Szemera, 32 syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego. 33 Bracia ich, lewici, byli przeznaczeni do wszelkich us?ug w przybytku domu Bo?ego. 34 Aaron za? i jego synowie zamieniali w dym ofiary na o?tarzu ca?opalenia i na o?tarzu kadzenia, zgodnie z ca?? pos?ug? w Miejscu Naj?wi?tszym i aby dokonywa? przeb?agania za Izraela, wed?ug tego wszystkiego, co nakaza? s?uga Bo?y, Moj?esz. 35 Oto s? synowie Aarona: synem jego Eleazar, synem jego Pinchas, synem jego Abiszua, 36 synem jego Bukki, synem jego Uzzi, synem jego Zerachiasz, 37 synem jego Merajot, synem jego Amariasz, synem jego Achitub, 38 synem jego Sadok, synem jego Achimaas. 39 A oto miejsce ich zamieszkania, wed?ug ich siedzib w wyznaczonych dla nich granicach. Synom Aarona, z rodu Kehata - taki bowiem dzia? wyznaczono im przez losowanie - 40 dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z otaczaj?cymi go pastwiskami. 41 Pola za? miejskie i ich osiedla dano Kalebowi, synowi Jefunnego. 42 Synom Aarona dano tak?e miasta ucieczki: Hebron i Libn? wraz z ich pastwiskami, Jattir i Esztemoa z ich pastwiskami, 43 Chilaz z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami, 44 Aszan z jego pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami. 45 Od pokolenia Beniamina: Geba z jej pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami; wszystkich miast trzyna?cie wed?ug ich rodzin. 46 Pozosta?ym synom Kehata, spo?ród rodzin tego? pokolenia, przypad?o losem miast dziesi?? od pokolenia, to jest od po?owy Manassesa. 47 Synom Gerszoma, wed?ug ich rodzin, od pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia Neftalego i od pokolenia Manassesa w Baszanie: trzyna?cie miast. 48 Synom Merariego wed?ug ich rodzin przypad?o losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zabulona: dwana?cie miast. 49 Izraelici dali lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami. 50 Dali oni losem z ziem nale??cych do pokolenia synów Judy, do pokolenia synów Symeona i do pokolenia synów Beniamina te miasta, którym nadali ich imiona. 51 Niektóre rodziny synów Kehata mia?y miasta wylosowane od pokolenia Efraima. 52 Dano im miasta ucieczki: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraima, Gezer z jego pastwiskami, 53 Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami, 54 Ajjalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami. 55 A od po?owy pokolenia Manassesa - dla pozosta?ych rodzin Kehata: Aner z jego pastwiskami i Bileam z jego pastwiskami. 56 Synom Gerszoma dano od po?owy pokolenia Manassesa: Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami. 57 Od pokolenia Issachara: Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami, 58 Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami. 59 Od pokolenia Asera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami, 60 Chukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami. 61 Od pokolenia Neftalego: Kadesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego pastwiskami. 62 Pozosta?ym synom Merariego od pokolenia Zabulona: Rimmono z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami. 63 A za Jordanem, ko?o Jerycha, na wschód od Jordanu, od pokolenia Rubena: Beser w pustyni z jego pastwiskami, Jahs? z jej pastwiskami, 64 Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami. 65 Od pokolenia Gada: Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami, 66 Cheszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami.

7

1 Synowie Issachara: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, czterej. 2 Synowie Toli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni wojownicy - za czasów Dawida liczba ich wynosi?a wed?ug ich rodowodów dwadzie?cia dwa tysi?ce sze?ciuset. 3 Synowie Uzzjego: Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel, Jiszszijasz, pi?ciu, wszyscy naczelnicy rodów. 4 Przy nich by?y hufce zbrojne do walki, wed?ug spisów i wed?ug ich rodów licz?ce trzydzie?ci sze?? tysi?cy, mieli bowiem wiele ?on i synów. 5 A bracia ich we wszystkich rodach Issachara, dzielni wojownicy, liczyli osiemdziesi?t siedem tysi?cy; wszyscy zapisani w rodowodach. 6 [Synowie] Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej. 7 Synowie Beli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, pi?ciu, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy; wed?ug swoich wykazów rodowych liczyli dwadzie?cia dwa tysi?ce trzydziestu czterech. 8 Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet; ci wszyscy s? synami Bekera. 9 Wed?ug wykazów rodowych dla swego pokolenia, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli dwadzie?cia tysi?cy dwustu. 10 Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar. 11 Wszyscy ci byli synami Jediaela: naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli siedemna?cie tysi?cy dwustu, gdy wychodzili w szyku na wojn?. 12 Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Chuszim, syn Achera. 13 Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z Bilhy. 14 Synowie Manassesa: Asriel, którego urodzi?a drugorz?dna jego ?ona, Aramejka. Urodzi?a ona Makira, ojca Gileada. 15 Makir wzi?? ?ony dla Chuppima i Szuppima. Imi? jego siostry by?o Maaka. Imi? drugiego syna Selofchad, lecz Selofchad mia? tylko córki. 16 Maaka, ?ona Makira, urodzi?a syna i da?a mu imi? Peresz. A bratu jego by?o na imi? Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem. 17 Syn Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa. 18 Ich siostra, Hammoleket, urodzi?a Iszhoda, Abiezera i Machl?. 19 Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam. 20 Synowie Efraima: synem jego Szutelach, synem jego Bered, synem jego Tachat, synem jego Eleada, synem jego Tachat, 21 synem jego Zabad, synem jego Szutelach, a tak?e Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w tym kraju, bo tamci zst?pili, aby zabra? ich stada. 22 Efraim, ich ojciec, przez d?ugi czas obchodzi? ?a?ob? i przychodzili bracia jego, aby go pocieszy?. 23 Potem zbli?y? si? do ?ony swej, która pocz??a i urodzi?a syna, i da? mu imi? Beria, poniewa? sta?o si? nieszcz??cie w jego domu. 24 Jego córk? by?a Szeera, która zbudowa?a Bet-Choron ni?sze i wy?sze oraz Uzzen-Szeera. 25 Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach, synem jego Tachan, 26 synem jego Ladan, synem jego Ammihud, synem jego Eliszama, 27 synem jego Nun, synem jego Jozue. 28 Ich posiad?o?ci i ich siedziby by?y w Betel i miejscowo?ciach przynale?nych; w Naaran ku wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowo?ciach przynale?nych, w Sychem i miejscowo?ciach przynale?nych a? do Ajji i miast przynale?nych. 29 W r?kach synów Manassesa by?y: Bet-Szean i miejscowo?ci przynale?ne, Taanak i miejscowo?ci przynale?ne, Megiddo i miejscowo?ci przynale?ne, Dor i miejscowo?ci przynale?ne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela. 30 Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach. 31 Synowie Berii: Cheber i Malkiel; ten by? ojcem Birzaita. 32 Cheber by? ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuy. 33 Synowie Jafleta: Pasak, Bimhal i Aszwat; to s? synowie Jafleta. 34 Synowie Szemera: Achi, Rohga, Chubba i Aram. 35 Synowie brata jego, Helema: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal. 36 Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri i Jimra; 37 Beser, Hod, Szamma-Szilsza, Jitran i Beera. 38 Synowie Jetera: Jefune, Pispa i Ara. 39 Synowie Ulli: Arach, Channiel i Risja. 40 Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy rodów, znamienici m??owie, dzielni wojownicy, g?ówni w?ród ksi???t, a wed?ug spisów liczyli w swoich rodowodach dwadzie?cia sze?? tysi?cy wojska zdolnego do walki.

8

1 Beniamin by? ojcem swego pierworodnego Beli; drugiego - Aszbela, trzeciego - Achracha, 2 czwartego - Nochy, pi?tego - Rafy. 3 Synami Beli byli: Addar, Gera, ojciec Ehuda, 4 Abiszua, Naaman i Achoach, 5 Gera, Szefufan i Churam. 6 Oto synowie Ehuda; ci byli naczelnikami rodów mieszkaj?cych w Geba i przesiedlili ich do Manachat: 7 Naaman, Achiasz i Gera; on to ich przesiedli? i by? ojcem Uzzy i Achichuda, 8 a Szacharaima - w kraju Moabu. Potem gdy odprawi? swe ?ony: Chuszim i Baar?, 9 mia? ze swej nowej ?ony: Jobaba, Sibi?, Mesz?, Malkoma, 10 Jeusa, Sakiasza i Mirm?; ci byli jego synami, naczelnikami rodów. 11 Z Chuszim mia?: Abituba i Elpaala. 12 Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, on to zbudowa? Ono, Lod i miejscowo?ci przynale?ne. 13 Beria i Szema byli naczelnikami rodów mieszkaj?cych w Ajjalonie; oni to wyp?dzili mieszka?ców Gat. 14 Achio, Szaszak, Jeremot, 15 Zebadiasz, Arad, Eder, 16 Mikael, Jiszpa i Jocha, byli synami Berii, 17 Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber, 18 Jiszmeraj, Jizlia i Jobab, byli synami Elpaala. 19 Jakim, Zikri, Zabdi, 20 Elienaj, Silletaj, Eliel, 21 Adajasz, Berajasz, Szimrat byli synami Szimejego. 22 Jiszpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zikri, Chanan, 24 Chananiasz, Elam, Antotiasz, 25 Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka. 26 Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz, 27 Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama. 28 Ci byli naczelnikami rodów wed?ug ich spisów; zamieszkali oni w Jerozolimie. 29 W Gibeonie mieszka? Abi-Gibeon; imi? jego ?ony by?o Maaka. 30 Jego synem pierworodnym by? Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, 31 Gedor, Achio i Zeker. 32 Miklot by? ojcem Szimejego. Oni równie? mieszkali w pobli?u swych krewnych ze swoimi bra?mi w Jerozolimie. 33 Ner by? ojcem Kisza, Kisz - Saula. Saul by? ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala. 34 Synem Jonatana by? Meribbaal; Meribbaal by? ojcem Miki. 35 Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz. 36 Achaz by? ojcem Joaddy; Joadda - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri by? ojcem Mosy. 37 Mosa by? ojcem Binei; jego synem by? Rafa, synem jego Eleasa, synem jego Asel. 38 Asel mia? sze?ciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela. 39 Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, drugi Jeusz, trzeci Elifelet. 40 Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, strzelaj?cymi z ?uku. Mieli oni wielu synów i wnuków - stu pi??dziesi?ciu. Ci wszyscy byli potomkami Beniamina.

9

1 Wszyscy Izraelici byli umieszczeni w wykazach rodowych. Oto oni spisani zostali w ksi?dze królów izraelskich i judzkich. Byli oni uprowadzeni do niewoli babilo?skiej z powodu swych wyst?pków. 2 Pierwsi mieszka?cy, którzy weszli do swych posiad?o?ci w swoich miastach: Izraelici, kap?ani, lewici i niewolnicy ?wi?tyni. 3 W Jerozolimie zamieszkiwali potomkowie Judy, Beniamina, Efraima i Manassesa. 4 Utaj, syn Ammihuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, jednego z synów Peresa, syna Judy. 5 Z Szilonitów: pierworodny Asajasz i jego synowie. 6 Z synów Zeracha: Jeuel i sze?ciuset dziewi??dziesi?ciu ich braci. 7 Z synów Beniamina: Sallu, syn Meszullama, syna Hodawiasza, syna Hassenuy. 8 Jibnejasz, syn Jerochama, Ela, syn Uzziego, syna Mikriego, Meszullam, syn Szefatiasza, syn Reuela, syna Jibniasza. 9 Braci ich wed?ug ich rodowodów by?o dziewi??set pi??dziesi?ciu sze?ciu. Wszyscy ci m??owie byli naczelnikami swoich rodów. 10 Z kap?anów: Jedajasz, Jojarib, Jakin. 11 Azariasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syn Achituba, zwierzchnik domu Bo?ego. 12 Adajasz, syn Jerochama, syna Paszchura, syna Malkiasza; Masaj, syn Adiela, syna Jachzery, syna Meszullama, syna Meszillemita, syna Immera. 13 Braci ich, naczelników swoich rodów, by?o tysi?c siedmiuset sze??dziesi?ciu dzielnych wojowników, zatrudnionych obs?ug? domu Bo?ego. 14 Z lewitów: Szemajasz, syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza, z synów Merariego. 15 Bakbakar, Cheresz, Galal, Mattaniasz, syn Miki, syna Zikriego, syna Asafa. 16 Obadiasz, syn Szemajasza, syna Galala, syna Jedutuna, i Berekiasz, syn Asy, syna Elkany, który mieszka? w zagrodach Netofatytów. 17 Od?wierni: Szallum, Akkub, Talmon, Achiman i ich bracia. Szallum by? prze?o?onym. 18 Jest on nim jeszcze teraz w Bramie Królewskiej, od wschodu. Ci byli od?wiernymi w obozach lewitów. 19 Szallum, syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha, i bracia jego z domu jego ojca, Korachici, zatrudnieni obs?ug?, byli stró?ami progów namiotu, a ich ojcowie strzegli wej?cia do obozu Pa?skiego. 20 Pinchas, syn Eleazara, by? dawniej ich prze?o?onym - Pan niech b?dzie z nim! 21 Zachariasz, syn Meszelemiasza, by? od?wiernym przy wej?ciu do Namiotu Spotkania. 22 Wszystkich wybranych na od?wiernych przy bramach by?o dwustu dwunastu. Byli oni zapisani w wykazach rodowych w swoich osiedlach. Sta?e za? ich obowi?zki ustanowi? Dawid i Samuel "Widz?cy". 23 Zarówno oni, jak i ich synowie czuwali nad bramami ?wi?tyni Pa?skiej, domu namiotu, aby pe?ni? stra? 24 Z czterech stron znajdowali si? od?wierni: od wschodu, zachodu, pó?nocy i po?udnia. 25 Bracia ich, mieszkaj?cy w swoich zagrodach, przychodzili od czasu do czasu, by by? z nimi przez siedem dni, 26 poniewa? w sta?ej s?u?bie byli czterej prze?o?eni od?wiernych. Byli to lewici odpowiedzialni za komnaty i skarbce domu Bo?ego. 27 Nocowali w obr?bie domu Bo?ego, do nich bowiem nale?a?a piecza i obowi?zek otwierania go ka?dego rana. 28 Niektórzy z nich mieli piecz? nad sprz?tami u?ywanymi do s?u?by Bo?ej, bo wnosili je policzone i w tej?e liczbie wynosili. 29 Inni spo?ród nich czuwali nad przyborami i nad wszystkimi naczyniami ?wi?tymi, nad najczystsz? m?k?, winem, oliw?, kadzid?em i balsamami. 30 A synowie kap?anów przyprawiali pachn?ce mieszanki do balsamów. 31 Mattitiasz, spo?ród lewitów, ten, który by? pierworodnym Szalluma Korachity, mia? sobie powierzony sta?y wypiek ciasta na ofiary. 32 Spo?ród synów Kehata, spo?ród ich braci, niektórzy mieli za zadanie uk?ada? chleby pok?adne w ka?dy szabat. 33 A ci, którzy byli ?piewakami, naczelnikami rodzin lewickich, pozostawali w komnatach wolni od innych zaj??, poniewa? dniem i noc? przypada?a na nich s?u?ba. 34 Ci byli naczelnikami rodów lewickich wed?ug swego pokrewie?stwa, a mieszkali w Jerozolimie. 35 W Gibeonie mieszka? Abi-Gibeon i Jejel, a imi? ?ony jego by?o Maaka. 36 Jego synem pierworodnym by? Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Achio, Zachariasz i Miklot. 38 Miklot by? ojcem Szimmeama. Oni równie? mieszkali w pobli?u swych krewnych ze swoimi bra?mi w Jerozolimie. 39 Ner by? ojcem Kisza, Kisz - Saula, Saul by? ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala. 40 Synem Jonatana by? Meribbaal, a Meribbaal by? ojcem Miki. 41 Synowie Miki: Piton, Melek i Tachrea. 42 Achaz by? ojcem Jary; Jara - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri by? ojcem Mosy. 43 Mosa by? ojcem Binei; synem jego by? Refajasz, synem jego Eleasa, synem jego Asel. 44 Asel mia? sze?ciu synów; a ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz, i Chanan. To s? synowie Asela.

10

1 Filistyni walczyli z Izraelitami; m??owie izraelscy uciekli przed Filistynami i padli pobici na wzgórzu Gilboa. 2 Filistyni rozpocz?li natarcie na Saula i na jego synów, zabijaj?c Jonatana, Abinadaba i Malkiszu?, synów Saula. 3 W ko?cu walka sro?y?a si? wokó? Saula. Wytropili go ?ucznicy, a on zadr?a? na widok ?uczników. 4 I odezwa? si? Saul do swego giermka: Dob?d? swego miecza i przebij mnie nim, a?eby nie przyszli ci nieobrzeza?cy i nie naigrawali si? ze mnie. Lecz giermek nie chcia? tego uczyni?, gdy? bardzo si? ba?. Saul wi?c doby? miecza i sam rzuci? si? na niego. 5 Gdy giermek zobaczy?, ?e Saul umar?, sam te? rzuci? si? na miecz i razem umar?. 6 Umar? wi?c Saul i trzej jego synowie, ca?y te? dom jego zgin?? razem w tym dniu. 7 Skoro wszyscy Izraelici mieszkaj?cy w dolinie spostrzegli, ?e tamci uciekaj? i ?e poleg? Saul i jego synowie, opu?cili swoje miasta i zbiegli, a nadeszli Filistyni i zamieszkali w nich. 8 Nazajutrz przyszli Filistyni z?upi? cia?a zabitych i znale?? Saula i jego synów, le??cych na wzgórzu Gilboa. 9 A z?upiwszy go, zabrali jego g?ow? i zbroj?. Po ca?ej ziemi filisty?skiej rozes?ali polecenie, aby obwie?ci? radosn? nowin? swoim bogom i ludowi. 10 Zbroj? jego z?o?yli w ?wi?tyni swoich bogów, a czaszk? jego przytwierdzili w ?wi?tyni Dagona. 11 Gdy us?yszeli wszyscy mieszka?cy Jabesz w Gileadzie o tym wszystkim, jak Filistyni post?pili z Saulem, 12 powstali wszyscy dzielni ludzie, a zabrawszy zw?oki Saula i zw?oki jego synów, sprowadzili je do Jabesz i pochowali ko?ci ich pod terebintem w Jabesz. Po?cili potem przez siedem dni. 13 Saul umar? na skutek w?asnego przewinienia, które pope?ni? wobec Pana, przeciw s?owu Pa?skiemu, którego nie strzeg?. Zasi?ga? on nawet rady u wró?biarki, 14 a nie radzi? si? Pana; On wi?c zes?a? na niego ?mier?, a królestwo jego przeniós? na Dawida, syna Jessego.

11

1 Wtedy zgromadzili si? wszyscy Izraelici przy Dawidzie w Hebronie i rzekli: Oto my?my ko?ci twoje i cia?o. 2 Nawet ju? przedtem, gdy Saul by? królem, ty? wyprowadza? i przyprowadza? Izraela, bo Pan, Bóg twój, rzek? do ciebie: Ty b?dziesz pas? mój lud - Izraela, i ty b?dziesz wodzem mojego ludu - Izraela. 3 Wszyscy wi?c starsi Izraela przybyli do króla do Hebronu. I Dawid zawar? z nimi w Hebronie przymierze wobec Pana. Nama?cili wi?c Dawida na króla nad Izraelem, zgodnie z nakazem Pa?skim, przekazanym przez Samuela. 4 I wyruszy? Dawid z ca?ym Izraelem na Jerozolim?, zwan? Jebus; mieszka?cami tamtejszego kraju byli Jebusyci. 5 I rzekli mieszka?cy Jebus do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. Dawid jednak zdoby? twierdz? Syjon, to jest Miasto Dawidowe. 6 I powiedzia? Dawid: Ktokolwiek pierwszy pokona Jebusytów, b?dzie wodzem i ksi?ciem. Joab, syn Serui, pierwszy wszed? do góry i zosta? wodzem. 7 Dawid zamieszka? w twierdzy, dlatego nazwano j? Miastem Dawidowym. 8 Zbudowa? potem miasto doko?a, tak Millo, jak i otoczenie, Joab za? odnowi? reszt? miasta. 9 Dawid stawa? si? coraz pot??niejszym, bo Pan Zast?pów by? z nim. 10 Oto dowódcy bohaterów Dawida, którzy wraz z nim stali si? pot??ni pod jego panowaniem, a którzy wraz z ca?ym Izraelem uczynili go królem zgodnie ze s?owem Pa?skim o Izraelu. 11 Oto imiona bohaterów Dawida: Jaszobeam, syn Chakmoniego, dowódca trzydziestu. Ten w?a?nie, który wymachiwa? w?óczni? nad trzystu zabitymi w jednym spotkaniu. 12 Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden z trzech bohaterów. 13 By? on z Dawidem w Pas-Dammim i tam zebrali si? Filistyni do walki. A by?a tam dzia?ka pola pe?na j?czmienia. Kiedy za? wojsko uciek?o przed Filistynami, 14 on pozosta? na ?rodku dzia?ki, oswobodzi? j? i pobi? Filistynów. Pan sprawi? wtedy wielkie zwyci?stwo. 15 Trzej spo?ród trzydziestu zeszli po skale do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy obóz Filistynów by? roz?o?ony w dolinie Refaim. 16 Dawid by? wtedy w twierdzy, a za?oga filisty?ska by?a wówczas w Betlejem. 17 Dawid poczu? pragnienie i rzek?: Kto mi da napi? si? wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem? 18 Przedarli si? wi?c ci trzej przez obóz filisty?ski i zaczerpn?li wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem. Zabrali j? z sob? i przynie?li Dawidowi. Dawid jednak nie chcia? jej pi?, lecz wyla? j? w ofierze dla Pana. 19 I rzek?: Niechaj mnie Bóg strze?e od uczynienia tej rzeczy! Czy? mam pi? krew tych ludzi wraz z ich ?yciem? Wszak przynie?li j? z nara?eniem swego ?ycia. I nie chcia? jej pi?. To uczynili ci trzej bohaterowie. 20 Abiszaj, brat Joaba, by? dowódc? trzydziestu. Wymachiwa? on w?óczni? nad trzystu zabitymi i za?ywa? s?awy u trzydziestu. 21 Spo?ród trzydziestu by? on podwójnie powa?any i by? ich dowódc?, lecz nie dorówna? owym trzem. 22 Benajasz, syn Jojady, by? m??em walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabseel. Pobi? on dwóch synów Ariela z Moabu. On te? zszed? do cysterny i zabi? w niej lwa w dzie?, gdy by?a ?nie?yca. 23 Zabi? on tak?e Egipcjanina, o wzro?cie pi?ciu ?okci. Egipcjanin trzyma? w r?ku dzid? grub? jak wa? tkacki, podczas gdy on poszed? na niego z kijem. Wyrwawszy dzid? z r?ki Egipcjanina, zabi? go w?asn? jego dzid?. 24 Tego dokona? Benajasz, syn Jojady. Mia? s?aw? w?ród trzydziestu bohaterów. 25 By? on bardziej powa?any ni? trzydziestu, lecz nie dorówna? owym trzem. Dawid postawi? go na czele swojej stra?y przybocznej. 26 Bohaterowie waleczni: Asahel, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem, 27 Szammot z Haroru, Cheles z Pelonu, 28 Ira, syn Ikesza z Tekoa, Abiezer z Anatot, 29 Sibbekaj Chuszyta, Ilaj Achochita, 30 Maheraj z Netofy, Cheled, syn Baany z Netofy, 31 Itaj, syn Ribaja z Gibea synów Beniamina, Benajasz z Pireatonu, 32 Churaj z Potoków Gaasz, Abiel z Araby, 33 Azmawet z Bachurim, Eliachba z Szaalbonu, 34 Bene-Chaszem z Gizonu, Jonatan, syn Szagiego z Hararu, 35 Achiam, syn Sakara z Hararu, Elifelet, syn Ura, 36 Chefer z Mekery, Achiasz z Pelonu, 37 Chesro z Karmelu, Naaraj, syn Ezbaja, 38 Joel, brat Natana, Mibchar, syn Hagriego, 39 Selek z Ammonu, Nachraj z Beerot, giermek Joaba, syna Serui, 40 Ira z Jattiru, Gareb z Jattiru, 41 Uriasz Chetyta, Zabad, syn Achlaja, 42 Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik Rubenitów, odpowiedzialny za trzydziestu; 43 Chanan, syn Maaki, Jozafat Mitnita, 44 Ozjasz z Asztarot, Szama i Jeuel, synowie Chotama z Aroeru, 45 Jediael, syn Szimriego, i jego brat Jocha z Tis, 46 Eliel z Machawitów, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma z Moabu, 47 Eliel, Obed i Jaasjel z Soby.

12

1 Ci przybyli do Dawida do Siklag, gdy jeszcze musia? si? trzyma? z dala od Saula, syna Kisza: oni nale?eli do bohaterów, pomocników w walce. 2 Uzbrojeni w ?uki, umieli strzela? tak z prawej jak i z lewej r?ki, i rzuca? kamieniami i wypuszcza? strza?y z ?uku. Spo?ród braci Saula z pokolenia Beniamina: 3 na czele stali Achiezer i Joasz, synowie Szemajasza z Gibea, Jezjel i Pelet, synowie Azmaweta, Berekiasz i Jehu z Anatot; 4 Jiszmajasz z Gibeonu, najdzielniejszy mi?dzy trzydziestoma i dowodzi? trzydziestoma; 5 Jeremiasz, Jachazjel, Jochanan, Jozabad z Gederot; 6 Eleuzaj, Jerimot, Bealiasz, Szemariasz, Szefatiasz z Charif; 7 Elkana, Jiszszijasz, Azareel, Joezer, Jaszobeam, Korachici; 8 Joela, Zebadiasz, synowie Jerochama z Gedoru. 9 Z Gadytów przy??czyli si? do Dawida w warowni pustynnej dzielni wojownicy, ?o?nierze gotowi do walki, którzy celowali w pos?ugiwaniu si? tarcz? i w?óczni?. Z wygl?du podobni do lwów, byli szybkonodzy jak gazele na górach. 10 Dowódc? by? Ezer, drugim - Obadiasz, trzecim - Eliab, 11 czwartym - Maszmanna, pi?tym - Jeremiasz, 12 szóstym - Attaj, siódmym - Eliel, 13 ósmym - Jochanan, dziewi?tym - Elzabad, 14 dziesi?tym - Jeremiasz, jedenastym - Makbannaj. 15 Ci z potomków Gada byli jako dowódcy wojska: ka?dy ni?szy stopniem - nad stu, a wy?szy - nad tysi?cem. 16 S? to ci, którzy przeszli Jordan w miesi?cu pierwszym, gdy wylewa on wsz?dzie z brzegów, i którzy zmusili do ucieczki wszystkich mieszka?ców dolin, na wschód i na zachód. 17 Przyszli te? do warowni Dawida niektórzy z potomków Beniamina i Judy. 18 Dawid wyszed? naprzeciwko nich, a odpowiadaj?c rzek? do nich: Je?li przychodzicie do mnie usposobieni pokojowo, aby mi pomóc, b?dzie moje serce w jedno?ci z wami, lecz je?li po to, by mnie zdradzi? moim wrogom, mimo ?e r?ce moje wolne s? od gwa?tu, niechaj wejrzy w to Bóg naszy 19 Wtedy duch ow?adn?? Amasajem, dowódc? trzydziestu: Pokój tobie, Dawidzie, i z tob?, synu Jessego, pokój tobie i pokój Temu, co ci? wspiera, bo twój Bóg twoim wsparciem! Dawid wi?c ich przyj?? i uczyni? z nich dowódców oddzia?ów. 20 Z pokolenia Manassesa przy??czyli si? do Dawida, gdy przyszed? z Filistynami, by walczy? przeciwko Saulowi. Nie pomóg? on im wówczas, bo wodzowie filisty?scy po naradzie odes?ali go mówi?c: Za cen? naszych g?ów przy??czy si? on do pana swego, Saula. 21 Gdy szed? do Siklag, przy??czyli si? do niego z pokolenia Manassesa: Adnach, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu i Silletaj, dowódcy nad tysi?cami, którzy byli z pokolenia Manassesa. 22 Oni to wsparli Dawida na czele oddzia?ów, bo wszyscy byli dzielnymi wojownikami i stali si? dowódcami w wojsku. 23 Istotnie, z dnia na dzie? przybywali do Dawida, aby mu pomaga?, a? sta? si? obóz wielki jak obóz Bo?y. 24 Oto liczba dowódców uzbrojonych na wojn?, którzy przybyli do Dawida do Hebronu, by zgodnie z nakazem Pa?skim przenie?? na niego w?adz? królewsk? Saula: 25 Z synów Judy, nosz?cych tarcz? i w?óczni?, sze?? tysi?cy o?miuset uzbrojonych na wojn?. 26 Z synów Symeona, dzielnych wojowników uzbrojonych na wojn?, siedem tysi?cy stu. 27 Z synów Lewiego cztery tysi?ce sze?ciuset. 28 Tak?e Jojada, przywódca potomków Aarona, a z nim trzy tysi?ce siedmiuset. 29 I Sadok, m?ody, dzielny wojownik, wraz ze swym rodem - dwudziestu dwóch dowódców. 30 Z synów Beniamina, braci Saula, trzy tysi?ce; wi?kszo?? z nich pozostawa?a a? do tego czasu w s?u?bie domu Saula. 31 Z synów Efraima dwadzie?cia tysi?cy o?miuset dzielnych wojowników, m??ów s?awnych w swych rodach. 32 Z po?owy pokolenia Manassesa osiemna?cie tysi?cy, którzy imiennie zostali wyznaczeni, aby pój?? i ustanowi? Dawida królem. 33 Z synów Issachara, odznaczaj?cych si? g??bokim zrozumieniem czasów i znajomo?ci? tego, co ma czyni? Izrael, dwustu dowódców, oprócz wszystkich ich braci pod ich dowództwem. 34 Z pokolenia Zabulona, zdolnych do wojska, wy?wiczonych do walki wszelk? broni? wojenn?, pi??dziesi?t tysi?cy gotowych pomaga? sercem niepodzielnym. 35 Z pokolenia Neftalego tysi?c dowódców, a z nimi trzydzie?ci siedem tysi?cy uzbrojonych w tarcz? i w?óczni?. 36 Z Danitów, wy?wiczonych do walki, dwadzie?cia osiem tysi?cy sze?ciuset. 37 Z pokolenia Asera zdolnych do wojska, wy?wiczonych do walki, czterdzie?ci tysi?cy. 38 Z drugiej strony Jordanu: z Rubenitów, Gadytów i z po?owy pokolenia Manassesa, w pe?nym uzbrojeniu wojennym, sto dwadzie?cia tysi?cy. 39 Wszyscy ci wojownicy, staj?cy do szeregu w doskona?ym duchu, przybyli do Hebronu, aby Dawida ustanowi? królem nad ca?ym Izraelem. Lecz równie? i wszyscy pozostali Izraelici byli jednomy?lni w tym, ?e Dawida nale?y ustanowi? królem. 40 I pozostali tam z Dawidem przez trzy dni, jedz?c i pij?c, poniewa? bracia ich przygotowali im ?ywno??. 41 A tak?e ich s?siedzi, a? spod posiad?o?ci Issachara, Zabulona i Neftalego, przywozili im ?ywno?? na os?ach, wielb??dach, mu?ach i wo?ach: wielk? ilo?? m?ki, fig, rodzynek, wina, oliwy, byd?a i owiec, poniewa? zapanowa?a rado?? w Izraelu.

13

1 Dawid naradza? si? z tysi?cznikami i setnikami i ze wszystkimi zwierzchnikami, 2 potem rzek? do ca?ego zgromadzenia Izraela: Je?li si? to wam podoba i je?li b?dzie to po my?li Pana, Boga naszego, roze?lijmy szybko wie?? do pozosta?ych braci naszych we wszystkich ziemiach Izraela, do kap?anów i lewitów, którzy s? z nimi w ich posiad?o?ciach miejskich. Niecha 3 aby?my sprowadzili do nas Ark? Boga naszego, bo?my si? o ni? nie troszczyli w czasach Saula. 4 I odpowiedzia?o ca?e zgromadzenie, ?e tak nale?y uczyni?, albowiem ta rzecz wyda?a si? s?uszn? w oczach ca?ego ludu. 5 Zebra? wi?c Dawid ca?y lud Izraela od Szichoru egipskiego a? do Wej?cia do Chamat, aby sprowadzi? Ark? Bo?? z Kiriat-Jearim. 6 Potem Dawid i ca?y Izrael udali si? do Baali, ku Kiriat-Jearim, które jest w Judzie, aby sprowadzi? stamt?d Ark? Boga, który nosi imi?: Pan spoczywaj?cy na cherubach. 7 Umieszczono Ark? Bo?? na nowym wozie i wywieziono z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz. 8 Dawid za? i ca?y Izrael ta?czyli z ca?ej si?y przed Bogiem, przy d?wi?kach pie?ni, cytr, harf, lutni, b?bnów, cymba?ów i tr?b. 9 Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyci?gn?? r?k?, aby podtrzyma? Ark?, poniewa? wo?y szarpn??y. 10 Gniew Bo?y zap?on?? przeciwko Uzzie i porazi? go za to, ?e dotkn?? r?k? Arki, i umar? tam przed Bogiem. 11 A Dawid strapi? si?, dlatego ?e Pan dotkn?? takim ciosem Uzz? i nazwa? to miejsce Peres-Uzza, tak jest po dzie? dzisiejszy. 12 I ul?k? si? Dawid Boga w owym dniu, mówi?c: Jak wprowadz? do siebie Ark? Bo??? 13 I nie skierowa? Dawid Arki do siebie, do Miasta Dawidowego, lecz sprowadzi? j? do domu Obed-Edoma z Gat. 14 I Arka Bo?a pozostawa?a w domu Obed-Edoma przez trzy miesi?ce. A Pan b?ogos?awi? domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co mia?.

14

1 Hiram, król Tyru, wys?a? pos?ów do Dawida, z drzewem cedrowym, murarzami i cie?lami, aby mu zbudowali pa?ac. 2 Wtedy Dawid pozna?, ?e Pan potwierdzi? go jako króla nad Izraelem i wysoko podniós? jego w?adz? ze wzgl?du na swój lud - Izraela. 3 W Jerozolimie Dawid wzi?? sobie jeszcze ?ony i mia? jeszcze synów i córki. 4 Oto imiona dzieci, które mia? w Jerozolimie: Szammua, Szobab, Natan, Salomon, 5 Jibchar, Eliszua, Elpalet, 6 Nogah, Nefeg, Jafia, 7 Eliszama, Beeliada, Elifelet. 8 Filistyni us?yszawszy, ?e Dawid zosta? namaszczony na króla nad ca?ym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby go pochwyci?. Dawid dowiedzia? si? o tym i wyszed? naprzeciw nich. 9 Filistyni przybyli, rozci?gn?li si? w dolinie Refaim. 10 Wtedy Dawid radzi? si? Boga, mówi?c: Czy mam pój?? na Filistynów i czy dasz ich w moje r?ce? A Pan odrzek? mu: Id?, i dam ich w twoje r?ce. 11 Udali si? oni do Baal-Perasim i tam ich Dawid pokona?. Wtedy rzek? Dawid: Tak rozbi? Bóg moj? r?k? wrogów moich, jak rozbija woda rw?ca. Dlatego nazwano to miejsce Baal-Perasim. 12 Filistyni pozostawili tam swoje bo?ki, a Dawid rozkaza?: Niech b?d? spalone w ogniu! 13 Lecz Filistyni jeszcze raz rozci?gn?li si? w dolinie. 14 I znowu radzi? si? Dawid Boga, a Bóg mu powiedzia?: Nie dokonuj natarcia id?c za nimi, lecz obejd? ich od ty?u, a dokonasz na nich natarcia od strony drzew balsamowych. 15 Kiedy za? us?yszysz odg?os kroków w?ród wierzcho?ków drzew balsamowych, wtedy ruszysz do walki, bo wtedy wyjdzie przed tob? Bóg, by rozbi? wojsko Filistynów. 16 Dawid post?pi? tak, jak mu Bóg poleci?, i pokona? wojsko Filistynów, od Gibeonu a? do Gezer. 17 Tak s?awa Dawida rozesz?a si? po wszystkich krainach, a Bóg rzuci? postrach przed nim na wszystkie narody.

15

1 Pobudowa? on sobie domy w Mie?cie Dawidowym, przygotowa? miejsce dla Arki Bo?ej i rozbi? dla niej namiot. 2 Wtedy rzek? Dawid: Nikt nie powinien nosi? Arki Bo?ej, oprócz lewitów, albowiem to ich wybra? Pan do noszenia Arki Bo?ej i do obs?ugiwania jej na wieki. 3 I zgromadzi? Dawid wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pa?skiej na jej miejsce, które dla niej przygotowa?. 4 Zebra? Dawid synów Aarona i lewitów; 5 z synów Kehata: naczelnika Uriela i jego braci - - stu dwudziestu; 6 z synów Merariego: naczelnika Asajasza i jego braci - dwustu dwudziestu; 7 z synów Gerszoma: naczelnika Joela i jego braci - stu trzydziestu; 8 z synów Elisafana: naczelnika Szemajasza i jego braci - dwustu; 9 z synów Chebrona: naczelnika Eliela i jego braci - osiemdziesi?ciu; 10 z synów Uzzjela: naczelnika Amminadaba i jego braci - stu dwunastu. 11 I wezwa? Dawid kap?anów: Sadoka i Abiatara oraz lewitów: Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, Eliela i Amminadaba, 12 i rzek? do nich: Wy jeste?cie naczelnikami rodów lewickich, oczy??cie si? wy i bracia wasi i przenie?cie Ark? Pana, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowa?em. 13 Poniewa? za pierwszym razem nie by?o was, dotkn?? nas ciosem Pan, Bóg nasz, bo?my si? Go nie zapytali, jak nale?a?o. 14 Kap?ani wi?c i lewici oczy?cili si?, aby przenie?? Ark? Pana, Boga Izraela. 15 Lewici nie?li Ark? Bo?? na dr??kach na swoich ramionach, jak przykaza? Moj?esz zgodnie ze s?owem Pana. 16 I rzek? Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci ?piewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach, harfach, cymba?ach, aby rozbrzmiewa? g?os dono?ny i radosny. 17 I ustanowili lewici Hemana, syna Joela, a z braci jego Asafa, syna Berekiasza; z synów za? Merariego, ich braci, Etana, syna Kuszajasza, 18 a z nimi braci ich drugiego stopnia: Zachariasza, Uzzjela, Szemiramota, Jechiela, Unniego, Eliaba, Benajasza, Maasejasza, Mattitiasza, Elifela, Miknejasza, Obed-Edoma, Jejela - od?wiernych. 19 ?piewacy: Heman, Asaf i Etan grali dono?nie na cymba?ach z br?zu; 20 Zachariasz, Uzzjel, Szemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejasz i Benajasz na cytrach w wysokim tonie; 21 Mattitiasz, Elifel, Miknejasz, Obed-Edom, Jejel i Azazjasz na harfach, by dominowali w oktawie; 22 Kenaniasz, prze?o?ony lewitów przeznaczonych do przenoszenia, kierowa? przenoszeniem, poniewa? by? do tego uzdolniony. 23 Berekiasz i Elkana byli od?wiernymi przy arce. 24 Kap?ani: Szebaniasz, Jozafat, Netaneel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer grali na tr?bach przed Ark? Bo??, a Obed-Edom i Jechiasz byli od?wiernymi przy Arce. 25 Wówczas to Dawid i starsi Izraela oraz wodzowie z wielk? rado?ci? poszli, aby przenie?? Ark? Przymierza Pa?skiego z domu Obed-Edoma. 26 Kiedy Bóg wspomaga? lewitów nios?cych Ark? Przymierza Pa?skiego, ofiarowano siedem cielców i siedem baranów. 27 A Dawid by? okryty p?aszczem z bisioru i podobnie wszyscy lewici nios?cy Ark? i ?piewaj?cy, oraz Kenaniasz, kieruj?cy przenoszeniem. Dawid mia? na sobie tak?e efod lniany. 28 Tak ca?y Izrael prowadzi? Ark? Przymierza Pa?skiego w?ród radosnych okrzyków, grania na tr?bach, cymba?ach, harfach i cytrach. 29 Gdy Arka Przymierza Pa?skiego przyby?a do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wygl?da?a przez okno i ujrza?a króla Dawida ta?cz?cego i graj?cego, Wtedy wzgardzi?a nim w swym sercu.

16

1 Przyniesiono wi?c Ark? Bo?? i ustawiono j? w ?rodku namiotu, jaki rozpi?? dla niej Dawid, po czym z?o?ono ca?opalenia i ofiary pojednania. 2 Gdy za? Dawid sko?czy? sk?adanie ca?opale? i ofiar pojednania, pob?ogos?awi? lud w imieniu Pana. 3 I potem rozda? wszystkim Izraelitom, tak m??czyznom jak i kobietom, ka?demu po bochenku chleba, po kawa?ku mi?sa i po kubku wina. 4 Ustanowi? przed Ark? Pa?sk? niektórych lewitów z obs?ugi, aby s?awili, dzi?ki czynili i wychwalali Pana, Boga Izraelowego: 5 Asafa - prze?o?onym, Zachariasza - jego zast?pc?, potem Uzzjela, Szemiramota, Jechiela, Mattitiasza, Eliaba, Benajasza, Obed-Edoma i Jejela, na instrumentach: harfach i cytrach, Asafa za?, by gra? na cymba?ach; 6 Benajasza i Jachazjela, by stale tr?bili przed Ark? Przymierza Bo?ego. 7 Owego dnia postanowi? Dawid po raz pierwszy, aby tak wielbiono Pana za po?rednictwem Asafa i jego braci: 8 Dzi?ki czy?cie Panu, wzywajcie Jego imienia, g?o?cie dzie?a Jego w?ród narodów! 9 ?piewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. 10 Szczy?cie si? ?wi?tym Jego imieniem, niech si? weseli serce szukaj?cych Pana! 11 Rozwa?ajcie o Panu i Jego pot?dze, szukajcie zawsze Jego oblicza: 12 Pami?tajcie o cudach, które On zdzia?a?, o Jego znakach i s?dach ust Jego. 13 Potomstwo Izraela, Jego s?ugi, synowie Izraela, Jego wybra?cy! 14 On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmuj? ?wi?t ca?y. 15 Na wieki pami?ta o swoim przymierzu - obietnic? da? dla tysi?ca pokole?. 16 Zawar? je z Abrahamem i przysi?g? da? Izaakowi. 17 Ustanowi? dla Jakuba jako prawo wieczne przymierze dla Izraela, 18 mówi?c: Dam tobie ziemi? Kanaanu na wasz? w?asno?? dziedziczn?, 19 gdy was by?o niewielu - nieliczni i obcy w niej. 20 W?drowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu, 21 a nie pozwoli? nikomu ich uciska? z ich powodu kara? królów: 22 Nie dotykajcie moich pomaza?ców i prorokom moim nie czy?cie krzywdy! 23 ?piewajcie Panu, wszystkie krainy, z dnia na dzie? g?o?cie Jego zbawienie! 24 Rozg?aszajcie Jego chwa?? w?ród pogan, Jego cuda - w?ród wszystkich narodów, 25 bo wielki jest Pan, godzien wielkiej chwa?y: wzbudza On wi?kszy l?k ni? wszyscy bogowie. 26 Bo wszyscy bogowie pogan to u?uda, a Pan uczyni? niebiosa. 27 Przed Nim krocz? majestat i pi?kno, pot?ga i jasno?? w Jego przybytku. 28 Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwa?? i pot?g?, 29 oddajcie Panu chwa?? Jego imienia. Nie?cie ofiary i wchod?cie przed Jego oblicze, oddajcie pok?on Panu, w ?wi?te szaty odziani. 30 W obliczu Jego zadr?yj, ziemio ca?a! Umocni? On ?wiat, by si? nie poruszy?. 31 Niech cieszy si? niebo i ziemia raduje. Mówcie w?ród pogan: Pan jest królem. 32 Niech szumi morze i co je nape?nia, niech si? wesel? pola i wszystko, co na nich. 33 Niech tak si? uraduj? drzewa le?ne w obliczu Pana, bo nadchodzi, aby rz?dzi? ziemi?. 34 Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego ?askawo??. 35 Mówcie: Ratuj nas, Bo?e zbawienia naszego, zgromad? nas i wybaw spo?ród narodów, aby?my wielbili ?wi?te imi? Twoje i dumni byli z Twej chwa?y. 36 B?ogos?awiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. A ca?y naród odpowiedzia?: Amen i chwali? Pana. 37 Dawid pozostawi? tam przed Ark? Przymierza Pa?skiego Asafa i jego braci, aby pe?nili s?u?b? ustawicznie przed Ark?, wed?ug porz?dku ka?dego dnia; 38 i Obed-Edoma z jego sze??dziesi?ciu o?miu bra?mi, Obed-Edoma, syna Jedutuna, i Chos? jako od?wiernych; 39 kap?ana Sadoka i braci jego, kap?anów pozostawi? przed przybytkiem Pa?skim na wy?ynie, która jest w Gibeonie, 40 aby stale ofiarowali Panu ofiary ca?opalne na o?tarzu ca?opalenia, rano i wieczorem - wed?ug wszystkiego, co napisane jest w Prawie Pana, które On zleci? Izraelowi. 41 Z nimi byli Heman i Jedutun i reszta wybranych, imiennie wyznaczonych, aby dzi?ki czyni? Panu, bo na wieki Jego ?askawo??. 42 U Hemana i Jedutuna by?y przechowywane tr?by i cymba?y dla graj?cych i instrumenty towarzysz?ce pie?ni Bo?ej. A synowie Jedutuna byli przy bramie. 43 I wróci? si? ca?y lud - ka?dy do swego domu. Powróci? te? Dawid, aby wnie?? b?ogos?awie?stwo do swego domu.

17

1 Gdy Dawid zamieszka? w swoim domu, rzek? do proroka Natana: Oto ja mieszkam w pa?acu cedrowym, Arka za? Przymierza Pa?skiego pod zas?onami namiotu! 2 Natan powiedzia? do Dawida: Uczy? wszystko, co zamierzasz w sercu, gdy? Bóg jest z tob?. 3 Lecz tej?e samej nocy Bóg skierowa? do Natana nast?puj?ce s?owa: 4 Id? i powiedz mojemu s?udze Dawidowi: To mówi Pan: Nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. 5 Nie mieszka?em bowiem w domu od dnia, w którym wywiod?em Izraela, a? do tego dnia, ale przechodzi?em z namiotu do namiotu lub przybytku. 6 Gdziekolwiek w?drowa?em z ca?ym Izraelem, czy cho?by do jednego z s?dziów, którym nakaza?em pa?? mój lud, czy powiedzia?em kiedykolwiek: Dlaczego nie zbudowali?cie mi domu cedrowego? 7 A teraz przemówisz do mojego s?ugi Dawida: To mówi Pan Zast?pów: Zabra?em ci? z pastwiska, spo?ród owiec, aby? by? w?adc? nad ludem moim izraelskim. 8 I by?em z tob? wsz?dzie, dok?dkolwiek si? uda?e?, i wytraci?em przed tob? wszystkich twoich nieprzyjació?. Dam ci s?aw? najwi?kszych ludzi na ziemi. 9 Wyznacz? miejsce mojemu ludowi izraelskiemu i osadz? go, i b?dzie mieszka? na swoim miejscu. Nie poruszy si? on ju? i ludzie nikczemni nie b?d? go ju? niszczy? jak dawniej, 10 od czasów, kiedy ustanowi?em s?dziów nad moim ludem izraelskim. Poni?? wszystkich wrogów twoich, a ciebie wywy?sz?, bo zbuduj? ci dom. 11 Kiedy wype?ni? si? twoje dni i b?dziesz musia? odej?? do twoich przodków, wzbudz? twojego potomka po tobie, którym b?dzie jeden z twoich synów, i utwierdz? jego królowanie. 12 On zbuduje Mi dom, a Ja utwierdz? tron jego na wieki. 13 Ja b?d? mu ojcem, a on b?dzie Mi synem; ?askawo?ci mojej nie cofn? od niego, jak cofn??em od tego, który by? przed tob?. 14 Osadz? go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego b?dzie utwierdzony na wieki. 15 Zgodnie z tymi wszystkimi s?owami i zgodnie z tym ca?ym widzeniem przemówi? Natan do Dawida. 16 Poszed? wi?c król Dawid i usiad?szy przed Panem, mówi?: Kim?e ja jestem, o Panie, Bo?e, i czym mój ród, ?e doprowadzi?e? mnie a? dot?d? 17 Ale i to jeszcze wyda?o si? tobie za ma?o, o Bo?e, lecz da?e? o domu swego s?ugi zapowied? na dalek? przysz?o??. Wejrza?e? na mnie jak na cz?owieka znamienitego stanu, a Panie Bo?e. 18 Có? wi?cej mo?e powiedzie? Dawid do ciebie o chwale twego s?ugi? Ty sam znasz swego s?ug?. 19 O Panie, przez wzgl?d na swego s?ug? i wed?ug ?yczenia twego serca uczyni?e? ca?e to wielkie dzie?o, aby objawi? wszystkie wspania?o?ci. 20 O Panie, nie ma podobnego Tobie i nie ma Boga oprócz Ciebie, wed?ug tego wszystkiego, co s?yszeli?my na w?asne uszy. 21 I kto jest jak lud Twój izraelski? Czy? jest jaki inny naród na ziemi, do którego poszed?by Bóg wybawi? go jako lud swój, aby zapewni? mu s?aw? wielkich i straszliwych dzie?, wyp?dzaj?c narody przed ludem swoim, który wykupi?e? z Egiptu? 22 Uczyni?e? lud izraelski ludem swoim na zawsze, a Ty, Panie, sta?e? si? jego Bogiem. 23 Teraz wi?c, o Panie, niech trwa na wieki s?owo, które? wyrzek? o s?udze swoim i o domu jego, i uczy?, jak powiedzia?e?, 24 a?eby trwa?o i wielbione by?o imi? Twe na wieki w s?owach: Pan Zast?pów jest Bogiem dla Izraela! A dom Twojego s?ugi, Dawida, niech b?dzie trwa?y przed tob?! 25 Ty? bowiem, Bo?e mój, objawi? swemu s?udze, ?e zbudujesz mu dom, st?d to s?uga twój tak o?miela si? modli? przed Twoim obliczem. 26 A teraz, Panie, Ty sam jeste? Bogiem. Skoro obieca?e? swojemu s?udze to szcz??cie, 27 racz teraz pob?ogos?awi? dom swego s?ugi, aby trwa? przed Tob? na wieki, bo co Ty, Panie pob?ogos?awisz, b?dzie b?ogos?awione na wieki.

18

1 Po tych wydarzeniach Dawid pobi? Filistynów i zmusi? ich do uleg?o?ci; odebra? te? z r?k Filistynów Gat i miejscowo?ci przynale?ne. 2 Potem pobi? Moabitów i stali si? Moabici niewolnikami Dawida, p?ac?cymi danin?. 3 Dawid pobi? te? Hadadezera, króla Soby i Chamat, kiedy wyprawi? si?, aby utrwali? sw? w?adz? nad rzek? Eufratem. 4 Wzi?? mu te? Dawid tysi?c rydwanów, siedem tysi?cy je?d?ców i dwadzie?cia tysi?cy pieszych. Poprzecina? te? Dawid ?ci?gna skokowe wszystkim koniom zaprz?gowym, zostawiaj?c z nich tylko do stu rydwanów. 5 Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli na odsiecz królowi Soby, Hadadezerowi, Dawid pobi? dwadzie?cia dwa tysi?ce ludzi spo?ród Aramejczyków. 6 Potem umie?ci? Dawid za?ogi w Aramie damasce?skim, i Aramejczycy stali si? poddanymi Dawida p?ac?cymi danin?. Tak Pan udziela? Dawidowi zwyci?stwa we wszystkim, co zamierzy?. 7 Dawid zabra? z?ote uzbrojenie, jakie mieli s?udzy Hadadezera, i przeniós? je do Jerozolimy. 8 Z miast Hadadezera, Tibchat i Kun, zabra? te? Dawid bardzo wiele br?zu, z którego Salomon uczyni? "morze" br?zowe, kolumny i naczynia br?zowe. 9 Gdy us?ysza? Tou, król Chamat, ?e Dawid rozbi? ca?e wojsko Hadadezera, króla Soby, 10 pos?a? swego syna Hadorama do króla Dawida, aby go pozdrowi? i powinszowa? mu, ?e walcz?c z Hadadezerem pokona? go, bo Hadadezer prowadzi? wojn? z Tou. Pos?a? tak?e wszelkiego rodzaju naczynia z?ote, srebrne i br?zowe. 11 Król Dawid po?wi?ci? je równie? Panu wraz ze srebrem i z?otem, które pobra? ze wszystkich narodów: z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów i Amalekitów. 12 Abiszaj, syn Serui, pobi? osiemna?cie tysi?cy Edomitów w Dolinie Soli. 13 Umie?ci? on za?ogi w Edomie, a wszyscy Edomici stali si? niewolnikami Dawida. Tak Pan udziela? Dawidowi zwyci?stwa we wszystkim, co zamierzy?. 14 Dawid panowa? nad ca?ym Izraelem, wykonuj?c s?d i sprawiedliwo?? nad ca?ym swoim ludem. 15 Joab, syn Serui, by? nad wojskiem; Joszafat, syn Achiluda, by? pe?nomocnikiem; 16 Sadok, syn Achituba, i Abimelek, syn Abiatara, byli kap?anami; Szawsza by? pisarzem; 17 Benajasz, syn Jojady, by? nad Keretytami i Peletytami; synowie za? Dawida byli pierwszymi przybocznymi króla.

19

1 Potem umar? Nachasz, król Ammonitów, a syn jego zosta? w jego miejsce królem. 2 Wtedy Dawid pomy?la? sobie: Oka?? ?yczliwo?? dla Chanuna, syna Nachasza, tak jak jego ojciec okaza? ?yczliwo?? dla mnie. Wyprawi? wi?c Dawid pos?ów, aby go pocieszy? po stracie ojca. Gdy s?udzy Dawida przybyli do Chanuna w kraju Ammonitów, aby go pocieszy?, 3 ksi???ta ammoniccy odezwali si? do Chanuna: Mo?e s?dzisz, ?e Dawid przez cze?? dla twego ojca przys?a? do ciebie pocieszycieli? Czy? raczej nie dla rozpoznania, wyszpiegowania, a potem zabrania kraju przybyli s?udzy jego do ciebie? 4 Chanun wi?c pochwyciwszy s?ugi Dawida ogoli? ich, obci?? im szaty do po?owy, a? do po?ladków i odes?a? ich. 5 Wtedy udali si? niektórzy i oznajmili Dawidowi o tych ludziach, a on wyprawi? na ich spotkanie pos?ów, bo ci ludzie zostali bardzo zniewa?eni. Poleci? im król: Zosta?cie w Jerychu, a? wam brody odrosn?, a potem wrócicie. 6 Gdy Ammonici spostrzegli, ?e Dawid znienawidzi? ich, pos?a? Chanun wraz z Ammonitami tysi?c talentów srebra, aby za nie naj?? rydwany i je?d?ców z Aram-Naharaim i od Aramejczyków z Maaki i z Soby. 7 I naj?li sobie trzydzie?ci dwa tysi?ce rydwanów oraz króla Maaki z jego lud?mi, którzy przyszli i roz?o?yli si? obozem pod Medeb?; zgromadzili si? te? i Ammonici ze swoich miast i przybyli, aby walczy?. 8 A us?yszawszy o tym Dawid wyprawi? Joaba wraz z ca?ym wojskiem - lud?mi walecznymi. 9 Ammonici wyst?pili i uszykowali si? do bitwy u wej?cia do miasta, a sprzymierzeni królowie zaj?li stanowiska osobno, w polu. 10 Gdy Joab spostrzeg?, ?e walka zagra?a mu z przodu i od ty?u, dobra? sobie ludzi spo?ród wszystkich najdzielniejszych w Izraelu i w szyku bojowym ustawi? naprzeciw Aramejczyków. 11 Pozosta?ych za? ludzi powierzy? w r?ce swego brata, Abiszaja, aby ich ustawi? w szyku naprzeciw Ammonitów. 12 I rzek?: Je?li Aramejczycy b?d? mieli przewag? nade mn?, ty przyjdziesz mi na pomoc; je?li za? Ammonici b?d? mieli przewag? nad tob?, ja ci przyjd? na pomoc. 13 Odwagi! Oka?my m?stwo w walce za nasz naród i za miasta Boga naszego! A niech Pan uczyni to, co Mu si? wyda s?uszne! 14 Zbli?y? si? Joab i lud, który by? z nim, do Aramejczyków, aby walczy?, lecz oni uciekli przed nim. 15 Ammonici widz?c, ?e Aramejczycy uciekli, równie? i sami uciekli przed jego bratem Abiszajem, i wycofali si? do miasta. Joab wi?c wróci? do Jerozolimy. 16 Lecz kiedy Aramejczycy ujrzeli, ?e zostali pobici przez Izraela, wyprawili pos?ów, aby sprowadzi? Aramejczyków, którzy byli po drugiej stronie Rzeki na czele z dowódc? wojska Hadadezera, Szofakiem. 17 Dawid, gdy go o tym powiadomiono, zebra? wszystkich Izraelitów, a przeprawiwszy si? przez Jordan, szed? ku nim i zaj?? stanowiska naprzeciwko. Dawid skierowa? szyki do walki przeciw Aramejczykom. I walczyli z nim. 18 Lecz Aramejczycy uciekli przed Izraelitami; a Dawid zabi? spo?ród Aramejczyków siedem tysi?cy walcz?cych na rydwanach i czterdzie?ci tysi?cy pieszych; zgin?? te? dowódca wojska, Szofak. 19 Widz?c wi?c poddani Hadadezera, ?e zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli pokój z Dawidem i stali si? jego poddanymi. Aramejczycy nie chcieli odt?d i?? na pomoc Ammonitom.

20

1 Z pocz?tkiem roku, w czasie gdy królowie zwykli wychodzi? na wojn?, Joab poprowadzi? si?y zbrojne i spustoszy? kraj Ammonitów. Potem poszed? i obleg? Rabba. Dawid natomiast pozosta? w Jerozolimie. Joab zdoby? Rabba i zburzy? je. 2 Dawid zabra? koron? z g?owy ich króla, a waga jej wynosi?a talent z?ota; by?y te? w niej drogie kamienie. W?o?ono j? na g?ow? Dawida. I wywióz? on z miasta ?up bardzo wielki. 3 Lud za?, jaki si? w nim znajdowa?, kaza? wyprowadzi? i przydzieli? do pracy przy pi?ach, ?elaznych kilofach i siekierach. Tak post?pi? Dawid ze wszystkimi miastami Ammonitów. Potem wróci? Dawid i ca?y lud do Jerozolimy. 4 Nast?pnie dosz?o do wojny z Filistynami w Gezer. Wtedy to Sibbekaj Chuszatyta zabi? Sippaja, potomka Refaitów, i zostali pobici. 5 I by?a znowu wojna z Filistynami, podczas której Elchanan, syn Jaira, zabi? Lachmiego, brata Goliata z Gat, a drzewce jego w?óczni by?o jak wa? tkacki. 6 By?a jeszcze inna bitwa w Gat, gdzie znalaz? si? cz?owiek wysokiego wzrostu, który mia? dwadzie?cia cztery palce, sze?? u ka?dej r?ki i sze?? u ka?dej stopy; ten równie? by? z Refaitów. 7 Ur?ga? on Izraelowi i zabi? go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. 8 Ci byli potomkami Refaitów w Gat: padli oni z r?ki Dawida i z r?ki jego s?ug.

21

1 Powsta? szatan przeciwko Izraelowi i pobudzi? Dawida, ?eby policzy? Izraela. 2 Rzek? wi?c Dawid do Joaba i do ksi???t ludu: Id?cie, a policzcie Izraela od Beer-Szeby a? do Dan i donie?cie mi, abym zna? ich liczb?. 3 Lecz Joab odpowiedzia?: Niech Pan przysporzy stokro? wi?cej ludu swego, ni?eli go jest! Lecz, o panie mój, królu, czy? oni wszyscy nie s? poddanymi mego pana? Dlaczegó? pan mój tego si? domaga? Czemu ma si? sta? przyczyn? przewinienia Izraela? 4 Jednak?e rozkaz króla przemóg? Joaba. Poszed? wi?c Joab, a obszed?szy ca?ego Izraela, przyby? do Jerozolimy. 5 Joab przekaza? Dawidowi liczb? policzonego ludu. Ca?y Izrael liczy? milion i sto tysi?cy m??czyzn dobywaj?cych miecza; w Judzie za? czterysta siedemdziesi?t tysi?cy m??czyzn dobywaj?cych miecza. 6 W?ród nich Joab nie policzy? Lewiego i Beniamina, poniewa? rozkaz króla by? przykry dla Joaba. 7 I nie podoba?a si? ta rzecz Bogu, wi?c ukara? Izraela. 8 I rzek? Dawid do Boga: Zgrzeszy?em bardzo tym, czego dokona?em. Lecz teraz daruj ?askawie win? swego s?ugi, bo post?pi?em bardzo nierozs?dnie. 9 I odezwa? si? Pan do Gada, "Widz?cego" Dawidowego, tymi s?owami: 10 Id? i o?wiadcz Dawidowi te s?owa: To mówi Pan: Przedk?adam ci trzy rzeczy, wybierz sobie jedn? z nich, a spe?ni? ci j?. 11 Gad przyszed? do Dawida i rzek? do niego: To mówi Pan: Wybierz sobie: 12 albo trzy lata g?odu, albo trzy miesi?ce pora?ek od twoich wrogów, podczas gdy miecz nieprzyjació? twoich b?dzie ci? ?ciga?, albo te? trzy dni miecza Pa?skiego i zarazy w kraju, przy czym Anio? Pa?ski b?dzie szerzy? spustoszenie we wszystkich granicach Izraela. A teraz rozwa?, c 13 I rzek? Dawid do Gada: Jestem w wielkiej rozterce. Niech wpadn? raczej w r?ce Pana, bo wielkie jest Jego mi?osierdzie, ale w r?ce cz?owieka niech nie wpadn?. 14 Zes?a? wi?c Pan zaraz? na Izraela i pad?o z Izraela siedemdziesi?t tysi?cy ludzi. 15 I pos?a? Bóg Anio?a do Jerozolimy, aby j? wyniszczy?, lecz gdy ten dokonywa? zniszczenia, wejrza? Pan i ulitowa? si? nad nieszcz??ciem i rzek? do Anio?a-niszczyciela: Wystarczy! Cofnij tw? r?k?! Sta? wtedy Anio? Pa?ski blisko klepiska Ornana Jebusyty. 16 Dawid, podniós?szy oczy, ujrza? Anio?a Pa?skiego, stoj?cego mi?dzy ziemi? i niebem, a w r?ku jego - miecz wyci?gni?ty nad Jerozolim?. Dawid wi?c i starszyzna obleczeni w wory padli na twarze. 17 I rzek? Dawid do Boga: Czy? to nie ja rozkaza?em policzy? naród? To ja zgrzeszy?em, to ja zawini?em, a te owce có? uczyni?y? Panie, Bo?e mój, niechaj Twoja r?ka obróci si? na mnie i na dom mojego ojca, a nie na Twój lud, aby go wytraci?! 18 Wtedy Anio? Pa?ski rzek? do Gada, aby oznajmi? Dawidowi, ?e Dawid powinien i?? i wznie?? o?tarz Panu na klepisku Ornana Jebusyty. 19 Dawid wi?c poszed? na s?owo Gada, który przemawia? w imieniu Pana. 20 Ornan obróci? si? i ujrza? Anio?a, on i czterej synowie jego i ukryli si?; Ornan m?óci? wtedy pszenic?. 21 Gdy Dawid przyszed? do Ornana, Ornan obejrza? si? i ujrza? Dawida, a wyszed?szy z klepiska, odda? pok?on Dawidowi twarz? do ziemi. 22 Wtedy Dawid rzek? do Ornana: Odst?p mi obszar tego klepiska, a zbuduj? na nim o?tarz Panu; odst?p mi je za pe?n? cen?, aby plaga przesta?a si? sro?y? nad ludem. 23 Rzek? Ornan do Dawida: We?, a niech uczyni król, pan mój, co mu si? wyda s?uszne. Spójrz! Oddaj? wo?y na ca?opalenie, sanie m?ockarskie jako drwa, pszenic? na ofiar? z pokarmów, wszystko to daj?. 24 Król Dawid rzek? do Ornana: Nie! Musz? bowiem kupi? to za pieni?dze, albowiem tego, co do ciebie nale?y, nie wezm? dla Pana i nie z?o?? ofiar ca?opalnych, które otrzymam za darmo. 25 Da? wi?c Dawid Ornanowi za pole sze??set syklów z?ota. 26 Nast?pnie zbudowa? o?tarz Panu i z?o?y? ofiary ca?opalne i ofiary biesiadne. Wzywa? Pana, który go wys?ucha?, zsy?aj?c ogie? z nieba na o?tarz ca?opalenia. 27 Nakaza? wi?c Pan Anio?owi, by schowa? swój miecz do pochwy. 28 W tym czasie Dawid widz?c, ?e Pan wys?ucha? go na klepisku Jebusyty Ornana, zaraz z?o?y? tam ofiary. 29 Przybytek za? Pa?ski, który Moj?esz zbudowa? na pustyni, i o?tarz ca?opalenia, znajdowa? si? wtedy na wy?ynie w Gibeonie, 30 ale Dawid nie ?mia? tam i??, aby radzi? si? Boga, poniewa? l?ka? si? miecza Anio?a Pa?skiego.

22

1 I rzek? Dawid: Oto jest dom Pana Boga i oto jest o?tarz ofiar ca?opalnych dla Izraela. 2 Dawid nakaza? zebra? cudzoziemców przebywaj?cych w kraju izraelskim i wyznaczy? kamieniarzy do obrabiania kamieni ciosowych na budow? domu Bo?ego. 3 Przygotowa? te? Dawid bardzo wiele ?elaza na gwo?dzie, na drzwi w bramach i na spojenia oraz niezliczon? wag? br?zu, 4 drzewa te? cedrowego w obfito?ci, bo Sydo?czycy i Tyryjczycy nawie?li Dawidowi wielk? ilo?? drzew cedrowych. 5 Potem rzek? Dawid: Mój syn, Salomon, jest m?ody i w?t?y, a dom, jaki ma by? zbudowany dla Pana, ma si? wyró?nia? okaza?o?ci?, s?aw? i wspania?o?ci? wobec wszystkich krajów; ja wi?c musz? poczyni? przygotowania dla niego. I wiele przygotowa? Dawid przed swoj? ?mierci?. 6 Potem zawo?a? syna swego, Salomona, i nakaza? mu zbudowa? ?wi?tyni? dla Pana, Boga Izraela. 7 Tak przemówi? Dawid do Salomona: Synu mój, ja sam zamierza?em zbudowa? ?wi?tyni? dla imienia Pana, Boga mego. 8 Ale Pan skierowa? do mnie takie s?owa: Przela?e? wiele krwi, prowadz?c wielkie wojny, dlatego nie zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi wyla?e? na ziemi? wobec Mnie. 9 Oto urodzi ci si? syn, b?dzie on m??em pokoju, bo udziel? mu pokoju ze wszystkimi wrogami jego woko?o; b?dzie mia? bowiem na imi? Salomon i za dni jego dam Izraelowi pokój i odpoczynek. 10 On to zbuduje dom dla imienia mego, on te? b?dzie dla Mnie synem, a Ja b?d? dla niego ojcem i tron jego królowania nad Izraelem utwierdz? na wieki. 11 Teraz, synu mój, niechaj Pan b?dzie z tob?, aby ci si? powodzi?o i aby? zbudowa? dom Panu, Bogu twemu, jak On zapowiedzia? o tobie. 12 Oby tylko Pan u?yczy? ci roztropno?ci i rozs?dku, gdy ci? postawi nad Izraelem, aby? przestrzega? prawa Pana, Boga twego. 13 Wtedy b?dzie ci si? powodzi?o, gdy b?dziesz strzeg? wype?niania praw i nakazów, które Pan da? Moj?eszowi dla Izraela. B?d? m??ny i mocny, nie bój si? ani nie l?kaj! 14 Oto w trudzie przygotowa?em na dom Pa?ski: z?ota sto tysi?cy talentów, a srebra milion talentów, br?zu za? i ?elaza bez wagi, albowiem takie jest ich mnóstwo; przygotowa?em te? drzewo i kamienie, a ty mo?esz do tego jeszcze doda?. 15 Masz te? u siebie mnóstwo pracowników: murarzy, kamieniarzy, cie?li i wszelkiego rodzaju rzemie?lników do wszystkich prac: 16 w z?ocie, srebrze, br?zie i ?elazie. Wsta? wi?c i dzia?aj, a Pan niech b?dzie z tob?! 17 Nakaza? te? Dawid wszystkim ksi???tom Izraela, aby pomagali jego synowi, Salomonowi, mówi?c: 18 Czy? Pan, Bóg wasz, nie jest z wami? Czy? nie u?yczy? wam pokoju doko?a? Wyda? przecie? w moje r?ce mieszka?ców kraju, a kraj zosta? poddany Panu i Jego narodowi. 19 A teraz oddajcie serce wasze i dusz? wasz? na s?u?b? Panu, Bogu waszemu: sta?cie do budowy ?wi?tyni Pana Boga, aby?cie mogli przenie?? Ark? Przymierza Pa?skiego i ?wi?te naczynia Bo?e do domu zbudowanego imieniu Pa?skiemu.

23

1 Dawid, stary i syty dni, ustanowi? Salomona, swego syna, królem nad Izraelem. 2 I zgromadzi? wszystkich ksi???t izraelskich, kap?anów i lewitów. 3 Kiedy policzono lewitów od trzydziestu lat i wy?ej, liczba ich wed?ug spisu m??czyzn wynosi?a trzydzie?ci osiem tysi?cy. 4 Z tych dwadzie?cia cztery tysi?ce spe?nia?o prac? w domu Pa?skim; pisarzy i s?dziów by?o sze?? tysi?cy. 5 Od?wiernych by?o cztery tysi?ce, a cztery tysi?ce wychwala?o Pana na instrumentach, które Dawid sprawi? w tym celu. 6 Dawid podzieli? ich na zmiany wed?ug synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego. 7 Z Gerszonitów byli: Ladan i Szimei. 8 Synowie Ladana: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel - trzej. 9 Synowie Szimejego: Szelomit, Chazjel i Haran - trzej. Ci byli naczelnikami rodów Ladana. 10 A synowie Szimejego: Jachat, Ziza, Jeusz i Beria. Ci czterej s? synami Szimejego. 11 Jachat by? pierwszy, Ziza drugi; Jeusz i Beria nie mieli wielu synów i byli policzeni za jeden ród. 12 Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel - czterej. 13 Synowie Amrama: Aaron i Moj?esz. Aaron zosta? od??czony, aby by? po?wi?conym na zawsze - on i jego synowie - do rzeczy naj?wi?tszych, aby spalali kadzid?o przed Panem, us?ugiwali Mu i b?ogos?awili w Jego imieniu na wieki. 14 Co do Moj?esza, m??a Bo?ego, jego synowie zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego. 15 Synowie Moj?esza: Gerszom i Eliezer. 16 Synowie Gerszoma: pierwszy Szebuel. 17 Synami Eliezera byli: pierwszy Rechabiasz; Eliezer nie mia? wprawdzie innych synów, lecz synowie Rechabiasza byli bardzo liczni. 18 Synowie Jishara: pierwszy Szelomit. 19 Synowie Chebrona: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam . 20 Synowie Uzzjela: pierwszy Mika, drugi Jiszszijasz. 21 Synowie Merariego: Machli i Muszi. Synowie Machliego: Eleazar i Kisz. 22 Eleazar umar? nie maj?c synów, tylko same córki; synowie Kisza, ich bracia wzi?li je za ?ony. 23 Synowie Musziego - trzej: Machli, Eder i Jeremot. 24 Ci byli synami Lewiego, wed?ug ich rodów, g?owami rodzin, wed?ug wykazów liczbowych imion w ich spisach; spe?niali prace w s?u?bie domu Pa?skiego, od dwudziestego roku ?ycia i wzwy?. 25 Rzek? bowiem Dawid: Pan, Bóg Izraela, da? odpoczynek swemu ludowi i zamieszka? w Jerozolimie na sta?e. 26 Lewici ju? nie b?d? nosi? przybytku ani wszelkich przyborów do jego obs?ugi. 27 Zatem, wed?ug ostatnich zarz?dze? Dawida, lewici byli spisywani od dwudziestego roku ?ycia i wzwy?. 28 Ich stanowisko bowiem polega?o na tym, ?e obok potomków Aarona s?u?yli w domu Pa?skim, na dziedzi?cach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co po?wi?cone, i pe?nili s?u?b? w domu Pa?skim. 29 Troszczyli si? oni zarówno o chleby pok?adne, o najczystsz? m?k? na ofiar? z pokarmów, o prza?ne podp?omyki, jak i o to, co by?o pieczone na blachach i co by?o sma?one, i o wszystko, co by?o wa?one i mierzone. 30 Mieli stawa? co rana, by dzi?kowa? i wychwala? Pana, i tak samo wieczorem; 31 aby ofiarowa? wszystkie ca?opalenia Panu w szabat, przy nowiu ksi??yca i w ?wi?ta, wed?ug ilo?ci ustalonej przepisem - ustawicznie wobec Pana. 32 Mieli piecz? nad Namiotem Spotkania, piecz? nad Miejscem ?wi?tym i piecz? nad synami Aarona, ich bra?mi, w s?u?bie domu Pa?skiego.

24

1 A co do synów Aarona - oto ich podzia?. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 2 Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urz?d kap?a?ski spe?niali Eleazar i Itamar. 3 A potomków Eleazara i Achimeleka, potomków Itamara, podzieli? Dawid z pomoc? Sadoka wyznaczaj?c im urz?dy, stosownie do ich s?u?by. 4 I okaza?o si?, ?e potomków m?skich Eleazara by?o daleko wi?cej ni? potomków Itamara, wybrano wi?c spo?ród potomków Eleazara szesnastu naczelników rodów, a spo?ród potomków Itamara o?miu naczelników rodów. 5 Wybrano ich za pomoc? losów, na równi jednych i drugich, ?eby ksi???ta ?wi?tyni, ksi???ta Bo?y, byli i z synów Eleazara, i z synów Itamara. 6 Szemajasz, syn Netaneela, pisarz spo?ród lewitów, spisa? ich wobec króla, ksi???t, kap?ana Sadoka, Achimeleka, syna Abiatara, naczelników rodów kap?a?skich i lewickich, bior?c ka?dy ród na przemian, jeden z potomków Eleazara, drugi - z Itamara. 7 Pierwszy los pad? na Jojariba, drugi na Jedejasza, 8 trzeci na Charima, czwarty na Seorima, 9 pi?ty na Malkiasza, szósty na Mijjamina, 10 siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza, 11 dziewi?ty na Jeszu?, dziesi?ty na Szekaniasza, 12 jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima, 13 trzynasty na Chupp?, czternasty na Jeszebeaba, 14 pi?tnasty na Bilg?, szesnasty na Immera, 15 siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happissesa, 16 dziewi?tnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela, 17 dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula, 18 dwudziesty trzeci na Delajasza, a dwudziesty czwarty na Maazjasza. 19 Taka by?a ich kolejno??, gdy przychodzili do domu Pa?skiego na swoj? s?u?b?, zgodnie z zarz?dzeniami przekazanymi przez ich przodka Aarona, jak mu rozkaza? Pan, Bóg Izraela. 20 Pozostali z synów Lewiego, z synów Amrama: Szubael, a z synów Szubaela: Jechdejasz. 21 Z Rechabiasza: Jiszszijasz, najstarszy z synów Rechabiasza. 22 Z Jisharytów: Szelomot; z synów Szelomota: Jachat. 23 Z synów Chebrona: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam. 24 Synowie Uzzjela: Mika; z synów Miki: Szamir. 25 Brat Miki: Jiszszijasz; z synów Jiszszijasza: Zachariasz. 26 Synowie Merariego: Machli i Muszi; synowie Jaazijjasza, jego syna; 27 synowie Merariego z jego syna Jaazijjasza: Szoham, Zakkur i Ibri. 28 Z Machliego: Eleazar, który nie mia? synów. 29 Z Kisza: syn Kisza, Jerachmeel. 30 Synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewiego wed?ug ich rodów. 31 Tak?e oni rzucali losy na podobie?stwo braci swoich, potomków Aarona, w obecno?ci króla Dawida, Sadoka, Achimeleka, naczelników rodów kap?a?skich i lewickich, ród wi?kszy na równi ze swym najm?odszym bratnim rodem.

25

1 Dawid wraz z dowódcami wojska przydzieli? na s?u?b? Bo?? tych spo?ród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali d?wi?kiem harf, cytr i cymba?ów. A liczba pracowników w tej s?u?bie by?a: 2 z synów Asafa: Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, zale?ni od Asafa, który prorokowa? pod kierunkiem króla. 3 Z Jedutuna - synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, sze?ciu, pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokowa? na cytrze na cze?? i chwa?? Pana. 4 Z Hemana - synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot. 5 Ci wszyscy byli synami Hemana, "Widz?cego" królewskiego, zgodnie z obietnic? wywy?szenia go przed Boga. Bóg da? Hemanowi czternastu synów i trzy córki. 6 Ci wszyscy byli pod kierownictwem swych ojców przy ?piewie w ?wi?tyni Pa?skiej, by s?u?y? domowi Bo?emu na cymba?ach, cytrach i harfach. Pod kierunkiem króla byli: Asaf, Jedutun i Heman. 7 A liczba ich wraz ze wszystkimi bra?mi uzdolnionymi i wy?wiczonymi w ?piewie dla Pana, by?a dwustu osiemdziesi?ciu o?miu. 8 Na równi ci?gn?li losy o rodzaj s?u?by, tak m?odszy, jak starszy, nauczyciel zarówno jak i ucze?. 9 Pierwszy los pad? na Józefa, z potomków Asafa, drugi by? Gedaliasz, on z bra?mi i z synami swymi, razem dwunastu. 10 Trzeci: Zakkur; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 11 Czwarty pad? na Jisriego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 12 Pi?ty: Netaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 13 Szósty: Bukkijasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 14 Siódmy: Jesareela; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 15 ósmy: Izajasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 16 Dziewi?ty: Mattaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 17 Dziesi?ty: Szimei; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 18 Jedenasty: Azareel; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 19 Dwunasty pad? na Chaszabiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 20 Trzynasty: Szubael; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 21 Czternasty: Mattitiasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 22 Pi?tnasty pad? na Jeremota; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 23 Szesnasty pad? na Chananiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 24 Siedemnasty pad? na Joszbekasz?; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 25 Osiemnasty pad? na Chananiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 26 Dziewi?tnasty pad? na Mallotiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 27 Dwudziesty pad? na Eliat?; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 28 Dwudziesty pierwszy pad? na Hotira; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 29 Dwudziesty drugi pad? na Giddaltiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 30 Dwudziesty trzeci pad? na Machazjota; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 31 Dwudziesty czwarty pad? na Romamti-Ezera; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

26

1 O zmianach od?wiernych: Z Korachitów by? Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Ebiasafa. 2 A Meszelemiasz mia? synów: pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, 3 pi?ty Elam, szósty Jochanan, siódmy Elioenaj. 4 I Obed-Edom mia? synów: pierworodny Szemajasz, drugi Jozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, pi?ty Netaneel, 5 szósty Ammiel, siódmy Issachar, ósmy Peulletaj - tak mu Bóg b?ogos?awi?. 6 Tak?e synowi jego, Szemajaszowi, urodzili si? synowie, którzy d?ugo sprawowali w?adz? w swoim rodzie, poniewa? byli dzielnymi m??ami. 7 Synowie Szemajasza: Otni, Rafael, Obed, Elzabad i bracia jego Elihu i Semakiasz, dzielni m??owie. 8 Wszyscy oni byli z synów Obed-Edoma; oni, synowie ich i ich bracia, ka?dy dzielny i sposobny do s?u?by: by?o ich, synów Obed-Edoma, sze??dziesi?ciu dwóch. 9 I Meszelemiasz mia? synów i braci, dzielnych m??ów, osiemnastu. 10 Tak?e Chosa, z potomków Merariego, mia? synów; Szimri zosta? naczelnikiem, bo chocia? nie by? pierworodnym, ale ojciec postawi? go na czele rodziny, 11 drugi Chilkiasz, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz. Wszystkich synów i braci Chosy - trzynastu. 12 W?ród nich dobierano zmiany od?wiernych; prze?o?eni tych m??ów na równi z bra?mi swoimi mieli zaj?cia przy obs?udze domu Pa?skiego. 13 Ci?gn?li losy o ka?d? bram?, zarówno ma?y, jak i wielki, wed?ug swoich rodów. 14 Dla Szelemiasza pad? los na bram? strony wschodniej. Potem ci?gn?li los dla jego syna Zachariasza, m?drego doradcy, i pad? jego los na stron? pó?nocn?. 15 Dla Obed-Edoma - na po?udniow?, a dla jego synów - na sk?adnic?. 16 Dla Szuppima i Chosy na stron? zachodni? z bram? Szalleket, przy drodze wiod?cej w gór?: stra? naprzeciw stra?y. 17 Od wschodu sze?ciu lewitów, od pó?nocy codziennie czterech, od po?udnia codziennie czterech i przy sk?adnicach po dwóch. 18 Przy zachodniej kolumnadzie: czterej przy drodze, dwaj przy samej kolumnadzie. 19 Oto s? zmiany od?wiernych spo?ród Korachitów i spo?ród synów Merariego. 20 Lewici, ich bracia, czuwali nad skarbcami domu Bo?ego i nad skarbcami rzeczy ?wi?tych. 21 Synowie Ladana byli Gerszonitami przez Ladana i naczelników rodów z Ladana Gerszonity i obejmowali Jechielitów. 22 Synowie Jechielego: Zetam i brat jego Joel mieli piecz? nad skarbcami domu Pa?skiego. 23 Spo?ród Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów byli: 24 Szebuel, syn Gerszona, syna Moj?esza, prze?o?ony nad skarbcami. 25 A oto bracia, potomkowie Eliezera: jego syn Rechabiasz, jego syn Izajasz, jego syn Joram, jego syn Zikri, jego syn Szelomit. 26 Ten to Szelomit i jego bracia zarz?dzali wszystkimi skarbcami rzeczy ?wi?tych, jakie ofiarowali Dawid, naczelnicy rodów, tysi?cznicy, setnicy i dowódcy wojska. 27 To, co by?o z wojen i z ?upów, po?wi?cili na utrzymanie domu Pa?skiego. 28 I wszystko, co po?wi?ci? Samuel "Widz?cy", Saul, syn Kisza, Abner, syn Nera, Joab, syn Serui, oraz wszystko, co po?wi?cone, by?o pod opiek? Szelomita i jego braci. 29 Z Jisharytów: Kenaniasz i synowie jego byli przeznaczeni do spraw zewn?trznych Izraela jako urz?dnicy i s?dziowie. 30 Z Chebronitów: Chaszabiasz i bracia jego, tysi?c siedmiuset ludzi dzielnych, sprawowali nadzór nad Izraelem po drugiej stronie Jordanu na zachód we wszystkich sprawach Pa?skich i w pos?udze królewskiej. 31 Co do Chebronitów: Jeriasz by? prze?o?onym Chebronitów dla pokolenia swego rodu; w czterdziestym roku panowania Dawida czyniono poszukiwania i znaleziono po?ród nich dzielnych m??ów w Jazer w Gileadzie, 32 braci jego, dwa tysi?ce siedmiuset ludzi dzielnych, przedniejszych rodów, których król Dawid ustanowi? nad Rubenitami, Gadytami i po?ow? pokolenia Manassesa dla wszystkich spraw Bo?ych i spraw królewskich.

27

1 A oto Izraelici wed?ug ich liczby. Naczelnicy rodów, tysi?cznicy, setnicy i urz?dnicy, którzy s?u?yli królowi we wszystkich sprawach hufców, przychodz?cych i odchodz?cych co miesi?c przez wszystkie miesi?ce roku. Ka?dy hufiec liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 2 Nad pierwszym hufcem w miesi?cu pierwszym sta? Jaszobeam, syn Zabdiela, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce; 3 by? on potomkiem Peresa i wodzem wszystkich dowódców wojska w miesi?cu pierwszym. 4 W drugim miesi?cu hufcem dowodzi? Dodaj Achochita, a w hufcu jego by? prze?o?ony Miklot, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce ludzi. 5 Trzecim dowódc? wojska na miesi?c trzeci by? Benajasz, syn arcykap?ana Jojady, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 6 Ten to Benajasz by? bohaterem mi?dzy trzydziestoma i dowodzi? trzydziestoma, a jego syn Ammizabab nale?a? do jego hufca. 7 Czwartym, na miesi?c czwarty, by? Asahel, brat Joaba, a po nim jego syn Zebadiasz, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 8 Pi?tym dowódc?, na miesi?c pi?ty, by? ksi??? Szamhut Jizrachita, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 9 Szóstym, na miesi?c szósty, by? Ira, syn Ikkesza z Tekoa, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 10 Siódmym, na miesi?c siódmy, by? Cheles Pelonita, z synów Efraima, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 11 ósmym, na miesi?c ósmy, by? Sibbekaj z Chuszy, Zarechita, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 12 Dziewi?tym, na miesi?c dziewi?ty, by? Abiezer z Anatot, Beniaminita, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 13 Dziesi?tym, na miesi?c dziesi?ty, by? Maheraj z Netofy, Zerachita, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 14 Jedenastym, na miesi?c jedenasty, by? Benajasz z Pireatonu, z synów Efraima, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 15 Dwunastym, na miesi?c dwunasty, by? Cheldaj z Netofy, pochodz?cy od Otniela, a hufiec jego liczy? dwadzie?cia cztery tysi?ce. 16 A nad pokoleniami Izraela stali: nad Rubenitami - prze?o?ony Eliezer, syn Zikriego; nad Symeonitami - Szefatiasz, syn Maaki; 17 nad Lewitami - Chaszabiasz, syn Kemuela; nad Aaronitami - Sadok; 18 nad pokoleniem Judy - Elihu, jeden z braci Dawida; nad Issacharytami - Omri, syn Mikaela; 19 nad Zabulonitami - Jiszmajasz, syn Obadiasza; nad Neftalitami - Jerimot, syn Azriela; 20 nad Efraimitami - Ozeasz, syn Azazjasza; nad po?ow? pokolenia Manassesa - Joel, syn Pedajasza; 21 nad po?ow? Manassesa w Gileadzie - Jiddo, syn Zachariasza; nad Beniaminitami - Jaasjel, syn Abnera; 22 nad Danitami - Azareel, syn Jerochama. Ci byli ksi???tami pokole? Izraela. 23 Lecz Dawid nie uwzgl?dni? w spisach liczby tych, którzy mieli dwadzie?cia lat lub mniej, poniewa? Pan powiedzia?, ?e rozmno?y Izraela jak gwiazdy na niebie. 24 Joab, syn Serui, rozpocz?? oblicza?, ale nie doko?czy?, gdy? za to spad? gniew na Izraela i nie umieszczono tej liczby w spisie w Kronikach Króla Dawida. 25 Nad skarbcami królewskimi sta? Azmawet, syn Adiela, a nad skarbcami na prowincji: w miastach, wioskach i zamkach, Jonatan, syn Ozjasza. 26 A nad pracownikami rolnymi do uprawy ziemi - Ezri, syn Keluba. 27 Szimei z Rama - nad winnicami, a nad dostawcami wina do sk?adnic - Zabdi z Szefam. 28 Nad oliwkami i sykomorami, które by?y w Szefeli, Baal-Chanan z Geder, a nad sk?adnicami oliwy - Joasz. 29 Nad byd?em pas?cym si? w Szaronie - Szitraj z Szaronu, a nad byd?em w dolinach - Szafat, syn Adlaja. 30 Nad wielb??dami - Obil Izmaelita; nad o?licami - Jechdejasz z Meronot. 31 Nad owcami - Jaziz Hagryta. Ci wszyscy byli zarz?dcami w maj?tno?ci króla Dawida. 32 Jonatan, stryj Dawida, by? jego doradc? jako cz?owiek roztropny i uczony. Jechiel, syn Chakmoniego, zajmowa? si? synami królewskimi. 33 Achitofel by? doradc? królewskim, a Chuszaj Arkijczyk by? przyjacielem króla. 34 Po Achitofelu byli Jojada, syn Benajasza, i Abiatar. Dowódc? wojska królewskiego by? Joab.

28

1 Dawid zgromadzi? w Jerozolimie wszystkich ksi???t izraelskich, naczelników pokole? i dowódców hufców, b?d?cych na us?ugach króla, tysi?czników i setników, zarz?dców wszystkich dóbr i stad królewskich, synów swych, a tak?e dworzan, bohaterów i wszystkich dzielnych ludzi. 2 Powstawszy wi?c, król Dawid rzek? stoj?c: Pos?uchajcie mnie, bracia moi i ludu mój! Moim pragnieniem by?o zbudowa? dom odpoczynku dla Arki Przymierza Pa?skiego jako podnó?ek stóp Boga naszego i poczyni?em przygotowania do budowy. 3 Ale Bóg rzek? do mnie: Nie zbudujesz domu dla imienia mego, bo jeste? m??em wojny i rozlewa?e? krew. 4 Jednak?e Pan, Bóg Izraela, wybra? mnie spo?ród ca?ego domu ojca mego, abym by? królem nad Izraelem na zawsze; Jud? bowiem wybra? na w?adc?, a z rodu Judy - dom ojca mego i z synów ojca mego mnie raczy? ustanowi? królem nad Izraelem. 5 A spo?ród wszystkich synów moich - albowiem Pan da? mi wielu synów - wybra? Salomona, syna mego, aby zasiad? na tronie królestwa Pa?skiego - nad Izraelem. 6 I rzek? do mnie: Salomon, syn twój, on to zbuduje mój dom i moje dziedzi?ce, albowiem wybra?em go sobie na syna, a Ja b?d? mu ojcem. 7 Królewsk? jego w?adz? utwierdz? na wieki, je?li podobnie jak dzisiaj b?dzie trwa? w pe?nieniu moich polece? i nakazów. 8 Teraz wi?c w obliczu ca?ego Izraela, spo?eczno?ci Pa?skiej i w obecno?ci Boga naszego, zachowujcie i strze?cie wszystkich polece? Pana, Boga waszego, aby?cie posiedli t? pi?kn? ziemi? i przekazali na zawsze w dziedzictwie waszym synom, którzy po was b?d?. 9 A ty, synu mój, Salomonie, znaj Boga twego ojca i s?u? Mu sercem doskona?ym i dusz? ochotn?, bo Pan przenika wszystkie serca i zg??bia wszystkie tajniki my?li. Je?li b?dziesz Go szuka?, On pozwoli ci siebie znale??, ale je?li Go opu?cisz, odrzuci ci? na zawsze. 10 Bacz teraz, ciebie bowiem wybra? Pan, aby? zbudowa? dom na sanktuarium. B?d? mocny i wykonaj to! 11 Dawid da? Salomonowi, synowi swojemu, plan przedsionka i ?wi?tyni oraz jej budynków, komnat górnych, sal wewn?trznych oraz pomieszczenia dla przeb?agalni. 12 I plan wszystkiego, co sam zamy?la?: dziedzi?ców domu Pa?skiego i wszystkich komnat doko?a, skarbców domu Bo?ego i skarbców rzeczy ?wi?tych; 13 zmian kap?anów i lewitów i wszelkiej pracy w obs?udze domu Pa?skiego, i wszelkich naczy? do obs?ugi domu Pa?skiego. 14 Z?ota da? na wszystkie naczynia z?ote, wed?ug wagi ka?dego naczynia do ró?nych pos?ug; srebra na wszystkie naczynia srebrne, wed?ug wagi ka?dego naczynia do ró?nych pos?ug; 15 z?ota na ?wieczniki z?ote i ich lampy, wed?ug wagi ka?dego ?wiecznika i jego lamp; srebra na ?wieczniki srebrne, wed?ug wagi ?wiecznika i jego lamp stosownie do u?ycia ka?dego ?wiecznika; 16 i odpowiedni przydzia? z?ota na sto?y chlebów pok?adnych, wed?ug ró?nych sto?ów, a srebra na sto?y srebrne; 17 na wide?ki, kropielnice i dzbanki szczeroz?ote, na puchary z?ote, wed?ug wagi ka?dego pucharu, na puchary srebrne, wed?ug wagi ka?dego pucharu; 18 na o?tarz kadzenia ze z?ota oczyszczonego, wed?ug wagi, i wzór wozu z cherubami z?otymi, rozci?gaj?cymi skrzyd?a i pokrywaj?cymi Ark? Przymierza Pa?skiego. 19 O tym wszystkim - rzek? Dawid - o pracach wed?ug planu budowy pouczony zosta?em na pi?mie przez Pana. 20 I rzek? Dawid do swego syna, Salomona: B?d? mocny i dzielny, a wykonaj to! Nie bój si? i nie przera?aj, bo Pan Bóg, mój Bóg, b?dzie z tob?, a nie opu?ci ci? ani nie zostawi, a? b?d? wykonane wszelkie prace dla obs?ugi domu Pa?skiego. 21 A oto zmiany kap?anów i lewitów do wszelkiej s?u?by domu Bo?ego, którzy b?d? z tob? w ka?dej pracy; ka?dy ochotny i zdolny do ró?nej pos?ugi, ksi???ta te? i ca?y lud b?d? ca?kowicie na twoje rozkazy.

29

1 Potem król Dawid rzek? do ca?ego zgromadzenia: Salomon, syn mój, jedyny, którego wybra? Pan, jest m?ody i w?t?y, a praca to wielka, gdy? nie dla cz?owieka jest ten przybytek, ale dla Pana Boga. 2 Wszystkimi si?ami swoimi przygotowa?em na dom Boga mego z?oto na przedmioty z?ote, srebro - na srebrne, br?z - na br?zowe, ?elazo - na ?elazne, drzewo - na drewniane, onyksy i kamienie do wysadzania, kamienie czarne i ró?nokolorowe i wszelkiego rodzaju drogie kamienie, a marmuró 3 Co wi?cej, z mi?o?ci dla domu Boga mego oddaj? na dom Boga mego skarbiec z?ota i srebra, jaki posiadam, ponad to wszystko, co ju? przygotowa?em na dom ?wi?ty; 4 trzy tysi?ce talentów z?ota, z?ota z Ofiru, i siedem tysi?cy talentów srebra oczyszczonego, aby pokry? ?ciany ?wi?tyni; 5 z?oto - na przedmioty z?ote, srebro - na srebrne i na wszelkie wyroby r?czne artystów. A z was, kto by?by ch?tny z?o?y? dzisiaj dar dla Pana? 6 Okazali si? wi?c ch?tnymi naczelnicy rodów, naczelnicy pokole? izraelskich, tysi?cznicy i setnicy, kierownicy robót królewskich. 7 Dali oni na obs?ug? domu Bo?ego: z?ota pi?? tysi?cy talentów i dziesi?? tysi?cy darejków, srebra dziesi?? tysi?cy talentów, miedzi osiemna?cie tysi?cy talentów, ?elaza sto tysi?cy talentów. 8 Ci, którzy mieli drogie kamienie, dawali je do skarbca domu Pa?skiego na r?ce Jechiela Gerszonity. 9 Lud radowa? si? ze swych ofiar dobrowolnych, albowiem ze szczerego serca okazywali hojno?? w darach dla Pana; tak?e król Dawid bardzo si? radowa?. 10 Potem Dawid b?ogos?awi? Pana wobec ca?ego zgromadzenia i tak mówi?: B?d? b?ogos?awiony, o Panie, Bo?e ojca naszego, Izraela, na wieki wieków! 11 Twoja jest, o Panie wielko??, moc, s?awa, majestat i chwa?a, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, nale?y królowanie i ten, co g?ow? wznosi ponad wszystkich. 12 Bogactwo i chwa?a od Ciebie pochodz?, Ty nad wszystkim panujesz, a w r?ku Twoim si?a i moc, i r?k? Twoj? wywy?szasz i utwierdzasz wszystko. 13 Teraz wi?c, Bo?e nasz, dzi?ki Ci sk?adamy i wychwalamy przes?awne imi? Twoje. 14 Czym?e ja jestem i czym jest lud mój, ?eby?my Ci mogli ofiarowa? dobrowolnie te rzeczy? Albowiem od Ciebie to wszystko pochodzi i co z r?ki Twojej mamy, dajemy Tobie. 15 Jeste?my bowiem pielgrzymami przed Tob? i przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi; dni nasze jak cie? na ziemi mijaj? bez ?adnej nadziei. 16 O Panie, Bo?e nasz, ca?e to bogactwo, które?my przygotowali, by zbudowa? dom Tobie i Twemu ?wi?temu imieniu, z r?ki Twojej pochodzi i wszystko jest Twoje. 17 Wiem, o Bo?e mój, ?e Ty badasz serce i upodoba?e? sobie szczero??; ja te? w szczero?ci serca mojego ofiarowa?em dobrowolnie to wszystko, a teraz z rado?ci? widz?, ?e i lud Twój tutaj obecny pospieszy? z dobrowolnymi ofiarami dla Ciebie. 18 O Panie, Bo?e ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to na zawsze jako wyraz my?li i uczu? ludu Twego i skieruj ich serca ku Tobie. 19 A synowi mojemu, Salomonowi, daj serce doskona?e, aby strzeg? polece?, przykaza? i praw Twoich i ?eby wykona? wszystko i zbudowa? przybytek, do którego poczyni?em przygotowania. 20 Potem Dawid rzek? do ca?ego zgromadzenia: B?ogos?awcie? Pana, Boga waszego. I b?ogos?awi?o ca?e zgromadzenie Pana, Boga swych przodków, kl?kaj?c i oddaj?c pok?on do ziemi w ho?dzie Panu i królowi. 21 Nazajutrz z?o?ono ofiary dla Pana i ofiarowano ca?opalenie Panu: tysi?c m?odych cielców, tysi?c baranów i tysi?c jagni?t wraz z ofiarami p?ynnymi i mnóstwem ?ertw - za ca?ego Izraela. 22 A jedli i pili owego dnia przed Panem, z wielk? rado?ci?. Po raz drugi obwo?ali królem Salomona, syna Dawida, i nama?cili go w imieniu Pana na w?adc?, a Sadoka na arcykap?ana. 23 Salomon wi?c zasiad? na tronie Pa?skim jako król w miejsce swego ojca, Dawida, i powodzi?o mu si?, a ca?y Izrael by? mu pos?uszny. 24 Wszyscy ksi???ta i bohaterowie a nawet synowie króla Dawida poddali si? królowi Salomonowi. 25 Pan za? bardzo wywy?szy? Salomona w oczach ca?ego Izraela i oblók? go w chwa?? królewsk?, jakiej nie posiada? przed nim ?aden król w Izraelu. 26 Tak Dawid, syn Jessego, królowa? nad ca?ym Izraelem. 27 A czas panowania nad Izraelem wynosi? czterdzie?ci lat: w Hebronie panowa? siedem lat, a w Jerozolimie panowa? trzydzie?ci trzy lata. 28 Umar? w pó?nej staro?ci, syty dni, bogactwa i chwa?y, a Salomon, syn jego, zosta? w jego miejsce królem. 29 A dzieje króla Dawida, pierwsze i ostatnie, by?y ju? spisane w Dziejach Samuela "Widz?cego", w Dziejach Natana Proroka i w Dziejach Gada "Widz?cego", 30 wraz z ca?ym królowaniem jego, pot?g? i tym wszystkim, co si? dzia?o z nim, z Izraelem i ze wszystkimi królestwami krajów.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 71 goĹ›ci