Ksi?ga Jozuego
Pismo ?wi?te - Stary Testament

1

1 Po ?mierci Moj?esza, s?ugi Pana, rzek? Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Moj?esza: 2 Moj?esz, s?uga mój, umar?; teraz wi?c wsta?, przepraw si? przez ten oto Jordan, ty i ca?y ten lud, do ziemi, któr? Ja daj? Izraelitom. 3 Ka?de miejsce, na które zst?pi wasza noga, Ja wam daj?, jak zapowiedzia?em Moj?eszowi. 4 Od pustyni i od Libanu a? do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, ca?a ziemia Chetytów a? do Wielkiego Morza, w stron? zachodz?cego s?o?ca, b?dzie wasz? krain?. 5 Nikt si? nie ostoi przed tob? przez wszystkie dni twego ?ycia. Jak by?em z Moj?eszem, tak b?d? z tob?, nie opuszcz? ci? ani porzuc?. 6 B?d? m??ny i mocny, poniewa? ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemi?, któr? poprzysi?g?em da? ich przodkom. 7 Tylko b?d? m??ny i mocny, przestrzegaj?c wype?niania ca?ego Prawa, które nakaza? ci Moj?esz, s?uga mój. Nie odst?puj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby si? okaza?a twoja roztropno?? we wszystkich przedsi?wzi?ciach. 8 Niech ta Ksi?ga Prawa b?dzie zawsze na twych ustach: rozwa?aj j? w dzie? i w nocy, aby? ?ci?le spe?nia? wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci si? i oka?e si? twoja roztropno??. 9 Czy? ci nie rozkaza?em: B?d? m??ny i mocny? Nie bój si? i nie l?kaj, poniewa? z tob? jest Pan, Bóg twój, wsz?dzie, gdziekolwiek pójdziesz. 10 Jozue rozkaza? wówczas zwierzchnikom ludu, mówi?c: 11 Przejd?cie przez obóz i naka?cie ludowi: Przygotujcie sobie ?ywno??, gdy? po trzech dniach przeprawicie si? przez ten Jordan, aby?cie zaj?li ziemi?, któr? Pan, Bóg wasz, daje wam w posiadanie. 12 Nast?pnie Jozue przemówi? do Rubenitów, Gadytów i po?owy pokolenia Manassesa: 13 Przypomnijcie sobie rozkaz, jaki da? wam Moj?esz, s?uga Pana, gdy rzek?: Pan, Bóg wasz, strze?e waszego pokoju i oddaje wam t? ziemi?. 14 Wasze ?ony, dzieci i trzody mog? pozosta? w kraju, który da? wam Moj?esz za Jordanem. Wy jednak musicie wyruszy? uzbrojeni na czele swych braci, wszyscy zdolni do boju m??czy?ni, i musicie im pomóc, 15 a? Pan u?yczy pokoju braciom waszym, jak i wam, i a? oni równie? posi?d? ziemi?, któr? da im Pan, Bóg wasz. Wtedy mo?ecie wróci? do kraju, który do was nale?y i który da? wam Moj?esz, s?uga Pana, po drugiej stronie Jordanu, ku wschodowi s?o?ca. 16 Odpowiedzieli wi?c Jozuemu tymi s?owami: Wszystko, co? nam rozkaza?, uczynimy i gdziekolwiek nas po?lesz, pójdziemy. 17 Jak pos?uszni byli?my we wszystkim Moj?eszowi, tak b?dziemy pos?uszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg twój, by? z tob?, jak by? z Moj?eszem. 18 Ktokolwiek sprzeciwi si? twojemu g?osowi i nie b?dzie pos?uszny twemu s?owu we wszystkim, co mu rozka?esz, musi umrze?. Tylko ty b?d? m??ny i mocny.

2

1 Jozue, syn Nuna, wys?a? potajemnie z Szittim dwu wywiadowców, daj?c im polecenie: Id?cie i obejrzyjcie okolic? Jerycha. Poszli wi?c i przybyli do domu nierz?dnicy imieniem Rachab i udali si? tam na spoczynek. 2 Doniesiono o tym królowi Jerycha w tych s?owach: Oto m??owie z Izraelitów przybyli tu tej nocy, by wybada? kraj. 3 Pos?a? wi?c król Jerycha do Rachab rozkaz: Wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twego, bo przybyli oni w celu obejrzenia ca?ego kraju. 4 Lecz kobieta wzi??a tych dwu m??czyzn i ukry?a ich. Rzeczywi?cie, odrzek?a, przybyli do mnie ci ludzie, ale nie wiedzia?am, sk?d byli. 5 Gdy jednak miano zamkn?? bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dok?d si? udali. Pospieszcie za nimi jak najrychlej, a do?cigniecie ich. 6 Sama za? zaprowadzi?a ich na dach i ukry?a pod ?odygami lnu, które tu roz?o?y?a. 7 Ludzie królewscy natomiast ?cigali ich w kierunku Jordanu a? ku brodom, a bram? miasta zamkni?to po wyj?ciu ?cigaj?cych. 8 Wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasn?li, gdy Rachab wesz?a do nich na dach 9 i tak do nich powiedzia?a: Wiem, ?e Pan da? wam ten kraj, gdy? postrach wasz pad? na nas i wszyscy mieszka?cy kraju struchleli przed wami. 10 S?yszeli?my bowiem, jak Pan wysuszy? wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodzili?cie z Egiptu, i co uczynili?cie dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których ob?o?yli?cie kl?tw?. 11 Na wie?? o tym zatrwo?y?o si? serce nasze i zabrak?o nam odwagi wobec was, poniewa? Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. 12 Dlatego teraz przysi?gnijcie mi na Pana, ?e jak ja okaza?am wam ?yczliwo??, tak i wy oka?ecie ?yczliwo?? domowi mego ojca; dacie mi znak jako r?kojmi?, 13 ?e zostawicie przy ?yciu mego ojca i moj? matk?, moich braci i moje siostry, ?e zachowacie wszystko, co do nich nale?y, i uchronicie od ?mierci. 14 Odpowiedzieli jej wywiadowcy: ?yciem naszym r?czymy za was, je?li tylko nie wydacie tej naszej sprawy. A gdy Pan odda nam t? ziemi?, oka?emy ci ?yczliwo?? i wierno??. 15 Po czym spu?ci?a ich po powrozie z okna, gdy? dom jej przylega? do muru miejskiego i jakby w murze mieszka?a. 16 Udajcie si? w góry - rzek?a do nich - aby was nie spotkali ?cigaj?cy i ukryjcie si? tam przez trzy dni, a? do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoj? drog?. 17 Wywiadowcy powiedzieli: Tak wywi??emy si? z tej przysi?gi, któr? kaza?a? nam z?o?y?: 18 gdy wejdziemy do kraju, uwi??esz powróz z nici purpurowych u okna, przez które nas spu?ci?a?, i zgromadzisz u siebie w tym domu: ojca twego, matk? twoj?, braci twoich i ca?? rodzin?. 19 Je?eli ktokolwiek wyjdzie z drzwi twego domu, krew jego spadnie na jego g?ow?, a my b?dziemy niewinni. Kto jednak w domu z tob? pozostanie, krew jego spadnie na nasz? g?ow?, je?eli czyja? r?ka si? go dotknie. 20 Gdyby? jednak spraw? nasz? zdradzi?a, b?dziemy wolni od przysi?gi, któr?? od nas przyj??a. 21 Na to odpowiedzia?a: Niech tak b?dzie, jak mówicie i zako?czy?a rozmow?, a oni si? oddalili. Wtedy ona uwi?za?a powróz purpurowy u okna. 22 Wywiadowcy poszli, przybyli w góry i pozostali tam przez trzy dni, a? powrócili ludzie wys?ani na ich poszukiwanie. Ci za? szukali po ca?ej drodze, ale nikogo nie znale?li. 23 Wtedy powrócili równie? i dwaj wywiadowcy. Zeszli z góry, przeprawili si? przez rzek?, a gdy przybyli do Jozuego, syna Nuna, opowiedzieli mu wszystko, co ich spotka?o. 24 I rzekli do Jozuego: Pan odda? ca?y ten kraj w nasze r?ce i ju? wszyscy mieszka?cy struchleli przed nami.

3

1 Wczesnym rankiem Jozue i wszyscy Izraelici wyruszyli z Szittim, przybyli nad Jordan i przenocowali tam przed przepraw?. 2 Po up?ywie trzech dni przeszli zwierzchnicy przez obóz 3 i wydali polecenie ludowi: Gdy ujrzycie Ark? Przymierza Pana, Boga waszego, i nios?cych j? kap?anów-lewitów, wyruszcie i wy z waszego postoju i post?pujcie za ni?. 4 Zostawcie jednak przestrze? oko?o dwu tysi?cy ?okci mi?dzy sob? a ark? i nie zbli?ajcie si? do niej! Tak wi?c poznacie drog?, któr? macie i??, bo nigdy ni? nie szli?cie. 5 Wtedy rzek? Jozue do ludu: Oczy??cie si?, gdy? jutro Pan sprawi cuda w?ród was. 6 Nast?pnie powiedzia? Jozue do kap?anów: We?cie Ark? Przymierza i id?cie na czele ludu. Ci wzi?li Ark? Przymierza i wyszli na czo?o pochodu. 7 Pan oznajmi? Jozuemu: Dzi? poczn? wywy?sza? ci? w oczach ca?ego Izraela, aby poznano, ?e jak by?em z Moj?eszem, tak b?d? i z tob?. 8 Ty za? dasz nast?puj?ce polecenie kap?anom nios?cym Ark? Przymierza: Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie si? zatrzymajcie. 9 Zwróci? si? nast?pnie Jozue do Izraelitów: Zbli?cie si? i s?uchajcie s?ów Pana, Boga waszego. 10 Po tym poznacie, rzek? Jozue, ?e Bóg ?ywy jest po?ród was i ?e wyp?dzi z pewno?ci? przed wami Kananejczyków, Chetytów, Chiwwitów, Peryzzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebusytów: 11 oto Arka Przymierza Pana ca?ej ziemi przejdzie przed wami Jordan. 12 Wybierzcie teraz dwunastu m??czyzn spo?ród pokole? Izraela, po jednym z ka?dego pokolenia. 13 Skoro tylko stopy kap?anów nios?cych Ark? Pana, Boga ca?ej ziemi, stan? w wodzie Jordanu, oddziel? si? wody Jordanu p?yn?ce z góry i stan? jak jeden wa?. 14 Gdy wi?c lud wyruszy? ze swoich namiotów, by przeprawi? si? przez Jordan, kap?ani nios?cy Ark? Przymierza szli na czele ludu. 15 Zaledwie nios?cy ark? przyszli nad Jordan, a nogi kap?anów nios?cych ark? zanurzy?y si? w wodzie przybrze?nej - Jordan bowiem wezbra? a? po brzegi przez ca?y czas ?niwa - 16 zatrzyma?y si? wody p?yn?ce z góry i utworzy?y jakby jeden wa? na znacznej przestrzeni od miasta Adam le??cego w pobli?u Sartan, podczas gdy wody sp?ywaj?ce do morza Araby, czyli Morza S?onego, oddzieli?y si? zupe?nie, a lud przechodzi? naprzeciw Jerycha. 17 Kap?ani nios?cy Ark? Przymierza Pa?skiego stali mocno na suchym ?o?ysku w ?rodku Jordanu, a tymczasem ca?y Izrael szed? po suchej ziemi, a? wreszcie ca?y naród sko?czy? przepraw? przez Jordan.

4

1 Gdy wreszcie ca?y naród sko?czy? przepraw? przez Jordan, rzek? Pan do Jozuego: 2 Wybierzcie dwunastu m??ów spo?ród ludu, po jednym z ka?dego pokolenia, 3 i dajcie im takie polecenie: Podnie?cie st?d, ze ?rodka Jordanu, z miejsca, gdzie sta?y nogi kap?anów, dwana?cie kamieni, przenie?cie je ze sob? i po?ó?cie w miejscu, gdzie roz?o?ycie si? obozem, by sp?dzi? noc. 4 Wtedy Jozue wezwa? dwunastu m??czyzn, których wyznaczy? spo?ród Izraelitów, po jednym z ka?dego pokolenia, 5 i rzek? do nich Jozue: Przejd?cie przed Ark? Pana, Boga waszego, a? do ?rodka Jordanu i niech ka?dy wyniesie na swym ramieniu jeden kamie? odpowiednio do liczby pokole? synów Izraela. 6 Niech to b?dzie znakiem po?ród was. A gdy w przysz?o?ci synowie wasi zapytaj? was: Co oznaczaj? dla was te kamienie? - 7 odpowiecie im, ?e wody Jordanu rozdzieli?y si? przed Ark? Przymierza Pa?skiego. Gdy przechodzi?a ona przez Jordan, rozdzieli?y si? wody Jordanu, a te kamienie s? pami?tk? na zawsze dla Izraelitów. 8 I Izraelici uczynili tak, jak im poleci? Jozue. Wzi?li dwana?cie kamieni ze ?rodka Jordanu, jak Pan rozkaza? Jozuemu, wed?ug liczby pokole? Izraelitów, przynie?li je ze sob? na miejsce nocnego postoju i tam je po?o?yli. 9 Dwana?cie kamieni po?o?y? równie? Jozue na ?rodku Jordanu, na miejscu, na którym sta?y nogi kap?anów nios?cych Ark? Przymierza. S? tam one a? do dnia dzisiejszego. 10 Kap?ani nios?cy Ark? stali w ?rodku Jordanu, a? wszystko zosta?o wykonane, co Pan nakaza? Jozuemu obwie?ci? ludowi zgodnie z poleceniami, jakie Moj?esz da? Jozuemu. Tymczasem lud przeszed? po?piesznie. 11 A gdy ca?y lud sko?czy? przepraw?, przesz?a równie? i Arka Pa?ska z kap?anami i stan??a na czele ludu. 12 Synowie Rubena, synowie Gada i po?owa pokolenia Manassesa przeszli uzbrojeni na czo?o synów Izraela, jak Moj?esz im rozkaza?. 13 Oko?o czterdziestu tysi?cy wojowników uzbrojonych przesz?o przed obliczem Pana, by walczy? na stepach Jerycha. 14 W owym dniu Pan wywy?szy? Jozuego w oczach ca?ego Izraela i bali si? go, jak si? bali Moj?esza przez wszystkie dni jego ?ycia. 15 I rzek? Pan Jozuemu: 16 Rozka? kap?anom nios?cym Ark? ?wiadectwa, by wyszli z Jordanu. 17 Wtedy Jozue poleci? kap?anom: Wyjd?cie z Jordanu. 18 Skoro tylko kap?ani nios?cy Ark? Przymierza Pa?skiego wyszli z Jordanu, a stopy ich nóg dotkn??y suchej ziemi, wróci?y wody Jordanu znów do swego ?o?yska, wype?niaj?c je jak przedtem - a? po brzegi. 19 Dziesi?tego dnia miesi?ca pierwszego lud wyszed? z Jordanu i roz?o?y? si? obozem w Gilgal na wschód od Jerycha. 20 Owe za? dwana?cie kamieni, które zabrano z Jordanu, Jozue ustawi? w Gilgal. 21 Rzek? on wtedy do Izraelitów: Je?eli kiedy? potomkowie wasi zapytaj? ojców swoich: Co oznaczaj? te kamienie? - 22 wy pouczycie synów swoich, mówi?c: Izrael przeszed? przez ten Jordan jak po suchej ziemi, 23 gdy? Pan, Bóg wasz, wysuszy? przed wami wody Jordanu, a? przeszli?cie, podobnie jak to uczyni? Pan, Bóg wasz, z Morzem Czerwonym, które osuszy? przed naszymi oczami, a? przeszli?my. 24 Wszystkie ludy ziemi powinny pozna?, ?e pot??na jest r?ka Pana, a wy sami zawsze powinni?cie si? ba? Pana, Boga waszego.

5

1 Gdy wszyscy królowie amoryccy, mieszkaj?cy za Jordanem w zachodniej krainie, i wszyscy królowie kananejscy, zamieszkali wzd?u? morza, us?yszeli, ?e Pan osuszy? wody Jordanu przed Izraelitami, a? si? przeprawili, zatrwo?y?o si? ich serce i nie mieli ju? odwagi wobec Izraelitów. 2 W owym czasie rzek? Pan do Jozuego: Przygotuj sobie no?e z krzemienia i ponownie dokonasz obrzezania Izraelitów. 3 Jozue przygotowa? sobie no?e z krzemienia i obrzeza? Izraelitów na pagórku Aralot. 4 A ta by?a przyczyna, dla której Jozue dokona? obrzezania. Wszyscy m??czy?ni zdolni do noszenia broni, którzy wyszli z Egiptu, umarli na pustyni, w drodze po wyj?ciu z Egiptu. 5 Ci bowiem wszyscy z ludu, którzy wyszli, byli obrzezani; natomiast ci z ludu, którzy si? urodzili na pustyni w drodze po wyj?ciu z Egiptu, nie byli obrzezani. 6 Czterdzie?ci bowiem lat Izraelici b??kali si? po pustyni, póki ca?y naród nie wymar?, mianowicie m??czy?ni zdolni do noszenia broni, którzy z Egiptu wyszli, poniewa? nie s?uchali g?osu Pana. Im bowiem Pan poprzysi?g?, ?e nie pozwoli im ujrze? tej ziemi, któr? poprzysi?g? ich przodkom; ?e da nam ziemi? op?ywaj?c? w mleko i miód. 7 Na ich miejsce wzbudzi? ich synów i tych Jozue obrzeza?. Nie byli oni obrzezani, w drodze bowiem ich nie obrzezano. 8 Gdy wi?c dokonano obrzezania ca?ego narodu, pozostali oni, odpoczywaj?c w obozie a? do wyzdrowienia. 9 I rzek? Pan do Jozuego: Dzi? zrzuci?em z was ha?b? egipsk?. Miejsce to nazwano Gilgal a? do dnia dzisiejszego. 10 Roz?o?yli si? obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Pasch? czternastego dnia miesi?ca wieczorem, na stepach Jerycha. 11 Nast?pnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby prza?ne i ziarna pra?one tego samego dnia. 12 Manna usta?a nast?pnego dnia gdy zacz?li je?? plon tej ziemi. Nie mieli ju? wi?cej Izraelici manny, lecz ?ywili si? tego roku z plonów ziemi Kanaan. 13 Gdy Jozue przebywa? blisko Jerycha, podniós? oczy i ujrza? przed sob? m??a z mieczem dobytym w r?ku. Jozue podszed? do niego i rzek?: Czy jeste? po naszej stronie, czy te? po stronie naszych wrogów? 14 A on odpowiedzia?: Nie, gdy? jestem wodzem zast?pów Pa?skich i w?a?nie przyby?em. Wtedy Jozue upad? twarz? na ziemi?, odda? mu pok?on i rzek? do niego: Co rozkazuje mój pan swemu s?udze? 15 Na to rzek? wódz zast?pów Pa?skich do Jozuego: Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest ?wi?te. I Jozue tak uczyni?.

6

1 Jerycho by?o silnie umocnione i zamkni?te przed Izraelitami. Nikt nie wychodzi? ani nie wchodzi?. 2 I rzek? Pan do Jozuego: Spójrz, Ja daj? w twoje r?ce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami. 3 Wy wszyscy, uzbrojeni m??owie, b?dziecie okr??ali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sze?? dni. 4 Siedmiu kap?anów niech niesie przed Ark? siedem tr?b z rogów baranich. Siódmego dnia okr??ycie miasto siedmiokrotnie, a kap?ani zagraj? na tr?bach. 5 Gdy wi?c zabrzmi przeci?gle róg barani i us?yszycie g?os tr?by, niech ca?y lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie si? na miejscu i lud wkroczy, ka?dy wprost przed siebie. 6 Jozue, syn Nuna, wezwa? kap?anów i rzek? im: We?cie Ark? Przymierza a siedmiu kap?anów niech we?mie siedem tr?b z rogów baranich przed Ark? Pa?sk?. 7 Po czym rozkaza? ludowi: Wyruszcie i okr??cie miasto, a zbrojni wojownicy niech id? przed Ark? Pa?sk?. 8 I sta?o si?, jak Jozue rozkaza? ludowi. Siedmiu kap?anów, nios?cych przed Panem siedem tr?b z rogów baranich, wyruszy?o graj?c na tr?bach, Arka za? Przymierza Pa?skiego sz?a za nimi. 9 Zbrojni wojownicy szli przed kap?anami, którzy grali na tr?bach, a tylna stra? sz?a za Ark?, i tak posuwano si?, stale graj?c na tr?bach. 10 A Jozue da? ludowi polecenie: Nie wzno?cie okrzyku, niech nie us?ysz? g?osu waszego i niech ?adne s?owo nie wyjdzie z ust waszych a? do dnia, gdy wam powiem: Wznie?cie okrzyk wojenny! I wtedy go wzniesiecie. 11 I tak Arka Pa?ska okr??y?a miasto doko?a jeden raz, po czym wrócono do obozu i sp?dzono tam noc. 12 Jozue wsta? wcze?nie rano, kap?ani wzi?li Ark? Pa?sk?, 13 a siedmiu kap?anów nios?cych siedem tr?b z rogów baranich sz?o przed Ark? Pa?sk?, graj?c bez przerwy na tr?bach w czasie marszu. Zbrojni wojownicy szli przed nimi, a tylna stra? sz?a za Ark? Pa?sk? i posuwano si? przy d?wi?ku tr?b. 14 I tak okr??yli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym wrócili do obozu. Przez sze?? dni codziennie tak czynili. 15 Siódmego dnia wstali rano wraz z zorz? porann? i okr??yli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób: tylko tego dnia okr??yli miasto siedem razy. 16 Gdy kap?ani za siódmym razem zagrali na tr?bach, Jozue zawo?a? do ludu: Wznie?cie okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc wasz?! 17 Miasto b?dzie ob?o?one kl?tw? dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierz?dnica Rachab zostanie przy ?yciu - ona sama i wszyscy, którzy s? wraz z ni? w domu, albowiem ukry?a wywiadowców, których wys?ali?my. 18 Ale wy strze?cie si? rzeczy ob?o?onych kl?tw?, aby was ch?? nie ogarn??a wzi?? co? z dobra ob?o?onego kl?tw?, bo wtedy uczyniliby?cie przekl?tym sam obóz izraelski i sprowadziliby?cie na niego nieszcz??cie. 19 Ca?e za? srebro i z?oto, sprz?ty z br?zu i z ?elaza s? po?wi?cone dla Pana i pójd? do skarbca Pa?skiego. 20 Lud wzniós? okrzyk wojenny i zagrano na tr?bach. Skoro tylko us?ysza? lud d?wi?k tr?b, wzniós? gromki okrzyk wojenny i mury rozpad?y si? na miejscu. A lud wpad? do miasta, ka?dy wprost przed siebie, i tak zaj?li miasto. 21 I na mocy kl?twy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co by?o w mie?cie: m??czyzn i kobiety, m?odzie?ców i starców, wo?y, owce i os?y. 22 Jozue powiedzia? dwu wywiadowcom, którzy wybadali kraj: Wejd?cie do domu owej nierz?dnicy i wyprowad?cie stamt?d t? kobiet? wraz ze wszystkimi, którzy do niej nale??, jak jej przysi?gli?cie. 23 Weszli wi?c m?odzi ludzie, wywiadowcy, i wyprowadzili Rachab, jej ojca i matk?, jej braci i tych wszystkich, którzy do niej nale?eli. Równie? wszystkich jej krewnych wyprowadzili i umie?cili ich poza obozem izraelskim. 24 Nast?pnie miasto i wszystko, co w nim by?o, spalili, tylko srebro i z?oto, jak i sprz?ty z br?zu i ?elaza oddali do skarbca domu Pa?skiego. 25 Nierz?dnic? Rachab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do niej nale?eli, pozostawi? Jozue przy ?yciu. Zamieszka?a ona w?ród Izraela a? po dzie? dzisiejszy poniewa? ukry?a wywiadowców, których wys?a? Jozue, by wybadali Jerycho. 26 W owym czasie Jozue wypowiedzia? do ludu przysi?g?: Niech b?dzie przekl?ty przed obliczem Pana cz?owiek, który podj??by si? odbudowa? miasto Jerycho: Za cen? ?ycia swego pierworodnego syna za?o?y fundamenty, za cen? ?ycia najm?odszego syna postawi bramy. 27 Pan by? z Jozuem, którego s?awa rozesz?a si? po ca?ym kraju.

7

1 Izraelici dopu?cili si? przest?pstwa na rzeczach ob?o?onych kl?tw?. Akan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z pokolenia Judy, przyw?aszczy? sobie co? z dobra ob?o?onego kl?tw?, dlatego zap?on?? gniew Pana przeciw synom Izraela. 2 Jozue wys?a? m??ów z Jerycha do Aj, które le?y obok Bet-Awen, na wschód od Betel, i rzek? im: Id?cie w góry i wybadajcie t? okolic?. Ludzie ci poszli i przypatrzyli si? miastu Aj, 3 a wróciwszy do Jozuego, donie?li mu: Niech nie wyrusza ca?y lud. Oko?o dwóch lub trzech tysi?cy ludzi niech pójdzie, a zdob?d? Aj. Nie trud? ca?ego ludu, bo ich tam jest niewielu. 4 Wyruszy?o wi?c z ludu oko?o trzech tysi?cy m??czyzn, musieli jednak uciec przed mieszka?cami Aj. 5 Mieszka?cy Aj zabili z nich oko?o trzydziestu sze?ciu ludzi ?cigaj?c ich od bramy a? do Szebarim i bij?c ich na stoku góry. Przerazi?o si? serce ludu i sta?o si? jak woda. 6 Wtedy Jozue rozdar? swoje szaty i pad? twarz? na ziemi? przed Ark? Pa?sk? a? do wieczora, on sam i starsi Izraela. I posypali prochem swe g?owy. 7 I mówi? Jozue: Ach, Panie, Bo?e! Dlaczego przeprowadzi?e? ten lud przez Jordan? Czy? po to, aby wyda? nas w r?ce Amorytów na wyt?pienie? Ach, gdyby?my postanowili pozosta? raczej za Jordanem! 8 Przebacz, Panie! Co mam teraz powiedzie?, gdy Izrael poda? ty? swoim wrogom? 9 Je?li us?ysz? o tym Kananejczycy i wszyscy mieszka?cy kraju, otocz? nas zewsz?d i zg?adz? imi? nasze z ziemi. A có? wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? 10 I rzek? Pan do Jozuego: Wsta?! Dlaczego tak le?ysz twarz? do ziemi? 11 Izrael zgrzeszy?: z?amali przymierze, jakie z nimi zawar?em, wzi?li sobie z tego, co by?o ob?o?one kl?tw? - ukradli to, zataili i schowali mi?dzy swoje rzeczy. 12 Dlatego Izraelici nie b?d? mogli si? osta? wobec wrogów swoich i podadz? ty? swoim wrogom gdy? ?ci?gn?li na siebie kl?tw?. Nie b?d? nadal z wami, je?li nie wyt?picie w?ród siebie dotkni?tych kl?tw?. 13 Powsta?, oczy?? lud i rozka? mu: Oczy??cie si? na jutro, bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: Rzeczy ob?o?one kl?tw? s? w?ród ciebie, Izraelu; przeto nie ostoicie si? wobec wrogów swoich, je?li nie usuniecie spo?ród siebie rzeczy ob?o?onych kl?tw?. 14 Dlatego jutro z rana wyst?picie pokoleniami, a z pokolenia, które Pan wska?e losem, wyst?pi? poszczególni m??czy?ni. 15 U kogo za? znajd? rzeczy ob?o?one kl?tw?, b?dzie spalony wraz ze wszystkim, co do niego nale?y, bo z?ama? przymierze Pana i pope?ni? zbrodni? w Izraelu. 16 Jozue wsta? wcze?nie rano i kaza? wyst?pi? Izraelitom pokoleniami. Wskazane losem zosta?o pokolenie Judy. 17 Nast?pnie kaza? wyst?pi? rodom Judy i zosta? wskazany losem ród Zeracha. Po czym kaza? wyst?pi? rodowi Zeracha rodzinami i zosta?a wskazana losem rodzina Zabdiego, 18 a wtedy kaza? wyst?pi? poszczególnym m??czyznom z jego rodziny i wskazany zosta? losem Akan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z pokolenia Judy. 19 Rzek? wi?c Jozue do Akana: Synu mój, daj chwa?? Panu, Bogu Izraela, i z?ó? przed Nim wyznanie. Powiedz mi: Co? uczyni?? Nic nie ukrywaj przede mn?! 20 Odpowiedzia? Akan Jozuemu: Istotnie zgrzeszy?em przeciw Panu, Bogu Izraela. Oto co uczyni?em: 21 Ujrza?em mi?dzy ?upem pi?kny p?aszcz z Szinearu, dwie?cie syklów srebra i pr?t z?oty wagi pi??dziesi?ciu syklów. Zapragn??em ich i zabra?em je. S? one zakopane w ziemi na ?rodku mego namiotu, a srebro pod nimi. 22 Wtedy wys?a? Jozue pos?a?ców, którzy pobiegli do namiotu, rzeczywi?cie rzeczy te by?y zakopane w jego namiocie, a srebro pod nimi. 23 I zabrali je ze ?rodka namiotu, przynie?li do Jozuego i do wszystkich Izraelitów i z?o?yli je przed Panem. 24 Wzi?? wi?c Jozue Akana, syna Zeracha, srebro, p?aszcz i pr?t z?oty, jego synów i córki, jego wo?y, os?y i owce, jego namiot i wszystko, co do niego nale?a?o. Wszyscy Izraelici im towarzyszyli. I wywiedli ich w dolin? Akor. 25 Jozue powiedzia?: Jak nas wprowadzi?e? w nieszcz??cie, tak niech dzi? Pan ciebie w nieszcz??cie wprowadzi. I wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami. 26 I wznie?li nad nim wielki stos kamieni, który jest a? do dnia dzisiejszego. I zaniecha? Pan swego gwa?townego gniewu. Miejsce to nazwano dolin? Akor a? do dnia dzisiejszego.

8

1 Wtedy Pan rzek? do Jozuego: Nie bój si? i nie tra? odwagi! We? ze sob? wszystkich wojowników, powsta? i wyrusz przeciw Aj. Patrz: oto wydaj? w twoje r?ce króla Aj, jego lud, miasto i kraj. 2 Post?pisz z Aj i jego ludem, jak post?pi?e? z Jerychem i jego królem. Mo?ecie jednak wzi?? sobie ?upy i zwierz?ta. Przygotuj zasadzk? na miasto z drugiej strony - zachodniej. 3 Podniós? si? wi?c Jozue ze wszystkimi wojownikami, by wyruszy? przeciw Aj. Jednocze?nie wybra? Jozue trzydzie?ci tysi?cy dzielnych wojowników i wys?a? ich noc?, 4 daj?c im nast?puj?cy rozkaz: Uwa?ajcie! Przygotujcie zasadzk? na miasto po jego stronie zachodniej, ale niezbyt daleko od miasta, i b?d?cie wszyscy gotowi. 5 Ja za? i ca?y lud ze mn? przyci?gniemy pod miasto. Gdy oni wyjd? przeciw nam, jak za pierwszym razem, rzucimy si? do ucieczki przed nimi. 6 Oni b?d? nas ?ciga? i w ten sposób odci?gniemy ich daleko od miasta, gdy? pomy?l?: Uciekaj? przed nami, jak za pierwszym razem! I b?dziemy ucieka? przed nimi. 7 A wtedy wyjdziecie z zasadzki i zajmiecie miasto. Pan, Bóg wasz, odda je w wasze r?ce. 8 Gdy za? zajmiecie miasto, spalicie je. Uczy?cie wed?ug s?owa Pana. Patrzcie, ja wam to rozkazuj?! 9 Jozue wys?a? ich, a oni udali si? na miejsce zasadzki i zatrzymali si? mi?dzy Betel i Aj, na zachód od Aj; Jozue za? sp?dzi? t? noc w?ród ludu. 10 A wstawszy wcze?nie rano, dokona? przegl?du ludu i wraz ze starszymi Izraela na czele poprowadzi? lud przeciw Aj. 11 Wszyscy wojownicy, jakich tylko mia?, poszli w góry, przybyli pod miasto i roz?o?yli si? obozem po pó?nocnej stronie Aj. Mi?dzy nimi i Aj by?a dolina. 12 Nast?pnie wzi?? oko?o pi?ciu tysi?cy ludzi i umie?ci? ich jako zasadzk? mi?dzy Betel a Aj, od zachodniej strony miasta. 13 Lud roz?o?y? si? obozem na pó?noc od miasta, a jego cz??? ostatnia na zachód od miasta. Jozue za? sp?dzi? t? noc w ?rodku doliny. 14 Gdy to ujrza? król Aj, wyruszy? po?piesznie ze wszystkimi swoimi lud?mi do boju przeciw Izraelowi na zboczu, naprzeciw Araby. Nie wiedzia? jednak, ?e zasadzk? przygotowano na zachód od miasta. 15 A wtedy Jozue i ca?y Izrael udali, ?e s? pobici. Uciekali wi?c drog? ku pustyni. 16 Wtedy zwo?ano wszystkich ludzi z miasta, aby pu?cili si? w pogo? za nimi, ale gdy ?cigali Jozuego, oddalali si? od miasta. 17 A w Aj i Betel nikt nie pozosta?, kto by nie wyruszy? za Izraelitami. Zostawili miasto otwarte, a ?cigali Izraela. 18 Wtedy rzek? Pan do Jozuego: Podnie? oszczep, który trzymasz w r?ce, przeciw Aj, gdy? daj? je w twoje r?ce. I podniós? Jozue oszczep, który trzyma? w r?ce, przeciw miastu. 19 I zaledwie r?k? wyci?gn??, ludzie, którzy byli w zasadzce, po?piesznie wyszli z ukrycia, przybiegli do miasta, zaj?li je i jak najszybciej podpalili. 20 Gdy za? obejrzeli si? ludzie z Aj, spostrzegli, jak dym podnosi si? z miasta ku niebu. Nie by?o mo?na ucieka? w t? lub tamt? stron?, a tymczasem lud, który ucieka? na pustyni?, zwróci? si? przeciw ?cigaj?cym. 21 Skoro Jozue i ca?y Izrael ujrzeli, ?e ludzie z zasadzki zaj?li miasto i ?e dym z miasta wznosi si? w gór?, odwrócili si? i uderzyli na ludzi z Aj. 22 Drudzy wyszli z miasta naprzeciw nich i ludzie z Aj znale?li si? w ?rodku Izraelitów, maj?c ich po jednej i po drugiej stronie: tak zostali pobici, ?e nikt z nich nie zosta? przy ?yciu ani nie uciek?. 23 Króla Aj schwytano ?ywcem i przyprowadzono do Jozuego. 24 Gdy Izraelici pobili mieszka?ców Aj na otwartym polu, na pastwisku, po którym ich ?cigano, i gdy wszyscy oni a? do ostatniego polegli od miecza, ca?y Izrael zwróci? si? przeciw Aj i porazi? je ostrzem miecza. 25 Ogó?em poleg?ych tego dnia, m??czyzn i kobiet, by?o dwana?cie tysi?cy, czyli wszyscy mieszka?cy Aj. 26 Jozue za? nie cofn?? r?ki, w której trzyma? oszczep, dopóki nie zg?adzono, na skutek ob?o?enia kl?tw?, wszystkich mieszka?ców Aj. 27 Tylko byd?o i ?upy z tego miasta rozdzielili mi?dzy siebie Izraelici zgodnie z poleceniem Pana, danym Jozuemu. 28 A Jozue spali? Aj i uczyni? z niego rumowisko na wieki, pustkowie a? do dnia dzisiejszego. 29 Króla Aj powiesi? na drzewie a? do wieczora. O zachodzie s?o?ca rozkaza? Jozue zdj?? jego trupa z drzewa, po czym rzucono go u wej?cia do bramy miejskiej i wzniesiono nad nim wielki stos kamieni widoczny a? do dnia dzisiejszego. 30 Wtedy Jozue zbudowa? o?tarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal, 31 jak rozkaza? Moj?esz, s?uga Pana, Izraelitom: jak napisano w ksi?dze Prawa Moj?esza: O?tarz z kamieni surowych, nie ociosanych ?elazem. Na nim z?o?ono Panu ofiary uwielbienia i biesiadne. 32 Jozue sporz?dzi? tam?e na kamieniach odpis Prawa, które Moj?esz spisa? dla Izraelitów. 33 Nast?pnie ca?y Izrael i jego starsi, zwierzchnicy ludu i s?dziowie, zarówno cudzoziemcy, jak i wspó?plemienni, stan?li po obu stronach arki, naprzeciw kap?anów i lewitów, po?owa po stronie góry Garizim, a druga po?owa po stronie góry Ebal, jak ju? uprzednio zarz?dzi? Moj?esz, s?uga Pana, aby pob?ogos?awi? lud Izraela. 34 Nast?pnie Jozue odczyta? wszystkie s?owa Prawa, b?ogos?awie?stwo i przekle?stwo, wszystko dok?adnie, jak napisano w ksi?dze Prawa. 35 Nie opu?ci? Jozue ani jednego polecenia danego przez Moj?esza, ale odczyta? je wobec ca?ego zgromadzenia Izraela, w obecno?ci kobiet, dzieci i cudzoziemców, którzy zamieszkali w?ród ludno?ci.

9

1 Gdy dowiedzieli si? o tym królowie zamieszkali za Jordanem, na wzgórzu, na nizinie i wzd?u? brzegu Morza Wielkiego a? do Libanu: Chetyci, Amoryci, Kananejczycy, Peryzzyci, Chiwwici i Jebusyci, 2 sprzymierzyli si? ze sob?, by walczy? wspólnie przeciw Jozuemu i Izraelitom. 3 Równie? mieszka?cy Gibeonu dowiedzieli si?, co Jozue uczyni? z miastami Jerychem i Aj, 4 i postanowili u?y? podst?pu. Wybrali si? w drog? i zaopatrzyli si? w zapasy podró?ne, i wzi?li na swoje os?y stare wory i zu?yte buk?aki na wino, podarte i powi?zane. 5 Na nogach mieli zdarte i po?atane sanda?y, a na sobie - znoszone szaty. Ca?y ich chleb, który mieli na po?ywienie, by? suchy i pokruszony. 6 W takim stanie przybyli do Jozuego i do obozu w Gilgal i rzekli do niego i do m??ów izraelskich: Przybywamy z dalekiego kraju: zawrzyjcie z nami przymierze! 7 Lecz m??owie izraelscy odpowiedzieli Chiwwitom: A mo?e w?ród nas mieszkacie? Czy? wi?c mo?emy zawiera? przymierze z wami? 8 Oni za? odpowiedzieli Jozuemu: Jeste?my twoimi s?ugami. Jozue zapyta? ich: Kim jeste?cie i sk?d przybywacie? 9 Oni odrzekli: Z ziemi bardzo dalekiej przybywaj? twoi s?udzy, w imi? Pana, Boga twojego. S?yszeli?my bowiem s?aw? Jego i wszystko, co uczyni? w Egipcie, 10 oraz wszystko, co uczyni? dwom królom amoryckim, panuj?cym za Jordanem, Sichonowi, królowi Cheszbonu, i Ogowi, królowi Baszanu w Asztarot. 11 Wobec tego nasza starszyzna i wszyscy mieszka?cy naszego kraju powiedzieli nam: We?cie ze sob? ?ywno?? na drog?, wyjd?cie im naprzeciw i powiedzcie do nich: Jeste?my waszymi s?ugami, zawrzyjcie wi?c z nami przymierze. 12 Oto nasz chleb: by? jeszcze ciep?y, gdy brali?my go z domów naszych na drog?, w dniu, w którym wyszli?my, by was spotka?, a oto teraz suchy i pokruszony. 13 A te buk?aki na wino by?y nowe, gdy?my je nape?niali, a oto pop?ka?y; nasze szaty i nasze sanda?y zupe?nie si? zdar?y wskutek dalekiej podró?y. 14 M??owie spróbowali ich zapasów podró?nych, lecz wyroczni Pana nie pytali. 15 Zgodzi? si? wi?c Jozue na pokój z nimi i zawar? z nimi przymierze, zapewniaj?c im ?ycie, a ksi???ta spo?eczno?ci potwierdzili je przysi?g?. 16 Trzy dni up?yn??y od zawarcia tego przymierza, gdy us?yszano, ?e byli ludem s?siednim i mieszkali w?ród Izraela. 17 Wyruszyli synowie Izraela z obozu i po trzech dniach przybyli do ich miast. Miastami ich by?y: Gibeon, Kefira, Beerot i Kiriat-Jearim. 18 Izraelici nie natarli na nich, poniewa? ksi???ta spo?eczno?ci przysi?gli im na Pana, Boga Izraela. Ale ca?a spo?eczno?? szemra?a przeciw ksi???tom. 19 Wszyscy ksi???ta o?wiadczyli wobec ca?ej spo?eczno?ci: Skoro z?o?yli?my im przysi?g? na Pana, Boga Izraela, przeto nie mo?emy im uczyni? krzywdy. 20 Tak wi?c chcemy z nimi post?pi?: musimy darowa? im ?ycie, aby nie spad? na nas gniew z powodu przysi?gi, któr??my im z?o?yli. 21 Wtedy zapewnili ich ksi???ta, ?e zostan? przy ?yciu, ale b?d? r?ba? drzewo i nosi? wod? dla ca?ej spo?eczno?ci. Gdy ksi???ta im to o?wiadczyli, 22 zawezwa? ich Jozue i rzek? im: Dlaczego oszukali?cie nas mówi?c: Mieszkamy od was bardzo daleko - podczas gdy mieszkacie w?ród nas? 23 Dlatego b?dziecie przekl?ci i dlatego nikt z was nie przestanie by? niewolnikiem, drwalem i nosz?cym wod? dla domu Boga mojego. 24 Wtedy dali Jozuemu tak? odpowied?: S?udzy twoi dok?adnie si? dowiedzieli o tym, co rozkaza? Pan, Bóg twój, swemu s?udze, Moj?eszowi: oddanie wam ca?ej tej ziemi i wyg?adzenie wszystkich mieszka?ców kraju przed wami. Obawiaj?c si? wi?c bardzo o nasze ?ycie, post?pili?my w ten w?a?nie sposób. 25 Jeste?my teraz w twoim r?ku: uczy? z nami to, co wydaje ci si? dobre i s?uszne. 26 I Jozue tak post?pi? z nimi. Wybawi? ich z r?ki Izraelitów, ?eby ich nie pozbawili ?ycia. 27 Wówczas uczyni? ich Jozue drwalami i nosz?cymi wod? dla ca?ej spo?eczno?ci i dla o?tarza Pa?skiego, a? po dzie? dzisiejszy, na ka?dym miejscu, które Pan wybierze.

10

1 Gdy Adonisedek, król Jerozolimy, us?ysza?, ?e Jozue zdoby? Aj i ob?o?y? je kl?tw? na zniszczenie, post?puj?c tak samo z Aj i jego królem, jak post?pi? z Jerychem i jego królem, oraz ?e mieszka?cy Gibeonu zawarli pokój z Izraelitami i zamieszkali po?ród nich, 2 wywo?a?o to wielkie przera?enie, gdy? Gibeon by?o miastem wielkim, jak jedno z miast królewskich, wi?ksze by?o od Aj, a wszyscy mieszka?cy byli waleczni. 3 Przeto Adonisedek, król Jerozolimy, pos?a? wezwanie do Hohama, króla Hebronu, do Pirama, króla Jarmutu, do Jafii, króla Lakisz, i do Debira, króla Eglonu: 4 Przyb?d?cie mi na pomoc, aby?my razem zwalczyli Gibeonitów, poniewa? zawarli pokój z Jozuem i z Izraelitami. 5 Po??czy?o si? wi?c pi?ciu królów amoryckich: król Jerozolimy, król Hebronu, król Jarmutu, król Lakisz i król Eglonu - oni i ca?e ich wojsko oblegli Gibeon i uderzyli na nie. 6 Mieszka?cy Gibeonu pos?ali pro?b? do Jozuego do obozu w Gilgal: Nie cofaj swej r?ki od s?ug twoich. Przyb?d? po?piesznie do nas, uwolnij nas i pomó?, poniewa? wszyscy królowie amoryccy, którzy mieszkaj? w górach, sprzymierzyli si? przeciw nam. 7 Wyruszy? Jozue z Gilgal wraz z ca?ym swym zbrojnym ludem i wszystkimi dzielnymi wojownikami. 8 I rzek? Pan do Jozuego: Nie bój si? ich, albowiem odda?em ich w twoje r?ce, ?aden z nich nie oprze si? tobie. 9 I natar? na nich Jozue niespodziewanie po ca?onocnym marszu z Gilgal. 10 A Pan nape?ni? ich strachem na sam widok Izraela i zada? im wielk? kl?sk? pod Gibeonem. ?cigano ich w stron? wzgórza Bet-Choron i bito a? do Azeki i Makkedy. 11 Gdy w czasie ucieczki przed Izraelem byli na zboczu pod Bet-Choron, Pan zrzuca? na nich z nieba ogromne kamienie a? do Azeki, tak ?e wygin?li. I wi?cej ich zmar?o wskutek kamieni gradowych, ni? ich zgin??o od miecza Izraelitów. 12 W dniu, w którym Pan poda? Amorytów w moc Izraelitów, rzek? Jozue w obecno?ci Izraelitów: Sta? s?o?ce, nad Gibeonem! I ty, ksi??ycu, nad dolin? Ajjalonu! 13 I zatrzyma?o si? s?o?ce, i stan?? ksi??yc, a? pom?ci? si? lud nad wrogami swymi. Czy? nie jest to napisane w Ksi?dze Sprawiedliwego: Zatrzyma?o si? s?o?ce na ?rodku nieba i prawie ca?y dzie? nie spieszy?o do zachodu? 14 Nie by?o podobnego dnia ani przedtem, ani potem, gdy Pan us?ucha? g?osu cz?owieka. Rzeczywi?cie Pan sam walczy? za Izraela. 15 Jozue, a z nim ca?y Izrael, wróci? do obozu w Gilgal. 16 Pi?ciu owych królów uciek?o i ukry?o si? w jaskini obok Makkedy. 17 I powiadomiono Jozuego s?owami: Pi?ciu królów znaleziono ukrytych w jaskini Makkedy. 18 Jozue odpowiedzia?: Wtoczcie wielkie kamienie w otwór jaskini i postawcie przy niej ludzi, aby ich strzegli. 19 Wy za? nie stójcie bezczynnie, ?cigajcie waszych wrogów, zabijajcie schwytanych i nie pozwalajcie im wej?? do ich miast, poniewa? Pan, Bóg wasz, wyda? ich w wasze r?ce. 20 Jozue i Izraelici zadali im straszliw? kl?sk?, a? do ca?kowitego ich wyniszczenia, tak ?e tylko niektórzy uciekli ?ywi i skryli si? w miastach warownych. 21 Wróci? wi?c ca?y lud zdrów i ca?y do obozu Jozuego w Makkedzie, a nikt nie odwa?y? si? nawet j?zykiem napastowa? Izraelitów. 22 Wówczas rzek? Jozue: Otwórzcie wej?cie do jaskini i wyprowad?cie z niej do mnie tych pi?ciu królów. 23 Uczyniono tak i wyprowadzono do niego z jaskini owych pi?ciu królów: króla Jerozolimy, króla Hebronu, króla Jarmutu, króla Lakisz i króla Eglonu. 24 Skoro przyprowadzono owych królów do Jozuego, Jozue wezwa? wszystkich m??ów izraelskich i rzek? do dowódców wojennych, którzy mu towarzyszyli: Zbli?cie si? i postawcie wasze nogi na karkach tych królów. Zbli?yli si? i postawili swe nogi na ich karkach. 25 Wtedy Jozue rzek? do nich: Odrzu?cie boja?? i strach, b?d?cie m??ni i mocni, gdy? tak uczyni Pan wszystkim wrogom waszym, z którymi walczy? b?dziecie. 26 A potem Jozue wymierzy? im cios ?miertelny i kaza? powiesi? ich na pi?ciu drzewach, na których wisieli a? do wieczora. 27 A o zachodzie s?o?ca na rozkaz Jozuego zdj?to ich z drzew i wrzucono do jaskini, w której si? ukrywali. Wej?cie do jaskini zasypano wielkimi kamieniami, które le?? tam a? do dnia dzisiejszego. 28 Tego samego dnia Jozue zdoby? Makked? i pobi? j? ostrzem miecza, króla za? jej i wszystkich ?ywych w mie?cie ob?o?y? kl?tw?, tak ?e nikt nie ocala?. A z królem Makkedy post?pi? tak, jak z królem Jerycha. 29 Nast?pnie Jozue z ca?ym Izraelem uda? si? z Makkedy do Libny i natar? na Libn?. 30 I wyda? j? Pan w r?ce Izraela wraz z jej królem; zdobyli j? ostrzem miecza i zabili wszystkich ?yj?cych, tak ?e nikt nie ocala?; a z królem jej post?pi? tak, jak post?pi? z królem Jerycha. 31 Jozue z ca?ym Izraelem uda? si? nast?pnie z Libny do Lakisz, obleg? je i natar? na nie. 32 I wyda? Pan równie? Lakisz w r?ce Izraela, który na drugi dzie? zdoby? je i zabi? ostrzem miecza wszystkich ?yj?cych w nim, zupe?nie tak, jak uczyni? z Libn?. 33 Wówczas Horam, król Gezer, przyby?, aby wspomóc Lakisz, lecz Jozue zada? mu tak? kl?sk?, i? z jego ludu nikt nie ocala?. 34 Pó?niej Jozue, a z nim ca?y Izrael udali si? z Lakisz do Eglonu, oblegli go i natarli na niego. 35 Zdobyli go tego samego dnia i pobili ostrzem miecza. Wszystko, co w nim ?y?o, tego? dnia zosta?o ob?o?one kl?tw?, zupe?nie tak, jak w Lakisz. 36 Z Eglonu uda? si? Jozue, a z nim ca?y Izrael do Hebronu i natar? na niego. 37 I zdobyli go, i porazili ostrzem miecza jego króla i wszystkich mieszka?ców przyleg?ych jego miast, nie pozostawiaj?c nikogo przy ?yciu, jak uczyni? [Jozue] z Eglonem. Miasto i wszystko, co w nim ?y?o, zosta?o równie? ob?o?one kl?tw?. 38 Jozue wraz z ca?ym Izraelem wróci? do Debiru i natar? na niego. 39 I zdoby? go wraz z jego królem i wszystkimi przyleg?ymi do? miastami: pobili go ostrzem miecza i ob?o?yli kl?tw? wszystko, co w nim ?y?o, nie oszcz?dzaj?c nikogo. Jak post?pi? z Hebronem, tak uczyni? z Debirem i jego królem, jak przedtem uczyni? z Libn? i jej królem. 40 W ten sposób Jozue podbi? ca?y kraj: wzgórza i Negeb, Szefel?, i stoki górskie i wszystkich ich królów. Nie pozostawi? nikogo przy ?yciu i ob?o?y? kl?tw? wszystko, co ?y?o, jak rozkaza? Pan, Bóg Izraela. 41 Jozue pobi? ich pod Kadesz-Barnea a? do Gazy, ca?y kraj Goszen a? do Gibeonu. 42 Wszystkich tych królów i ziemie ich zdoby? Jozue w jednej wyprawie, poniewa? Pan, Bóg Izraela, walczy? wraz z Izraelem. 43 Potem Jozue, a z nim ca?y Izrael, wrócili do obozu w Gilgal.

11

1 Jabin, król Chasoru, us?yszawszy o tym, powiadomi? Jobaba, króla Madonu, króla Szimronu, króla Akszafu 2 i królów zamieszka?ych na pó?nocy, w górach i na równinie, na po?udniu od Kinneret, w Szefeli i na wy?ynach Doru na zachodzie, 3 Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Jebusytów na górze i Chiwwitów u stóp Hermonu w krainie Mispa. 4 Wyruszyli oni z ca?ym swym wojskiem, ludem mnogim jak piasek na wybrze?u morza i z olbrzymi? liczb? koni i rydwanów. 5 Wszyscy ci królowie umówiwszy si? przybyli i zaj?li stanowiska nad wodami Merom, aby walczy? z Izraelem. 6 I rzek? Pan do Jozuego: Nie bój si? ich, albowiem jutro o tej porze sprawi?, ?e oni wszyscy padn? zabici przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a rydwany ich spalisz. 7 Jozue wraz z ca?ym swym zbrojnym ludem przyby? niespodzianie nad wody Meromu i rzuci? si? na nich. 8 Pan wyda? ich w r?ce Izraela. Rozbili ich i ?cigali a? do Sydonu Wielkiego i a? do Misrefot-Maim i do doliny Mispa na wschodzie. Rozgromiono ich ca?kowicie, tak ?e nikt nie ocala?. 9 Jozue post?pi? z nimi, jak Pan mu rozkaza?: konie ich okulawi?, a rydwany spali?. 10 W tym samym czasie Jozue cofn?? si? i zdoby? Chasor, a króla jego zabi? mieczem; Chasor by?o niegdy? stolic? wszystkich tych królestw. 11 Ostrzem miecza pobili wszystko co ?ywe, ob?o?ywszy kl?tw?. Nie pozostawiono ?adnej ?ywej duszy, a Chasor spalono. 12 Wszystkie miasta tych królów i samych ich królów zwyci??y? Jozue i zdoby? ostrzem miecza, ob?o?ywszy ich kl?tw?, jak rozkaza? Moj?esz, s?uga Pana. 13 Wszystkie jednak miasta, po?o?one na wzgórzach, nie zosta?y przez Izraelitów spalone, z wyj?tkiem Chasoru, spalonego przez Jozuego. 14 Ca?? zdobycz tych miast i byd?o podzielili Izraelici pomi?dzy siebie, lecz wszystkich ludzi zg?adzili ostrzem miecza doszcz?tnie, nie zostawiaj?c ?adnej ?ywej duszy. 15 To, co Pan rozkaza? s?udze swemu Moj?eszowi, a Moj?esz rozkaza? Jozuemu, Jozue wykona?, niczego nie zaniedbuj?c z tego wszystkiego, co rozkaza? Pan Moj?eszowi. 16 I opanowa? Jozue ca?y ten kraj: góry, ca?y Negeb, ca?? krain? Goszen, Szefel?, Arab?, góry izraelskie i ich równiny. 17 Od góry Chalak, wznosz?cej si? ku Seirowi, a? do Baal-Gad w dolinie Libanu, u stóp góry Hermon. A wszystkich ich królów zwyci??y? i skaza? na ?mier?. 18 Przez d?ugi czas Jozue walczy? z tymi wszystkimi królami. 19 ?adne miasto nie zawar?o pokoju z Izraelitami prócz Chiwwitów mieszkaj?cych w Gibeonie. Wszystkie zosta?y zdobyte zbrojnie. 20 Taki by? zamiar Pana, który uczyni? upartymi ich serca, tak ?e prowadzili wojn? z Izraelem i popadli pod kl?tw? bez mi?osierdzia a? do wyniszczenia, jak rozkaza? Pan Moj?eszowi. 21 W owym czasie Jozue w walce zwyci??y? Anakitów z gór, z Hebronu, z Debiru, z Anab i ze wszystkich gór judzkich, i ze wszystkich gór izraelskich. Na nich wszystkich wraz z ich miastami Jozue rzuci? kl?tw?. 22 Anakici nie pozostali ju? w kraju Izraelitów, z wyj?tkiem Gazy, Gat i Aszdodu. 23 Jozue zaw?adn?? ca?ym kraje wed?ug polecenia Pana, danego Moj?eszowi, a nast?pnie odda? go Jozue w posiadanie Izraelowi, dziel?c odpowiednio do ich podzia?u na pokolenia. I kraj zazna? pokoju od wojny.

12

1 A oto królowie kraju, których zwyci??yli Izraelici i opanowali ich ziemi? za Jordanem, na wschód s?o?ca, od potoku Arnon a? do góry Hermon i wraz z ca?? Arab? ku wschodowi: 2 Sichon, król amorycki, ze stolic? w Cheszbonie. Panowa? on od Aroeru, le??cego nad brzegiem potoku Arnon, od ?rodka doliny i po?owy Gileadu a? do potoku Jabbok, granicy synów Ammona, 3 a na wschodzie poprzez Arab? a? do morza Kinneret i morza Araby, czyli Morza S?onego, w kierunku Bet-Hajeszimot i dalej ku po?udniowi do stóp zboczy Pisga. 4 Nast?pnie Og, król Baszanu, jeden z ostatnich Refaitów, z siedzib? w Asztarot i Edrei, 5 którego panowanie rozci?ga?o si? na gór? Hermon i Salka, ca?y Baszan a? do granicy Geszurytów i Maakatytów i do po?owy Gileadu, a? do granicy Sichona, króla Cheszbonu. 6 Moj?esz, s?uga Pana, i synowie Izraela zwyci??yli ich, i odda? Moj?esz, s?uga Pana, ziemi? t? w dziedzictwo pokoleniom Rubena, Gada i po?owie pokolenia Manassesa. 7 A oto królowie kraju, których zwyci??y? Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu a? do góry Chalak, wznosz?cej si? ku Seirowi, a których kraj odda? Jozue w dziedzictwo pokoleniom izraelskim, odpowiednio do ich podzia?u, 8 na górze i na Szefeli, w Arabie i na zboczach górskich, na stepie i w Negebie, u Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów, Jebusytów: 9 król Jerycha, jeden, król Aj, obok Betel, jeden, 10 król Jerozolimy, jeden król Hebronu, jeden, 11 król Jarmutu, jeden, król Lakisz, jeden, 12 król Eglonu, jeden, król Gezer, jeden, 13 król Debiru, jeden, król Gederu, jeden, 14 król Chormy, jeden, król Aradu, jeden, 15 król Libny, jeden, król Adullam, jeden, 16 król Makkedy, jeden, król Betel, jeden, 17 król Tappuach, jeden, król Cheferu, jeden, 18 król Afek, jeden, król Laszaronu, jeden, 19 król Madonu, jeden, król Chasoru, jeden, 20 król Szimronu <Meronu>, jeden, król Akszafu, jeden, 21 król Tanak, jeden, król Megiddo, jeden, 22 król Kadesz, jeden, król Jokneam na Karmelu, jeden, 23 król Doru z wy?yny Dor, jeden, król pogan z Gilgal, jeden, 24 król Tirsy, jeden. Wszystkich królów razem trzydziestu jeden.

13

1 Gdy Jozue zestarza? si? i by? w podesz?ym wieku, rzek? Pan do niego: Jeste? stary, w podesz?ym wieku, a pozosta? jeszcze znaczny kraj do zdobycia. 2 Oto ten kraj pozostaje: wszystkie okr?gi Filistynów i ca?y Geszur, 3 od Szichoru, na granicy Egiptu, a? do granicy Ekronu na pó?nocy uwa?a si? za kraj kananejski; [kraje] pi?ciu w?adców filisty?skich z Gazy, Aszdodu, Aszkelonu, Gat i Ekronu oraz Awwici, 4 na po?udniu ca?y kraj Kananejczyków i od Ary, nale??cej do Sydo?czyków a? do Afeka i granicy Amorytów. 5 Nast?pnie kraj Giblitów i ca?y Liban na wschodzie od Baal-Gad u stóp góry Hermonu, a? do Wej?cia do Chamat. 6 Wszystkich mieszka?ców gór od Libanu a? do Misrefot-Maim, wszystkich Sydo?czyków Ja sam wyp?dz? sprzed Izraelitów. Tymczasem podziel kraj losem mi?dzy Izraelitów na dziedzictwo, jak ci rozkaza?em. 7 Teraz podziel ten kraj jako dziedzictwo mi?dzy dziewi?? pokole? i pó? pokolenia Manassesa: <od Jordanu a? do Wielkiego Morza na zachodzie ty im rozdasz; Wielkie Morze b?dzie ich granic?>. 8 Druga po?owa pokolenia Manassesa, a z ni? Rubenici i Gadyci otrzymali swoje dziedzictwo, które Moj?esz im nada? na wschód za Jordanem: < Moj?esz, s?uga Pana, im da?: > 9 od Aroeru, po?o?onego na brzegu potoku Arnon, i od miasta, które jest w ?rodku doliny, ca?y p?askowy? od Medeby do Dibonu; 10 i wszystkie miasta Sichona, króla Amorytów, który panowa? w Cheszbonie, a? do granicy Ammonitów. 11 Nast?pnie Gilead i krain? Geszurytów i Maakatytów z ca?ym [?a?cuchem] góry Hermonu i ca?ym Baszanem a? do Salka; 12 a w Baszanie ca?e królestwo Oga, który panowa? w Asztarot i w Edrei i by? ostatnim potomkiem Refaitów. Moj?esz zwyci??y? ich i wydziedziczy?. 13 Lecz Izraelici nie wyp?dzili Geszurytów i Maakatytów, dlatego Geszuryci i Maakatyci utrzymali si? w?ród Izraela a? do dnia dzisiejszego. 14 Tylko pokoleniu Lewiego nie dano ?adnego dziedzictwa: ofiary spalane dla Pana, Boga Izraela, s? jego dziedzictwem, jak to on sam oznajmi?. 15 Moj?esz da? pokoleniu potomków Rubena cz??? odpowiednio do ich rodów. 16 Otrzymali wi?c ziemi? od Aroeru na brzegu potoku Arnon i od miasta w ?rodku doliny i ca?y p?askowy? a? do Medeby, 17 Cheszbon ze wszystkimi miastami po?o?onymi na wy?ynie: Dibon, Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon, 18 Jahsa, Kedemot, Mefaa, 19 Kiriataim, Sibma, Seret-Haszszachar na górze równiny, 20 Bet-Peor, zbocza Pisga, Bet-Hajeszimot, 21 wszystkie miasta p?askowy?u i ca?e królestwo Sichona, króla amoryckiego, panuj?cego w Cheszbonie, którego zwyci??y? Moj?esz, a równie? ksi???t Madian: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba, lenników Sichona, zamieszka?ych w kraju. 22 Równie? wró?bit? Balaama, syna Beora, wraz z innymi ofiarami walki zabili Izraelici mieczem. 23 Granic? ziemi synów Rubena by? Jordan. Takie jest dziedzictwo synów Rubena wed?ug ich rodów oraz ich miasta z przyleg?ymi wioskami. 24 Moj?esz da? jedn? cz??? pokoleniu potomków Gada, odpowiednio do ich rodów. 25 Otrzymali w dziedzictwie: Jazer i wszystkie miasta Gileadu, po?ow? kraju synów Ammona a? do Aroeru, le??cego naprzeciw Rabby, 26 i od Cheszbonu a? do Ramat-Mispa i Betonim oraz od Machanaim do granicy Lo-Debar, 27 a w dolinie Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, reszt? królestwa Sichona, króla Cheszbonu, Jordan i jego okolice a? do kra?ców morza Kinneret po wschodniej stronie Jordanu. 28 Takie jest dziedzictwo potomków Gada wed?ug ich rodów oraz ich miasta z przyleg?ymi wioskami. 29 Moj?esz da? cz??? po?owie pokolenia Manassesa <i to przypad?o po?owie pokolenia Manassesa> odpowiednio do ich rodów. 30 Otrzymali w dziedzictwie ziemie od Machanaim, ca?y Baszan, ca?e królestwo Oga, króla Baszanu, i wszystkie Osiedla Jaira w Baszanie, sze??dziesi?t miast. 31 Po?owa Gileadu, Asztarot i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie przypad?y potomkom Makira, syna Manassesa, a raczej po?owie potomków Makira wed?ug ich rodów. 32 Taki jest podzia? dziedzictwa dokonany przez Moj?esza na stepach Moabu, z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha. 33 Pokoleniu Lewiego nie da? Moj?esz dziedzictwa. Pan, Bóg Izraela, jest ich dziedzictwem, jak to sam im oznajmi?.

14

1 Oto co otrzymali w dziedzictwie Izraelici w kraju Kanaan, co im przeznaczyli w dziedzictwie kap?an Eleazar i Jozue, syn Nuna, i naczelnicy szczepów pokole? izraleskich. 2 Podzia? dokonany zosta? losem, tak jak Pan rozkaza? przez Moj?esza, dla dziewi?ciu i pó? pokole?, 3 poniewa? dla dwu i pó? pokolenia Moj?esz przeznaczy? dziedzictwo za Jordanem, lecz dla lewitów nie wyznaczy? dziedzictwa po?ród nich. 4 Synowie Józefa tworzyli dwa pokolenia: Manassesa i Efraima. Lewitom nie nadano ?adnego dzia?u w ziemi, a tylko niektóre miasta do zamieszkania i przyleg?e pastwiska dla byd?a i stad. 5 Jak Pan rozkaza? Moj?eszowi, tak post?pili Izraelici przy podziale kraju. 6 Wtedy synowie Judy przyszli do Jozuego w Gilgal, a Kenizzyta Kaleb, syn Jefunnego, rzek? do niego: Ty wiesz, co Pan powiedzia? do Moj?esza, m??a Bo?ego, o mnie i o tobie w Kadesz-Barnea. 7 Czterdzie?ci lat mia?em, gdy Moj?esz, s?uga Pana, wys?a? mnie z Kadesz-Barnea, abym zbada? kraj; i przynios?em mu wiadomo?ci zgodnie z moim sumieniem. 8 A gdy moi bracia, którzy wyruszyli ze mn?, przerazili serce ludu, ja poszed?em ca?kowicie za Panem, Bogiem moim. 9 Owego dnia Moj?esz przysi?g?: Na pewno ziemia, na której stan??a twoja noga, przypadnie tobie i potomkom twoim w wiecznym dziedzictwie, poniewa? by?e? wierny Panu, Bogu mojemu. 10 I teraz, patrz, Pan zachowa? mnie przy ?yciu, jak przyrzek?. Ju? czterdzie?ci pi?? lat min??o, jak Pan o?wiadczy? to Moj?eszowi, gdy Izrael w?drowa? wtedy przez pustyni?. Obecnie mam osiemdziesi?t pi?? lat, 11 lecz jeszcze dzi? jestem silny jak w owym dniu, gdy Mnie Moj?esz wys?a?. Jak dawniej, tak i dzisiaj mam t? sam? si??, aby walczy?, aby wyruszy? naprzód lub wróci?. 12 Daj mi wi?c t? gór?, któr? Pan przyrzek? mi owego dnia. Ty sam s?ysza?e? w owym dniu, ?e Anakici tam mieszkaj?, a miasta s? wielkie i umocnione. Je?li Pan jest ze mn?, zdob?d? je, jak mi to Pan przyrzek?. 13 Jozue pob?ogos?awi? Kaleba, syna Jefunnego, i da? mu w dziedzictwo Hebron. 14 Dlatego nale?y Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunnego, Kenizzyty, a? do dnia dzisiejszego, bo poszed? on ca?kowicie za Panem, Bogiem Izraela. 15 Hebron mia?o pierwotnie nazw? Kiriat-Arba. Arba by? najwi?kszym m??em w?ród Anakitów. I kraj zazna? pokoju od wojny.

15

1 Pokolenie potomków Judy otrzyma?o losem swój dzia? wed?ug rodów ku granicy Edomu na pustyni Sin na po?udnie, a? do najdalszych kra?ców po?udniowych. 2 Ich granica po?udniowa bieg?a od po?udniowego kra?ca Morza S?onego, od wybrze?a zatoki po?udniowej 3 i kierowa?a si? dalej na po?udnie od Wzgórza Skorpionów, przechodzi?a przez Sin i sz?a na po?udnie do Kadesz-Barnea, st?d do Chesron, wznosi?a si? ku Addarowi i zwraca?a si? do Karkaa; 4 dalej przechodzi?a przez Asmon, dosi?ga?a Potoku Egipskiego i ko?czy?a si? nad brzegiem morza: Taka b?dzie wasza granica po?udniowa. 5 Granic? wschodni? by?o Morze S?one a? do uj?cia Jordanu. Granica po stronie pó?nocnej rozpoczyna?a si? od zatoki morza przy uj?ciu Jordanu, 6 po czym ci?gn??a si? do Bet-Chogla, przechodzi?a na pó?nocy do Bet-Araba i wznosi?a si? do Kamienia Bohana, potomka Rubena. 7 Nast?pnie granica bieg?a w gór? do Debiru od doliny Akor i zwraca?a si? ku pó?nocy do Gilgal, naprzeciw wy?yny Adummim, po?o?onej na po?udnie od strumienia; dalej granica dochodzi?a do wód En-Szemesz i ko?czy?a si? przy ?ródle En-Rogel. 8 Nast?pnie granica wznosi?a si? dolin? Ben-Hinnom na po?udnie od grzbietu gór Jebusyty, to jest Jerozolimy, wchodzi?a na szczyt góry le??cej naprzeciw doliny Hinnom od zachodu i na kra?cu pó?nocnym doliny Refaim. 9 Ze szczytu góry bieg?a granica a? do ?ród?a wód Neftoach i prowadzi?a do miast góry Efron. Dalej granica zwraca?a si? do Baali, czyli Kiriat-Jearim. 10 Z Baali granica sk?ania?a si? ku zachodowi do góry Seir i przechodzi?a przez zbocze pó?nocne góry Jearim, to jest Kesalon, zst?powa?a do Bet-Szemesz i przechodzi?a przez Timn?, 11 nast?pnie granica dosi?ga?a pó?nocnego grzbietu Ekronu, potem granica zwraca?a si? do Szikron, przechodzi?a przez gór? Baali, zbli?a?a si? do Jabneel i ko?czy?a si? nad morzem. 12 Granic? zachodni? by?o Wielkie Morze ze swym wybrze?em. Taka by?a granica doko?a ziemi potomków Judy wed?ug ich rodów. 13 Kaleb, syn Jefunnego, otrzyma? dzia? po?ród potomków Judy, zgodnie z poleceniem Pana, danym Jozuemu: Kiriat-Arba, g?ówne miasto Anakitów, czyli Hebron. 14 Kaleb wyp?dzi? st?d trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja. 15 Stamt?d wyruszy? przeciwko mieszka?com Debiru - nazwa Debiru brzmia?a przedtem Kiriat-Sefer. 16 Wtedy w?a?nie powiedzia? Kaleb: Temu, kto zdob?dzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam moj? córk? Aks? za ?on?. 17 Zdoby? je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, i ten da? mu za ?on? swoj? córk?, Aks?. 18 Gdy ona przyby?a, sk?oni?a swego m??a, by prosi? jej ojca o pole. Nast?pnie zsiad?a z os?a, a Kaleb j? zapyta?: Czego sobie ?yczysz? 19 Wtedy odrzek?a: Oka? mi ?ask? przez dar! Skoro mi da?e? ziemi? Negeb, daj?e mi ?ród?a wód. I da? jej ?ród?a na wy?ynie i ?ród?a na nizinie. 20 Takie by?o dziedzictwo pokolenia synów Judy wed?ug ich rodów. 21 Miasta na kra?cu pokolenia Judy, ku granicy Edomu w Negebie, by?y nast?puj?ce: Kabseel, Eder, Jagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedesz, Chasor, Jitnan, 24 Zif, Telam, Bealot, 25 Chasor-Chadatta, Keriot-Chesron, czyli Chasor, 26 Amam, Szema, Molada, 27 Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet, 28 Chasar-Szual, Beer-Szeba, Bizjota i jego miasta zale?ne, 29 Baala, Ijjim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Chorma, 31 Siklag, Madmana, Sansanna, 32 Lebaot, Szilchim, En-Rimmon. Wszystkich miast dwadzie?cia dziewi?? z przyleg?ymi wioskami. 33 W Szefeli: Esztaol, Sora, Aszna, 34 Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Ha-enam, 35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka, 36 Szaaraim, Aditaim, Ha-gedera, Gederotaim: czterna?cie miast z przyleg?ymi wioskami. 37 Senan, Chadasza, Migdal-Gad, 38 Dilan, Mispe, Jokteel, 39 Lakisz, Boskat, Eglon, 40 Kabon, Lachmas, Kitlisz, 41 Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makkeda: szesna?cie miast z przyleg?ymi wioskami. 42 Libna, Eter, Aszan, 43 Jiftach, Aszna, Nesib, 44 Keila, Akzib, Maresza: dziewi?? miast z przyleg?ymi wioskami. 45 Ekron z przynale?nymi miastami i wioskami, 46 z Ekronu a? do morza, wszystkie miasta po stronie Aszdodu wraz z ich wioskami. 47 Aszdod z przynale?nymi miastami i wioskami, Gaza wraz z przynale?nymi do niej miastami i wioskami a? do Potoku Egipskiego i Wielkiego Morza, które jest granic?. 48 W górach: Szamir, Jattir, Soko, 49 Danna, Kiriat-Sanna, czyli Debir, 50 Anab, Esztemo, Anim, 51 Goszen, Cholon, Gilo: jedena?cie miast z przyleg?ymi wioskami. 52 Arab, Duma, Eszan, 53 Janum, Bet-Tappuach, Afeka, 54 Chumta, Kiriat-Arba, czyli Hebron, Sijor: dziewi?? miast z przyleg?ymi wioskami. 55 Maon, Karmel, Zif, Jutta, 56 Jizreel, Jokdeam, Zanoach, 57 Hakkain, Gibea, Timna: dziesi?? miast z przyleg?ymi wioskami. 58 Chalchul, Bet-Sur, Gedor, 59a Maarat, Bet-Anot, Eltekon: sze?? miast z przyleg?ymi wioskami. 59b < Tekoa, Efrata czyli Betlejem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Manocho: jedena?cie miast z przyleg?ymi wioskami. > 60 Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, i Rabba: dwa miasta z przyleg?ymi wioskami. 61 Na pustyni: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka, 62 Nibszan, Ir-Hammelach i Engaddi: sze?? miast z przyleg?ymi wioskami. 63 Potomkowie Judy nie mogli jednak wyp?dzi? Jebusytów, mieszkaj?cych w Jerozolimie; jeszcze dzi? mieszkaj? Jebusyci obok potomków Judy.

16

1 Dzia? potomków Józefa po stronie wschodniej rozci?ga? si? od Jordanu naprzeciw Jerycha; przez pustyni? od Jerycha granica wznosi?a si? ku wzgórzom do Betel; 2 po czym prowadzi?a od Betel do Luz i skr?ca?a ku posiad?o?ciom Arkijczyków w Atarot, 3 nast?pnie obni?a?a si? ku zachodowi do ziemi Jafletytów i granicy dolnego Bet-Choron i a? do Gezer, gdzie dosi?ga?a morza. 4 Takie by?o dziedzictwo synów Józefa: Manassesa i Efraima. 5 Dzia? potomków Efraima wed?ug ich rodów by? nast?puj?cy: granic? ich posiad?o?ci na wschodzie by?o Atrot-Addar a? do górnego Bet-Choron, 6 po czym granica bieg?a a? do morza [przez Gezer]. Od Hammikmetat na pó?nocy zwraca?a si? granica ku wschodowi przez Taanat-Szilo i bieg?a dalej na wschód do Janocha. 7 Z Janocha opuszcza?a si? do Atarot i Naara, przechodzi?a ko?o Jerycha i ko?czy?a si? nad Jordanem. 8 Z Tappuach bieg?a granica na zachód do potoku Kana i dochodzi?a do morza. Takie by?o dziedzictwo pokolenia Efraima wed?ug ich rodów; 9 prócz tego synowie Efraima posiadali miasta oddzielne w po?rodku dziedzictwa synów Manassesa, wszystkie te miasta z przyleg?ymi wioskami. 10 Ale nie mogli oni wyp?dzi? Kananejczyków, zamieszkuj?cych Gezer, i Kananejczycy pozostali po?ród Efraima a? po dzie? dzisiejszy, jako robotnicy pracuj?cy przymusowo.

17

1 A oto dzia? wylosowany dla pokolenia Manassesa, który by? pierworodnym Józefa. Makir, pierworodny Manassesa, ojciec Gileada, poniewa? by? wojownikiem, otrzyma? Gilead i Baszan. 2 Dzia? otrzymali te? pozostali synowie Manassesa wed?ug ich rodów: synowie Abiezera, synowie Cheleka, synowie Asrijela, synowie Sychema, synowie Chefera i synowie Szemida, potomkowie m?scy Manassesa, syna Józefa, wed?ug ich rodów. 3 Selofchad, syn Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, nie mia? synów, a tylko córki, które nazywa?y si?: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. 4 One wyst?pi?y przed Eleazarem kap?anem i przed Jozuem, synem Nuna, i przed ksi???tami, mówi?c: Pan rozkaza? Moj?eszowi, aby wyznaczy? nam dziedzictwo po?ród naszych braci. Dano im wi?c dziedzictwo zgodnie ze s?owami Pana, w?ród braci ich ojca. 5 Mia? przeto Manasses dziesi?? dzia?ów, oprócz ziemi Gilead i Baszan, le??cej po drugiej stronie Jordanu. 6 Poniewa? córki Manassesa otrzyma?y dziedzictwo po?ród jego potomków, ziemia Gilead przypad?a innym potomkom Manassesa. 7 Granica Manassesa ci?gn??a si? od strony Asera do Mikmetat, po?o?onego na wschód od Sychem, i sz?a na prawo <ku Jaszib> przy ?ródle Tappuach. 8 Okolica Tappuach nale?a?a do Manassesa, ale Tappuach na granicy Manassesa nale?a?o do Efraima. 9 Granica schodzi?a do potoku Kana (na po?udnie od potoku by?y miasta efraimskie, prócz tych, które mia? Efraim, w?ród miast Manassesa, a ziemia Manassesa znajdowa?a si? na pó?noc od potoku) i bieg?a ku morzu. 10 Ziemia po?o?ona na po?udnie nale?a?a do Efraima, na pó?noc za? - nale?a?a do Manassesa, a granic? by?o morze. Z Aserem graniczyli na pó?nocy, a z Issacharem na wschodzie. 11 Manasses w dzia?ach Issachara i Asera posiada? Bet-Szean z przynale?nymi miejscowo?ciami, Jibleam z przynale?nymi miejscowo?ciami, mieszka?ców Dor z przynale?nymi miejscowo?ciami, mieszka?ców Endor z przynale?nymi miejscowo?ciami, mieszka?ców Tanak i mieszka?ców Megiddo z przynale?nymi miejscowo?ciami oraz trzeci? cz??? Nafat. 12 Nie mogli jednak synowie Manassesa wzi?? w posiadanie tych miast i dlatego Kananejczycy pozostali w tym kraju. 13 Gdy Izraelici stali si? silniejsi, zmusili Kananejczyków do robót publicznych, lecz ich nie wyp?dzili. 14 Potomkowie Józefa wyst?pili do Jozuego o?wiadczaj?c: Dlaczego wyznaczy?e? mi jeden tylko los i jeden dzia?, chocia? stanowi? lud liczny, bo tak a? dot?d b?ogos?awi mi Pan? 15 Jozue odpowiedzia? im: Je?li stanowisz tak liczny lud, wejd? do krainy zalesionej i wykarczuj j? sobie w ziemi Peryzzytów i Refaitów, skoro na górze Efraima jest ci za ciasno. 16 Wtedy odpowiedzieli potomkowie Józefa: Góra nam nie wystarcza, lecz wszyscy Kananejczycy, mieszkaj?cy w nizinie, maj? rydwany ?elazne, podobnie mieszkaj?cy w Bet-Szean i w przynale?nych miejscowo?ciach, jak i w dolinie Jizreel. 17 Odpowiedzia? Jozue domowi Józefa, Efraimowi i Manassesowi: Ty jeste? ludem licznym i masz wielk? si??. Otrzyma?e? tylko jeden los. 18 Otrzyma?e? kraj górzysty i zalesiony: powiniene? go wykarczowa? i jego granice zaj??, Kananejczyków za? musisz wyp?dzi?, chocia? posiadaj? rydwany ?elazne i s? silni.

18

1 Ca?a spo?eczno?? Izraelitów zgromadzi?a si? w Szilo i wzniesiono tam Namiot Spotkania. Kraj ca?y by? ju? im poddany. 2 Pozosta?o jeszcze w?ród Izraelitów siedem pokole?, które nie otrzyma?y swego dziedzictwa. 3 Rzek? wi?c Jozue do tych Izraelitów: Jak d?ugo b?dziecie zwleka? z obj?ciem w posiadanie kraju, który da? wam Pan, Bóg waszych ojców? 4 Wybierzcie jednak po trzech m??ów z ka?dego pokolenia, chc? ich wys?a?, aby przeszli przez kraj i opisali go maj?c na wzgl?dzie [przydzielenie] im dziedzictwa, po czym powróc? do mnie. 5 Podziel? oni kraj na siedem cz??ci. Juda pozostanie na swoim dziale na po?udniu, a dom Józefa na swoim dziale pó?nocnym. 6 Wy za? podzielicie kraj na siedem cz??ci i opiszecie go, a nast?pnie przyniesiecie do mnie, abym móg? rzuci? los dla was wobec Pana, Boga naszego. 7 Lewici nie otrzymaj? ?adnego dzia?u pomi?dzy wami, poniewa? kap?a?stwo Pa?skie b?dzie ich dziedzictwem; a Gad, Ruben i po?owa Manassesa otrzymali swój dzia? po stronie wschodniej Jordanu, który wyznaczy? im Moj?esz, s?uga Pana. 8 Ludzie ci przygotowali si? do odej?cia. Przed wyruszeniem w drog?, by opisa? kraj, Jozue da? rozkaz nast?puj?cy: Id?cie, przejd?cie przez kraj, a opisawszy go, wró?cie do mnie, a wtedy rzuc? dla was los przed obliczem Pana w Szilo. 9 Poszli wi?c ci ludzie, chodzili po kraju i spisali miasta wed?ug siedmiu dzia?ów w ksi?dze, któr? przynie?li Jozuemu do obozu w Szilo. 10 A Jozue rzuci? dla nich los w Szilo przed obliczem Pana i tam w?a?nie podzieli? Jozue kraj mi?dzy Izraelitów, stosownie do podzia?u dokonanego przez nich. 11 I pad? los na pokolenie Beniamina wed?ug ich rodów: okaza?o si?, ?e dzia? ich wypad? mi?dzy dzia?em potomków Judy i potomków Józefa. 12 Granica ich od strony pó?nocnej rozpoczyna?a si? od Jordanu, wznosi?a si? na pó?nocne zbocze Jerycha, potem sz?a przez góry ku zachodowi i ko?czy?a si? na pustyni Bet-Awen. 13 St?d bieg?a granica do Luz, na po?udnie prze??czy górskiej Luz, czyli Betel, po czym schodzi?a granica ku Atrot-Addar przez gór?, która jest na po?udnie dolnego Bet-Choron. 14 St?d skr?ca?a granica, wracaj?c od strony zachodniej ku po?udniowi, od góry wznosz?cej si? naprzeciw Bet-Choron od po?udnia i ko?czy?a si? na Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, mie?cie potomków Judy. Taka jest strona zachodnia. 15 Po?udniowa strona rozpoczyna?a si? od kra?ca Kiriat-Jearim, po czym granica sz?a ku zachodowi i dochodzi?a do ?ród?a wód Neftoach, 16 nast?pnie granica dosi?ga?a kra?ca góry, wznosz?cej si? od strony wschodniej doliny Ben-Hinnom, na pó?nocy równiny Refaitów, po czym schodzi?a w dolin? Hinnom, przez zbocze góry Jebusytów na po?udnie i dochodzi?a do ?ród?a Rogel. 17 Dalej kierowa?a si? ku pó?nocy, dochodzi?a do En-Szemesz i do Gelilot, które wznosi si? naprzeciw Adummim, wreszcie zst?powa?a do Kamienia Bohana, potomka Rubena; 18 przechodzi?a nast?pnie do prze??czy naprzeciw Araby od strony pó?nocnej i zst?powa?a do Araby. 19 Granica bieg?a dalej ku kraw?dzi górskiej Bet-Chogla od pó?nocy i ko?czy?a si? u zatoki pó?nocnej Morza S?onego, przy po?udniowym kra?cu Jordanu. Taka by?a granica po?udniowa. 20 Jordan za? by? granic? od strony wschodniej. Takie by?o dziedzictwo potomków Beniamina i jego granice doko?a wed?ug ich rodów. 21 Miastami potomków Beniamina wed?ug ich rodów by?y: Jerycho, Bet-Chogla, Emek-Kesis, 22 Bet-Haaraba, Semaraim, Betel, 23 Awwim, Happara, Ofra, 24 Kefar-Haammonaj, Haofni, Geba: dwana?cie miast z przyleg?ymi wioskami; 25 Gibeon, Harama Beerot, 26 Hammispe, Kefira, Hammosa; 27 Rekem, Jirpeel, Tarala, 28 Sela-Haelef, Jebus, czyli Jerozolima, Gibeat, Kiriat: czterna?cie miast z przyleg?ymi wioskami. Taki by? dzia? potomków Beniamina wed?ug ich rodów.

19

1 Drugi los przypad? w udziale Symeonowi - pokoleniu potomków Symeona - wed?ug ich rodów, a dzia? ich znajdowa? si? po?ród dziedzictwa potomków Judy. 2 Zalicza?y si? do ich dzia?u: Beer-Szeba, Szema, Molada; 3 Chasar-Szual, Bala, Esem, 4 Eltolad, Betul, Chorma, 5 Siklag, Bet-Hammarkabot, Chasar-Susa, 6 Bet-Lebaot, Szaruchen: trzyna?cie miast z ich wioskami. 7 Ain, Rimmon, Eter i Aszan: cztery miasta z przyleg?ymi wioskami, 8 a oprócz tego wszystkie wioski le??ce doko?a tych miast a? do Baalat-Beer, czyli Rama w Negebie. Takie by?o dziedzictwo pokolenia potomków Symeona wed?ug ich rodów. 9 Dzia? potomków Symeona by? wzi?ty z dziedzictwa potomków Judy, które by?o zbyt wielkie dla nich, i dlatego otrzymali potomkowie Symeona swoje dziedzictwo w?ród ich dziedzictwa. 10 Trzeci los pad? na potomków Zabulona wed?ug ich rodów: dzia? ich dziedzictwa si?ga? a? do Sarid. 11 Granica ich bieg?a na zachód od Marala i dotyka?a Dabbaszet, dochodz?c do potoku po wschodniej stronie Jokneam. 12 Od Sarid zwraca?a si? ku wschodowi w kierunku wschodz?cego s?o?ca a? do granicy Kislot-Tabor, bieg?a ku Deberat i wznosi?a si? do Jafia, 13 a st?d znów przechodzi?a ku wschodowi, ku wschodz?cemu s?o?cu, do Gat-Hachefer, do Et-Kasim i bieg?a dalej do Rimmon, zwracaj?c si? do Nea. 14 Dalej granica bieg?a na pó?noc ko?o Channaton i ko?czy?a si? na równinie Jiftach-El. 15 Ponadto Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem: dwana?cie miast wraz z przyleg?ymi wioskami. 16 Takie by?o dziedzictwo potomków Zabulona wed?ug ich rodów, takie miasta i przyleg?e wioski. 17 Czwarty los przypad? w udziale Issacharowi, potomkom Issachara wed?ug ich rodów. 18 Dziedzictwo ich [rozci?ga?o si?] a? do Jizreel i [obejmowa?o] Hakkesulot, Szunem, 19 Chafaraim, Szijon, Anacharat, 20 Rabbit, Kiszjon, Ebes, 21 Remet, En-Gannim, En-Chadda, Bet-Passes. 22 Granica dotyka?a Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a nast?pnie ko?czy?a si? nad Jordanem: szesna?cie miast z przyleg?ymi wioskami. 23 Takie by?o dziedzictwo pokolenia Issachara wed?ug ich rodów: ich miasta i przyleg?e wioski. 24 Pi?ty los przypad? w udziale pokoleniu potomków Asera wed?ug ich rodów. 25 Dziedzictwo ich obejmowa?o: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf, 26 Alammelek, Amad, Miszeal. Na zachodzie granica dotyka?a Karmelu i Szichor-Libnat, 27 a nast?pnie zwraca?a si? na wschód s?o?ca do Bet-Dagon, dotyka?a dziedzictwa Zabulona i doliny Jiftach-El na pó?nocy, ci?gn??a si? przez Bet-Haemek i Neiel, biegn?c do Kabulu. Ze strony pó?nocnej nale?a?y: 28 Abdon, Rechob, Chammon, Kana a? do Wielkiego Sydonu. 29 Potem granica zwraca?a si? do Rama i a? do warownego miasta Tyr i wraca?a do Chosa, ko?cz?c si? nad morzem. Obejmowa?a Machaleb, Akzib, 30 Umma, Afek i Rechob: dwadzie?cia dwa miasta i przyleg?e wioski. 31 Taka by?a cz??? dziedziczna pokolenia potomków Asera wed?ug ich rodów: ich miasta i przyleg?e wioski. 32 Potomkom Neftalego przypad? w udziale los szósty, potomkom Neftalego wed?ug ich rodów. 33 Granica ich sz?a z Chelef i od D?bu w Saananim do Adami-Hannekeb i Jabneel a? do Lakkum i dochodzi?a do Jordanu. 34 Na zachodzie granica sz?a ku Aznot-Tabor, dochodzi?a do Chukkok, dotyka?a dziedzictwa Zabulona od po?udnia, dziedzictwa Asera od zachodu, a Judy przy Jordanie - od wschodu. 35 Miastami warownymi by?y: Hassiddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adama, Ha-Rama, Chasor, 37 Kedesz, Edrei, En-Chasor, 38 Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat, Bet-Szemesz: dziewi?tna?cie miast z przyleg?ymi wioskami. 39 Takie by?o dziedzictwo pokolenia potomków Neftalego wed?ug ich rodów: ich miasta z przyleg?ymi wioskami. 40 Pokoleniu potomków Dana wed?ug ich rodów przypad? w udziale siódmy los. 41 Granica ich dziedzictwa obejmowa?a: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz, 42 Szaalbin, Ajjalon, Jitla, 43 Elon, Timn?, Ekron, 44 Elteke, Gibbeton, Baalat. 45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46 Me-Hajjarkon, Ha-rakkon wraz z obszarem naprzeciw Jafy. 47 Posiad?o?? jednak by?a dla Danitów za szczup?a, wyruszyli przeto synowie Dana przeciw Leszem, zdobyli je i pobili mieszka?ców ostrzem miecza. Po zaj?ciu miasta zamieszkali w nim i nazwali Leszem-Dan od imienia ich praojca Dana. 48 Takie by?o dziedzictwo pokolenia potomków Dana wed?ug ich rodów: te miasta i przyleg?e wioski. 49 Gdy dokonano podzia?u kraju wed?ug jego rozci?g?o?ci, Izraelici ofiarowali dziedzictwo w?ród siebie Jozuemu, synowi Nuna; 50 na rozkaz Pana dali mu miasto, którego za??da? dla siebie, Timnat-Serach w górach Efraima. Odbudowa? to miasto i osiad? w nim. 51 Takie s? cz??ci dziedzictwa, które losem wydzielili kap?an Eleazar, Jozue, syn Nuna, i ksi???ta rodów izraelskich w Szilo wobec Pana przy wej?ciu do Namiotu Spotkania. Tak zosta? zako?czony podzia? kraju.

20

1 Pan przemówi? do Jozuego tymi s?owami: 2 Powiesz Izraelitom: wyznaczcie sobie miasta ucieczki, o których mówi?em wam przez Moj?esza; 3 aby tam móg? uciec zabójca, który by zabi? cz?owieka przez nieuwag?, nierozmy?lnie. B?d? one dla was schronieniem przed m?cicielem krwi. 4 Do jednego z tych miast powinien uciec zabójca: zatrzyma si? u wej?cia i przedstawi swoj? spraw? starszym tego miasta. Przyjm? go oni do miasta i wyznacz? mu miejsce, by móg? mieszka? w?ród nich. 5 Je?li m?ciciel krwi b?dzie go ?ciga?, nie wydadz? go w jego r?ce, poniewa? nierozmy?lnie zabi? swego bli?niego, do którego od dawna nie ?ywi? nienawi?ci. 6 Zabójca powinien pozosta? w tym mie?cie, dopóki nie stanie przed s?dem zgromadzenia i a? do ?mierci najwy?szego kap?ana, który w tym czasie b?dzie sprawowa? czynno?ci. Wtedy dopiero mo?e zabójca wróci? do swego miasta i do swego domu w mie?cie, z którego uciek?. 7 Po?wi?cili w tym celu Kadesz w Galilei na górze Neftalego, Sychem na górze Efraima oraz Kiriat-Arba, czyli Hebron, na górze Judy. 8 Z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha, wyznaczono na pustyni, na p?askowy?u, Beser z pokolenia Rubena, Ramot w Gileadzie z pokolenia Gada; Golan w Baszanie, z pokolenia Manassesa. 9 Takie by?y miasta wyznaczone dla wszystkich Izraelitów i dla cudzoziemca mieszkaj?cego w?ród nich, aby tam móg? uciec ka?dy, ktokolwiek przez nieuwag? zabije cz?owieka, aby nie poniós? ?mierci z r?ki m?ciciela krwi, dopóki nie stanie przed zgromadzeniem.

21

1 Przyszli prze?o?eni rodów lewickich do arcykap?ana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników rodów pokole? Izraelitów 2 i rzekli do nich w Szilo w kraju Kanaan: Pan poleci? przez Moj?esza, aby nam dano miasta na zamieszkanie wraz z ich pastwiskami dla naszego byd?a. 3 Izraelici oddali wi?c lewitom ze swego dziedzictwa, zgodnie z rozkazem Pana, nast?puj?ce miasta wraz z ich pastwiskami. 4 Los przypad? w udziale rodom Kehatytów. Potomkom kap?ana Aarona spo?ród lewitów przypad?o losem trzyna?cie miast od pokolenia Judy, od pokolenia Symeona i od pokolenia Beniamina. 5 Pozosta?ym potomkom Kehata przypad?o losem dziewi?? miast od pokolenia Efraima, od pokolenia Dana i od po?owy pokolenia Manassesa. 6 Potomkom Gerszona przypad?o losem trzyna?cie miast od rodów pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia Neftalego i od po?owy pokolenia Manassesa w Baszanie. 7 Potomkom Merariego wed?ug ich rodów przypad?o losem dwana?cie miast od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zabulona. 8 Izraelici oddali wi?c lewitom przez losowanie te miasta wraz z ich pastwiskami, jak im rozkaza? Pan za po?rednictwem Moj?esza. 9 Odst?pili im wi?c z pokolenia potomków Judy i potomków Symeona nast?puj?ce miasta imiennie wyszczególnione. 10 Potomkom Aarona z rodu Kehatytów, potomków Lewiego, poniewa? na nich pad? pierwszy los, 11 dali: Kiriat-Arba, g?ówne miasto Anakitów, czyli Hebron na górze Judy z pastwiskami doko?a niego. 12 Pola jednak tego miasta i jego wioski dano na w?asno?? Kalebowi, synowi Jefunnego. 13 Potomkom kap?ana Aarona dano miasto ucieczki dla zabójców: Hebron wraz z jego pastwiskami, Libn? wraz z jej pastwiskami, 14 Jattir z jego pastwiskami, Esztemoa z jego pastwiskami, 15 Cholon z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami, 16 Aszan z jego pastwiskami, Jutta z jego pastwiskami, Bet-Szemesz z jego pastwiskami: dziesi?? miast od tych dwu pokole?. 17 Od pokolenia Beniamina Gibeon z jego pastwiskami, Geba z jego pastwiskami, 18 Anatot z jego pastwiskami, Almon z jego pastwiskami: cztery miasta. 19 Wszystkich miast dla kap?anów pochodz?cych od Aarona: trzyna?cie wraz z ich pastwiskami. 20 Rodom potomków Kehata, lewitom, czyli pozosta?ym potomkom Kehata, przyznano losem miasta z pokolenia Efraima. 21 Dano im miasto ucieczki dla zabójców: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraima oraz Gezer z jego pastwiskami, 22 Kibsaim z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami: cztery miasta. 23 Z pokolenia Dana - Elteke z jego pastwiskami, Gibbeton z jego pastwiskami, 24 Ajjalon z jego pastwiskami, Gat-Rimmon z jego pastwiskami: cztery miasta. 25 Z po?owy pokolenia Manassesa: Tanak z jego pastwiskami, Jibleam z jego pastwiskami: dwa miasta. 26 Wszystkich miast dziesi?? z ich pastwiskami dla rodów pozosta?ych potomków Kehata. 27 Potomkom Gerszona i ich rodom, lewitom, dano od po?owy pokolenia Manassesa, miasto ucieczki dla zabójców: Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami: dwa miasta. 28 Od pokolenia Issachara - Kiszjon z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami, 29 Jarmut z jego pastwiskami, En-Gannim z jego pastwiskami: cztery miasta. 30 Od pokolenia Asera - Miszeal, Abdon, 31 Chelkat, Rechob z ich przynale?nymi pastwiskami: cztery miasta. 32 Od pokolenia Neftalego miasto ucieczki dla zabójców: Kedesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammot-Dor z jego pastwiskami, Rakkat z jego pastwiskami: trzy miasta. 33 Wszystkich miast Gerszonitów wed?ug ich rodów: trzyna?cie miast z ich pastwiskami. 34 Rodom potomków Merariego, reszcie lewitów, przyznano od pokolenia Zabulona: Jokneam z jego pastwiskami, Karta z jego pastwiskami, 35 Rimmon z jego pastwiskami, Nahalal z jego pastwiskami: cztery miasta; 36 za Jordanem od pokolenia Rubena - - miasto ucieczki dla zabójców, Beser na pustyni Jahsa z jego pastwiskami, 37 Kedemot z jego pastwiskami, Mefaat z jego pastwiskami: cztery miasta. 38 Od pokolenia Gada miasto ucieczki Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami, 39 Cheszbon z jego pastwiskami, Jazer z jego pastwiskami: cztery miasta. 40 Wszystkich miast przyznanych losem potomkom Merariego wed?ug ich rodów, pozosta?ych z rodów lewickich: dwana?cie miast. 41 Ca?kowita liczba miast lewickich po?ród dziedzictwa Izraelitów wynosi?a czterdzie?ci osiem z ich pastwiskami. 42 Ka?de z tych miast obejmowa?o samo miasto i jego pastwiska doko?a. To samo odnosi si? do wszystkich wymienionych miast. 43 Tak Pan da? Izraelitom ca?y kraj, który poprzysi?g? da? ich przodkom. Obj?li go oni w posiadanie i w nim zamieszkali. 44 Pan u?yczy? im pokoju doko?a, zupe?nie jak poprzysi?g? ich przodkom, a ?aden z ich wrogów nie móg? si? wobec nich osta?. Wszystkich ich wrogów da? Pan im w r?ce. 45 Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczyni? domowi Izraela, ?adna nie zawiod?a, lecz ka?da si? spe?ni?a.

22

1 Jozue wezwa? wówczas Rubenitów, Gadytów i po?ow? pokolenia Manassesa 2 i rzek? do nich: Spe?nili?cie wszystko, co wam poleci? Moj?esz, s?uga Pana, i s?uchali?cie te? g?osu mojego zawsze, gdy wam rozkazywa?em. 3 Nie opu?cili?cie braci waszych, pomimo d?ugiego czasu wojny, a? do dnia dzisiejszego i strzegli?cie wiernie przykazania Pana, Boga waszego. 4 Obecnie, Pan, Bóg wasz, udzieli? pokoju braciom waszym, jak im przyrzek?. Wró?cie wi?c spokojnie do namiotów swoich, do ziemi, któr? Moj?esz, s?uga Pana, wyznaczy? wam w dziedzictwie za Jordanem. 5 Troszczcie si? tylko pilnie o to, ?eby?cie spe?niali przykazanie i prawo, które nakaza? wam Moj?esz, s?uga Pana: mi?owa? Pana, Boga waszego, post?powa? zawsze Jego drogami, zachowywa? Jego przykazania, przylgn?? do Niego i s?u?y? Mu ca?ym waszym sercem i ca?? dusz?. 6 Jozue pob?ogos?awi? ich i zwolni? ich: wyruszyli wi?c do swoich namiotów. 7 Moj?esz wyznaczy? jednej po?owie pokolenia Manassesa posiad?o?? w Baszanie, Jozue da? drugiej po?owie dzia? w?ród ich braci, na brzegu zachodnim Jordanu. Gdy wi?c Jozue odes?a? ich do ich namiotów, pob?ogos?awi? ich 8 i rzek?: Wracacie do waszych namiotów z wielkimi bogactwami, z mnóstwem byd?a, zaopatrzeni w srebro, z?oto, br?z, ?elazo i odzie? w wielkiej ilo?ci; podzielcie si? wi?c z bra?mi waszymi ?upem po waszych wrogach. 9 Potomkowie Rubena i potomkowie Gada wrócili wraz z po?ow? pokolenia Manassesa i opu?cili Izraelitów w Szilo, po?o?onym w ziemi Kanaan, aby si? uda? do ziemi Gilead, do kraju swej posiad?o?ci, gdzie si? osiedlili zgodnie z rozkazem Pana, danym Moj?eszowi. 10 Gdy przybyli w okolic? nad Jordanem, po?o?on? jeszcze w kraju Kanaan, potomkowie Rubena, potomkowie Gada i po?owa pokolenia Manassesa zbudowali tam o?tarz nad brzegiem Jordanu, o?tarz wygl?daj?cy okazale. 11 I us?yszeli Izraelici wiadomo??: Oto potomkowie Rubena, potomkowie Gada i po?owa pokolenia Manassesa zbudowali o?tarz naprzeciw ziemi Kanaan w okolicy Jordanu, na brzegu Izraelitów. 12 Us?yszeli t? wiadomo?? Izraelici i ca?a spo?eczno?? Izraelitów zebra?a si? w Szilo, aby wyruszy? przeciw nim na wojn?. 13 Izraelici wys?ali do potomków Rubena, potomków Gada i po?owy pokolenia Manassesa, do ziemi Gilead, Pinchasa, syna kap?ana Eleazara, 14 a z nim dziesi?ciu ksi???t - ksi?cia rodu z ka?dego pokolenia izraelskiego - stoj?cych na czele wszystkich rodów w?ród plemion Izraela. 15 Skoro przybyli oni do potomków Rubena, potomków Gada i po?owy pokolenia Manassesa w ziemi Gilead, tak do nich przemówili: 16 Mówi do was ca?a spo?eczno?? Pana: Co oznacza ta niewierno?? pope?niona przez was wobec Boga Izraela? Dlaczego wy odwracacie si? dzi? od Pana, buduj?c sobie o?tarz, co jest dzisiaj buntem przeciw Niemu? 17 Czy? nie dosy? przest?pstw z Peor, z których nie oczy?cili?my si? jeszcze do dnia dzisiejszego i przez które spad?a ta kl?ska na spo?eczno?? Pana? 18 Poniewa? wy dzisiaj nie chcecie i?? za Panem, lecz chcecie buntowa? si? przeciwko Niemu, jutro zap?onie On gniewem przeciw ca?ej spo?eczno?ci Izraela. 19 Je?li ziemia waszego dziedzictwa jest nieczysta, przejd?cie do kraju, który jest dziedzictwem Pana, gdzie wznosi si? przybytek Pana, i obierzcie mieszkanie pomi?dzy nami. Nie buntujcie si? jednak przeciw Panu i nie buntujcie si? przeciwko nam, buduj?c sobie o?tarz poza o?tarzem Pana, Boga naszego. 20 Skoro Akan, syn Zeracha, pope?ni? przest?pstwo przeciw kl?twie, czy? gniew Bo?y nie spad? na ca?? spo?eczno??, chocia? on by? tylko jednym cz?owiekiem? Powinien by? tylko sam umrze? za swój grzech! 21 Potomkowie Rubena i potomkowie Gada i po?owa pokolenia Manassesa odpowiedzieli naczelnikom plemion izraelskich: 22 Jahwe, Bóg bogów; Jahwe, Bóg bogów, wie to dobrze, i Izrael powinien równie? wiedzie?: je?li to by? bunt lub je?li to by?a niewierno?? wzgl?dem Pana, niech nas nie wybawi jeszcze tego dnia! 23 I je?li zbudowali?my o?tarz, aby odwróci? si? od Pana i aby sk?ada? na nim ofiary ca?opalne, pokarmowe i biesiadne, niech sam Pan to os?dzi! 24 Czy? nie uczynili?my tego z boja?ni o przysz?o??, my?l?c, ?e jutro wasi synowie mog? zapyta? naszych: Có? macie wspólnego z Jahwe, Bogiem Izraela? 25 Pan ustanowi? Jordan granic? mi?dzy nami a wami, potomkami Rubena i Gada. Wy nie macie ?adnego udzia?u w Panu! I mogliby wasi synowie sprawi?, ?eby nasi przestali ba? si? Pana! 26 Dlatego powiedzieli?my: Zbudujemy sobie o?tarz nie do ca?opale? o innych ofiar, 27 lecz jako ?wiadectwo pomi?dzy nami i wami, i mi?dzy potomkami po nas, ?e chcemy pe?ni? s?u?b? Pana przed Jego obliczem przez nasze ca?opalenia, ?ertwy i ofiary biesiadne. Wasi synowie nie b?d? mogli kiedy? powiedzie? naszym: Wy nie macie udzia?u w Panu. 28 My?leli?my przeto: Je?liby którego? dnia tak mówili do nas lub do potomków naszych, b?dziemy mogli odpowiedzie?: Spójrzcie na sposób budowy o?tarza Pa?skiego, który wznie?li przodkowie nasi nie na ca?opalenia lub ?ertwy, lecz jako ?wiadectwo mi?dzy nami a wami. 29 Daleka jest od nas my?l, aby?my si? buntowali przeciw Panu i odwracali si? od post?powania za Panem, buduj?c o?tarz do ca?opale?, ofiar pokarmowych i krwawych, poza o?tarzem Pana, Boga naszego, znajduj?cym si? przed Jego przybytkiem. 30 Gdy kap?an Pinchas, ksi???ta spo?eczno?ci i naczelnicy plemion izraelskich, którzy mu towarzyszyli, us?yszeli s?owa wypowiedziane przez potomków Rubena, potomków Gada i potomków Manassesa - - wyda?y si? one dobre w ich oczach. 31 Wtedy kap?an Pinchas, syn Eleazara, rzek? do potomków Rubena, potomków Gada i potomków Manassesa: Przekonali?my si? dzisiaj, ?e w?ród nas jest Pan, poniewa? wy nie pope?nili?cie przeciw Panu tej niewierno?ci, ocalili?cie wi?c Izraelitów od karz?cej r?ki Pana! 32 Kap?an Pinchas, syn Eleazara, i ksi???ta opu?cili potomków Rubena, potomków Gada i wrócili z ziemi Gilead do ziemi Kanaan, do Izraelitów, którym zanie?li t? odpowied?. 33 Sprawa wyda?a si? dobra Izraelitom: b?ogos?awili Boga i nie mówili nic wi?cej o wyruszeniu przeciw nim na wojn?, aby spustoszy? kraj zamieszka?y przez potomków Rubena i potomków Gada. 34 Potomkowie Rubena i potomkowie Gada nazwali o?tarz "?wiadectwem", poniewa? mówili: Oto jest ?wiadectwo w?ród nas, ?e Pan jest Bogiem.

23

1 Po up?ywie d?ugiego czasu, gdy Pan u?yczy? Izraelitom pokoju ze strony wszystkich ich wrogów doko?a, Jozue ju? by? stary i podesz?y w latach. 2 Jozue zwo?a? ca?ego Izraela, jego starszych, ksi???t, s?dziów i zwierzchników i przemówi? do nich: Ja zestarza?em si? i posun??em si? w latach, 3 a wy byli?cie ?wiadkami wszystkiego, co Pan, Bóg wasz, uczyni? wobec was wszystkich tym ludom, poniewa? Pan, Bóg wasz, sam walczy? za was. 4 Patrzcie, podzieli?em pomi?dzy was losem, jako dziedzictwo, wed?ug waszych pokole? te narody, które jeszcze nale?y podbi?, tak jak te, które ja zg?adzi?em od Jordanu a? do Morza Wielkiego na zachodzie. 5 Pan, Bóg wasz, On sam je rozproszy przed wami i wyp?dzi je przed wami, a wy posi?dziecie ich ziemi?, jak przyrzek? wam Pan, Bóg wasz. 6 Oka?cie si? m??nymi, by strzec i wype?nia? wszystko, co napisane w ksi?dze Prawa Moj?esza, nie odst?puj?c od niego ani na prawo, ani na lewo, 7 i nie ??cz?c si? z tymi ludami, które pozosta?y z wami. Nie b?dziecie wzywa? imion ich bogów, przysi?ga? na nich, s?u?y? im lub oddawa? pok?on. 8 Wy powinni?cie natomiast przylgn?? do Pana, Boga waszego, jak czynili?cie to a? do dnia dzisiejszego. 9 Pan wyp?dzi? przed wami wielkie i silne narody i nikt nie móg? osta? si? przed wami a? do tego dnia. 10 Jeden z was p?dzi? przed sob? tysi?c, albowiem Pan, Bóg wasz, sam walczy? za was, jak wam obieca?. 11 Troszczcie si? bardzo o wasze ?ycie, mi?uj?c Boga waszego, Pana. 12 Lecz je?li sprzeniewierzycie si? i po??czycie si? z reszt? tych ludów, które pozosta?y z wami, je?li zawiera? b?dziecie ma??e?stwa z nimi i pomieszacie si? z nimi, 13 b?d?cie pewni, ?e Pan, Bóg wasz, przestanie wyp?dza? te ludy przed wami, a stan? si? one dla was sieci? i sid?em, biczem dla waszych boków i kolcami dla waszych oczu, a? wyginiecie z tej pi?knej ziemi, któr? wam da? Pan, Bóg wasz. 14 Ja sam musz? teraz pój?? drog?, któr? id? wszyscy, a wy zrozumcie to ca?ym sercem i ca?? dusz? swoj?, ?e ze wszystkich wspania?ych obietnic, które da? wam Pan, Bóg wasz, ani jedna nie zawiod?a: wszystkie wam si? spe?ni?y; ?adna z nich nie okaza?a si? pró?na. 15 Ale jak si? wype?ni?y na wasz? korzy?? wszystkie obietnice, uczynione przez Pana, Boga waszego, tak samo Pan wype?ni wszystkie swe gro?by przeciw wam, a? do zg?adzenia was z tej pi?knej ziemi, któr? da? wam Pan, Bóg wasz. 16 Je?li rzeczywi?cie przest?picie przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawar? z wami, i je?li pójdziecie s?u?y? obcym bogom i b?dziecie oddawa? im pok?on, wtedy gniew Pana zapali si? przeciw wam i z tej pi?knej ziemi, któr? wam da?, rych?o znikniecie.

24

1 Jozue zgromadzi? w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwa? te? starszych Izraela, jego ksi???t, s?dziów i zwierzchników, którzy si? stawili przed Bogiem. 2 Jozue przemówi? wtedy do ca?ego narodu: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasów: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy s?u?yli bogom cudzym, 3 lecz Ja wzi??em ojca waszego Abrahama z kraju po drugiej stronie Rzeki i przeprowadzi?em go przez ca?? ziemi? Kanaan i rozmno?y?em róg jego, daj?c mu Izaaka. 4 Izaakowi da?em Jakuba i Ezawa, Ezawowi da?em w posiadanie gór? Seir, Jakub i jego synowie wyruszyli do Egiptu. 5 Nast?pnie powo?a?em Moj?esza i Aarona i ukara?em Egipt tym wszystkim, co sprawi?em po?rodku niego, a wtedy was wywiod?em. 6 Ja wyprowadzi?em przodków waszych z Egiptu; i przybyli?cie nad morze; Egipcjanie ?cigali przodków waszych na rydwanach i konno a? do Morza Czerwonego. 7 Wo?ali wtedy do Pana, i rozci?gn?? g?st? mg?? mi?dzy wami i Egipcjanami, po czym sprowadzi? na nich morze - i okry?o ich. Widzieli?cie w?asnymi oczami, co uczyni?em w Egipcie. Potem przebywali?cie d?ugi czas na pustyni. 8 Zaprowadzi?em was pó?niej do kraju Amorytów, mieszkaj?cych za Jordanem; walczyli z wami, lecz Ja da?em ich w wasze r?ce. Zaj?li?cie wtedy ich kraj, a Ja wyniszczy?em ich przed wami. 9 Równie? powsta? Balak, syn Sippora, król Moabu, i walczy? z Izraelem. Pos?a? te? i wezwa? Balaama, syna Beora, by wam z?orzeczy?. 10 Lecz Ja nie chcia?em s?ucha? Balaama: musia? on was b?ogos?awi?, a Ja wybawi?em was z jego r?ki. 11 Przeprawili?cie si? nast?pnie przez Jordan i przyszli?cie do Jerycha. Mieszka?cy Jerycha walczyli z wami, a równie? Amoryci, Peryzzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwwici i Jebusyci, lecz wyda?em ich w wasze r?ce. 12 Wys?a?em przed wami szerszenie, które wyp?dzi?y przed obliczem waszym dwu królów amoryckich. Nie dokona?o si? to ani waszym mieczem, ani ?ukiem. 13 Da?em wam ziemi?, oko?o której nie trudzili?cie si?, i miasta, których wy?cie nie budowali, a w nich zamieszkali?cie. Winnice i drzewa oliwne, których nie sadzili?cie, daj? wam dzi? po?ywienie. 14 Bójcie si? wi?c Pana i s?u?cie Mu w szczero?ci i prawdzie! Usu?cie bóstwa, którym s?u?yli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a s?u?cie Panu! 15 Gdyby jednak wam si? nie podoba?o s?u?y? Panu, rozstrzygnijcie dzi?, komu s?u?y? chcecie, czy bóstwom, którym s?u?yli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy te? bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkali?cie. Ja sam i mój dom s?u?y? chcemy Panu. 16 Naród wówczas odrzek? tymi s?owami: Dalekie jest to od nas, aby?my mieli opu?ci? Pana, a s?u?y? bóstwom obcym! 17 Czy? to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadzi? nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czy? nie On przed oczyma naszymi uczyni? wielkie znaki i ochrania? nas przez ca?? drog?, któr? szli?my, i w?ród wszystkich ludów, pomi?dzy którymi przechodzili?my? 18 Pan ponadto wyp?dzi? przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My równie? chcemy s?u?y? Panu, bo On jest naszym Bogiem. 19 I rzek? Jozue do ludu: Wy nie mo?ecie s?u?y? Panu, bo jest On Bogiem ?wi?tym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam wyst?pków i grzechów. 20 Je?li opu?cicie Pana, aby s?u?y? bogom obcym, ze?le na was znów nieszcz??cia, a cho? przedtem dobrze wam czyni?, wtedy sprowadzi zag?ad?. 21 Lecz lud odrzek? Jozuemu: Nie! My chcemy s?u?y? Panu! 22 Jozue odpowiedzia? ludowi: Wy jeste?cie ?wiadkami przeciw samym sobie, ?e wybrali?cie Pana, aby Mu s?u?y?. I odpowiedzieli: Jeste?my ?wiadkami. 23 Usu?cie wi?c bogów obcych spo?ród was i zwró?cie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela. 24 I odrzek? lud Jozuemu: Panu, Bogu naszemu, chcemy s?u?y? i g?osu Jego chcemy s?ucha?. 25 Zawar? wi?c Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nada? mu ustaw? i nakaz w Sychem. 26 Jozue zapisa? te s?owa w ksi?dze Prawa Bo?ego. Wzi?? nast?pnie wielki kamie? i wzniós? go tam pod terebintem, który jest w miejscu po?wi?conym Panu. 27 Nast?pnie Jozue rzek? do zgromadzonego ludu: Patrzcie, oto ten kamie? b?dzie dla was ?wiadkiem, poniewa? on s?ysza? wszystkie s?owa, które Pan mówi? do nas. B?dzie on ?wiadkiem przeciw wam, aby?cie si? nie wyparli waszego Boga. 28 Wtedy Jozue odprawi? lud i ka?dy pospieszy? do swojej posiad?o?ci. 29 Potem umar? Jozue, syn Nuna, s?uga Pana, maj?c sto dziesi?? lat. 30 Pochowano go w posiad?o?ci jego dziedzictwa w Timnat-Serach, w górach Efraima, na pó?noc od góry Gaasz. 31 Izrael s?u?y? Panu przez ca?y czas ?ycia Jozuego i przez ca?y czas ?ycia starszych, którzy prze?yli Jozuego, a dobrze znali wszystko, co Pan uczyni? dla Izraela. 32 A ko?ci Józefa, które synowie Izraela zabrali ze sob? z Egiptu, pochowano w Sychem, na cz??ci pola, kupionego przez Jakuba od synów Chamora, ojca Sychema, za sum? stu kesitów. I sta?o si? ono w?asno?ci? synów Józefa. 33 Równie? umar? Eleazar, syn Aarona, pochowano go w Gibea, mie?cie jego syna Pinchasa, które by?o mu dane w górach Efraima.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 68 goĹ›ci