Ksi?ga Liczb
Pismo ?wi?te - Stary Testament

1

1 Dnia pierwszego drugiego miesi?ca, w drugim roku po wyj?ciu z Egiptu, tymi s?owami przemówi? Pan do Moj?esza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania: 2 Dokonajcie obliczenia ca?ego zgromadzenia Izraelitów wed?ug szczepów i rodów, licz?c wed?ug g?ów imiona wszystkich m??czyzn. 3 Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwy?, wed?ug ich zast?pów. 4 Z ka?dego pokolenia winien wam towarzyszy? m??, g?owa rodu. 5 A oto imiona m??ów, którzy winni wam towarzyszy?: z Rubena - Elisur, syn Szedeura; 6 z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja; 7 z Judy - Nachszon, syn Amminadaba; 8 z Issachara - Netaneel, syn Suara; 9 z Zabulona - Eliab, syn Chelona. 10 Z synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura; 11 z Beniamina - Abidan, syn Gideoniego; 12 z Dana - Achijezer, syn Ammiszaddaja; 13 z Asera - Pagiel, syn Okrana; 14 z Gada - Eliasaf, syn Deuela; 15 z Neftalego - Achira, syn Enana. 16 Ci zostali wezwani z ca?ej spo?eczno?ci, a byli oni wodzami pokole? swoich przodków, naczelnikami tysi?cy Izraela. 17 Moj?esz i Aaron rozkazali przyj?? owym m??om, którzy imiennie zostali wyznaczeni. 18 Zebrali wi?c ca?e zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesi?ca, a ka?dy podawa? swoje pochodzenie wed?ug szczepów i rodów. Poczynaj?c od lat dwudziestu wzwy? liczono ich imiona jednego za drugim. 19 Zgodnie z rozkazem Pana dokona? Moj?esz spisu na pustyni Synaj. 20 Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona i g?owy - wszystkich m??czyzn od dwudziestu lat wzwy?, zdolnych do walki 21 - spisanych z pokolenia Rubena by?o czterdzie?ci sze?? tysi?cy pi?ciuset. 22 Synów Symeona, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona i g?owy - wszystkich m??czyzn od lat dwudziestu wzwy?, zdolnych do walki 23 - spisanych z pokolenia Symeona by?o pi??dziesi?t dziewi?? tysi?cy trzystu. 24 Synów Gada, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona m??czyzn od lat dwudziestu wzwy?, zdolnych do walki - 25 spisanych z pokolenia Gada by?o czterdzie?ci pi?? tysi?cy sze?ciuset pi??dziesi?ciu. 26 Synów Judy, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona od lat dwudziestu wzwy?, zdolnych do walki 27 - spisanych z pokolenia Judy by?o siedemdziesi?t cztery tysi?ce sze?ciuset. 28 Synów Issachara, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona od lat dwudziestu wzwy?, wszystkich zdolnych do walki 29 - spisanych z pokolenia Issachara by?o pi??dziesi?t cztery tysi?ce czterystu. 30 Synów Zabulona, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona od lat dwudziestu wzwy?, wszystkich zdolnych do walki 31 - spisanych z pokolenia Zabulona by?o pi??dziesi?t siedem tysi?cy czterystu. 32 Synów Józefa - synów Efraima ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona od lat dwudziestu wzwy?, wszystkich zdolnych do walki - 33 spisanych z pokolenia Efraima by?o czterdzie?ci tysi?cy pi?ciuset. 34 Synów Manassesa, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona od lat dwudziestu wzwy?, wszystkich zdolnych do walki 35 - spisanych z pokolenia Manassesa by?o trzydzie?ci dwa tysi?ce dwustu. 36 Synów Beniamina, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona od lat dwudziestu wzwy?, wszystkich zdolnych do walki - 37 spisanych z pokolenia Beniamina by?o trzydzie?ci pi?? tysi?cy czterystu. 38 Synów Dana, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona od lat dwudziestu wzwy?, wszystkich zdolnych do walki - 39 spisanych z pokolenia Dana by?o sze??dziesi?t dwa tysi?ce siedmiuset. 40 Synów Asera, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona od lat dwudziestu wzwy?, wszystkich zdolnych do walki - 41 spisanych z pokolenia Asera by?o czterdzie?ci jeden tysi?cy pi?ciuset. 42 Synów Neftalego, ich potomków wed?ug szczepów i rodów, licz?c imiona od lat dwudziestu wzwy?, wszystkich zdolnych do walki - 43 spisanych z pokolenia Neftalego by?o pi??dziesi?t trzy tysi?ce czterystu. 44 Oto ci, których spisu dokona? Moj?esz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których by?o dwunastu m??ów - po jednym z ka?dego rodu. 45 Ca?kowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych wed?ug swych rodów, od lat dwudziestu wzwy? - 46 wynosi w ca?o?ci sze??set trzy tysi?ce pi??set pi??dziesi?t. 47 Lewici nie podlegali spisowi wed?ug swych rodów. 48 Pan bowiem rzek? do Moj?esza tymi s?owami: 49 Nie b?dziesz spisywa? pokolenia Lewiego wed?ug liczby g?ów i nie policzysz ich razem z reszt? Izraelitów. 50 Powierzysz natomiast lewitom trosk? o Przybytek ?wiadectwa, o wszystkie jego sprz?ty i cokolwiek do niego nale?y; oni b?d? nosi? zarówno Przybytek, jak i wszystkie jego sprz?ty, b?d? mu s?u?y? i doko?a niego rozbij? swoje namioty. 51 Gdy Przybytek b?dzie zmienia? swe miejsce, rozbior? go lewici, a gdy si? zatrzyma, znowu go zbuduj?; je?li si? zbli?y do Przybytku kto? niepowo?any, b?dzie ukarany ?mierci?. 52 Izraelici za? rozbij? namioty wed?ug swoich zast?pów: ka?dy na swoim [miejscu w] obozie i ka?dy pod swoj? chor?gwi?. 53 Lewici natomiast roz?o?? si? obozem wokó? Przybytku ?wiadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici b?d? strzegli Przybytku ?wiadectwa. 54 Izraelici spe?nili i wykonali wszystko, co Pan nakaza? Moj?eszowi.

2

1 Potem Pan przemówi? do Moj?esza i Aarona tymi s?owami: 2 Niech Izraelici rozbij? namioty, ka?dy pod swoj? chor?gwi?, pod znakami swoich rodów, doko?a Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu. 3 Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddzia?ów swoich zast?pów, a wodzem synów Judy b?dzie Nachszon, syn Amminadaba. 4 Wojsko jego wed?ug spisu liczy siedemdziesi?t cztery tysi?ce sze?ciuset. 5 Obok nich zajmie miejsce pokolenie Issachara, którego wodzem ma by? Netaneel, syn Suara. 6 Wojsko jego wed?ug spisu liczy pi??dziesi?t cztery tysi?ce czterystu. 7 Nast?pnie pokolenie Zabulona, a wodzem synów Zabulona b?dzie Eliab, syn Chelona. 8 Wojsko jego wed?ug spisu liczy pi??dziesi?t siedem tysi?cy czterystu. 9 Wszystkich spisanych w obozie Judy wed?ug ich zast?pów - sto osiemdziesi?t sze?? tysi?cy czterystu. Oni pierwsi b?d? zwija? namioty. 10 Od po?udniowej strony [b?dzie] chor?giew obozu Rubena [roz?o?onego] wed?ug swoich zast?pów, a wodzem synów Rubena b?dzie Elisur, syn Szedeura. 11 Wojsko jego wed?ug spisu liczy czterdzie?ci sze?? tysi?cy pi?ciuset. 12 Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona. Wodzem synów Symeona b?dzie Szelumiel, syn Suriszaddaja. 13 Wojsko jego wed?ug spisu liczy pi??dziesi?t dziewi?? tysi?cy trzystu. 14 Nast?pnie pokolenie Gada. Wodzem synów Gada b?dzie Eliasaf, syn Deuela. 15 Wojsko jego wed?ug spisu liczy czterdzie?ci pi?? tysi?cy sze??set pi??dziesi?ciu. 16 Wszystkich spisanych w obozie Rubena by?o wed?ug ich zast?pów sto pi??dziesi?t jeden tysi?cy czterystu pi??dziesi?ciu. Jako drudzy b?d? zwija? namioty. 17 Potem wyruszy Namiot Spotkania - obóz lewitów w ?rodku innych obozów - wed?ug tego, jak rozbijali namioty, tak te? rusza? b?d?, ka?dy na swoim miejscu, pod swoj? chor?gwi?. 18 Od zachodu [b?dzie] chor?giew obozu Efraima [roz?o?onego] wed?ug swoich zast?pów. Wodzem synów Efraima b?dzie Eliszama, syn Ammihuda. 19 Wojsko jego wed?ug spisu liczy czterdzie?ci tysi?cy pi?ciuset. 20 Obok nich pokolenie Manassesa: wodzem synów Manassesa b?dzie Gamliel, syn Pedahsura. 21 Wojsko jego wed?ug spisu liczy trzydzie?ci dwa tysi?ce dwustu. 22 Wreszcie pokolenie Beniamina: wodzem synów Beniamina b?dzie Abidan, syn Gideoniego. 23 Wojsko jego wed?ug spisu liczy trzydzie?ci pi?? tysi?cy czterystu. 24 Wszystkich spisanych w obozie Efraima wed?ug ich zast?pów by?o sto osiem tysi?cy stu. Oni jako trzeci b?d? zwija? namioty. 25 Od pó?nocy, stosownie do swoich oddzia?ów, [b?dzie] chor?giew obozu Dana [roz?o?onego] wed?ug swoich zast?pów. Wodzem synów Dana b?dzie Achijezer, syn Ammiszaddaja. 26 Liczba jego wojska wed?ug obliczenia wynosi sze?dziesi?t dwa tysi?ce siedmiuset. 27 Obok nich rozbije obóz pokolenie Asera. Wodzem synów Asera b?dzie Pagiel, syn Okrana. 28 Wojsko jego wed?ug spisu liczy czterdzie?ci jeden tysi?cy pi?ciuset. 29 W ko?cu pokolenie Neftalego. Wodzem synów Neftalego b?dzie Achira, syn Enana. 30 Wojsko jego wed?ug spisu liczy pi??dziesi?t trzy tysi?ce czterystu. 31 Wszystkich spisanych w obozie Dana by?o sto pi??dziesi?t siedem tysi?cy sze?ciuset. Oni jako ostatni b?d? zwija? namioty wed?ug swych chor?gwi. 32 Oto Izraelici spisani wed?ug swoich rodów. Wszystkich spisanych w obozach wed?ug ich zast?pów by?o sze??set trzy tysi?ce pi??set pi??dziesi?ciu. 33 Stosownie do rozkazu Pana, danego Moj?eszowi, lewici nie zostali spisani razem z reszt? Izraelitów. 34 Izraelici wykonywali wszystko, co im przez Moj?esza nakaza? Pan: obozowali wed?ug swych chor?gwi i zwijali obóz, ka?dy w swym pokoleniu i swym rodzie.

3

1 Tak oto przedstawia?a si? rodzina Aarona i Moj?esza w czasie, gdy Pan mówi? do Moj?esza na górze Synaj. 2 Synowie Aarona mieli nast?puj?ce imiona: pierworodny Nadab, nast?pnie Abihu, Eleazar oraz Itamar. 3 Oto imiona synów Aarona, namaszczonych kap?anów, których po?wi?ci?, by pe?nili kap?a?sk? s?u?b?. 4 Nadab i Abihu umarli jednak przed Panem na pustyni Synaj, gdy chcieli z?o?y? w ofierze inny ogie?. Nie mieli oni synów i dlatego s?u?b? kap?a?sk? spe?niali w obecno?ci ojca swego Aarona: Eleazar i Itamar. 5 Przemówi? znowu Pan do Moj?esza tymi s?owami: 6 Ka? si? zbli?y? pokoleniu Lewiegoi postaw [je] przed kap?anem Aaronem: niechaj mu s?u??! 7 Pe?ni?c s?u?b? w przybytku, troszczy? si? b?d? wszyscy o to, o co on sam i ca?a spo?eczno?? winna dba? w zwi?zku z Namiotem Spotkania. 8 Winni strzec wszystkich sprz?tów Namiotu Spotkania i wezm? na siebie staranie o to wszystko, o co winni si? troszczy? Izraelici, gdy chodzi o pe?nienie s?u?by w przybytku. 9 Oddaj wi?c lewitów Aaronowi i jego synom; winni mu by? ca?kowicie oddani ze strony Izraelitów. 10 Aaronowi i jego synom zlecisz, by pe?nili powierzon? im s?u?b? kap?a?sk?. Gdyby si? zbli?y? kto? niepowo?any, ma by? ukarany ?mierci?. 11 I rzek? jeszcze Pan do Moj?esza: 12 Oto Ja wzi??em lewitów spo?ród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy si? narodzili z ?ona matek, dlatego lewici s? moj? w?asno?ci?. 13 Do Mnie bowiem nale?y wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabija?em wszystko, co by?o pierworodne w ziemi egipskiej, po?wi?ci?em dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, pocz?wszy od cz?owieka a? do bydl?cia. Do mnie nale??; Ja jestem Pan. 14 Mówi? dalej Pan do Moj?esza na pustyni Synaj tymi s?owami: 15 Dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego wed?ug ich rodów i szczepów; wszystkich m??czyzn w wieku od jednego miesi?ca wzwy?. 16 Moj?esz wi?c dokona? ich spisu wed?ug rozkazu Pana. 17 A oto imiona synów Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari. 18 Imiona za? synów Gerszona wed?ug ich rodzin: Libni i Szimei. 19 Synowie za? Kehata wed?ug swych rodzin: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel, 20 a synowie Merariego wed?ug swych rodzin: Machli i Muszi. To s? rodziny Lewiego wed?ug ich rodów. 21 Od Gerszona pochodz? rodziny Libnitów i Szimeitów; to s? w?a?nie rodziny Gerszonitów. 22 Liczba spisanych m??czyzn w wieku od jednego miesi?ca wzwy? wynosi?a u nich siedem tysi?cy pi?ciuset. 23 Rodziny Gerszonitów rozbija?y obóz za przybytkiem od strony zachodniej. 24 G?ow? rodu Gerszona by? Eliasaf, syn Laela. 25 W Namiocie Spotkania mieli Gerszonici powierzon? piecz? o sam przybytek, o namiot i jego pokrycie, jak równie? o zas?on? wisz?c? u wej?cia do Namiotu Spotkania, 26 dalej o zas?ony dziedzi?ca oraz o zas?on? przy wej?ciu na dziedziniec, który otacza przybytek i o?tarz, wreszcie o powrozy potrzebne do tej s?u?by. 27 Od Kehata pochodz? rodziny: Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów; s? to rodziny Kehatytów. 28 Ca?kowita liczba spisanych m??czyzn, w wieku od jednego miesi?ca wzwy?, wynosi?a u nich osiem tysi?cy trzystu ludzi przeznaczonych do pe?nienia s?u?by w przybytku. 29 Rodziny Kehatytów rozbija?y namioty od strony po?udniowej przybytku. 30 G?ow? rodu Kehatytów by? Elisafan, syn Uzzjela. 31 Mieli si? oni troszczy? o ark? i stó?, o ?wiecznik, o?tarze oraz inne sprz?ty przybytku przeznaczone do s?u?by Bo?ej, wreszcie o zas?on? i jej obs?ugiwanie. 32 Ksi?ciem ksi???t rodów lewickich by? Eleazar, syn kap?ana Aarona. On mia? nadzór nad tymi, którzy pe?nili s?u?b? w ?wi?tyni. 33 Od Merariego [pochodz?] rodziny: Machlitów i Muszytów; s? to rodziny Merarytów. 34 Ca?kowita liczba spisanych m??czyzn, w wieku od jednego miesi?ca wzwy?, wynosi?a u nich sze?? tysi?cy dwustu. 35 G?ow? rodzin Merarytów by? Suriel, syn Abichaila. Rozbijali oni namioty od pó?nocnej strony przybytku. 36 Merarytom powierzono trosk? o deski przybytku, ich poprzeczki, s?upy razem z podstawami, wszelki sprz?t do tego nale??cy i jego obs?ug?; 37 dalej o s?upy dziedzi?ca razem z ich podstawami, wreszcie o ko?ki i powrozy. 38 Moj?esz i Aaron wraz z synami rozbijali namioty od strony wschodniej przed Namiotem Spotkania. Oni to w imieniu Izraelitów mieli pe?ni? s?u?b? przy ?wi?tyni. Gdyby za? zbli?y? si? kto? niepowo?any, mia? by? ukarany ?mierci?. 39 Ca?kowita liczba lewitów spisanych przez Moj?esza na rozkaz Pana - m??czyzn w wieku od jednego miesi?ca wzwy? - wynosi?a dwadzie?cia dwa tysi?ce. 40 Rzek? znowu Pan do Moj?esza: Dokonaj spisu m??czyzn pierworodnych Izraelitów w wieku od jednego miesi?ca wzwy? i zrób imienny ich wykaz. 41 We? dla Mnie lewitów - bo Ja jestem Pan - w miejsce pierworodnych spo?ród Izraelitów, podobnie te? byd?o lewitów w miejsce wszystkiego, co pierworodne z byd?a Izraelitów. 42 Spisa? wi?c Moj?esz, stosownie do rozkazu Pana, pierworodnych Izraelitów, 43 i okaza?o si?, ?e wszystkich m??czyzn pierworodnych od miesi?ca wzwy? - wed?ug tego, jak zostali spisani - by?o w wykazie imiennym dwadzie?cia dwa tysi?ce dwie?cie siedemdziesi?ciu trzech. 44 Rzek? znowu Pan do Moj?esza tymi s?owami: 45 We? lewitów na miejsce wszystkich pierworodnych u Izraelitów oraz byd?o nale??ce do lewitów zamiast ich byd?a. I b?d? lewici nale?e? do Mnie, bo Ja jestem Pan. 46 Jako wykup za owych dwustu siedemdziesi?ciu trzech pierworodnych Izraelitów, którzy przewy?szaj? liczb? lewitów, 47 we?miesz po pi?? syklów od g?owy wed?ug wagi sykla przybytku; sykl po dwadzie?cia ger. 48 Daj to srebro Aaronowi i jego synom jako wykup za tych nadliczbowych. 49 Wzi?? wi?c Moj?esz wykup od tych, którzy przekraczali liczb? wykupionych przez lewitów. 50 Otrzyma? srebro od pierworodnych: tysi?c trzysta sze??dziesi?t pi?? syklów wed?ug wagi sykla przybytku. 51 Moj?esz odda? srebro z wykupu Aaronowi i jego synom wed?ug rozkazu Pana, tak jak poleci? Pan Moj?eszowi.

4

1 Nast?pnie mówi? Pan do Moj?esza i Aarona tymi s?owami: 2 Wy??cz spo?ród synów Lewiego Kehatytów, pe?n? ich liczb? wed?ug szczepów i rodów 3 od lat trzydziestu do pi??dziesi?ciu, czyli wszystkich, którzy s? zdolni pe?ni? s?u?b?, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. 4 Zadaniem Kehatytów b?dzie troska o rzeczy naj?wi?tsze. 5 Kiedy b?dzie si? zwija? obóz, wejdzie Aaron z synami. Zdejm? oni zas?on? okrywaj?c? i owin? ni? Ark? ?wiadectwa. 6 Nast?pnie po?o?? pokrowiec ze skóry delfinów, a na tym rozci?gn? tkanin? ca?? z fioletowej purpury, wreszcie za?o?? dr??ki. 7 Równie? nad sto?em pok?adnym rozci?gn? tkanin? z fioletowej purpury, na której po?o?? misy, czasze, patery i dzbany dla ofiar p?ynnych; chleb ustawicznej ofiary winien si? równie? na nim znajdowa?. 8 Nast?pnie okryj? go tkanin? karmazynow?, wreszcie pokrowcem ze skór delfinów, na koniec za?o?? dr??ki. 9 Potem wezm? tkanin? z fioletowej purpury i okryj? ni? podstaw? ?wiecznika ??cznie z lampami, no?ycami, naczyniami do knotów oraz wszystkimi naczyniami na oliw?, u?ywanymi do jego obs?ugi. 10 Nast?pnie owin? go - wraz z ca?ym przynale?nym sprz?tem - pokrowcem ze skóry delfinów, i umieszcz? na noszach. 11 Teraz rozci?gn? nad z?otym o?tarzem tkanin? z fioletowej purpury i okryj? go okryciem ze skór delfinów i za?o?? dr??ki. 12 Nast?pnie wezm? wszystkie pozosta?e sprz?ty nale??ce do s?u?by w ?wi?tyni, owin? je tkanin? z fioletowej purpury, okryj? pokrowcem ze skór delfinów i umieszcz? na noszach. 13 Oczyszcz? nast?pnie o?tarz z popio?u i okryj? czerwon? purpur?. 14 Po?o?? na nim wszystkie naczynia u?ywane do s?u?by przy o?tarzu: popielnice, wide?ki, ?opatki, kropielnice; wszystkie te sprz?ty o?tarza okryj? pokrowcem ze skór delfinów i za?o?? dr??ki. 15 Przy zwijaniu obozu, gdy Aaron i synowie jego sko?cz? okrywa? przedmioty ?wi?te i wszystkie przynale?ne do nich sprz?ty, wtedy przyst?pi? Kehatyci, aby je ponie??. Nie wolno im jednak przedmiotów ?wi?tych dotyka?; w przeciwnym razie umr?. Tak? to s?u?b? maj? do spe?nienia Kehatyci w Namiocie Spotkania. 16 Eleazar za?, syn kap?ana Aarona, b?dzie si? troszczy? o oliw? do o?wietlenia, o pachn?ce kadzid?o, o sta?? ofiar? z pokarmów, wreszcie o olej do namaszczania. Winien czuwa? nad ca?ym przybytkiem oraz nad wszystkim, co si? w nim znajduje: nad miejscem ?wi?tym i jego sprz?tami. 17 I mówi? dalej Pan do Moj?esza i Aarona: 18 Nie dopu??cie, by szczep rodzin Kehatytów zosta? spo?ród lewitów wytracony. 19 Postarajcie si? raczej aby ?yli, a nie musieli umrze?, gdy si? zbli?? do rzeczy naj?wi?tszych. Aaron i jego synowie przyjd? i wska?? ka?demu, co ma czyni? i co nosi?. 20 Sami jednak [Kehatyci] nie mog? przyj??, by cho? przez chwil? popatrze? na rzeczy ?wi?te; w przeciwnym razie umr?. 21 Mówi? dalej Pan do Moj?esza: 22 Dokonaj obliczenia Gerszonitów wed?ug rodów i rodzin. 23 Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat trzydziestu do pi??dziesi?ciu, zdolnych do pe?nienia s?u?by, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. 24 A oto na czym ma polega? s?u?ba Gerszonitów, co maj? czyni? i co nosi?: 25 winni nosi? tkaniny przybytku i sam Namiot Spotkania ??cznie z pokrowcem; pokrowiec ze skór delfinów, który le?y na wierzchu, oraz zas?on? [b?d?c?] przy wej?ciu do Namiotu Spotkania. 26 Nast?pnie zas?ony dziedzi?ca i zas?on? przy bramie wej?ciowej na dziedziniec, który otacza doko?a przybytek i o?tarz, wreszcie nale??ce do tego powrozy i wszystkie sprz?ty potrzebne do tej s?u?by. 27 Wszystkie zaj?cia Gerszonitów odno?nie do tego, co maj? nosi? i co czyni?, podlega? b?d? rozkazom Aarona i jego synów; powierzycie ich pieczy wszystko to, co maj? nosi?. 28 Taka b?dzie s?u?ba rodzin Gerszonitów co do Namiotu Spotkania. Nadzór nad nimi b?dzie nale?a? do Itamara, syna kap?ana Aarona. 29 Dokonaj równie? spisu Merarytów wed?ug ich rodzin i rodów. 30 Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat trzydziestu do pi??dziesi?ciu, zdolnych do pe?nienia s?u?by, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. 31 Pe?ni?c s?u?b? w Namiocie Spotkania b?d? nosi? deski przybytku i nale??ce do nich poprzeczki oraz s?upy ??cznie z podstawami; 32 dalej s?upy otaczaj?ce dziedziniec doko?a z ich podstawami, paliki namiotu i powrozy oraz ca?y sprz?t do tego nale??cy. Zrobicie imienny wykaz wszystkiego, co maj? nosi?. 33 Taka b?dzie s?u?ba rodzin Merarytów. Co do wszystkich obowi?zków swych w Namiocie Spotkania b?d? podlega? Itamarowi, synowi kap?ana Aarona. 34 Nast?pnie Moj?esz, Aaron i ksi???ta spo?eczno?ci dokonali spisu Kehatytów wed?ug ich rodzin i rodów, 35 ludzi w wieku od lat trzydziestu do pi??dziesi?ciu, wszystkich zdolnych do pe?nienia s?u?by i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania. 36 Spisanych wed?ug rodzin by?o dwa tysi?ce siedmiuset pi??dziesi?ciu. 37 S? to spisani z rodzin Kehatytów: ca?kowita liczba tych, którzy maj? pe?ni? s?u?b? w Namiocie Spotkania, a których spisa? Moj?esz i Aaron na rozkaz Pana, przekazany za po?rednictwem Moj?esza. 38 Dokonano te? spisu Gerszonitów wed?ug ich rodzin i rodów, 39 w wieku od lat trzydziestu do pi??dziesi?ciu, zdolnych do pe?nienia s?u?by i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania. 40 Spisanych wed?ug ich rodzin i rodów by?o dwa tysi?ce sze?ciuset trzydziestu. 41 To by?a pe?na liczba spisanych z rodzin Gerszonitów - wszystkich, którzy mieli pe?ni? s?u?b? w Namiocie Spotkania, a których spisa? Moj?esz i Aaron na rozkaz Pana. 42 Dokonano te? spisu Merarytów wed?ug ich rodzin i rodów, 43 wszystkich w wieku od lat trzydziestu do pi??dziesi?ciu, zdolnych do pe?nienia s?u?by i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania. 44 Spisanych wed?ug rodzin by?o trzy tysi?ce dwustu. 45 To by?a liczba spisanych z rodzin Merarytów, a spisu tego dokonali Moj?esz i Aaron na rozkaz Pana dany Moj?eszowi. 46 Ca?kowita liczba lewitów, których spisali Moj?esz, Aaron i ksi???ta Izraela wed?ug rodzin i rodów, 47 wszystkich spisanych ludzi, zdolnych do pe?nienia s?u?by i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania oraz do noszenia ci??arów 48 by?o osiem tysi?cy pi?ciuset osiemdziesi?ciu. 49 Stosownie do rozkazu Pana Moj?esz wyznaczy? ka?demu, co ma czyni? i co nosi?. Zostali spisani zgodnie z rozkazem, który Pan da? Moj?eszowi.

5

1 Przemówi? znów Pan do Moj?esza: 2 Rozka? Izraelitom usun?? z obozu ka?dego chorego na tr?d, cierpi?cego na wycieki oraz tego, kto zaci?gn?? nieczysto?? przy zw?okach zmar?ego. 3 Tak m??czyzn? jak i kobiet? macie usun?? poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie Ja mieszkam po?ród was. 4 Uczynili tak Izraelici i usun?li ich poza obóz; Izraelici post?pili tu wed?ug rozkazu, jaki Pan da? Moj?eszowi. 5 Przemówi? znów Pan do Moj?esza tymi s?owami: 6 Powiedz Izraelitom: je?eli m??czyzna lub kobieta dopuszcza si? jakiego grzechu wobec ludzi, pope?niaj?c przest?pstwo przeciw Panu, to osoba ta zaci?gnie win?. 7 Maj? wyzna? grzech pope?niony i odda? dobro nieprawnie zabrane z dodaniem pi?tej cz??ci temu, wobec kogo zawinili. 8 A je?li on nie ma krewnego, któremu mo?na by zwróci?, zwrot nale?ny Panu przejdzie na kap?ana, z wyj?tkiem barana ofiarowanego na ofiar? przeb?agaln?, przez któr? dokona tamten na nim obrz?du przeb?agania. 9 Wszystkie za? ?wi?te dary, które przynosz? kap?anowi Izraelici, nale?e? b?d? do niego. 10 ?wi?te dary ka?dego Izraelity b?d? nale?a?y do kap?ana. Cokolwiek kto? da kap?anowi, stanie si? jego w?asno?ci?. 11 Rzek? znowu Pan do Moj?esza: 12 Tak mów do Izraelitów: Gdy m?? ma ?on? rozpustn? i ta go zdradzi 13 przez to, ?e inny m??czyzna z ni? obcuje ciele?nie wylewaj?c nasienie, a nie spostrzeg? tego jej m??, i dopu?ci?a si? nieczysto?ci w ukryciu, gdy? nie by?o ?wiadka, który by j? pochwyci? na gor?cym uczynku - 14 gdy wi?c duch podejrzenia ogarnie m??a i zacznie podejrzewa? ?on? swoj?, w wypadku gdy rzeczywi?cie si? splami?a, lub b?dzie j? pos?dza?, cho? si? nie splami?a - 15 wówczas winien m?? przyprowadzi? ?on? swoj? do kap?ana i przynie?? jako dar ofiarny za ni? dziesi?t? cz??? efy m?ki j?czmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy ani te? nie po?o?y kadzid?a, gdy? jest to ofiara pos?dzenia, ofiara wyjawienia, która ma wykaza? win?. 16 Wówczas rozka?e kap?an zbli?y? si? kobiecie i stawi j? przed Panem. 17 Nast?pnie naleje kap?an wody ?wi?tej do naczynia glinianego, we?mie nieco py?u znajduj?cego si? na pod?odze przybytku i rzuci go do wody. 18 Teraz postawi kap?an kobiet? przed Panem, odkryje jej w?osy i po?o?y na jej r?ce ofiar? wyjawienia, czyli pos?dzenia; wod? za? gorzk?, nios?c? kl?tw?, kap?an b?dzie trzyma? w swym r?ku. 19 Wtedy zaprzysi?gnie kobiet? i powie do niej: Je?li rzeczywi?cie ?aden inny m??czyzna z tob? nie obcowa? i je?li? si? z innym nie splami?a nieczysto?ci? wzgl?dem swego m??a, wówczas woda goryczy i przekle?stwa nie przyniesie ci szkody. 20 Je?li jednak by?a? niewierna swemu m??owi i sta?a? si? przez to nieczyst?, poniewa? inny m??czyzna, a nie twój m??, obcowa? z tob?, wylewaj?c [nasienie] - 21 wówczas przeklnie kap?an kobiet? przysi?g? przekle?stwa i powie do niej: Niech?e ci? Pan uczyni poprzysi??onym przekle?stwem po?ród ludu twego, niech zwiotczej? twoje biodra, a ?ono niech spuchnie. 22 Woda nios?ca przekle?stwo niech wniknie do twego wn?trza i niech sprawi, ?e spuchnie twoje ?ono, a biodra zwiotczej?. Odpowie na to kobieta: Amen, Amen. 23 Teraz wypisze kap?an na zwoju s?owa przekle?stwa, a nast?pnie zmyje je wod? goryczy. 24 Wreszcie da wypi? kobiecie wod? gorzk?, nios?c? kl?tw?, aby wody przekle?stwa wesz?y w ni? sprawiaj?c gorzki ból. 25 Nast?pnie we?mie kap?an z r?k kobiety ofiar? pos?dzenia, wykona gest ko?ysania przed Panem i z?o?y na o?tarzu. 26 Potem we?mie z niej pe?n? d?oni? cz??? jako pami?tk? i spali na o?tarzu. 27 Teraz da kobiecie do picia wod? przekl?t?: je?li naprawd? sta?a si? nieczyst? i swojemu m??owi niewiern?, woda wniknie w ni?, sprawiaj?c gorzki ból. ?ono jej spuchnie, a biodra zwiotczej?, i b?dzie owa kobieta przedmiotem przekle?stwa po?ród swego narodu. 28 Je?li jednak ta kobieta nie sta?a si? nieczyst?, lecz przeciwnie - jest czysta - pozostanie bez szkody i znów b?dzie rodzi? dzieci. 29 Takie jest prawo odnosz?ce si? do pos?dzenia, gdy ?ona nie dochowa wierno?ci swojemu m??owi i stanie si? przez to nieczyst?, 30 lub gdy m?? zacznie j? pos?dza?, wtedy stawi j? przed Panem, a kap?an spe?ni wzgl?dem niej wszystko wed?ug tego prawa. 31 M?? b?dzie wtedy bez winy, a ?ona poniesie zas?u?on? kar?.

6

1 Przemówi? znowu Pan do Moj?esza tymi s?owami: 2 Tak mów do Izraelitów: gdy jaki m??czyzna lub kobieta z?o?y ?lub nazireatu, aby si? po?wi?ci? dla Pana, 3 musi si? powstrzyma? od wina i sycery, nie mo?e u?ywa? octu winnego i octu z sycery ani soku z winogron; nie wolno mu je?? winogron zarówno ?wie?ych, jak i suszonych. 4 Przez ca?y czas trwania nazireatu nie b?dzie niczego spo?ywa? z winnego szczepu, pocz?wszy od winogron niedojrza?ych a? do wyt?oczyn. 5 Przez ca?y czas trwania nazireatu no?yce nie dotkn? jego g?owy. Dopóki nie up?ynie okres czasu, na który po?wi?ci? si? Panu, b?dzie ?wi?ty i ma pozwoli?, by w?osy jego ros?y swobodnie. 6 W okresie, kiedy jest po?wi?cony dla Pana, nie mo?e si? zbli?y? do ?adnego trupa. 7 Nawet przy swoim zmar?ym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie mo?e zaci?gn?? nieczysto?ci, gdy? nosi na swej g?owie [znami?] po?wi?cenia dla Pana. 8 Podczas ca?ego okresu trwania nazireatu jest po?wi?cony dla Pana. 9 Gdyby jednak kto? nagle przy nim umar?, i sprowadzi? [przez to] nieczysto?? na jego po?wi?con? g?ow?, to on ostrzy?e j? w dniu oczyszczenia: ostrzy?e j? dnia siódmego. 10 ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice albo dwa m?ode go??bie kap?anowi przy wej?ciu do Namiotu Spotkania. 11 Jednego z?o?y kap?an jako ofiar? przeb?agaln?, drugiego za? na ofiar? ca?opaln?, i dokona przeb?agania za niego, za win?, jak? zaci?gn?? przy zw?okach zmar?ego. W ten dzie? zostanie znów g?owa jego po?wi?cona. 12 Po?wi?ci si? znowu dla Pana na czas nazireatu i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiar? zado??uczynienia. Poprzedni jednak okres nie b?dzie policzony, gdy? splami? swoje po?wi?cenie. 13 Takie jest prawo dotycz?ce nazirejczyków. W dniu, kiedy up?ynie czas nazireatu, przyprowadzi si? go ku wej?ciu do Namiotu Spotkania. 14 A on przyniesie jako dar ofiarny dla Pana baranka jednorocznego bez skazy na ofiar? ca?opaln?, dalej, jednoroczn? owieczk? bez skazy na ofiar? przeb?agaln? i barana bez skazy jako ofiar? biesiadn?, 15 nadto kosz chlebów prza?nych z najczystszej m?ki zaprawionej oliw? i prza?ne podp?omyki pomazane oliw?, ??cznie z przynale?n? do nich ofiar? pokarmow? i p?ynn?. 16 Kap?an zaniesie wszystko przed Pana i z?o?y ofiar? przeb?agaln? oraz ofiar? ca?opalenia. 17 Barana natomiast z?o?y jako ofiar? biesiadn? dla Pana, ??cznie z koszem chlebów prza?nych. Kap?an z?o?y potem jego ofiar? pokarmow? i p?ynn?. 18 Wtedy u wej?cia do Namiotu Spotkania ostrzy?e nazirejczyk swe po?wi?cone w?osy i rzuci je w ogie?, w którym p?onie ofiara biesiadna. 19 Nast?pnie we?mie kap?an ugotowan? ?opatk? barana, chleb prza?ny z kosza oraz prza?ny podp?omyk i z?o?y je na r?ce nazirejczyka, gdy on ju? ostrzy?e swe w?osy. 20 Kap?an darami ofiarnymi wykona gest ko?ysania przed Panem; jest to ?wi?ty dar nale?ny kap?anowi prócz mostka ko?ysania i uda od?o?onego na ofiar?. Odt?d mo?e nazirejczyk pi? wino. 21 Takie jest prawo odnosz?ce si? tak do nazirejczyka, który z?o?y ?luby, jak do darów ofiarnych ?lubowanych Panu, niezale?nie od tego, na co go sta?. Stosownie do ?lubu winien wype?ni? wszystkie prawa swego nazireatu. 22 I mówi? znowu Pan do Moj?esza tymi s?owami: 23 Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie b?ogos?awi? Izraelitom. Powiecie im: 24 Niech ci? Pan b?ogos?awi i strze?e. 25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob?, niech ci? obdarzy sw? ?ask?. 26 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech ci? obdarzy pokojem. 27 Tak b?d? wzywa? imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im b?d? b?ogos?awi?.

7

1 Gdy uko?czy? Moj?esz budow? przybytku, nama?ci? go i po?wi?ci? wraz ze wszystkimi sprz?tami; podobnie i o?tarz razem ze wszystkimi sprz?tami do niego nale??cymi nama?ci? i po?wi?ci?. 2 Wtedy ksi???ta Izraela, g?owy poszczególnych rodów, ksi???ta pokole? i przewodnicz?cy w spisie przynie?li swoje dary. 3 Przyprowadzili oni dla Pana: sze?? krytych wozów i dwana?cie wo?ów; przypada? wi?c jeden wóz od dwóch ksi???t i po jednym wole od ka?dego. Przyprowadzili to przed przybytek. 4 Wówczas rzek? Pan do Moj?esza: 5 We? to od nich i niech b?dzie przeznaczone do u?ytku w Namiocie Spotkania. Podziel je pomi?dzy lewitów odpowiednio do ich s?u?by. 6 Wzi?? wi?c Moj?esz wozy i wo?y i odda? je lewitom. 7 Odpowiednio do ich s?u?by da? Gerszonitom dwa wozy i cztery wo?y. 8 Osiem wo?ów i cztery wozy da? Merarytom, odpowiednio do ich s?u?by, [jak? mieli pe?ni?] pod kierunkiem Itamara, syna kap?ana Aarona. 9 Kehatytom nic nie da?, gdy? oni mieli powierzon? trosk? o rzeczy naj?wi?tsze, które mieli nosi? na ramionach. 10 W dniu po?wi?cenia o?tarza przynie?li ksi???ta swoje dary. Gdy je przynie?li przed o?tarz, 11 rzek? Pan do Moj?esza: Niech ka?dego dnia jeden z ksi???t przyniesie swój dar ofiarny na po?wi?cenie o?tarza. 12 Tym, który pierwszego dnia przyniós? dar ofiarny, by? Nachszon, syn Amminadaba z pokolenia Judy. 13 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów oraz czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 14 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 15 m?ody cielec, baran i roczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 16 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 17 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów i pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Nachszona, syna Amminadaba. 18 Drugiego dnia przyniós? dar ofiarny Netaneel, syn Suara, ksi??? Issacharytów. 19 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 20 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em; 21 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 22 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 23 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów i pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Netaneela, syna Suara. 24 Trzeciego dnia <przyniós? dar ofiarny> ksi??? Zabulonitów, Eliab, syn Chelona. 25 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 26 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 27 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 28 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 29 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów, pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Eliaba, syna Chelona. 30 Czwartego dnia <przyniós? dar ofiarny> ksi??? Rubenitów, Elisur, syn Szedeura. 31 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 32 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 33 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 34 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 35 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów, pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Elisura, syna Szedeura. 36 Pi?tego dnia <przyniós? dar ofiarny> ksi??? Symeonitów, Szelumiel, syn Suriszaddaja. 37 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 38 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 39 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 40 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 41 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów, pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Szelumiela, syna Suriszaddaja. 42 Szóstego dnia <przyniós? dar ofiarny> ksi??? Gadytów, Eliasaf, syn Deuela. 43 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 44 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 45 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 46 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 47 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów, pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Eliasafa, syna Deuela. 48 Siódmego dnia <przyniós? dar ofiarny> ksi??? Efraimitów, Eliszama, syn Ammihuda. 49 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 50 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 51 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 52 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 53 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów, pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Eliszamy, syna Ammihuda. 54 ósmego dnia <przyniós? dar ofiarny> ksi??? Manassytów, Gamliel, syn Pedahsura. 55 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 56 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 57 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 58 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 59 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów, pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Gamliela, syna Pedahsura. 60 Dziewi?tego dnia <przyniós? dar ofiarny> ksi??? Beniaminitów, Abidan, syn Gideoniego. 61 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 62 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 63 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 64 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 65 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów, pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Abidana, syna Gideoniego. 66 Dziesi?tego dnia <przyniós? dar ofiarny> ksi??? Danitów, Achiezer, syn Ammiszaddaja. 67 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 68 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 69 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 70 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 71 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów, pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Achiezera, syna Ammiszaddaja. 72 Jedenastego dnia <przyniós? dar ofiarny> ksi??? Aserytów, Pagiel, syn Okrana. 73 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 74 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 75 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 76 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 77 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów, pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Pagiela, syna Okrana. 78 Dwunastego dnia <przyniós? dar ofiarny> ksi??? Neftalitów, Achira, syn Enana. 79 Jego dar ofiarny stanowi?y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesi?ciu syklów - wed?ug wagi przybytku - obydwie nape?nione najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? na ofiar? pokarmow?, 80 czasza z?ota wagi dziesi?ciu syklów, nape?niona kadzid?em, 81 m?ody cielec, baran i jednoroczne jagni? na ofiar? ca?opaln?, 82 kozio? na ofiar? przeb?agaln?, 83 wreszcie dwa wo?y, pi?? baranów, pi?? koz?ów, pi?? jednorocznych owieczek na ofiar? biesiadn?. To by? dar ofiarny Achiry, syna Enana. 84 [Dary na] po?wi?cenia o?tarza, [które przynie?li] ksi???ta izraelscy w dniu jego namaszczenia, by?y nast?puj?ce: dwana?cie mis srebrnych, dwana?cie czar srebrnych i dwana?cie czasz z?otych. 85 Ka?da misa wa?y?a sto trzydzie?ci [syklów] srebra, a ka?da czara siedemdziesi?t. Ogólny ci??ar naczy? srebrnych wynosi? dwa tysi?ce czterysta syklów srebra - wed?ug wagi przybytku. 86 Czasz z?otych, wype?nionych kadzid?em, by?o dwana?cie; ka?da czasza wa?y?a dziesi?? syklów wed?ug wagi przybytku. Ogólny ci??ar z?ota czasz wynosi? sto dwadzie?cia syklów. 87 Ogólna liczba byd?a przeznaczonego na ofiar? ca?opaln? wynosi?a: dwana?cie cielców, dwana?cie baranów, dwana?cie jednorocznych jagni?t, z dodaniem przynale?nych ofiar z pokarmów, i dwana?cie koz?ów na ofiar? przeb?agaln?. 88 Ogólna liczba byd?a przeznaczonego na ofiar? biesiadn? wynosi?a: dwadzie?cia cztery wo?y, sze??dziesi?t baranów, sze??dziesi?t koz?ów i sze??dziesi?t jednorocznych owieczek. To by?y [dary ofiarne na] po?wi?cenia o?tarza, gdy zosta? namaszczony. 89 Gdy Moj?esz wchodzi? do Namiotu Spotkania, by rozmawia? z Nim, s?ysza? mówi?cy do niego g?os znad przeb?agalni, która by?a nad Ark? ?wiadectwa pomi?dzy dwoma cherubami. Tak mówi? do niego.

8

1 Mówi? Pan do Moj?esza tymi s?owami: 2 Tak mów do Aarona i to mu powiedz: Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzuca? ?wiat?o na przedni? stron? ?wiecznika. 3 Aaron uczyni? tak; na przedniej stronie ?wiecznika umie?ci? jego lampy wed?ug nakazu, jaki da? Pan Moj?eszowi. 4 ?wiecznik za? by? wykonany w nast?puj?cy sposób: by? kuty ze z?ota - od podstawy a? do kwiatów by? kuty. By? on sporz?dzony zgodnie z wzorem, jaki Pan poda? Moj?eszowi. 5 Mówi? znów Pan do Moj?esza tymi s?owami: 6 Wy??cz lewitów spo?ród Izraelitów i oczy?? ich. 7 Post?pisz za? z nimi w ten sposób, aby ich oczy?ci?: pokropisz ich wod? przeb?agania, ogol? ca?e swoje cia?o, wypior? szaty, i wtedy b?d? czy?ci. 8 Nast?pnie wezm? m?odego cielca ze stada i nale??c? do tego ofiar? pokarmow? z najczystszej m?ki zaprawionej oliw?; ty za? we?miesz drugiego cielca ze stada na ofiar? przeb?agaln?. 9 Ka? wyst?pi? lewitom przed Namiot Spotkania i zbierz ca?e zgromadzenia Izraelitów. 10 Gdy wyprowadzisz lewitów przed Pana, Izraelici w?o?? na nich r?ce. 11 Nast?pnie Aaron gestem ko?ysania wobec Pana przeka?e lewitów jako ofiar? ze strony Izraelitów i b?d? przeznaczeni na s?u?b? dla Pana. 12 Lewici w?o?? r?ce na g?owy cielców, a ty jednego z nich z?o?ysz na ofiar? przeb?agaln?, a drugiego jako ca?opalenie dla Pana, by w ten w sposób dokona? nad lewitami obrz?du przeb?agania. 13 Stawisz lewitów przed Aaronem i jego synami i ofiarujesz ich Panu gestem ko?ysania. 14 Wyodr?bnij lewitów spo?ród Izraelitów, gdy? oni do Mnie nale??. 15 Gdy ich oczy?cisz i ofiarujesz gestem ko?ysania, przyjd? lewici s?u?y? w Namiocie Spotkania. 16 S? oni Mnie oddani na w?asno?? spo?ród Izraelitów. Bior? ich spo?ród Izraela w miejsce tego, co otwiera ?ono matki - to znaczy [w miejsce] wszystkich pierworodnych. 17 Do Mnie bowiem nale?y wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spo?ród ludzi, jak te? i byd?a. Po?wi?ci?em ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobi?em wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. 18 Obecnie bior? lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraelitów 19 i daj? ich Aaronowi i jego synom jako w?asno?? spo?ród Izraelitów, by za Izraelitów pe?nili s?u?b? w Namiocie Spotkania. B?d? wyjednywa? przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotka?a ich kara, w wypadku gdyby sami zbli?ali si? do przybytku. 20 Moj?esz wi?c, Aaron i ca?a spo?eczno?? Izraelitów post?pili z lewitami tak, jak Pan rozkaza? Moj?eszowi - wed?ug tego post?pili Izraelici z nimi. 21 Lewici dokonali swego oczyszczenia i wyprali swoje szaty, Aaron za? gestem ko?ysania ofiarowa? ich Panu. Potem dokona? nad nimi obrz?du przeb?agania, by w ten sposób zostali oczyszczeni. 22 Nast?pnie zostali lewici dopuszczeni do pe?nienia s?u?by w Namiocie Spotkania pod kierunkiem Aarona i jego synów. Jak rozkaza? Pan Moj?eszowi w sprawie lewitów, tak post?piono z nimi. 23 I tak mówi? dalej Pan do Moj?esza: 24 Takie jest prawo odnosz?ce si? do lewitów: po uko?czeniu dwudziestego pi?tego roku ?ycia mog? s?u?y? w Namiocie Spotkania. 25 Po uko?czeniu pi??dziesi?ciu lat s? wolni od s?u?by i nie b?d? jej dalej wykonywa?. 26 Mog? wprawdzie pomaga? swoim braciom w Namiocie Spotkania przy wykonywaniu zaj??, ale do w?a?ciwej s?u?by nie mog? by? dopuszczeni. Tak masz post?pi? z lewitami w sprawie ich s?u?by.

9

1 W pierwszym miesi?cu drugiego roku po wyj?ciu z Egiptu mówi? Pan do Moj?esza na pustyni Synaj: 2 W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzi? Pasch?. 3 B?dziecie j? obchodzi? dnia czternastego tego miesi?ca, o zmierzchu. Macie j? obchodzi? wed?ug odnosz?cych si? do niej praw i zwyczajów. 4 Nakaza? wi?c Moj?esz Izraelitom obchodzi? Pasch?. 5 Obchodzili j? na pustyni Synaj dnia czternastego pierwszego miesi?ca, o zmierzchu. Izraelici wykonali dok?adnie wszystko, co Pan nakaza? Moj?eszowi. 6 Znale?li si? jednak m??owie, którzy z powodu [dotkni?cia] zw?ok ludzkich zaci?gn?li nieczysto?? i nie mogli w tym dniu obchodzi? Paschy. M??owie ci stan?li w owym dni przed Moj?eszem i Aaronem 7 i rzekli do nich: Zaci?gn?li?my nieczysto?? z powodu [dotkni?cia] zw?ok ludzkich. Czemu? wi?c mamy by? wykluczeni ze z?o?enia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi Izraelitami? 8 A Moj?esz im odpowiedzia?: Zaczekajcie, a ja pos?ucham, co Pan wzgl?dem was rozporz?dzi. 9 Pan w ten sposób przemówi? do Moj?esza: 10 Tak mów do Izraelitów: Je?li kto z was albo z waszych potomków zaci?gnie nieczysto?? przy zw?okach albo b?dzie w tym czasie odbywa? dalek? podró?, winien [mimo to] obchodzi? Pasch? dla Pana. 11 [Ci wszyscy] winni j? obchodzi? czternastego dnia o zmierzchu, w drugim miesi?cu; powinni wtedy spo?ywa? chleb prza?ny i gorzkie zio?a. 12 Nie mog? nic zostawi? a? do rana ani te? ?adnej ko?ci ?ama?; winni obchodzi? Pasch? wed?ug ustalonego obrz?du. 13 Kto za? jest czysty i nie jest w podró?y, a mimo to zaniedba ?wi?towania Paschy, taki ma by? wy??czony spo?ród swego ludu, gdy? nie przyniós? Panu w oznaczonym czasie daru ofiarnego. Taki cz?owiek poniesie odpowiedzialno?? za swój grzech. 14 Je?li jaki? obcy zatrzyma? si? po?ród was i ma obchodzi? Pasch? dla Pana, winien j? obchodzi? wed?ug praw i zwyczajów odnosz?cych si? do Paschy. Jedne i te same prawa dotycz? obcych jak te? i tubylców. 15 W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okry? go wraz z Namiotem ?wiadectwa ob?ok, i od wieczora a? do rana pozostawa? nad przybytkiem na kszta?t ognia. 16 I tak dzia?o si? zawsze: ob?ok okrywa? go <w dzie?>, a w nocy - jakby blask ognia. 17 Kiedy ob?ok podnosi? si? nad przybytkiem, Izraelici zwijali obóz, a w miejscu, gdzie si? zatrzyma?, rozbijali go znowu. 18 Na rozkaz Pana Izraelici zwijali obóz i znowu na rozkaz Pana rozbijali go z powrotem; jak d?ugo ob?ok spoczywa? na przybytku, pozostawali w tym samym miejscu. 19 Nawet wtedy, gdy ob?ok przez d?ugi czas rozci?ga? si? nad przybytkiem, Izraelici, pos?uszni rozkazowi Pana, nie zwijali obozu. 20 Lecz zdarza?o si? równie? tak, ?e ob?ok krótki czas pozostawa? nad przybytkiem; wtedy równie? rozbijali obóz na rozkaz Pana i na ten?e rozkaz go zwijali. 21 Zdarza?o si? i tak, ?e ob?ok pozostawa? tylko od wieczora do rana, a nad ranem si? podnosi?; wtedy oni zwijali obóz. Niekiedy pozostawa? przez dzie? i noc; skoro tylko si? podniós?, natychmiast zwijali obóz. 22 Je?li pozostawa? dwa dni, miesi?c czy d?u?ej - gdy ob?ok rozci?ga? si? nad przybytkiem i okrywa? go, pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu; skoro tylko si? podniós?, zwijali obóz. 23 Na rozkaz Pana rozbijali obóz i na rozkaz Pana go zwijali. Przestrzegali nakazów Pana, danych przez Moj?esza.

10

1 Tak mówi? Pan dalej do Moj?esza: 2 Sporz?d? sobie dwie tr?by srebrne. Masz je wyku?. B?d? one s?u?y?y do zwo?ywania ca?ej spo?eczno?ci i dawania znaku do zwijania obozu. 3 Gdy si? na nich zatr?bi, ma si? zebra? przy tobie ca?a spo?eczno?? u wej?cia do Namiotu Spotkania. 4 Lecz gdy tylko w jedn? zatr?bisz, zbior? si? wokó? ciebie jedynie ksi???ta, wodzowie oddzia?ów Izraela. 5 Gdy zatr?bicie przeci?gle, zwin? obóz ci, którzy go rozbili od wschodniej strony. 6 Gdy drugi raz przeci?gle zatr?bicie, zwin? obóz ci, którzy s? od po?udniowej strony. Znakiem do zwini?cia obozu b?dzie przeci?g?y g?os tr?by. 7 Lecz dla zwo?ania zgromadzenia nie b?dziecie tr?bi? przeci?gle. 8 Tr?bi? maj? kap?ani, synowie Aarona; b?dzie to dla was i dla waszych potomków prawem wiekuistym. 9 Gdy w waszym kraju b?dziecie wyrusza? na wojn? przeciw nieprzyjacielowi, który was napadnie, b?dziecie przeci?gle d?? w tr?by. Wspomni wtedy na was Pan, wasz Bóg, i b?dziecie uwolnieni od nieprzyjació?. 10 Równie? w wasze dni radosne, w dni ?wi?te, na nowiu ksi??yca, przy waszych ofiarach ca?opalnych i biesiadnych b?dziecie d?? w tr?by; one b?d? przypomnieniem o was przed Panem. Jam jest Pan, Bóg wasz. 11 Drugiego roku, dwudziestego dnia drugiego miesi?ca, podniós? si? ob?ok znad Przybytku ?wiadectwa. 12 Izraelici rozpocz?li swoj? podró? z pustyni Synaj, przestrzegaj?c postojów. Ob?ok zatrzyma? si? dopiero na pustyni Paran. 13 Tak wyruszyli po raz pierwszy wed?ug rozkazu Pana, danego przez Moj?esza: 14 Pierwsza ruszy?a chor?giew obozu synów Judy wed?ug swoich zast?pów, a zast?pom jego przewodzi? Nachszon, syn Amminadaba. 15 Zast?py pokolenia synów Issachara prowadzi? Netaneel, syn Suara. 16 Zast?py pokolenia synów Zabulona prowadzi? Eliab, syn Chelona. 17 Skoro zwini?to przybytek, ruszyli nios?c przybytek Gerszonici i Meraryci. 18 Potem ruszy?a chor?giew obozu synów Rubena wed?ug swoich zast?pów, a zast?pom jego przewodzi? Elisur, syn Szedeura. 19 Zast?py pokolenia synów Symeona prowadzi? Szelumiel, syn Suriszaddaja. 20 Zast?py pokolenia synów Gada prowadzi? Eliasaf, syn Deuela. 21 Wtedy ruszyli Kehatyci, którzy mieli nie?? sprz?ty naj?wi?tsze. Zanim oni przyszli, inni postawili ju? przybytek. 22 Nast?pnie ruszy?a chor?giew obozu synów Efraima wed?ug swoich zast?pów, a zast?pom jego przewodzi? Eliszama, syn Ammihuda. 23 Zast?py pokolenia synów Manassesa prowadzi? Gamliel, syn Pedahsura. 24 Zast?py pokolenia synów Beniamina prowadzi? Abidan, syn Gideoniego. 25 Potem ruszy?a chor?giew synów Dana wed?ug swoich zast?pów, tworz?c tyln? stra? ca?ego obozu. Zast?pom ich przewodzi? Achiezer, syn Ammiszaddaja. 26 Zast?py pokolenia synów Asera prowadzi? Pagiel, syn Okrana. 27 Wreszcie zast?py pokolenia synów Neftalego prowadzi? Achira, syn Enana. 28 Taki by? porz?dek marszu Izraelitów podzielonych na oddzia?y. W ten sposób ruszali. 29 Rzek? Moj?esz do Chobaba, syna Reuela, Madianity, swojego te?cia: Idziemy do kraju, o którym Pan powiedzia?: Daj? go wam. Pójd? z nami, a b?dziemy ci ?wiadczy? dobro, bowiem Pan przyrzek? dobra Izraelowi. 30 Ten mu odpowiedzia?: Nie mog? i?? z tob?, lecz wróc? raczej do mego kraju i do mojej rodziny. 31 Nie opuszczaj nas - rzek? Moj?esz - ty bowiem znasz miejsca na pustyni, gdzie mo?emy rozbi? obóz, ty b?dziesz naszym przewodnikiem. 32 Gdy za? wyruszysz z nami, dopu?cimy ci? do udzia?u we wszystkich dobrach, jakich nam udzieli Pan. 33 Tak wi?c ruszyli od góry Pana i ci?gn?li przez trzy dni. Arka Przymierza Pa?skiego sz?a przed nimi podczas trzech dni podró?y, gdy szukali miejsca postoju. 34 Podczas dnia ob?ok Pana by? nad nimi, gdy wychodzili z obozu. 35 Gdy arka wyrusza?a, mówi? Moj?esz: Podnie? si?, o Panie, i niech si? rozprosz? nieprzyjaciele Twoi; a ci, którzy Ci? nienawidz?, niechaj uciekn? przed Tob?. 36 A gdy si? zatrzymywa?a, mówi?: Wró? si?, o Panie, do mnóstwa izraelskich zast?pów.

11

1 Lecz lud zacz?? szemra? przeciw Panu narzekaj?c, ?e jest mu ?le. Gdy to us?ysza? Pan, zap?on?? gniewem. Zapali? si? przeciw nim ogie? Pana i zniszczy? ostatni? cz??? obozu. 2 Lud wo?a? do Moj?esza, a on wstawi? si? do Pana i wygas? ogie?. 3 Dlatego te? dano temu miejscu nazw? Tabeera, gdy? ogie? Pana w?ród nich zap?on??. 4 T?um pospolitego ludu, który by? w?ród nich, ogarn??a ??dza. Izraelici równie? zacz?li p?aka?, mówi?c: Któ? nam da mi?sa, aby?my jedli? 5 Wspominamy ryby, które?my darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebul? i czosnek. 6 Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widz? nic poza mann?. 7 Manna za? by?a podobna do nasion kolendra i mia?a wygl?d bdelium. 8 Ludzie wychodzili i zbierali j?, potem me?li w r?cznych m?ynkach albo t?ukli w mo?dzierzach. Gotowali j? w garnkach lub robili z niej podp?omyki; smak mia?a taki jak ciasto na oleju. 9 Gdy noc? opada?a rosa na obóz, opada?a równocze?nie i manna. 10 Moj?esz us?ysza?, ?e lud narzeka rodzinami - ka?da u wej?cia do swego namiotu. Wtedy rozpali? si? pot??nie gniew Pana, a tak?e wyda?o si? to z?e Moj?eszowi. 11 Rzek? wi?c Moj?esz do Pana: Czemu tak ?le si? obchodzisz ze s?ug? swoim, czemu nie darzysz mnie ?yczliwo?ci? i z?o?y?e? na mnie ca?y ci??ar tego ludu? 12 Czy to ja pocz??em ten lud w ?onie albo ja go zrodzi?em, ?e? mi powiedzia?: No? go na ?onie swoim, jak nosi piastunka dzieci?, i zanie? go do ziemi, któr? poprzysi?g?em da? ich przodkom? 13 Sk?d?e wezm? mi?sa, aby da? temu ca?emu ludowi? A przecie? przeciw mnie podnosz? skarg? i wo?aj?: Daj nam mi?sa do jedzenia! 14 Nie mog? ju? sam d?u?ej ud?wign?? troski o ten lud, ju? mi nazbyt ci??y. 15 Skoro tak ze mn? post?pujesz, to raczej mnie zabij, je?li darzysz mnie ?yczliwo?ci?, abym nie patrzy? na swoje nieszcz??cie. 16 Wtedy rzek? Pan do Moj?esza: Zwo?aj mi siedemdziesi?ciu m??ów spo?ród starszych Izraela, o których wiesz, ?e s? starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowad? ich do Namiotu Spotkania; niech tam stan? razem z tob?. 17 Wtedy Ja zst?pi? i b?d? z tob? mówi?; wezm? z ducha, który jest w tobie, i dam im, i b?d? razem z tob? d?wiga? ci??ar ludu, a ty go sam ju? wi?cej nie b?dziesz musia? d?wiga?. 18 Ludowi za? powiedz: Oczy??cie si? na jutro, a b?dziecie je?? mi?so. Narzekali?cie przed Panem i wo?ali?cie: Kto nam da mi?so, aby?my jedli? O, jak nam dobrze by?o w Egipcie! Teraz da wam Pan mi?so do jedzenia. 19 B?dziecie je spo?ywa? nie tylko przez jeden dzie? albo dwa, albo pi?? czy dziesi?? lub dwadzie?cia, 20 lecz przez ca?y miesi?c, a? wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstr?tem; odrzucili?cie bowiem Pana, który jest po?rodku was, i narzekali?cie przed Nim mówi?c: Dlaczego wyszli?my z Egiptu? 21 Odpowiedzia? Moj?esz: Sze??set tysi?cy m??ów pieszych liczy ten lud, po?ród którego jestem, a ty mówisz: Dam im mi?so i je?? b?d? przez ca?y miesi?c! 22 Gdyby si? zabi?o dla nich wszystkie owce i wo?y, czy?by to wystarczy?o? Albo gdyby si? wszystkie ryby morskie z?owi?o, czy? b?dzie im dosy?? 23 Pan jednak odpowiedzia? Moj?eszowi: Czy? r?ka Pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa moja si? spe?ni, czy te? nie. 24 I wyszed? Moj?esz, by oznajmi? ludowi s?owa Pana. Nast?pnie zwo?a? siedemdziesi?ciu starszych ludu i ustawi? ich wokó? namiotu. 25 A Pan zst?pi? w ob?oku i mówi? z nim. Wzi?? z ducha, który by? w nim, i przekaza? go owym siedemdziesi?ciu starszym. A gdy spocz?? na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzy?o si? to jednak. 26 Dwóch m??ów pozosta?o w obozie. Jeden nazywa? si? Eldad, a drugi Medad. Na nich te? zst?pi? duch, bo nale?eli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli wi?c w obozie w uniesienie prorockie. 27 Przybieg? m?odzieniec i doniós? Moj?eszowi: Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. 28 Jozue, syn Nuna, który od m?odo?ci swojej by? w s?u?bie Moj?esza, zabra? g?os i rzek?: Moj?eszu, panie mój, zabro? im! 29 Ale Moj?esz odpar?: Czy? zazdrosny jeste? o mnie? Oby tak ca?y lud Pana prorokowa?, oby mu da? Pan swego ducha! 30 Po czym uda? si? Moj?esz razem ze starszymi z powrotem do obozu. 31 Podniós? si? wiatr zes?any przez Pana i przyniós? od morza przepiórki, i zrzuci? na obóz z obu jego stron na dzie? drogi, i pokry?y ziemi? na dwa ?okcie wysoko. 32 Ludzie byli na nogach przez ca?y dzie?, przez noc i nast?pny dzie?, i zbierali przepiórki. Kto ma?o zebra?, przyniós? najmniej dziesi?? chomerów. I roz?o?yli je wokó? obozu. 33 Mi?so jeszcze by?o mi?dzy ich z?bami, jeszcze nie prze?ute, gdy ju? zapali? si? gniew Pana przeciw ludowi i uderzy? go Pan wielk? plag?. 34 Dlatego te? nazwano to miejsce Kibrot-Hattaawa, bo tam pochowano ludzi, których opanowa?o po??danie. 35 Z Kibrot-Hattaawa ruszy? lud do Chaserot i tam rozbili obóz.

12

1 Miriam i Aaron mówili ?le przeciw Moj?eszowi z powodu Kuszytki, któr? wzi?? za ?on?. Rzeczywi?cie bowiem wzi?? za ?on? Kuszytk?. 2 Mówili: Czy? Pan mówi? z samym tylko Moj?eszem? Czy nie mówi? równie? z nami? A Pan to us?ysza?. 3 Moj?esz za? by? cz?owiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy ?yli na ziemi. 4 I zwróci? si? nagle Pan do Moj?esza, Aarona i Miriam: Przyjd?cie wszyscy troje do Namiotu Spotkania. I poszli wszyscy troje, 5 a Pan zst?pi? w s?upie ob?oku, zatrzyma? si? u wej?cia do namiotu i zawo?a? na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, 6 rzek?: S?uchajcie s?ów moich: Je?li jest u was prorok, objawi? mu si? przez widzenia, w snach b?d? mówi? do niego. 7 Lecz nie tak jest ze s?ug? moim, Moj?eszem. Uznany jest za wiernego w ca?ym moim domu. 8 Twarz? w twarz mówi? do niego - w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On te? posta? Pana ogl?da. Czemu o?mielacie si? przeciwko memu s?udze, przeciwko Moj?eszowi, ?le mówi?? 9 I zapali? si? gniew Pana przeciw nim. Odszed? [Pan], 10 a ob?ok oddali? si? od namiotu, lecz oto Miriam sta?a si? nagle bia?a jak ?nieg od tr?du. Gdy Aaron do niej si? zwróci?, spostrzeg?, ?e by?a tr?dowata. 11 Wtedy rzek? Aaron do Moj?esza: Prosz?, panie mój, nie karz nas za grzech, którego?my si? nierozwa?nie dopu?cili i jeste?my winni. 12 Nie dopu??, by ona sta?a si? jak martwy [p?ód], który na pó? zgni?y wychodzi z ?ona swej matki. 13 Wtedy Moj?esz b?aga? g?o?no Pana: O Bo?e, spraw, prosz?, by znowu sta?a si? zdrowa. 14 Pan rzek? do Moj?esza: Gdyby jej ojciec plun?? w twarz, czy? nie musia?aby si? przez siedem dni wstydzi?? Tak ma by? ona przez siedem dni wy??czona z obozu, a potem mo?e znowu powróci?. 15 Zgodnie z tym zosta?a Miriam na siedem dni wy??czona z obozu. Lud jednak nie ruszy? dalej, zanim Miriam nie zosta?a przyj?ta z powrotem. 16 Nast?pnie lud wyruszy? z Chaserot i rozbi? obóz na pustyni Paran.

13

1 Odezwa? si? znowu Pan do Moj?esza tymi s?owami: 2 Po?lij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chc? da? synom Izraela. Wy?lecie po jednym z ka?dego pokolenia ich przodków, tych wszystkich, którzy s? w nich ksi???tami. 3 Wys?a? ich wi?c Moj?esz zgodnie z rozkazem Pana z pustyni Paran, a byli ci m??owie wodzami Izraelitów. 4 A oto ich imiona: Z pokolenia Rubena Szammua, syn Zakkura; 5 z pokolenia Symeona Szafat, syn Choriego; 6 z pokolenia Judy Kaleb, syn Jefunnego; 7 z pokolenia Issachara Jigeal, syn Józefa; 8 z pokolenia Efraima Ozeasz, syn Nuna; 9 z pokolenia Beniamina Palti, syn Rafu; 10 z pokolenia Zabulona Gaddiel, syn Sodiego; 11 z pokolenia Józefa: z pokolenia Manassesa Gaddi, syn Susiego; 12 z pokolenia Dana Ammiel, syn Gemalliego; 13 z pokolenia Asera Setur, syn Miszaela; 14 z pokolenia Neftalego Nachbi, syn Wafsiego; 15 z pokolenia Gada Geuel, syn Makiego. 16 Oto imiona m??ów, których Moj?esz pos?a? celem rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, da? [pó?niej] Moj?esz imi? Jozue. 17 Moj?esz pos?a? ich celem zbadania ziemi Kanaan, mówi?c: Id?cie przez Negeb, a nast?pnie wst?pcie na góry. 18 Zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie jaki lud w nim mieszka, czy jest silny czy te? s?aby, czy jest liczny, czy te? jest go ma?o. 19 Jaki jest kraj, w którym on mieszka: dobry czy z?y, i jakie miasta, w których on mieszka: obronne czy bez murów? 20 Dalej, jaka jest ziemia: urodzajna czy nie, zalesiona czy bez drzew? B?d?cie odwa?ni i przynie?cie co? z owoców tej ziemi. A by? to w?a?nie czas dojrzewania winogron. 21 Wyruszyli wi?c i badali kraj od pustyni Sin a? do Rechob, u Wej?cia do Chamat. 22 Ci?gn?li przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj - Anakici. Hebron zosta? zbudowany siedem lat wcze?niej ni? Soan w Egipcie. 23 Przybyli a? do doliny Eszkol. Tam odci?li ga??? krzewu winnego razem z winogronami i ponie?li j? we dwóch na dr?gu; do tego [zabrali] jeszcze nieco jab?ek granatu i fig. 24 Miejsce to nazwano dolin? Eszkol, ze wzgl?du na winogrona, które tam Izraelici odci?li. 25 Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju. 26 Przyszli na pustyni? Paran do Kadesz i stan?li przed Moj?eszem i Aaronem oraz przed ca?? spo?eczno?ci? Izraelitów, z?o?yli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. 27 I tak im opowiedzieli: Udali?my si? do kraju, do którego nas pos?a?e?. Jest to kraj rzeczywi?cie op?ywaj?cy w mleko i miód, a oto jego owoce. 28 Jednak?e lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta s? obwarowane i bardzo wielkie. Widzieli?my tam równie? Anakitów. 29 Amalekici zajmuj? okolice Negebu; w górach mieszkaj? Chetyci, Jebusyci i Amoryci, Kananejczycy wreszcie mieszkaj? nad morzem i nad brzegami Jordanu. 30 Wtedy próbowa? Kaleb uspokoi? lud, [który zacz?? si? burzy?] przeciw Moj?eszowi, i rzek?: Trzeba ruszy? i zdoby? kraj - na pewno zdo?amy go zaj??. 31 Lecz m??owie, którzy razem z nim byli, rzekli: Nie mo?emy wyruszy? przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. 32 I rozg?aszali z?e wiadomo?ci o kraju, który zbadali, mówi?c do Izraelitów: Kraj, który?my przeszli, aby go zbada?, jest krajem, który po?era swoich mieszka?ców. Wszyscy za? ludzie, których tam widzieli?my, s? wysokiego wzrostu. 33 Widzieli?my tam nawet olbrzymów - Anakici pochodz? od olbrzymów - a w porównaniu z nimi wydali?my si? sobie jak szara?cza i takimi byli?my w ich oczach.

14

1 Wtedy ca?e zgromadzenie zacz??o wo?a? podnosz?c g?os. I p?aka? lud owej nocy. 2 Izraelici szemrali przeciwko Moj?eszowi i Aaronowi. Ca?e zgromadzenie mówi?o do nich: Oby?my byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni! 3 Czemu nas Pan przywiód? do tego kraju, je?li pa?? mamy od miecza, a nasze ?ony i dzieci maj? si? sta? ?upem nieprzyjació?? Czy? nie lepiej nam b?dzie wróci? do Egiptu? 4 Mówili wi?c jeden do drugiego: Wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. 5 Moj?esz i Aaron padli przed ca?ym zgromadzeniem spo?eczno?ci Izraelitów twarz? na ziemi?. 6 A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, którzy nale?eli do badaj?cych kraj, rozdarli szaty 7 i mówili do ca?ej spo?eczno?ci Izraelitów: Kraj, który przeszli?my celem zbadania go, jest wspania?ym krajem. 8 Je?li nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie op?ywa w mleko i miód. 9 Tylko nie buntujcie si? przeciwko Panu. Nie bójcie si? te? ludu tego kraju, gdy? ich poch?oniemy. Obrona od niego odst?pi, a z nami jest przecie? Pan. Zatem nie bójcie si? ich! 10 Ca?e zgromadzenie mówi?o, by ich ukamienowa?, gdy [wtem] ukaza?a si? chwa?a Pana wobec wszystkich Izraelitów nad Namiotem Spotkania. 11 I rzek? Pan do Moj?esza: Dok?d?e jeszcze ten lud b?dzie Mi uw?acza?? Dok?d?e wierzy? Mi nie b?dzie mimo znaków, jakie po?ród nich zdzia?a?em? 12 Zabij? ich zaraz? i zupe?nie wytrac?, a ciebie uczyni? ojcem innego narodu, który b?dzie wi?kszy i silniejszy ni? oni. 13 Moj?esz rzek? jednak do Pana: Egipcjanie s?yszeli, ?e Ty ten naród wyprowadzi?e? sw? moc? spo?ród nich, 14 i donie?li o tym mieszka?com tego kraju. S?yszeli oni, ?e Ty, Panie, przebywasz po?ród tego narodu i bywasz widziany twarz? w twarz; ?e Twój ob?ok stoi nad nimi, ?e Ty w?ród dnia idziesz przed nimi w s?upie ob?oku, a w nocy - w s?upie ognistym. 15 Gdy wi?c ten naród wybijesz do ostatniego m??a, narody, które o tym pos?ysz?, powiedz? o Tobie: 16 Pan nie móg? sprawi?, by ten naród wszed? do kraju, który mu poprzysi?g?, i dlatego ich wytraci? na pustyni. 17 Niech si? oka?e, Panie, ca?a Twoja moc, jak przyobieca?e? mówi?c: 18 Pan cierpliwy, bogaty w ?yczliwo??, przebacza niegodziwo?? i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. 19 Odpu?? wi?c winy tego ludu wed?ug wielko?ci Twego mi?osierdzia, tak jak znosi?e? ten lud od Egiptu a? dot?d. 20 I odpowiedzia? Pan: Odpuszczam zgodnie z twoim s?owem. 21 Lecz - na moje ?ycie - nape?ni si? chwa?? Pana ca?a ziemia. 22 Wszyscy, którzy widzieli moj? chwa?? i moje znaki, które dzia?a?em w Egipcie i na pustyni, a wystawiali Mnie na prób? ju? dziesi?ciokrotnie i nie s?uchali mego g?osu, 23 ci nie zobacz? kraju, który obieca?em pod przysi?g? ich ojcom. ?aden z tych, którzy Mn? wzgardzili, nie zobaczy go. 24 Tylko s?udze memu Kalebowi, który o?ywiony innym duchem okaza? Mi pe?ne pos?usze?stwo, dozwol? wej?? do kraju, który ju? przew?drowa?, i potomstwu jego dam go w posiadanie. 25 Amalekici i Kananejczycy mieszkaj? w dolinie. Jutro zawrócicie i poci?gniecie na pustyni? w kierunku Morza Czerwonego. 26 Pan przemówi? znów do Moj?esza i Aarona i rzek?: 27 Jak d?ugo mam znosi? to przewrotne zgromadzenie szemrz?ce przeciw Mnie? S?ysza?em szemranie Izraelitów przeciw Mnie. 28 Powiedz im: Na moje ?ycie - wyrocznia Pana - post?pi? z wami wed?ug s?ów, które?cie wypowiedzieli przede Mn?. 29 Trupy wasze zalegn? t? pustyni?. Wy wszyscy, którzy zostali?cie spisani w wieku od dwudziestu lat wzwy?, wy, którzy?cie przeciwko Mnie szemrali, 30 nie wejdziecie z pewno?ci? do kraju, w którym uroczy?cie poprzysi?g?em wam zamieszkanie, z pewno?ci? nie wejdziecie - z wyj?tkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna. 31 Wasze ma?e dzieci, o których mówili?cie, ?e b?d? wydane na ?up, one wejd? i poznaj? kraj, którym wy?cie wzgardzili. 32 Je?li za? chodzi o was, to trupy wasze legn? na pustyni, 33 a synowie wasi b?d? si? b??kali na pustyni przez czterdzie?ci lat, d?wigaj?c ci??ar waszej niewierno?ci, póki trupy wasze nie zniszczej? na pustyni. 34 Poznali?cie kraj w przeci?gu czterdziestu dni; ka?dy dzie? teraz zamieni si? w rok i przez czterdzie?ci lat pokutowa? b?dziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy Ja si? oddal?. 35 Ja, Pan, powiedzia?em! Zaprawd?, w ten sposób post?pi? z t? z?? zgraj?, która si? zebra?a przeciw Mnie. Na tej pustyni zniszczej? i tutaj pomr?. 36 Ludzie ci, których Moj?esz pos?a? na zbadanie kraju i którzy po powrocie pobudzili zgromadzenie do szemrania, podaj?c fa?szywe wiadomo?ci o kraju, 37 ci ludzie, którzy z?o?liwie podali fa?szywe dane o kraju, pomarli nag?? ?mierci? przed Panem. 38 Z owych ludzi, którzy badali kraj, pozostali przy ?yciu tylko Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego. 39 Moj?esz przekaza? te s?owa wszystkim Izraelitom. A lud bardzo si? zasmuci?. 40 Nast?pnego ranka powstali bardzo wcze?nie, wst?pili na szczyt góry i rzekli: Teraz jeste?my gotowi wyruszy? do kraju, o którym mówi? Pan; widzimy bowiem, ?e?my zawinili. 41 Moj?esz im o?wiadczy?: Czemu przekraczacie rozkaz Pana? To si? wam nie uda! 42 Nie id?cie, albowiem po?ród was nie ma Pana; rozgromi? was nieprzyjaciele wasi. 43 Amalekici bowiem i Kananejczycy wyst?pi? przeciw wam i polegniecie od miecza. Albowiem odk?d odwrócili?cie si?, aby nie i?? za Panem, Pan równie? nie jest z wami. 44 Oni mimo wszystko trwali uparcie przy swoim zamiarze, aby ruszy? ku szczytowi góry. Jednak Arka Przymierza Pana i Moj?esz nie opu?cili swego miejsca po?ród obozu. 45 Wtedy zeszli Amalekici i Kananejczycy mieszkaj?cy na tej górze, pobili ich i rozproszyli a? do miejscowo?ci Chorma.

15

1 Pan tak przemówi? do Moj?esza: 2 Zwró? si? do Izraelitów i powiedz im: Gdy wejdziecie do kraju, który wam daj? na mieszkanie, 3 i z?o?ycie Panu ofiar? spalan? z cielców lub owiec: ca?opalenie lub ofiar? dla wype?nienia ?lubu, b?d? te? jako ofiar? dobrowoln?, b?d? podczas waszych uroczysto?ci, aby zgotowa? mi?? wo? dla Pana, 4 winien ten, który przynosi dar ofiarny dla Pana, przynie?? jako ofiar? z pokarmów dziesi?t? cz??? efy najczystszej m?ki, zaprawionej jedn? trzeci? hinu oliwy. 5 Jako ofiar? z p?ynów winien da? przy ofierze ca?opalnej lub ofierze pojednania czwart? cz??? hinu wina na ka?dego baranka. 6 Przy ofierze z barana z?o?ysz dwie trzecie efy najczystszej m?ki zaprawionej jedn? trzeci? hinu oliwy, 7 oraz ofiar? p?ynn? z wina - jedn? trzeci? hinu, jako mi?? wo? dla Pana. 8 Gdy ofiarujesz m?odego cielca jako ofiar? ca?opaln? lub ofiar? na wype?nienie ?lubu, albo jako ofiar? biesiadn? dla Pana, 9 dodasz do cielca jako ofiar? z pokarmów trzy dziesi?te efy najczystszej m?ki zaprawionej po?ow? hinu oliwy, 10 a jako ofiar? z p?ynów dasz po?ow? hinu wina jako mi?? wo? ofiary dla Pana. 11 Tak nale?y czyni? przy ka?dej ofierze z cielca, barana oraz jagni?cia czy ko?l?cia. 12 Stosownie do liczby ?ertw ofiarnych tak macie post?pi? przy ka?dej sztuce. 13 Wed?ug tego przepisu ma post?powa? ka?dy spo?ród waszego ludu, gdy chce z?o?y? ofiar? spalan? jako mi?? wo? dla Pana. 14 Gdyby za? cz?owiek obcy, który si? u was zatrzyma? albo po?ród was na sta?e mieszka, chcia? z?o?y? ofiar? jako mi?? wo? dla Pana - ma uczyni? tak jak i wy. 15 Jednakowa ustawa odnosi si? do was i do obcych, którzy si? po?ród was zatrzymuj?; jest to ustawa wieczysta dla waszych potomków i wobec Pana obowi?zuj?ca zarówno was jak i obcych. 16 To samo prawo i ten sam przepis obowi?zuj? was i obcych, którzy mieszkaj? po?ród was. 17 Tak do Moj?esza znów mówi? dalej Pan: 18 Powiedz Izraelitom: Gdy przyjdziecie do kraju, do którego was prowadz?, 19 zanim zaczniecie je?? chleb kraju, przyniesiecie wpierw dar szczególny dla Pana. 20 Przyniesiecie w darze pierwociny ciasta, okr?g?y placek przyniesiecie jako szczególny dar klepiska. 21 B?dziecie sk?ada? pierwociny ciasta jako szczególny dar dla Pana przez [wszystkie] wasze pokolenia. 22 Je?eli przez nieuwag? nie wykonacie wszystkich tych nakazów, które Pan wypowiedzia? do Moj?esza, 23 tego wszystkiego, co nakaza? Pan przez Moj?esza - od dnia, w którym Pan to nakaza?, i poprzez nast?pne wasze pokolenie 24 zapomni tego uczyni? zgromadzenie - winno ca?e zgromadzenie z?o?y? cielca na ofiar? ca?opaln? jako mi?? wo? dla Pana; a do tego odpowiadaj?c? przepisom prawa ofiar? z pokarmów i p?ynów, wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?. 25 Kap?an dokona obrz?du przeb?agania w imieniu ca?ej spo?eczno?ci Izraelitów, i b?dzie im odpuszczone, gdy? by?o to pope?nione przez nieuwag?, a oni z?o?yli ofiar? spalan? i ofiar? przeb?agaln? wobec Pana za swoj? nieuwag?. 26 B?dzie wi?c ca?ej spo?eczno?ci Izraelitów odpuszczone, jak równie? obcym, którzy po?ród was przebywaj?, by? to bowiem grzech ca?ego ludu pope?niony przez nieuwag?. 27 Je?li to b?dzie pojedyncza osoba, która zgrzeszy przez zapomnienie, przyprowadzi jednoroczn? koz? jako ofiar? przeb?agaln?. 28 Nad osob?, która zgrzeszy?a, kap?an dokona obrz?du przeb?agania, aby j? uwolni? od winy - i dost?pi ona odpuszczenia. 29 Prawo to obowi?zuje zarówno Izraelitów, jak te? i obcych, którzy przebywaj? pomi?dzy wami; jedno prawo b?dzie dla wszystkich, którzy zgrzeszyli nie?wiadomie. 30 Gdyby kto? uczyni? to ?wiadomie, bez wzgl?du na to, czy jest tubylcem czy obcym, obra?a Pana i ma by? wy??czony spo?ród ludu. 31 Wzgardzi? bowiem s?owem Pana i z?ama? Jego przykazania - taki musi by? wy??czony bez mi?osierdzia, i spadnie na niego odpowiedzialno?? za jego grzech. 32 Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali cz?owieka zbieraj?cego drwa w dzie? szabatu. 33 Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Moj?esza, Aarona i ca?ego zgromadzenia. 34 Zatrzymali go pod stra??, bo jeszcze nie zapad?o postanowienie, co z nim nale?y uczyni?. 35 Pan za? rzek? do Moj?esza: Cz?owiek ten musi umrze? - ca?a spo?eczno?? ma go poza obozem ukamienowa?. 36 Wyprowadzi?o go wi?c ca?e zgromadzenie poza obóz i ukamienowa?o wed?ug rozkazu, jaki wyda? Pan Moj?eszowi. 37 I mówi? znowu Pan do Moj?esza: 38 Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobi? fr?dzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo, i do ka?dej fr?dzli u?yj? sznurka z fioletowej purpury. 39 Dla was b?d? te fr?dzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wype?ni? - a nie pójdziecie za ??dzami swego serca i oczu, przez które plamili?cie si? niewierno?ci? - 40 by?cie w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pami?tali, pe?nili je i tak byli ?wi?tymi wobec swojego Boga. 41 Jam jest Pan, Bóg wasz, który was wyprowadzi? z ziemi egipskiej, aby by? waszym Bogiem. Jam jest Pan, wasz Bóg.

16

1 Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn Peleta, syna Rubena, 2 powstali przeciw Moj?eszowi, a wraz z nimi dwustu pi??dziesi?ciu m??ów spo?ród Izraelitów, ksi???t spo?eczno?ci, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych. 3 Po??czyli si? razem przeciw Moj?eszowi i Aaronowi i rzekli do nich: Do?? tego, gdy? ca?a spo?eczno??, wszyscy s? ?wi?tymi i po?ród nich jest Pan; dlaczego wi?c wynosicie si? ponad zgromadzenie Pana? 4 Gdy to Moj?esz us?ysza?, upad? na twarz. 5 Potem rzek? do Koracha i ca?ej jego zgrai: Rano da pozna? Pan, kto do Niego nale?y, kto jest ?wi?ty i mo?e zbli?y? si? do Niego. Jedynie temu, kogo wybra?, dozwoli zbli?y? si? do siebie. 6 Tak uczynicie: niech Korach i jego stronnicy wezm? kadzielnice swoje, 7 niech w?o?? do nich ogie? i jutro po?o?? w nie kadzid?o przed Panem. Kogo wybierze Pan, ten jest ?wi?ty. Dosy? wam, synowie Lewiego. 8 I rzek? Moj?esz do Koracha: S?uchajcie, synowie Lewiego: 9 Czy? nie dosy? wam, ?e Bóg Izraela wyró?ni? was spo?ród spo?eczno?ci Izraela, by?cie si? mogli zbli?a? do Niego pe?niac s?u?b? w przybytku Pana i stoj?c przed spo?eczno?ci?, by za nich pe?ni? swój urz?d? 10 Dozwoli? ci razem ze wszystkimi twoimi bra?mi, lewitami, zbli?a? si? do siebie, a wy jeszcze si? domagacie godno?ci kap?a?skiej! 11 Z??czyli?cie si? przeciw Panu, ty i ca?a twoja zgraja; kim?e jest Aaron, ?e szemrzecie przeciw niemu? 12 Rozkaza? wi?c Moj?esz przywo?a? Datana i Abirama, synów Eliaba, ale oni rzekli: Nie przyjdziemy! 13 Czy? nie dosy? tego, ?e? nas wyprowadzi? z kraju op?ywaj?cego w mleko i miód, by nas wygubi? na pustyni, ale jeszcze chcia?by? sobie przyw?aszczy? w?adz? nad nami? 14 Przecie? to nie jest kraj op?ywaj?cy w mleko i miód, gdzie nas wprowadzi?e?, ani nie da?e? nam jako dziedzictwa pól i winnic. S?dzisz, ?e mo?esz tym ludziom odebra? oczy? Nie przyjdziemy! 15 Moj?esz rozgniewa? si? bardzo i rzek? do Pana: Nie przyjmuj ich ofiary! ?adnemu z nich nie wzi??em nawet os?a i nikogo z nich nie skrzywdzi?em. 16 Potem Moj?esz powiedzia? do Koracha: Jutro sta? ty ze swoimi stronnikami przed Panem: ty wraz z nimi, a równie? i Aaron. 17 Ka?dy niech we?mie swoj? kadzielnic? i w?o?y do niej kadzid?o, i ka?dy przyniesie swoj? kadzielnic? przed Pana - razem dwie?cie pi??dziesi?t kadzielnic. Tak?e ty i Aaron przynie?cie swoje kadzielnice. 18 Ka?dy wi?c wzi?? swoj? kadzielnic?, w?o?y? do niej ognia, nasypa? kadzid?a i stan?li przy wej?ciu do Namiotu Spotkania - stan?? te? Moj?esz i Aaron. 19 Gdy Korach zebra? przeciw nim t? ca?? spo?eczno?? przy wej?ciu do Namiotu Spotkania, ukaza?a si? ca?ej spo?eczno?ci chwa?a Pana. 20 A Pan tak przemówi? do Moj?esza i Aarona: 21 Od??czcie si? od tej zgrai, gdy? ich nagle wytrac?. 22 Wtedy oni padli na twarz i b?agali: O Bo?e, Bo?e, od którego zale?y ?ycie wszystkich istot: czy chcesz gniewem swym ogarn?? ca?? spo?eczno??, gdy tylko jeden zgrzeszy?? 23 Na to rzek? Pan do Moj?esza: 24 Daj spo?eczno?ci taki rozkaz: Usu?cie si? z obr?bu zamieszkania < Koracha, Datana i Abirama! > 25 Wtedy podniós? si? Moj?esz i uda? si? do Datana i Abirama, a starsi Izraela poszli za nim. 26 Wówczas rozkaza? spo?eczno?ci: Oddalcie si? od namiotów tych bezbo?nych m??ów! Nie dotykajcie niczego, co do nich nale?y, by?cie nie zgin?li przez ich grzechy! 27 Usun?li si? wi?c z miejsca zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan za? i Abiram wyszli i stan?li przed wej?ciem do swoich namiotów razem z ?onami, synami i ma?ymi dzie?mi. 28 Teraz rzek? Moj?esz: Po tym poznacie, ?e Pan mnie pos?a?, abym te wszystkie czyny wykona?, i ?e to nie ode mnie wysz?o: 29 je?li ci ludzie umr? ?mierci? naturaln? i je?li spotka ich los taki jak innych ludzi, wtedy Pan mnie nie pos?a?. 30 Gdy jednak Pan uczyni rzecz nies?ychan?, gdy otworzy ziemia swoj? paszcz? i poch?onie ich razem ze wszystkim, co do nich nale?y, tak ?e ?ywcem wpadn? do szeolu, wówczas poznacie, ?e ludzie ci blu?nili przeciw Panu. 31 Gdy ko?czy? mówi? te s?owa, rozst?pi?a si? ziemia pod nimi. 32 Ziemia otworzy?a swoj? paszcz? i poch?on??a ich razem z ich rodzinami, jak równie? ludzi, którzy po??czyli si? z Korachem, wraz z ca?ym ich maj?tkiem. 33 Wpadli razem ze wszystkim, co do nich nale?a?o, ?ywcem do szeolu, a ziemia zamkn??a si? nad nimi. Tak znikn?li spo?ród spo?eczno?ci. 34 Wszyscy za? Izraelici, którzy stali woko?o, uciekli na ich krzyk, mówi?c: By te? i nas ziemia nie po?kn??a! 35 Wtedy wypad? ogie? od Pana i poch?on?? dwustu pi??dziesi?ciu m??ów, którzy ofiarowali kadzid?o.

17

1 Rzek? Pan do Moj?esza tymi s?owami: 2 Powiedz Eleazarowi, synowi kap?ana Aarona, niech zbierze kadzielnice z pogorzeliska, a ogie? niech rozrzuci w pewnym oddaleniu. Poniewa? zosta?y po?wi?cone 3 kadzielnice tych m??ów, którzy ?yciem przyp?acili swoje wyst?pki, nale?y je przeku? na cienkie blachy - na pokryw? o?tarza. Skoro z?o?ono je w ofierze dla Pana, s? po?wi?cone. Teraz niech b?d? dla Izraela znakiem [ostrze?enia]. 4 Pozbiera? wi?c kap?an Eleazar miedziane kadzielnice, które przynie?li ci, co zostali spaleni, i ukuto z nich pokryw? na o?tarz. 5 [Jest to] przypomnienie dla Izraelitów, by nikt niepowo?any, kto nie nale?y do potomstwa Aarona, nie wa?y? si? zbli?a? celem spalenia kadzid?a przed Panem, aby nie sta?o si? z nim to, co sta?o si? z Korachem i jego zgraj?, a co mu oznajmi? Pan przez Moj?esza. 6 A nazajutrz szemra?a ca?a spo?eczno?? Izraelitów przeciw Moj?eszowi i Aaronowi mówi?c: Wy?cie wytracili lud Pana. 7 Gdy si? ca?e zgromadzenie zebra?o przeciw Moj?eszowi i Aaronowi, oni skierowali si? ku Namiotowi Spotkania. Wtedy ob?ok okry? Namiot, i ujrzeli chwa?? Pana. 8 Moj?esz za? i Aaron przyszli przed Namiot Spotkania. 9 Rzek? Pan do Moj?esza: 10 Oddalcie si? od tej spo?eczno?ci, bo chc? ich wytraci? w jednej chwili. Oni za? upadli na twarze. 11 I rzek? Moj?esz do Aarona: We? kadzielnic?, w?ó? do niej ognia z o?tarza i rzu? kadzid?a, a id? pr?dko do ludu, by dokona? nad nimi przeb?agania, bo Pan rozgniewa? si? i ju? si? zaczyna plaga. 12 Wzi?? wi?c Aaron kadzielnic?, jak mu przykaza? Moj?esz, i pobieg? mi?dzy lud, gdzie ju? si? rozpocz??a plaga. Na?o?y? kadzid?o i dokona? obrz?du przeb?agania nad ludem. 13 Stan?? nast?pnie pomi?dzy umar?ymi i ?ywymi - a plaga usta?a. 14 A tych, którzy zgin?li, by?o czterna?cie tysi?cy siedmiuset, oprócz zmar?ych z powodu Koracha. 15 Potem wróci? Aaron do Moj?esza u wej?cia do Namiotu Spotkania i usta?a plaga. 16 Powiedzia? znowu Pan do Moj?esza: 17 Przemów do Izraelitów i we? od nich po lasce, po lasce od ka?dego pokolenia, od wszystkich ksi???t pokole? - razem lasek dwana?cie. Wypisz imi? ka?dego na jego lasce, 18 a na lasce lewitów wypisz imi? Aarona. Ma wypa?? po jednej lasce na wodza poszczególnych pokole?. 19 Po?ó? je w Namiocie Spotkania przed [Ark?] ?wiadectwa, gdzie si? z tob? spotykam. 20 Laska m??a, którego obra?em, zakwitnie, i ucisz? szemranie Izraelitów, które si? podnios?o przeciwko wam. 21 I oznajmi? to Moj?esz Izraelitom. Dali mu wi?c wszyscy ich ksi???ta po lasce, tak ?e wypad?a jedna laska na ksi?cia z ka?dego pokolenia, razem wi?c dwana?cie lasek. Po?ród nich by?a równie? laska Aarona. 22 Moj?esz po?o?y? laski przed Panem w Namiocie Spotkania. 23 Gdy nast?pnego poranka wszed? Moj?esz do Namiotu Spotkania, zobaczy?, ?e zakwit?a laska Aarona z pokolenia Lewiego: wypu?ci?a p?czki, zakwit?a i wyda?a dojrza?e migda?y. 24 Nast?pnie Moj?esz wyniós? wszystkie laski od Pana do wszystkich Izraelitów; zobaczyli, i ka?dy odebra? swoj? lask?. 25 A Pan rzek? do Moj?esza: Po?ó? lask? Aarona z powrotem przed [Ark?] ?wiadectwa, by si? przechowa?a jako znak przeciw zbuntowanym. Zako?cz w ten sposób ich szemranie przede Mn?, aby nie pogin?li. 26 I uczyni? tak Moj?esz, post?puj?c wed?ug nakazu Pana. 27 Zawo?ali znów Izraelici do Moj?esza: Oto giniemy! Jeste?my zgubieni, wszyscy jeste?my straceni! 28 Ktokolwiek si? zbli?y do przybytku Pana, tak - kto tylko si? zbli?y - umiera. Czy? wyginiemy doszcz?tnie?

18

1 Wtedy rzek? Pan do Aarona: Ty, synowie twoi i ród twego ojca, b?dziecie odpowiedzialni za wykroczenia pope?nione w przybytku. Ty i synowie twoi b?dziecie odpowiada? za winy waszego kap?a?stwa. 2 Niech równie? bracia twoi - pokolenie Lewiego, szczep twego ojca - przyjd? i przy??cz? si? do ciebie, a pomagaj? tobie i synom twoim [w s?u?bie] przed Namiotem Spotkania. 3 Zatroszcz? si? o to, co potrzebne jest dla ciebie i dla przybytku. Jednak do sprz?tów ?wi?tych i do o?tarza nie mog? si? zbli?a?; w przeciwnym razie zgin? tak oni, jak i wy. 4 Maj? by? przy tobie i winni si? troszczy? o wszystko, co dotyczy Namiotu Spotkania, o ca?? s?u?b? w przybytku. Ale ?aden niepowo?any niech si? do was nie zbli?a. 5 Wy obejmiecie staranie o przybytek i trosk? o o?tarz, aby znów nie powsta? gniew przeciw Izraelitom. 6 Oto Ja wzi??em waszych braci, lewitów, spo?ród synów Izraela jako dar za was, jako oddanych Panu, aby pe?nili s?u?b? w Namiocie Spotkania. 7 Ty za? wraz ze swoimi synami masz pilnie przestrzega? obowi?zków kap?a?skich co do o?tarza i miejsca poza zas?on?. Obdarzy?em was s?u?b? kap?a?sk?, a je?li si? kto niepowo?any zbli?y - zginie. 8 Mówi? dalej Pan do Aarona: Ja oddaj? ci dary od?o?one dla mnie. Ze wszystkich ?wi?tych darów Izraela daj? tobie i synom twoim jako nale?no?? wiekuist? na mocy namaszczenia. 9 Z darów naj?wi?tszych, o ile nie zostan? spalone, przypadn? tobie: dary ofiarne przy wszystkich ofiarach z pokarmów, ofiarach przeb?agania i zado??uczynienia, które mi przynosz?. Jako rzeczy naj?wi?tsze b?d? nale?e? do ciebie i synów twoich. 10 W Miejscu Naj?wi?tszym b?dziesz je spo?ywa?; tylko m??czy?ni mog? to je??; b?dziesz to uwa?a? za ?wi?te. 11 Tobie przypadn? dary ofiarne wszystkich sk?adanych gestem ko?ysania ofiar Izraelitów. Daj? je tobie, synom twoim i córkom jako nale?no?? wiekuist?; ktokolwiek jest czysty z rodziny twojej, mo?e je spo?ywa?. 12 Daj? tobie wszystko co najlepsze z oliwy, wszystko co najlepsze z m?odego wina i zbo?a, które Izraelici przynosz? Panu jako pierwsze plony. 13 Pierwociny, które przynosz? Panu ze wszystkiego w ich kraju, maj? do ciebie nale?e?. Ka?dy spo?ród twojej rodziny, kto tylko jest czysty, mo?e z nich spo?ywa?. 14 Cokolwiek ob?o?one b?dzie kl?tw? w Izraelu, ma do ciebie nale?e?. 15 Wszystkie pierwociny ?ona matki, które oddaj? Panu ze wszystkiego cia?a, pocz?wszy od ludzi a? do byd?a, b?dzie twoje; ludzi pierworodnych ka?esz wykupi?, jak równie? wszystko pierworodne zwierz?t nieczystych. 16 Wykupu dokona si? w miesi?c po urodzeniu za cen? pi?ciu syklów srebra wed?ug wagi przybytku; sykl po dwadzie?cia ger. 17 Nie ka?esz jednak wykupywa? pierworodnego krowy, owcy i kozy: te s? ?wi?te. Krew ich wylejesz na o?tarz, a t?uszcz ich spalisz w ogniu jako mi?? wo? dla Pana. 18 Lecz mi?so ich b?dzie do ciebie nale?e?, to jest mostek z piersi, ofiarowany gestem ko?ysania, i prawa ?opatka b?d? twoje. 19 Wszystko, co od?o?one jest z darów ?wi?tych, jakie Izraelici przynosz? Panu, daj? na zawsze tobie, synom twoim i córkom. To jest nale?no?? wiekuista, przymierze soli wobec Pana dla ciebie i potomstwa twego wraz z tob?. 20 Rzek? Pan do Aarona: Nie b?dziesz mia? dziedzictwa w ich kraju; nie otrzymasz równie? po?ród nich ?adnego przydzia?u ziemi; Ja jestem dzia?em twoim i dziedzictwem twoim po?ród Izraelitów. 21 Oto oddaj? lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesi?ciny sk?adane przez Izraelitów w zamian za s?u?b?, jak? pe?ni? w Namiocie Spotkania. 22 Izraelici nie b?d? si? mogli zbli?a? do Namiotu Spotkania, by nie byli winni grzechu zas?uguj?cego na ?mier?. 23 Sami tylko lewici mog? pe?ni? s?u?b? w Namiocie Spotkania i b?d? d?wiga? ci??ar ich win. To jest prawo wiekuiste dla waszych potomków: lewici nie b?d? posiadali ?adnego dziedzictwa po?ród Izraelitów, 24 lecz da?em im jako dziedzictwo dziesi?ciny, które Izraelici przynosz? Panu w ofierze. Dlatego te? o nich powiedzia?em, ?e nie otrzymaj? dziedzictwa po?ród Izraelitów. 25 Potem Pan mówi? do Moj?esza: 26 Tak przemów do lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie dziesi?ciny od Izraelitów, które wam odda?em jako dziedzictwo, to dziesi?t? cz??? macie od?o?y? na ofiar? dla Pana. 27 B?dzie wam to policzone jako ofiara, jak [innym] zbo?e z klepiska lub to, co przepe?nia t?oczni?. 28 Winni?cie równie? i wy sk?ada? Panu ofiar? z waszych dziesi?cin, które odbieracie od Izraelitów. Oddacie to, co?cie winni ofiarowa? Panu, kap?anowi Aaronowi. 29 Ze wszystkich darów, jakie wam przypadn?, winni?cie z?o?y? dar dla Pana: ze wszystkich najlepszych rzeczy - odpowiedni? ?wi?t? cz???. 30 Powiedz im równie?: Gdy od?o?ycie to, co najlepsze, b?dzie ono lewitom policzone podobnie jak ofiara z klepiska i t?oczni. 31 Mo?ecie to je?? na ka?dym miejscu wraz ze wszystkimi, którzy nale?? do waszych rodzin. Jest to bowiem zap?ata za wasz? s?u?b? przy Namiocie Spotkania. 32 Gdy od?o?ycie z tego to, co jest najlepsze, nie zaci?gniecie ?adnej winy, nie zbezcze?cicie ?wi?tych darów Izraelitów, i [dzi?ki temu] nie pomrzecie.

19

1 Mówi? znów Pan do Moj?esza i Aarona: 2 Oto rozporz?dzenie Prawa przepisanego przez Pana. Powiedz Izraelitom: Niech ci przyprowadz? czerwon? krow? bez skazy, na któr? jeszcze nie wk?adano jarzma. 3 Oddacie j? kap?anowi Eleazarowi, który ka?e j? wyprowadzi? poza obóz, i zabije si? j? w jego obecno?ci. 4 Potem we?mie kap?an Eleazar nieco jej krwi na palec i pokropi siedem razy ow? krwi? od strony wej?cia do Namiotu Spotkania. 5 Wreszcie spali si? krow? w jego obecno?ci, zarówno skór?, jak mi?so, krew i zawarto?? jelit. 6 Teraz we?mie kap?an drzewo cedrowe, hizop oraz nitki karmazynowe i rzuci to na ogie?, w którym p?onie krowa. 7 Nast?pnie wypierze kap?an szaty swoje i obmyje cia?o wod?; po spe?nieniu tych czynno?ci wejdzie do obozu, lecz pozostanie nieczystym a? do wieczora. 8 Równie? ten, który pali? krow?, wypierze w wodzie szaty swoje, obmyje cia?o i pozostanie nieczystym a? do wieczora. 9 M?? czysty zbierze popió? krowy i z?o?y go na czystym miejscu poza obozem, aby dla spo?eczno?ci Izraelitów by? przechowany do przygotowania wody oczyszczenia; jest to ofiara za grzech. 10 Ten, który zbiera? popió? z krowy, winien wypra? szaty swoje i pozostanie nieczysty a? do wieczora. B?dzie to ustaw? wieczyst? zarówno dla Izraelitów, jak i dla obcych, którzy si? po?ród was zatrzymuj?. 11 Kto si? dotknie zmar?ego, jakiegokolwiek trupa ludzkiego, b?dzie nieczysty przez siedem dni. 12 Winien si? ni? oczy?ci? w trzecim i siódmym dniu, a wtedy b?dzie czysty. Gdyby jednak nie dokona? w trzecim i siódmym dniu oczyszczenia, wówczas pozostanie nieczysty. 13 Ktokolwiek dotknie si? zmar?ego, cia?a cz?owieka, który umar?, a nie dokona oczyszczenia siebie, bezcze?ci przybytek Pana. Taki b?dzie wy??czony spo?ród Izraela, gdy? nie pokropi?a go woda oczyszczenia; pozostaje przeto nieczysty, a plama jego ci??y na nim. 14 A oto prawo odnosz?ce si? do cz?owieka, który umar? w namiocie: ka?dy, kto wejdzie do tego namiotu i ktokolwiek w nim przebywa, b?dzie nieczysty przez siedem dni. 15 Równie? ka?de naczynie otwarte, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, b?dzie nieczyste. 16 Podobnie b?dzie przez siedem dni nieczysty, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem, zmar?ego, ko?ci ludzkich albo grobu. 17 Dla ka?dego, który zaci?gn?? nieczysto??, we?mie si? do naczynia nieco popio?u ze spalonej ofiary za grzech i zaleje wod? ?ródlan?. 18 M?? czysty we?mie hizop, zanurzy w wodzie i pokropi namiot, wszystkie sprz?ty oraz wszystkich, którzy si? tam znajduj?, wreszcie tego, który dotkn?? ko?ci, zabitego albo zmar?ego lub te? grobu. 19 I tak pokropi m?? czysty tego, który jest nieczysty, trzeciego i siódmego dnia, a w siódmym dniu b?dzie uwolniony od winy. M?? nieczysty wypierze szaty swoje, obmyje si? w wodzie i wieczorem b?dzie czysty. 20 Lecz m??, który sta? si? nieczysty, a nie dokona? aktu oczyszczenia, b?dzie wy??czony ze spo?eczno?ci; zbezcze?ci? bowiem przybytek Pana. Nie zosta? pokropiony wod? oczyszczenia, wi?c pozostaje nieczysty. 21 B?dzie to dla was prawem po wszystkie czasy. Kto skrapia wod? oczyszczenia, winien wypra? odzienie swoje, a ka?dy, kto si? zetknie z wod? oczyszczenia, pozostanie nieczystym a? do wieczora. 22 Wszystko wreszcie, czego si? dotknie nieczysty, a tak?e osoba, która si? go dotknie, b?d? nieczyste a? do wieczora.

20

1 W pierwszym miesi?cu przyby?a ca?a spo?eczno?? Izraelitów na pustyni? Sin. Lud zatrzyma? si? w Kadesz; tam te? umar?a i tam zosta?a pogrzebana Miriam. 2 Gdy zabrak?o spo?eczno?ci wody, zeszli si? przeciw Moj?eszowi i Aaronowi. 3 I k?óci? si? lud z Moj?eszem, wo?aj?c: Lepiej by by?o, gdyby?my zgin?li, jak i bracia nasi, przed Panem. 4 Czemu?cie wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustyni?, by?my tu razem z naszym byd?em zgin?li? 5 Dlaczego?cie wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to n?dzne miejsce, gdzie nie mo?na sia?, nie ma drzew figowych ani winoro?li, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? 6 Moj?esz i Aaron odeszli od t?umu i skierowali si? ku wej?ciu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz, a ukaza?a si? im chwa?a Pana. 7 I przemówi? Pan do Moj?esza: 8 We? lask? i zbierz ca?e zgromadzenie, ty wespó? z bratem twoim Aaronem. Nast?pnie przemów w ich obecno?ci do ska?y, a ona wyda z siebie wod?. Wyprowad? wod? ze ska?y i daj pi? ludowi oraz jego byd?u. 9 Stosownie do nakazu zabra? Moj?esz lask? sprzed oblicza Pana. 10 Nast?pnie zebra? Moj?esz wraz z Aaronem zgromadzenie przed ska?? i wtedy rzek? do nich: S?uchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej ska?y wyprowadzi? dla was wod?? 11 Nast?pnie podniós? Moj?esz r?k? i uderzy? dwa razy lask? w ska??. Wtedy wyp?yn??a woda tak obficie, ?e móg? si? napi? zarówno lud, jak i jego byd?o. 12 Rzek? znowu Pan do Moj?esza i Aarona: Poniewa? Mi nie uwierzyli?cie i nie objawili?cie mojej ?wi?to?ci wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daj?. 13 To s? wody Meriba, gdzie si? spierali Izraelici z Panem i gdzie On objawi? wobec nich swoj? ?wi?to??. 14 Z Kadesz wyprawi? Moj?esz pos?ów do króla Edomu, <?eby mu powiedzieli>: Tak mówi brat twój, Izrael: Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spad?y. 15 Niegdy? pow?drowali przodkowie nasi do Egiptu, i przebywali?my tam d?ugi czas. Egipcjanie jednak ?le si? obchodzili z nami, podobnie jak i z przodkami naszymi. 16 Wo?ali?my wtedy do Pana, a On us?ysza? g?os nasz i pos?a? anio?a, który nas wyprowadzi? z Egiptu. Znajdujemy si? teraz w Kadesz, mie?cie po?o?onym na granicy twego obszaru. 17 Pozwól nam ?askawie przej?? przez twoj? ziemi?. Nie pójdziemy przez pola ani winnice i nie b?dziemy pi? wody ze studni. Chcemy jedynie skorzysta? z drogi królewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopóki nie przejdziemy twoich granic. 18 Odpowiedzia? im Edom: Nie pójdziecie przez nasz kraj, w przeciwnym razie zast?pimy wam drog? z mieczem w r?ku. 19 Odpowiedzieli im wówczas Izraelici: Chcemy jedynie przej?? utart? drog?. A gdyby?my pili wasz? wod? - tak my, jak i trzody nasze - zap?acimy. Nie chodzi o nic wi?cej, tylko o zwyk?e przej?cie. 20 Odpowiedzia? [Edom]: Nie przejdziecie! I wyszed? Edom naprzeciw nich z wojskiem licznym i dobrze uzbrojonym. 21 Zabroni? Edom przej?cia Izraelowi przez swoje granice, Izrael wi?c odszed? w bok od niego. 22 Izraelici - ca?a spo?eczno?? - ruszyli z Kadesz i przybyli pod gór? Hor. 23 Na górze Hor, le??cej na granicy ziemi Edom, przemówi? Pan do Moj?esza i Aarona: 24 Aaron zostanie przy??czony do swoich przodków, gdy? nie wejdzie do ziemi, któr? dam synom Izraela, dlatego ?e sprzeciwili?cie si? memu rozkazowi u wód Meriba. 25 We? Aarona i syna jego Eleazara i przyprowad? ich na gór? Hor. 26 Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty ubierzesz w nie jego syna Eleazara, Aaron za? b?dzie przy??czony [do przodków]. Tam on umrze. 27 Moj?esz post?pi? wed?ug rozkazu Pana, i weszli na oczach ca?ej spo?eczno?ci na gór? Hor. 28 Moj?esz zdj?? z Aarona jego szaty i przyodzia? nimi jego syna Eleazara. Aaron umar? na szczycie góry, a Moj?esz z Eleazarem zst?pili na dó?. 29 Skoro dowiedzia?a si? ca?a spo?eczno??, ?e Aaron umar?, op?akiwa? go dom Izraela przez trzydzie?ci dni.

21

1 Król Aradu, Kananejczyk, mieszkaj?cy w Negebie, dowiedzia? si?, ?e Izraelici nadci?gaj? drog? od Atarim. Napad? na Izraela i wzi?? troch? ludzi do niewoli. 2 Wtedy [Izraelici] z?o?yli nast?puj?cy ?lub Panu, mówi?c: Je?li dasz ten lud w nasze r?ce, kl?tw? ob?o?ymy ich miasta. 3 I wys?ucha? Pan g?osu Izraela wyda? w ich r?ce Kananejczyków. Izraelici ob?o?yli kl?tw? ich oraz ich miasta. St?d miejscowo?? ta otrzyma?a nazw? Chorma. 4 Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obej?? ziemi? Edom; podczas drogi jednak lud straci? cierpliwo??. 5 I zacz?li mówi? przeciw Bogu i Moj?eszowi: Czemu wyprowadzili?cie nas z Egiptu, by?my tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzy? si? nam ju? ten pokarm mizerny. 6 Zes?a? wi?c Pan na lud w??e o jadzie pal?cym, które k?sa?y ludzi, tak ?e wielka liczba Izraelitów zmar?a. 7 Przybyli wi?c ludzie do Moj?esza mówi?c: Zgrzeszyli?my, szemrz?c przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw si? za nami do Pana, aby oddali? od nas w??e. I wstawi? si? Moj?esz za ludem. 8 Wtedy rzek? Pan do Moj?esza: Sporz?d? w??a i umie?? go na wysokim palu; wtedy ka?dy uk?szony, je?li tylko spojrzy na niego, zostanie przy ?yciu. 9 Sporz?dzi? wi?c Moj?esz w??a miedzianego i umie?ci? go na wysokim palu. I rzeczywi?cie, je?li kogo w?? uk?si?, a uk?szony spojrza? na w??a miedzianego, zostawa? przy ?yciu. 10 Stamt?d ruszyli Izraelici w dalsz? drog? i rozbili obóz pod Obot. 11 Od Obot ci?gn?li dalej i rozbili obóz pod Ijje-Haabarim, na pustyni po?o?onej na wschód od Moabu. 12 Stamt?d ruszyli dalej i zatrzymali si? w dolinie potoku Zared. 13 I znów poszli dalej i roz?o?yli si? obozem po drugiej stronie rzeki Arnon, która p?ynie przez pustyni?, bior?c pocz?tek w kraju Amorytów. Arnon bowiem stanowi granic? mi?dzy Moabitami i Amorytami. 14 Dlatego powiedziane jest w ksi?dze "Wojen Pana": 15 [Od strony] Waheb w Sufa i potoków Arnonu, pochy?o?? potoków ci?gn?cych si? a? do miejsca Ar, przylegaj?ca do granicy Moabu. 16 Stamt?d [udali si?] do Beer. Jest to studnia, o której powiedzia? Pan do Moj?esza: Zgromad? lud, a Ja mu dam wod?! 17 ?piewali wtedy Izraelici pie?? nast?puj?c?: Tryskaj, ?ród?o! Opiewajcie je! 18 Studnia, któr? kopali ksi???ta i naczelnicy ludu dr??yli ber?em i swymi laskami. Z Beer [ruszyli] do Mattany, 19 z Mattany do Nachaliel, a z Nachaliel do Bamot. 20 Z Bamot do doliny, która le?y w ziemi Moabu, obok góry Pisga wznosz?cej si? nad pustyni?. 21 Nast?pnie wys?ali Izraelici pos?ów do Sichona, króla Amorytów, którzy mieli [mu] oznajmi?: 22 Chcemy przej?? przez twoj? ziemi?. Nie wejdziemy na pola ani do winnic i nie b?dziemy pili wody ze studzien. Chcemy tylko skorzysta? z drogi królewskiej, póki nie przekroczymy twych granic. 23 Sichon jednak nie da? Izraelitom przej?cia przez swoj? ziemi?. Sichon zgromadzi? ca?e swoje wojsko i skierowa? si? ku pustyni, by zast?pi? drog? Izraelitom. Przyby? do Jahsa i uderzy? na Izraela. 24 Izraelici jednak pobili go ostrzem miecza i zdobyli jego kraj od Arnonu a? po Jabbok, a? do kraju Ammonitów - Jazer bowiem znajduje si? na granicy Ammonitów. 25 Izraelici wzi?li wszystkie te miasta. Nast?pnie osadzili si? Izraelici mocno we wszystkich miastach Amorytów, w Cheszbonie i we wszystkich przynale?nych do? miejscowo?ciach. 26 Cheszbon by? stolic? Sichona, króla Amorytów, który prowadzi? wojn? z poprzednim królem Moabu i zabra? mu ca?y kraj a? po Arnon. 27 Dlatego ?piewali pie?niarze: Id?cie do Cheszbonu! Niech b?dzie odbudowane i umocnione miasto Sichona. 28 Gdy? z Cheszbonu wyszed? ogie?, p?omie? z miasta Sichona poch?on?? Ar-Moab, panuj?ce nad wy?ynami Arnonu. 29 Biada ci, Moabie! Zgubiony jeste?, o ludu Kemosza! Dopu?ci? on ucieczk? twych synów i niewol? twych córek u Sichona, króla Amorytów. 30 Cheszbon wyniszczy? niemowl?ta a? do Dibonu, niewiasty a? do Nofach, a m??czyzn a? do Medeby. 31 Izraelici osiedlili si? w kraju Amorytów. 32 Potem Moj?esz wys?a? [wywiadowców] celem zbadania Jazer; zaj?li je nast?pnie wraz z przynale?nymi do? miastami i wyp?dzili mieszkaj?cych tam Amorytów. 33 Nast?pnie zawrócili i poszli w kierunku Baszanu. Król Baszanu, Og, wyruszy? przeciw nim razem z ca?ym swoim wojskiem, chc?c stoczy? z nimi bitw? pod Edrei. 34 Lecz Pan rzek? do Moj?esza: Nie bój si? go! Dam go bowiem w twoje r?ce razem z ca?ym wojskiem i krajem. Post?pisz z nim tak, jak post?pi?e? z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka? w Cheszbonie. 35 Pobili go oraz jego synów i ca?y lud, tak ?e nikt nie ocala?, i wzi?li jego ziemi? w posiadanie.

22

1 Potem Izraelici ruszyli dalej i rozbili namioty na równinach Moabu po drugiej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha. 2 Balak, syn Sippora, widzia? wszystko, co uczyni? Izrael Amorytom. 3 Wtedy strach ogarn?? Moab przed tym ludem, który by? tak liczny, i l?ka? si? Moab Izraelitów. 4 Rzek? wi?c Moab do starszych spo?ród Madianitów: Teraz to mnóstwo po?re wszystko wokó? nas, jak wó? ?re traw? na polu. Wówczas królem Moabu by? Balak, syn Sippora. 5 On te? wys?a? pos?ów do Balaama, syna Beora, do Petor nad Rzek? w kraju Ammawitów, aby go zaprosili tymi s?owami: Oto lud, który wyszed? z Egiptu, okry? powierzchni? ziemi i osiad? naprzeciw mnie. 6 Przyjd? wi?c, prosz?, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. By? mo?e, uda si? go pokona? i z kraju wyp?dzi?. Wiem bowiem, ?e kogo ty b?ogos?awisz, b?dzie b?ogos?awiony, a kogo ty przeklniesz, b?dzie przekl?ty. 7 Wybrali si? wi?c starsi Moabitów wraz ze starszymi Madianitów w drog?, zaopatrzeni w dary dla wieszcza. Przybyli do Balaama i przekazali mu s?owa Balaka. 8 On za? im odpowiedzia?: Pozosta?cie tu na noc, a potem dam wam odpowied? wed?ug tego, co mi Pan powie. Pozostali wi?c ksi???ta Moabitów u Balaama. 9 Przyszed? Bóg do Balaama i rzek?: Có? to za m??owie s? u ciebie? 10 Balaam odpowiedzia? Bogu: Balak, syn Sippora, król Moabitów, przys?a? do mnie wiadomo??: 11 Oto lud, który wyszed? z Egiptu, okry? powierzchni? ziemi. Przyjd?, a przeklnij ich, abym móg? z nimi walczy? i wyp?dzi? ich. 12 Na to rzek? Bóg do Balaama: Nie mo?esz i?? z nimi i nie mo?esz tego ludu przeklina?, albowiem jest on b?ogos?awiony. 13 Gdy powsta? Balaam nast?pnego poranka, rzek? do ksi???t Balaka: Wracajcie do swego kraju, gdy? Pan nie dozwoli? mi i?? z wami. 14 Powstali wtedy ksi???ta Moabu i przyszli do Balaka donosz?c mu: Nie zgodzi? si? Balaam pój?? z nami. 15 Wtedy Balak pos?a? raz jeszcze ksi???t liczniejszych i bardziej dostojnych ni? tamci. 16 Skoro oni przybyli do Balaama, rzekli mu: Tak mówi Balak, syn Sippora: Nie wzbraniaj si? przyj?? do mnie. 17 Wynagrodz? ci? hojnie i wszystko uczyni?, cokolwiek mi powiesz. Przyjd??e wi?c i przeklnij mi ten lud! 18 Balaam odpowiedzia? s?ugom Balaka tymi s?owami: Cho?by mi Balak dawa? tyle srebra i z?ota, ile pa?ac jego pomie?ci, to przecie? nie mog? przekroczy? rozkazu Pana, Boga [mojego], zarówno w ma?ych rzeczach, jak i wielkich. 19 Pozosta?cie jednak przez noc, a zobacz?, co Pan tym razem mi powie. 20 W nocy przyszed? Bóg do Balaama i rzek? mu: Skoro m??owie ci przyszli, aby ci? zabra?, wsta?, a id? z nimi, lecz uczynisz tylko to, co ci powiem. 21 Wsta? wi?c Balaam rano, osiod?a? swoj? o?lic? i pojecha? z ksi???tami Moabu. 22 Jego wyjazd rozpali? gniew Pana i anio? Pana stan?? na drodze przeciw niemu, by go zatrzyma?. On za? w towarzystwie dwóch s?ug jecha? na swojej o?licy. 23 Gdy o?lica zobaczy?a anio?a Pana stoj?cego z wyci?gni?tym mieczem na drodze, zboczy?a z drogi i posz?a w pole. Balaam uderzy? j?, chc?c zawróci? na w?a?ciw? drog?. 24 Wtedy stan?? anio? Pana na ciasnej drodze mi?dzy winnicami, a mur by? z jednej i z drugiej strony. 25 Gdy o?lica zobaczy?a anio?a Pana, przypar?a do muru i przytar?a nog? Balaama do tego muru, a on ponownie zacz?? bi? o?lic?. 26 Anio? posun?? si? dalej i stan?? w miejscu tak ciasnym, ?e nie by?o mo?na go wymin?? ani z prawej, ani te? z lewej strony. 27 Gdy o?lica ujrza?a znowu anio?a Pana, po?o?y?a si? pod Balaamem. Rozgniewa? si? wi?c Balaam bardzo i zacz?? ok?ada? o?lic? kijem. 28 Wówczas otworzy? Pan usta o?licy, i rzek?a do Balaama: Có? ci uczyni?am, ?e? mnie zbi? ju? trzy razy? 29 Balaam odpowiedzia? o?licy: Dlatego, ?e? sobie drwi?a ze mnie. Gdybym tak mia? miecz w r?ku, ju? bym ci? zabi?! 30 O?lica jednak rzek?a do Balaama: Czy? nie jestem twoj? o?lic?, na której je?dzisz, odk?d jeste?, a? po dzie? dzisiejszy? Czy? mia?am zwyczaj czyni? ci co? podobnego? Odpowiedzia?: Nie! 31 Wtedy otworzy? Pan oczy Balaama i zobaczy? on anio?a Pana, stoj?cego na drodze z obna?onym mieczem w r?ku. Ukl?k? wi?c i odda? pok?on twarz? do ziemi. 32 Anio? za? Pana rzek? do niego: Czemu a? trzy razy zbi?e? swoj? o?lic?? Ja jestem tym, który przyszed?, aby ci broni? przejazdu, albowiem droga twoja jest dla ciebie zgubna. 33 O?lica ujrza?a mnie i trzy razy usun??a si? z drogi. Gdyby si? nie usun??a, by?bym ci? dawno zabi?, a j? przy ?yciu zostawi?. 34 Rzek? wi?c Balaam do anio?a Pana: Zgrzeszy?em. Nie wiedzia?em, ?e ty stan??e? przeciwko mnie na drodze. Teraz jednak, gdy wiem, ?e ci si? droga moja nie podoba, chc? wraca?. 35 Lecz anio? Pana rzek? do Balaama: Id? z tymi m??ami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem. Poszed? wi?c Balaam z ksi???tami Balaka. 36 Gdy us?ysza? Balak, ?e Balaam si? zbli?a, wyszed? naprzeciw niego a? do Ir-Moab, które le?y nad Arnonem, na samej granicy kraju. 37 Balak rzek? do Balaama: Czy? nie posy?a?em ju? po ciebie, by ci? przywo?a?? Czemu nie przyby?e?? Czy? nie mog? hojnie ci zap?aci?? 38 Balaam jednak o?wiadczy? Balakowi: Przecie? teraz przyby?em do ciebie. Czy rzeczywi?cie mog? co? oznajmi?? B?d? mówi? tylko te s?owa, które Bóg w?o?y w moje usta. 39 I poszed? Balaam z Balakiem, i przybyli do Kiriat-Chusot. 40 Balak z?o?y? w ofierze wo?y i owce i [cz???] z tego pos?a? Balaamowi i ksi???tom, którzy z nim przyszli. 41 Na drugi dzie? zabra? Balak Balaama i zaprowadzi? na Bamot-Baal, sk?d by?o wida? kraniec [obozu] ludu [izraelskiego].

23

1 Wtedy rzek? Balaam do Balaka: Wznie? mi tu siedem o?tarzy i przyprowad? mi siedem m?odych cielców i siedem baranów. 2 Balak uczyni? wed?ug ?yczenia Balaama, i ofiarowali wspólnie na ka?dym o?tarzu m?odego cielca i barana. 3 Wtedy rzek? Balaam do Balaka: Pozosta? tu przy twojej ca?opalnej ofierze, ja za? odejd?. Mo?e objawi mi si? Pan, a co mi dozwoli zobaczy?, oznajmi? tobie. I poszed? na bezdrzewny pagórek. 4 Objawi? si? Bóg Balaamowi, a on rzek? do Niego: Ustanowi?em siedem o?tarzy i ofiarowa?em na ka?dym m?odego cielca i barana. 5 Wówczas Pan w?o?y? s?owa w usta Balaama i rzek? mu: Wró? do Balaka i tak mu powiesz. 6 Wróci? si? wi?c ku niemu, a on sta? jeszcze przy swej ca?opalnej ofierze razem z moabskimi ksi???tami. 7 Wtedy [Balaam] wyg?osi? swoje pouczenie, mówi?c: Z Aramu sprowadzi? mnie Balak, ze wschodnich wzgórz - król Moabu: Przyjd? tu, przeklnij mi Jakuba! Przyjd? tu, a zgrom Izraela! 8 Jak?e ja mog? przeklina?, kogo Bóg nie przeklina? Jak mog? z?orzeczy?, komu nie z?orzeczy Pan? 9 Bo widz? go z wierzchu ska?y, ze wzgórz go dostrzegam, oto lud, który mieszka osobno, a nie wlicza si? do narodów. 10 Któ? mo?e zliczy? Jakuba jak proch licznego? Któ? policzy cho?by czwart? cz??? Izraela? Niech umr? ?mierci? sprawiedliwych! Niechaj taki jak ich b?dzie mój koniec! 11 Rzek? na to Balak do Balaama: Có?e? to mi uczyni?? Sprowadzi?em ci? tu, by? przeklina? nieprzyjació? moich, a ty zamiast tego im b?ogos?awisz! 12 Lecz on odpowiedzia?: Czy? nie musz? powiedzie? tego, co Pan w?o?y? w moje usta? 13 Rzek? wi?c Balak do niego: Chod?, prosz?, ze mn? na inne miejsce, z którego b?dziesz ich widzia?. St?d widzisz tylko ich cz???, a wszystkich nie ogarniasz. Przeklnij ich zatem stamt?d. 14 Wzi?? go wi?c z sob? na Pole Czatów, na szczyt góry Pisga; zbudowa? tam siedem o?tarzy i ofiarowa? na ka?dym m?odego cielca i barana. 15 Rzek? [Balaam] do Balaka: Pozosta? tu przy ca?opalnej ofierze, a ja opodal b?d? oczekiwa? na spotkanie. 16 Wtedy spotka? si? Pan z Balaamem, przekaza? mu s?owa, polecaj?c: Wró? do Balaka i powiedz mu w ten sposób! 17 Gdy wróci? do niego, on sta? jeszcze razem z ksi???tami Moabu przy ca?opalnej ofierze. Balak zapyta? go: Co Pan powiedzia?? 18 Wtedy [Balaam] wyg?osi? swoje pouczenie, mówi?c: Podnie? si?, Balaku, a s?uchaj, synu Sippora, nak?o? swego ucha! 19 Bóg nie jest jak cz?owiek, by k?ama?, nie jak syn ludzki, by si? wycofywa?. Czy? On powie co?, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmi?? 20 On mnie tu sprowadzi?, bym b?ogos?awi?: On b?ogos?awi - ja tego zmieni? nie mog?. 21 Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widz? ja z?o?ci. Pan, ich Bóg, jest z nimi: wznosz? Mu okrzyk jako królowi. 22 Bóg, który z Egiptu ich wywiód?, jest dla nich jakby rogami bawo?u. 23 Skoro nie ma czarów w?ród Jakuba ani wró?biarstwa w Izraelu, w czasie w?a?ciwym przepowie si? Jakubowi, Izraelowi to, co Bóg uczyni. 24 Patrz, oto naród jak wstaj?ca lwica, na podobie?stwo lwa on si? podnosi i nie po?o?y si?, a? po?re sw? zdobycz i krew zabitych wypije. 25 Rzek? wówczas Balak do Balaama: Gdy ju? nie mo?esz przeklina?, przynajmniej im nie b?ogos?aw 26 Balaam odpowiedzia? Balakowi: Czy? nie mówi?em ci: Co Pan powie, wszystko uczyni?? 27 Wtedy rzek? znowu Balak do Balaama: Chod?, prosz?, a na inne miejsce jeszcze ci? wprowadz?. Mo?e spodoba si? Bogu, by? przynajmniej z tego miejsca mi go przekl??. 28 Potem wzi?? Balak Balaama na szczyt Peor, który si? wznosi nad pustyni?. 29 Balaam rzek? do Balaka: Zbuduj mi tu siedem o?tarzy i przyprowad? siedem m?odych cielców i siedem baranów. 30 Spe?ni? Balak ??danie Balaama. Wtedy on z?o?y? na ka?dym o?tarzu w ofierze m?odego cielca i barana.

24

1 Gdy Balaam spostrzeg?, ?e dobre jest w oczach Pana b?ogos?awienie Izraela, nie odszed? wcale, jak przedtem, aby szuka? wró?b, lecz twarz obróci? ku pustyni. 2 Gdy wi?c podniós? oczyi zobaczy? Izraela roz?o?onego obozem wed?ug swoich pokole?, ogarn?? go Duch Bo?y 3 i zacz?? g?osi? swoje pouczenie, mówi?c: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia m??a, który wzrok ma przenikliwy; 4 wyrocznia tego, który s?yszy s?owa Bo?e, który ogl?da widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu si? otwieraj?. 5 Jakubie, jak?e pi?kne s? twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu! 6 Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan sadzi?, i jak cedry nad wodami. 7 P?ynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgo? obfit?; król jego wiele mocniejszy ni? Agag, królestwo jego w gór? wyniesione. 8 A Bóg, który z Egiptu go wywiód?, jest dla niego jak rogi bawo?u. On wyniszczy narody, co go uciskaj?, zmia?d?y ich ko?ci - zdruzgoce swoimi strza?ami. 9 Po?o?y? si?, jak lew si? przyczai? lub niby lwica. Kto si? odwa?y go zbudzi?? B?ogos?awieni niech b?d?, którzy b?ogos?awi? ciebie, a przekl?ci, którzy ciebie przeklinaj?. 10 Wtedy rozgniewa? si? Balak na Balaama, a klasn?wszy w d?onie rzek? do Balaama: Wezwa?em ci? tu, by? przeklina? nieprzyjació? moich, a ty ich nawet trzykrotnie b?ogos?awi?e?. 11 Uciekaj teraz czym pr?dzej do domu; obieca?em ci wprawdzie sowit? nagrod?, lecz oto Pan ciebie jej pozbawi?. 12 Balaam odpowiedzia? Balakowi: Czy? nie powiedzia?em wyra?nie pos?a?com, których do mnie wys?a?e?: 13 Cho?by mi Balak dawa? tyle srebra i z?ota, ile pa?ac jego pomie?ci, to przecie? nie mog? przekroczy? rozkazu Pana i czyni? samowolnie czy to ?le, czy te? dobrze. Co Pan mówi, to tylko oznajmi?. 14 Dobrze wi?c, wróc? teraz do mojego ludu, lecz zbli? si? jeszcze, bo chc? ci oznajmi?, co lud ten kiedy? uczyni twojemu ludowi. 15 I wyg?osi? swoje pouczenie, mówi?c: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia m??a, który wzrok ma przenikliwy; 16 wyrocznia tego, który s?yszy s?owa Bo?e, który ogl?da widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwy?szego ma udzia?, który pada, a oczy mu si? otwieraj?. 17 Widz? go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba , a z Izraela podnosi si? ber?o. Ono to zmia?d?y skronie Moabu, a tak?e czaszki wszystkich synów Seta. 18 Stanie si? Edom podbit? krain?, <Seir te? b?dzie podbit? krain?>. A Izrael uro?nie w pot?g?. 19 Zapanuje Jakub nad nieprzyjacielemi zbiegów z Seiru wyniszczy. 20 Dostrzeg? nast?pnie Amalekitów i wyg?osi? sw? przepowiedni?, mówi?c: Amalek jest pierwszym po?ród narodów, lecz przeznaczony jest na wieczn? zag?ad?. 21 Ujrza? Kenitów i wyg?osi? swoje proroctwo, mówi?c: Mocne jest twoje mieszkanie i na skale zbudowane twe gniazdo; 22 lecz i ono jest przeznaczone na zgub?, wtedy gdy Aszszur ci? we?mie w niewol?. 23 I g?osi? dalej swoje pouczenie, mówi?c: Biada! Któ? si? ostoi, kiedy Bóg to uczyni? 24 Przyb?d? bowiem okr?ty Kittim, pogn?bi? Aszszur, pogn?bi? te? Eber, ale i oni przepadn? na zawsze. 25 Wtedy podniós? si? Balaam i odszed? do swojej ojczyzny, równie? i Balak odszed? swoj? drog?.

25

1 Gdy przebywali w Szittim, zacz?? lud uprawia? nierz?d z Moabitkami. 2 One to nak?ania?y lud do brania udzia?u w ofiarach sk?adanych ich bo?kom. Lud spo?ywa? dary ofiarne i oddawa? pok?on ich bogom. 3 Izrael przylgn?? do Baal-Peora, i gniew Pana zap?on?? przeciw niemu. 4 I rzek? Pan do Moj?esza: Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powie? ich dla Pana wprost s?o?ca, a wtedy odwróci si? zapalczywo?? gniewu Pana od Izraela. 5 Rozkaza? wi?c Moj?esz s?dziom Izraela: Zabijajcie ka?dego z waszych ludzi, którzy si? przy??czyli do Baal-Peora. 6 I oto przyby? jeden z Izraelitów i przyprowadzi? Madianitk? do swoich braci przed oczami Moj?esza i ca?ego zgromadzenia Izraelitów, którzy lamentowali u wej?cia do Namiotu Spotkania. 7 Ujrzawszy to kap?an Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwyci? w r?k? w?óczni?, opu?ci? zgromadzenie, 8 poszed? za Izraelit? do komory namiotu i przebi? ich obydwoje, m??czyzn? Izraelit? i kobiet? - przez jej ?ono. I usta?a plaga w?ród Izraelitów. 9 Zgin??o ich wtedy dwadzie?cia cztery tysi?ce. 10 Mówi? znowu Pan do Moj?esza: 11 Pinchas, syn Eleazara, syna kap?ana Aarona, odwróci? mój gniew od Izraelitów, gdy? zap?on?? po?ród nich zazdro?ci?. Dlatego nie wytraci?em zupe?nie Izraelitów w mojej zazdro?ci. 12 Oznajmij wi?c: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju. 13 B?dzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, które mu zapewni kap?a?stwo na wieki, poniewa? okaza? si? zazdrosnym o swego Boga i dokona? przeb?agania w imieniu Izraelitów. 14 Izraelita, który zgin?? z Madianitk?, nazywa? si? Zimri, a by? synem Salu, ksi?cia jednego z rodów pokolenia Symeona. 15 Madianitka, któr? zabito, nazywa?a si? Kozbi i by?a córk? Sura; ten by? znowu g?ow? jednego z pokole?, czyli rodów madianickich. 16 Wtedy rzek? Pan do Moj?esza: 17 Jak z wrogiem obchod? si? z Madianitami i wyniszcz ich, 18 gdy? oni wrogo odnosili si? do was, oszukuj?c was przez swoje knowania, pos?uguj?c si? Peorem, pos?uguj?c si? córk? ksi?cia madianickiego, ich siostr? Kozbi, która zosta?a zabita w dzie? plagi, jak spad?a ze wzgl?du na Peor. 19 Po tej pladze

26

1 rzek? Pan do Moj?esza i Eleazara, syna kap?ana Aarona: 2 Dokonajcie obliczenia ca?ej spo?eczno?ci Izraelitów wed?ug rodów, od dwudziestu lat wzwy?, zdolnych do walki. 3 Moj?esz wi?c i kap?an Eleazar na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha nad Jordanem, tak zarz?dzili: 4 Od dwudziestu lat wzwy?, jak to Pan nakaza? Moj?eszowi oraz Izraelitom przy wyj?ciu z Egiptu [spisze si? lud]. Otó? Izralici, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli nast?puj?cy: 5 Pierworodnym Izraela by? Ruben; synami Rubena byli: Henoch, od którego pochodzi ród Henochitów; od Pallu pochodzi ród Palluitów. 6 Od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Karmiego ród Karmitów. 7 To s? rody Rubenitów. Liczba spisanych wynosi?a czterdzie?ci trzy tysi?ce siedemset trzydziestu. 8 Synowie Pallu: Eliab, 9 a synowie Eliaba: Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to w?a?nie ci, którzy jako przedstawiciele zgromadzenia powstali przeciw Moj?eszowi i Aaronowi ze zgraj? Koracha podczas jej buntu przeciw Panu. 10 Wtedy ziemia rozwar?a swoj? paszcz? i poch?on??a ich i Koracha, podczas gdy zgraja gin??a strawiona przez ogie? - dwustu pi??dziesi?ciu m??ów. Tak stali si? oni jakby znakiem ostrzegawczym. 11 Synowie jednak Koracha nie zgin?li. 12 Synowie Symeona wed?ug swoich rodów: od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów; od Jamina ród Jaminitów; od Jakina ród Jakinitów. 13 Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów; od Saula ród Saulitów. 14 To s? rody Symeonitów: dwadzie?cia dwa tysi?ce dwustu. 15 Synowie Gada wed?ug swoich rodów: od Sefona pochodzi ród Sefonitów; od Chaggiego ród Chaggitów; od Szuniego ród Szunitów. 16 Od Ozniego pochodzi ród Oznitów; od Eriego ród Eritów. 17 Od Aroda pochodzi ród Arodytów; od Areliego ród Arelitów. 18 To s? rody Gadytów: wed?ug tego jak zostali spisani - czterdzie?ci tysi?cy pi?ciuset. 19 Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan. 20 Synowie Judy wed?ug swoich rodów: od Szeli pochodzi ród Szelanitów; od Peresa ród Parsytów; od Zeracha ród Zerachitów. 21 Synowie Peresa: od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Chamula ród Chamulitów. 22 To s? rody Judy: wed?ug tego, jak zostali spisani - siedemdziesi?t sze?? tysi?cy pi?ciuset. 23 Synowie Issachara wed?ug swoich rodów: Tola, od którego pochodzi ród Tolaitów; od Puwy pochodzi ród Punitów; 24 od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów; od Szimrona ród Szimronitów. 25 To s? rody Issachara: wed?ug tego, jak zostali spisani - sze??dziesi?t cztery tysi?ce trzystu. 26 Synowie Zabulona wed?ug swoich rodów: Sered, od którego pochodzi ród Sardytów; od Elona ród Elonitów, a od Jachleela ród Jachleelitów. 27 To s? rody Zabulonitów licz?ce sze??dziesi?t tysi?cy pi?ciuset spisanych. 28 Synowie Józefa wed?ug swoich rodów: Manasses i Efraim. 29 Synowie Manassesa byli: Makir, od którego pochodzi ród Makirytów; Makir by? ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileadytów. 30 Synami Gileada byli: Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów; od Cheleka pochodzi ród Chelekitów. 31 Dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów; i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów. 32 Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów, i Chefer, od którego pochodzi ród Chefrytów. 33 Selofchad, syn Chefera, nie mia? synów, lecz tylko córki. Córkom Selofchada by?o na imi? Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. 34 To s? rody Manassesa: wed?ug tego, jak zostali spisani - pi??dziesi?t dwa tysi?ce siedmiuset. 35 To s? synowie Efraima wed?ug swoich rodów: od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów; od Bekera ród Bakrytów, od Tachana ród Tachanitów. 36 A ci s? synowie Szutelacha: Eran, od którego pochodzi ród Eranitów. 37 To s? rody Efraimitów, razem trzydzie?ci dwa tysi?ce pi?ciuset spisanych. S? to potomkowie Józefa wed?ug swoich rodów. 38 Synowie Beniamina wed?ug swoich rodów: Bela, od którego pochodzi ród Belaitów; od Aszbela pochodzi ród Aszbelitów; od Achirama ród Achiramitów. 39 Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów; od Chufama ród Chufamitów. 40 Synami Beli byli Ard i Naaman; [od Arda pochodzi] ród Ardytów, a od Naamana ród Naamitów. 41 To s? potomkowie Beniamina wed?ug swoich rodów: wed?ug tego, jak zostali spisani - czterdzie?ci pi?? tysi?cy sze?ciuset. 42 To s? synowie Dana wed?ug swoich rodów: od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów; to s? potomkowie Dana wed?ug swoich rodów. 43 Wszystkie rody Szuchamitów - wed?ug tego, jak zosta?y spisane: sze??dziesi?t cztery tysi?ce czterystu spisanych. 44 Synowie Asera wed?ug swoich rodów: od Jimny pochodzi ród Jimnaitów; od Jiszwiego ród Jiszwitów; od Berii ród Beriaitów. 45 Od synów Berii pochodz?: od Chebera ród Chebrytów; od Malkiela ród Malkielitów. 46 Córka Asera nazywa?a si? Sarach. 47 To s? rody Aserytów wed?ug tego, jak zostali spisani - pi??dziesi?t trzy tysi?ce czterystu. 48 Synowie Neftalego wed?ug swoich rodów: Jachsel, od którego pochodzi ród Jachseelitów; od Guni ród Gunitów, 49 od Jesera pochodzi ród Jisrytów; od Szillema ród Szillemitów. 50 To s? rody Neftalego: wed?ug tego, jak zostali spisani - czterdzie?ci pi?? tysi?cy czterystu. 51 Ogólna za? liczba wszystkich Izraelitów: wed?ug tego, jak zostali spisani - sze??set jeden tysi?cy siedemset trzydziestu. 52 Nast?pnie tak mówi? Pan do Moj?esza: 53 Pomi?dzy nich ma by? kraj rozdzielony, wed?ug liczby g?ów, jako dziedzictwo. 54 Pokoleniu, które ma wi?cej ludzi, przypadnie wi?kszy dzia?, a temu, które ma mniej - mniejszy. Ka?de otrzyma przydzia? odpowiadaj?cy danym spisu. 55 Kraj ma by? dzielony losem, a dziedzictwo maj? otrzyma? wed?ug liczby imion w rodach. 56 Losem ma by? rozdzielone dziedzictwo pomi?dzy [rody] liczne i mniejsze. 57 A oto spis lewitów wed?ug ich pokole?: od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów; od Kehata ród Kehatytów; od Merariego ród Merarytów. 58 A dalsze rody lewitów to: Libnici, Chebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kehat by? ojcem Amrama. 59 ?ona Amrama nazywa?a si? Jokebed, a by?a córk? Lewiego, urodzona w Egipcie. Z niej urodzili si? Amramowi Aaron i Moj?esz oraz ich siostra Miriam. 60 Aaronowi urodzili si? Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar. 61 Jednak Nadab i Abihu zgin?li, gdy nie?li przed Pana inny ogie? w ofierze. 62 By?o ich wszystkich m??czyzn [w wieku] od jednego miesi?ca wzwy? dwadzie?cia trzy tysi?ce. Nie byli jednak spisani wraz z Izraelitami i nie otrzymali dzia?u po?ród Izraelitów. 63 To byli ludzie, których spisa? Moj?esz i kap?an Eleazar na równinach Moabu w pobli?u Jordanu, naprzeciw Jerycha. 64 Po?ród nich nie by?o nikogo z tych, których Moj?esz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu Izraelitów na pustyni Synaj. 65 Rzek? im bowiem Pan, ?e umr? na pustyni i nie zostanie z nich ?aden oprócz Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.

27

1 Nast?pnie przysz?y córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, syna Józefa. Nosi?y one imiona: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. 2 Wyst?pi?y przed Moj?eszem, kap?anem Eleazarem, przed ksi???tami i ca?? spo?eczno?ci? u wej?cia do Namiotu Spotkania i rzek?y: 3 Ojciec nasz umar? na pustyni, ale nie nale?a? do zgrai tych, którzy si? po??czyli przeciw Panu, do zgrai Koracha. Umar? za swoje w?asne grzechy, a nie mia? synów. 4 Czemu? wi?c imi? naszego ojca, który nie mia? syna, ma znikn?? z jego rodu? Daj nam przeto posiad?o?? po?ród braci naszego ojca. 5 Moj?esz przedstawi? ich spraw? Panu, 6 a Pan rzek? do Moj?esza: 7 Córki Selofchada maj? s?uszno??. Daj im bez wahania posiad?o?? dziedziczn? pomi?dzy bra?mi ich ojca i przeka? im jego dziedzictwo. 8 Izraelitom za? wydaj nast?puj?ce polecenie: Gdy umrze m?? nie zostawiaj?c syna, wtedy jego dziedzictwo przeniesiecie na jego córk?. 9 Je?liby nie mia? nawet córki, wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom. 10 Gdyby i braci nie mia?, wtedy oddacie dziedzictwo braciom jego ojca. 11 Je?eli jego ojciec nie ma braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie najbli?szemu krewnemu w jego rodzie, i on je we?mie w posiadanie. Takie b?dzie prawo w?ród Izraelitów, jak to Pan nakaza? Moj?eszowi. 12 Potem Pan rzek? do Moj?esza: Wejd? na t? gór? z ?a?cucha Abarim i popatrz na kraj, który daj? Izraelitom. 13 Gdy go zobaczysz, zostaniesz przy??czony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron, 14 za to, ?e?cie si? sprzeciwili mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy spo?eczno?? si? zbuntowa?a, a trzeba by?o objawi? przed ni? moj? ?wi?to?? przez [danie im] wody. To s? wody Meriba obok Kadesz na pustyni Sin. 15 Rzek? wi?c Moj?esz do Pana: 16 O Panie, od którego zale?y ?ycie wszystkich istot, wyznacz do kierowania spo?eczno?ci? m??a, 17 który by na jej czele wychodzi? i wraca?, wyprowadza? ich i przyprowadza?, by spo?eczno?? Pana nie by?a jak stado bez pasterza. 18 Pan odpowiedzia? Moj?eszowi: We? Jozuego, syna Nuna, m??a, w którym prawdziwie mieszka Duch, i w?ó? na niego swoje r?ce. 19 Nast?pnie przywied? go przed kap?ana Eleazara i przed ca?? spo?eczno?? i ustanów go w ich obecno?ci wodzem. 20 Przenie? na niego cz??? twojej godno?ci, by ca?a spo?eczno?? Izraelitów by?a mu pos?uszna. 21 Winien si? jednak stawi? przed kap?anem Eleazarem, a ten b?dzie za niego pyta? Pana przez losy urim. Tylko na jego rozkaz winni wyrusza? i na jego rozkaz wraca?, zarówno on, jak i wszyscy Izraelici i ca?a spo?eczno??. 22 Moj?esz wykona? wszystko, co mu nakaza? Pan. Wezwa? Jozuego i stawi? go przed kap?anem Eleazarem i przed ca?ym zgromadzeniem. 23 Nast?pnie w?o?y? na niego r?ce i ustanowi? go wodzem - stosownie do woli Pana oznajmionej przez Moj?esza.

28

1 Pan mówi? tak do Moj?esza: 2 Oznajmij Izraelitom nast?puj?ce rozporz?dzenie: Czuwajcie nad tym, by sk?ada? Mi w okre?lonym czasie dary ofiarne, moje pokarmy jako ofiary spalane, na mi?? wo? dla Mnie. 3 Oznajmij im: Ofiary spalane, które winni?cie sk?ada? Panu, s? nast?puj?ce: dwa roczne jagni?ta bez skazy codziennie na nieustann? ofiar? ca?opaln?. 4 Jedno jagni? ma by? z?o?one na ca?opalenie rano, a drugie wieczorem. 5 Do tego jako ofiara z pokarmów dziesi?ta cz??? efy najczystszej m?ki zaprawionej oliw? wed?ug miary jednej czwartej hinu oliwy wyci?ni?tej z oliwek. 6 To jest ustawiczne ca?opalenie, które ju? na górze Synaj sk?adano Panu jako mi?? wo? ofiary spalanej. 7 Do tego jako ofiara z p?ynów [wino], w ilo?ci jednej czwartej hinu na ka?de jagni?. Sycera ma by? wylana dla Pana w obr?bie ?wi?tyni. 8 Drugie jagni? winiene? ofiarowa? o zmierzchu. Z?ó? w ofierze z tymi samymi ofiarami z pokarmów, podobnie jak rano, nale??c? do nich ofiar? z p?ynów jako mi?? wo? ofiary spalanej dla Pana. 9 W dzie? szabatu winni?cie z?o?y? w ofierze dwa jagni?ta roczne bez skazy z dwiema dziesi?tymi efy najczystszej m?ki zaprawionej oliw?, jako ofiar? z pokarmów, i nale??c? do tego ofiar? z p?ynów. 10 To jest ofiara ca?opalna sobotnia na ka?dy szabat, oprócz ca?opalenia ustawicznego i ofiary z p?ynów. 11 Ka?dego pierwszego dnia waszego miesi?ca macie z?o?y? Panu na ca?opalenie: dwa m?ode cielce, barana i siedem jednorocznych jagni?t bez skazy. 12 Do ka?dego cielca dodacie trzy dziesi?te [efy] najczystszej m?ki zaprawionej oliw? jako ofiar? z pokarmów i do barana - dwie dziesi?te [efy] najczystszej m?ki zaprawionej oliw? na ofiar? z pokarmów; 13 dalej, do ka?dego jagni?cia jako ofiar? z pokarmów jedn? dziesi?t? [efy] najczystszej m?ki zaprawionej oliw?; wszystko jako ofiar? ca?opaln?, jako mi?? wo? dla Pana. 14 Przynale?n? ofiar? z p?ynów b?dzie pó? hinu wina na cielca, jedna trzecia - na barana i jedna czwarta - na jagni?. To jest ofiara podczas nowiu ksi??yca, któr? co miesi?c przez wszystkie miesi?ce roku macie sk?ada?. 15 Wreszcie, poza sta?? ofiar? ca?opaln? i nale??c? do niej ofiar? z p?ynów, winien by? z?o?ony Panu w ofierze kozio? jako ofiara przeb?agalna. 16 W czternastym dniu pierwszego miesi?ca jest Pascha Pana. 17 Pi?tnastego za? dnia tego? miesi?ca jest ?wi?to, i odt?d przez siedem dni mo?na je?? tylko prza?ny chleb. 18 W dniu pierwszym b?dzie zwo?anie ?wi?te, i nie wolno wykonywa? ?adnej pracy. 19 Jako ofiar? spalan?, jako ca?opalenie dla Pana, winni?cie wtedy z?o?y? dwa m?ode cielce, barana i siedem jednorocznych jagni?t, a wszystkie one maj? by? bez skazy. 20 Nale??ca do tego ofiara z pokarmów ma si? sk?ada? z najczystszej m?ki zaprawionej oliw?: trzy dziesi?te [efy] na ka?dego cielca, dwie dziesi?te na jednego barana, 21 a jedna dziesi?ta na ka?de z siedmiu jagni?t. 22 Wreszcie jeden kozio? na ofiar? przeb?agaln?, by dokona? za was przeb?agania. 23 Wszystko to ma by? z?o?one oprócz porannego ca?opalenia, które jest ustawicznym ca?opaleniem. 24 Takie ofiary macie sk?ada? codziennie przez siedem dni jako pokarm, jako ofiary spalane, jako mi?? wo? dla Pana: winny by? sk?adane oprócz codziennej ofiary ca?opalenia i nale??cej do niej ofiary z p?ynów. 25 Dzie? siódmy b?dzie znowu dniem ?wi?tego zwo?ania, i wtedy ?adnej pracy wykonywa? nie b?dziecie. 26 Tak?e w dniu pierwocin, gdy sk?adacie Panu ofiar? z nowego zbo?a w ?wi?to Tygodni, ma by? dla was zwo?anie ?wi?te; wtedy nie b?dziecie wykonywa? ?adnej pracy. 27 Z?ó?cie wtedy na ofiar? ca?opaln? jako mi?? wo? dla Pana dwa m?ode cielce, barana i siedem jednorocznych jagni?t, 28 do tego odpowiedni? ofiar? z pokarmów: najczystsz? m?k? zaprawion? oliw? - mianowicie trzy dziesi?te [efy] na jednego cielca, 29 dwie dziesi?te na barana i po jednej dziesi?tej na ka?de z siedmiu jagni?t. 30 Wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, by dokona? za was przeb?agania. 31 To wszystko macie z?o?y? w ofierze oprócz codziennego ca?opalenia i nale??cej do niego ofiary z pokarmów <b?d? dla was bez skazy> wraz z p?ynnymi ich ofiarami.

29

1 W pierwszym dniu siódmego miesi?ca b?dziecie mie? zwo?anie ?wi?te; wtedy nie wolno wykonywa? ?adnej pracy. B?dzie to dla was dzie? tr?bienia. 2 Z?o?ycie wtedy na ofiar? ca?opaln?, jako mi?? wo? dla Pana, jednego m?odego cielca, barana i siedem jagni?t jednorocznych bez skazy, 3 do tego odpowiedni? ofiar? z pokarmów: najczystsz? m?k? zaprawion? oliw?, a mianowicie trzy dziesi?te [efy] na jednego cielca, dwie dziesi?te na barana i 4 jedn? dziesi?t? na ka?de jagni?. 5 Wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, by dokona? za was przeb?agania. 6 A to ma by? oprócz ofiary ca?opalnej na nowiu ??cznie z ofiar? z pokarmów i oprócz sta?ej ofiary ca?opalnej z nale??cymi do niej ofiarami z pokarmów i p?ynów wed?ug przepisu, jako mi?a wo? ofiar spalanych dla Pana. 7 Równie? dziesi?tego dnia tego? siódmego miesi?ca b?dziecie mie? zwo?anie ?wi?te i post; nie wolno te? wykonywa? ?adnej pracy. 8 Na ofiar? ca?opaln? macie z?o?y?, jako mi?? wo? dla Pana, m?odego cielca, barana i siedem jednorocznych jagni?t; wszystkie one b?d? bez skazy. 9 Nast?pnie nale??c? do tego ofiar? z pokarmów: najczystsz? m?k? zaprawion? oliw?, a mianowicie trzy dziesi?te [efy] na cielca, dwie dziesi?te na barana 10 i po jednej dziesi?tej na ka?de z siedmiu jagni?t. 11 Wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, oprócz ofiary przeb?agalnej z powodu [Dnia] Przeb?agania i ustawicznej ofiary ca?opalnej oraz nale??cych do nich: ofiary z pokarmów i ofiar p?ynnych. 12 Pi?tnastego dnia siódmego miesi?ca b?dziecie mieli zwo?anie ?wi?te; nie wolno wtedy wykonywa? ?adnej pracy, lecz przez siedem dni macie obchodzi? ?wi?to Pa?skie. 13 Na ofiar? ca?opaln?, ofiar? spalan?, jako mi?? wo? dla Pana, z?o?ycie trzyna?cie m?odych cielców, dwa barany i czterna?cie jednorocznych jagni?t bez skazy. 14 Do tego odpowiedni? ofiar? z pokarmów: najczystsz? m?k?, zaprawion? oliw?, a mianowicie: trzy dziesi?te [efy] na ka?dego z poszczególnych cielców; dwie dziesi?te na ka?dego z dwóch baranów; 15 i po jednej dziesi?tej na ka?de z czternastu jagni?t; 16 ponadto koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, oprócz zwyk?ych ofiar ca?opalnych z nale??cymi do nich ofiarami z pokarmów i p?ynów. 17 Drugiego dnia: dwana?cie m?odych cielców, dwa barany i czterna?cie jagni?t jednorocznych bez skazy, 18 do tego nale??c? ofiar? z pokarmów i ofiary p?ynne <do??czone do ofiar> z wo?ów, baranów i jagni?t, stosownie do ich liczby - wed?ug przepisów. 19 Wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, oprócz ustawicznej ofiary ca?opalnej i nale??cych do nich: ofiary z pokarmów i ofiar p?ynnych. 20 Trzeciego dnia: jedena?cie m?odych cielców, dwa barany i czterna?cie jednorocznych jagni?t bez skazy, 21 do tego nale??c? ofiar? z pokarmów i <ofiary p?ynne do??czone do ofiar> z cielców, baranów i jagni?t, stosownie do ich liczby - wed?ug przepisów. 22 Wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, oprócz ustawicznej ofiary i nale??cych do nich: ofiary z pokarmów i ofiar p?ynnych. 23 Czwartego dnia: dziesi?? m?odych cielców, dwa barany i czterna?cie jednorocznych jagni?t bez skazy, 24 do tego nale??c? ofiar? z pokarmów i ofiary p?ynne <do??czone do ofiar> z cielców, baranów i jagni?t, stosownie do ich liczby - wed?ug przepisów. 25 Wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, oprócz ustawicznej ofiary ca?opalnej i nale??cych do nich: ofiary z pokarmów i ofiar p?ynnych. 26 Pi?tego dnia: dziewi?? m?odych cielców, dwa barany i czterna?cie jednorocznych jagni?t bez skazy, 27 do tego nale??c? ofiar? z pokarmów i ofiary p?ynne <do??czone do ofiar> z cielców, baranów i jagni?t, stosownie do ich liczby - wed?ug przepisów. 28 Wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, oprócz ustawicznej ofiary ca?opalnej i nale??cych do nich: ofiary z pokarmów i ofiar p?ynnych. 29 Szóstego dnia: osiem m?odych cielców, dwa barany i czterna?cie jednorocznych jagni?t bez skazy, 30 do tego nale??c? ofiar? z pokarmów i ofiary p?ynne <do??czone do ofiar> z cielców, baranów i jagni?t, stosownie do ich liczby - wed?ug przepisów. 31 Wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, oprócz ustawicznej ofiary ca?opalnej i do??czonych do nich: ofiary z pokarmów i ofiar p?ynnych. 32 Siódmego dnia: siedem m?odych cielców, dwa barany i czterna?cie jednorocznych jagni?t bez skazy, 33 do tego nale??c? ofiar? z pokarmów i ofiary p?ynne <do??czone do ofiar> z cielców, baranów i jagni?t, stosownie do ich liczby - wed?ug przepisów. 34 Wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, oprócz ustawicznej ofiary ca?opalnej i nale??cych do nich: ofiary z pokarmów i ofiar p?ynnych. 35 Osmego dnia b?dzie dla was zebranie ?wi?teczne i nie mo?ecie wykonywa? ?adnej pracy. 36 Na ofiar? ca?opaln?, ofiar? spalan?, jako mi?? wo? dla Pana dla Pana z?o?ycie: jednego cielca, jednego barana i siedem jednorocznych jagni?t bez skazy, 37 do tego nale??c? ofiar? z pokarmów i ofiary p?ynne <do??czone do ofiar> z cielców, baranów i jagni?t, stosownie do ich liczby - wed?ug przepisów. 38 Wreszcie koz?a jako ofiar? przeb?agaln?, oprócz ustawicznej ofiary ca?opalnej i nale??cych do nich: ofiary z pokarmów i ofiary p?ynnej. 39 To macie czyni? dla Pana w czasie waszych ?wi?t, niezale?nie od tego, co ofiarujecie na mocy waszych ?lubów, lub jako wasze doborowolne dary na ofiary ca?opalne, ofiary z pokarmów, p?ynów oraz ofiary biesiadne.

30

1 Moj?esz mówi? do Izraelitów zgodnie z tym wszystkim, co mu Pan nakaza?. 2 Mówi? wi?c Moj?esz do wodzów pokole? izraelskich te s?owa: Oto, co nakazuje Pan: 3 Je?li m??czyzna z?o?y ?lub Panu albo zobowi??e si? do czego przysi?g?, nie mo?e ?ama? swego s?owa, ale winien wype?ni? dok?adnie to, co wyrzek? swymi ustami. 4 Gdy kobieta z?o?y ?lub Panu lub podejmie jakie zobowi?zanie, to w wypadku gdy jest jeszcze m?oda i mieszka w domu swego ojca, 5 a ojciec wie o jej ?lubie czy zobowi?zaniu, które uczyni?a, i nie sprzeciwia si?, wówczas ?lub, jakikolwiek by by?, i zobowi?zanie b?d? wa?ne. 6 Je?eli jednak ojciec sprzeciwi si?, i to w dniu, w którym si? dowiedzia?, wtedy staj? si? niewa?ne wszystkie ?luby i zobowi?zania, które uczyni?a. Pan nie poczyta jej tego za win?, ojciec bowiem okaza? swój sprzeciw. 7 Gdy jednak wyjdzie za m??, a jest jeszcze zwi?zana ?lubem czy nieopatrzn? obietnic? swych warg, któr? si? zwi?za?a, 8 wtedy ?lub i zobowi?zanie b?d? wa?ne, o ile m?? powiadomiony o tym nie oka?e sprzeciwu w dniu, kiedy si? dowiedzia?. 9 Je?eli jednak m?? wtedy, gdy si? dowie, oka?e sprzeciw, wówczas uniewa?nia ?lub j? wi???cy i nieopatrzn? obietnic? jej warg, któr? si? zwi?za?a. Pan jednak nie poczyta jej tego za win?. 10 ?lub i wszelkie zobowi?zania wdowy albo kobiety, która otrzyma?a list rozwodowy, pozostaj? wa?ne. 11 Gdy jednak w domu swego m??a z?o?y?a ?lub lub uczyni?a jakie zobowi?zanie, 12 a m??, dowiedziawszy si? o tym, milcza? i nie okaza? sprzeciwu, wtedy ?lub jej i podj?te zobowi?zania b?d? wa?ne. 13 Je?eli jednak m??, dowiedziawszy si? o tym, od razu uniewa?ni? je, wtedy ?luby i zobowi?zania wyra?one s?owami staj? si? niewa?ne. Jest jednak ona bez winy przed Panem, jej ?luby bowiem m?? uniewa?ni?. 14 M?? mo?e uniewa?ni? lub potwierdzi? wszelkie ?luby i przysi?gi ?ony. 15 Je?li jednak m?? milczy a? do nast?pnego dnia, tym samym wyra?a zgod? na ?luby i zobowi?zania, jakie uczyni?a. Wyrazi? sw? zgod?, poniewa? milcza? w dniu, w którym si? dowiedzia?. 16 Gdyby uniewa?ni? je po up?ywie d?u?szego czasu od dowiedzenia si?, wówczas na niego spadnie ca?y ci??ar winy. 17 Oto s? prawa, które poda? Pan Moj?eszowi, [ dotycz?ce spraw ] pomi?dzy m??em a ?on?, pomi?dzy ojcem a jego córk?, która jeszcze jako m?oda dziewczyna przebywa w domu swego ojca.

31

1 Rzek? Pan do Moj?esza: 2 Pom?cij Izraelitów na Madianitach. Potem zostaniesz przy??czony do twoich przodków. 3 Rzek? wi?c Moj?esz do ludu: Przygotujcie spo?ród siebie m??ów na wypraw? wojenn? przeciw Madianitom; maj? im wymierzy? pomst? Pana. 4 Po?lijcie na wypraw? wojenn? po tysi?cu ludzi z ka?dego pokolenia izraelskiego. 5 I zosta?o wybranych po tysi?cu z ka?dego pokolenia, czyli dwana?cie tysi?cy zdolnych do walki. 6 Moj?esz pos?a? po tysi?cu ludzi z ka?dego pokolenia na wojn?. Razem z nimi [ wys?a? ] Pinchasa, syna kap?ana Eleazara, i przedmioty ?wi?te oraz tr?by sygna?owe. 7 Wed?ug rozkazu, jaki otrzyma? Moj?esz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich m??czyzn. 8 Zabili równie? królów madianickich. Oprócz tych, którzy zgin?li [w walce]: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba - razem pi?ciu królów madianickich. Mieczem zabili równie? Balaama, syna Beora. 9 Nast?pnie uprowadzili w niewol? kobiety i dzieci madianickie oraz zagarn?li jako ?up wszystko ich byd?o, stada i ca?y maj?tek. 10 Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów. 11 Zabrawszy nast?pnie ca?? zdobycz, ca?y ?up z?o?ony z ludzi i zwierz?t, 12 przyprowadzili je?ców, zdobycz i ?up do Moj?esza, kap?ana Eleazara i ca?ej spo?eczno?ci Izraelitów, do obozu, który si? znajdowa? na równinach Moabu, po?o?onych nad Jordanem naprzeciw Jerycha. 13 Moj?esz, kap?an Eleazar i wszyscy ksi???ta spo?eczno?ci wyszli z obozu naprzeciw nich. 14 I rozgniewa? si? Moj?esz na dowódców wojska, na tysi?czników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. 15 Rzek? do nich: Jak?e mogli?cie zostawi? przy ?yciu wszystkie kobiety? 16 One to za rad? Balaama spowodowa?y, ?e Izraelici ze wzgl?du na Peora dopu?cili si? niewierno?ci wobec Pana. Sprowadzi?o to plag? na spo?eczno?? Pana. 17 Zabijecie wi?c spo?ród dzieci wszystkich ch?opców, a spo?ród kobiet te, które ju? obcowa?y z m??czyzn?. 18 Jedynie wszystkie dziewcz?ta, które jeszcze nie obcowa?y z m??czyzn?, zostawicie dla siebie przy ?yciu. 19 Musicie jednak pozosta? przez siedem dni poza obozem. Ka?dy z was, który kogo? zabi?, ka?dy, który si? dotkn?? zabitego, musi si? oczy?ci? dnia trzeciego i siódmego, zarówno on, jak i jego je?cy. 20 Równie? odzienie, wszystkie przedmioty ze skóry, to co jest sporz?dzone z sier?ci koziej i wszystkie przedmioty z drzewa musz? by? oczyszczone. 21 Kap?an Eleazar powiedzia? jeszcze do wojowników, którzy z nim razem odbyli wypraw?: Taki jest nakaz prawa, który Pan da? Moj?eszowi: 22 z?oto, srebro, mied?, ?elazo, cyn?, o?ów 23 i w ogóle wszystko, czego ogie? nie zniszczy, przeprowad?cie przez ogie?, aby sta?o si? czyste; ale tylko woda oczyszczenia usunie nieczysto??. Czego za? nie mo?na k?a?? do ognia, przeprowad?cie przez wod?. 24 Siódmego dnia wypierzcie swoje odzienie; wtedy staniecie si? czy?ci i b?dziecie mogli znowu wej?? do obozu. 25 Potem tak mówi? Pan do Moj?esza: 26 Policz wraz z kap?anem Eleazarem i g?owami rodów spo?eczno?ci to, co z ludzi i byd?a zosta?o przyprowadzone jako zdobycz. 27 Podziel zdobycz na po?ow? pomi?dzy tych, którzy brali udzia? w wyprawie, i pomi?dzy ca?? spo?eczno??. 28 Winiene? jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wypraw?, wzi?? jako dar dla Pana jedn? sztuk? na pi??set - zarówno z ludzi, jak te? z wo?ów, os?ów i owiec. 29 Z po?owy nale??cej do nich we?miesz, a dasz kap?anowi Eleazarowi jako ofiar? dla Pana. 30 Z po?owy [nale?nej reszcie] Izraelitów we?miesz pi??dziesi?t? cz???, tak ludzi, jak te? wo?ów, os?ów i owiec, s?owem ze wszystkiego byd?a, i dasz to lewitom, którzy pe?ni? s?u?b? w przybytku Pana. 31 Moj?esz i kap?an Eleazar wykonali wszystko, co im Pan nakaza?. 32 Zdobycz, któr? wojownicy wzi?li jako ?up, sk?ada?a si? z sze?ciuset siedemdziesi?ciu pi?ciu tysi?cy owiec, 33 siedemdziesi?ciu dwóch tysi?cy wo?ów, 34 sze??dziesi?ciu i jednego tysi?ca os?ów, 35 a osób, czyli dziewcz?t, które jeszcze nie obcowa?y z m??czyzn?, by?o razem trzydzie?ci dwa tysi?ce. 36 Po?owa przypadaj?ca w udziale tym, którzy brali udzia? w wyprawie wojennej, wynosi?a: trzysta trzydzie?ci siedem tysi?cy pi??set owiec. 37 Z tego oddali Panu sze??set siedemdziesi?t pi?? sztuk; 38 trzydzie?ci sze?? tysi?cy wo?ów - z czego oddali Panu siedemdziesi?t dwie sztuki; 39 trzydzie?ci tysi?cy pi??set os?ów, z czego oddali Panu sze??dziesi?t i jedn? sztuk?. 40 Wreszcie szesna?cie tysi?cy osób, z czego oddali Panu trzydzie?ci dwie osoby. 41 I odda? Moj?esz kap?anowi Eleazarowi dary przeznaczone na ofiar? dla Pana, stosownie do rozkazu, jaki Pan da? Moj?eszowi, 42 z po?owy [nale?nej pozosta?ym] Izraelitom, któr? Moj?esz oddzieli? od cz??ci przypadaj?cej wojownikom. 43 A w po?owie nale?nej reszcie Izraela by?o trzysta trzydzie?ci siedem tysi?cy pi??set owiec, 44 trzydzie?ci sze?? tysi?cy wo?ów, 45 trzydzie?ci tysi?cy pi??set os?ów 46 i szesna?cie tysi?cy osób. 47 Z tej cz??ci nale?nej Izraelitom wzi?? Moj?esz jedn? pi??dziesi?t? tak z ludzi, jak i z byd?a, i da? lewitom, którzy strzeg? przybytku Pana - stosownie do nakazu, jaki odebra? Moj?esz od Pana. 48 Wtedy przyst?pili do Moj?esza dowódcy oddzia?ów wojska, tysi?cznicy i setnicy, 49 i rzekli do Moj?esza: S?udzy twoi dokonali przegl?du wszystkich poddanych sobie wojowników i okaza?o si?, ?e ?aden z nich nie zgin??. 50 Dlatego przynie?li?my w ofierze dla Pana wszystkie znalezione przedmioty ze z?ota: nagolennice, naramienniki, pier?cienie, kolczyki i naszyjniki, aby dokonano nad nami wobec Pana obrz?du przeb?agania. 51 Wzi?li wi?c Moj?esz i kap?an Eleazar z?oto i wszystkie kosztowne przedmioty. 52 Z?ota za? oddanego przez tysi?czników i setników na ofiar? dla Pana by?o szesna?cie tysi?cy siedemset pi??dziesi?t syklów. 53 Ka?dy ze zwyk?ych wojowników posiada? jeszcze swój w?asny ?up. 54 Moj?esz wi?c i kap?an Eleazar wzi?li z?oto od tysi?czników i setników i zanie?li do Namiotu Spotkania jako pami?tkowy dar Izraelitów dla Pana.

32

1 Rubenici i Gadyci posiadali liczne i bardzo du?e stada. Gdy ujrzeli krain? Jezer i Gilead, uznali, ?e ta okolica nadaje si? bardzo do hodowli byd?a. 2 Podeszli wi?c i tak mówili do Moj?esza, kap?ana Eleazara i ksi???t spo?eczno?ci: 3 Atarot, Dibon, Jazer i Nimra, Cheszbon, Eleale, Sibma, Nebo i Beon, 4 kraj, który Pan podda? spo?eczno?ci Izraela, nadaje si? szczególnie do hodowli byd?a, a twoi s?udzy posiadaj? [wiele] byd?a. 5 Potem mówili dalej: Je?li darzysz nas ?yczliwo?ci?, oddaj t? krain? w posiadanie s?ugom swoim. Nie prowad? nas przez Jordan! 6 Moj?esz odpowiedzia? Gadytom i Rubenitom: Jak?e to? Wasi bracia rusz? do walki, a wy chcecie tu spokojnie pozosta?? 7 Czemu odbieracie Izraelitom odwag? wej?cia do kraju, który im da? Pan? 8 Tak post?powali ju? przodkowie wasi, gdy ich z Kadesz-Barnea wys?a?em celem zbadania kraju. 9 Dotarli a? do doliny Eszkol i zbadali kraj, potem jednak odebrali Izraelitom odwag? do tego stopnia, ?e ju? nie chcieli i?? do kraju, który im Pan przyobieca?. 10 Tego dnia zap?on?? Pan gniewem i przysi?g?: 11 M??owie, którzy wyszli z Egiptu w wieku od dwudziestu lat wzwy?, nie zobacz? kraju, który poprzysi?g?em da? Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi; nie okazali mi bowiem pe?nego pos?usze?stwa; 12 oprócz Kaleba, syna Jefunnego Kenizyty, i Jozuego, syna Nuna, którzy okazali Panu pe?ne pos?usze?stwo. 13 Wtedy rozgniewa? si? Pan na Izraela i sprawi?, ?e b??ka? si? on po pustyni przez czterdzie?ci lat, póki nie wymar?o pokolenie, które uczyni?o to, co jest z?e w oczach Pana. 14 A teraz stan?li?cie zamiast przodków waszych jako grzeszne potomstwo, by spot?gowa? gniew Pana przeciw Izraelowi. 15 Gdy Mu si? znowu sprzeciwicie, pozostawi was dalej na pustyni, i wy b?dziecie winni zguby ca?ego ludu. 16 Oni za? przybli?yli si? do niego i rzekli: Tu zbudujemy zagrody dla naszych stad i osiedla dla naszych rodzin. 17 My jednak sami chcemy i?? spiesznie na czele Izraelitów, póki ich nie wprowadzimy na miejsce zamieszkania. Tymczasem rodziny nasze pozostan? zabezpieczone w umocnionych miastach ze wzgl?du na mieszka?ców kraju. 18 Nie powrócimy jednak do swoich rodzin tak d?ugo, póki ka?dy z Izraelitów nie otrzyma swego dziedzictwa. 19 A my nie we?miemy ?adnego dziedzictwa z tamtej strony Jordanu i dalej, gdy? nasze posiad?o?ci znajduj? si? tu, na wschód od Jordanu. 20 Moj?esz odpowiedzia? im: Gdy post?picie tak, jak powiedzieli?cie, gdy b?dziecie wobec Pana gotowi do walki 21 i gdy wszyscy spo?ród was zdolni do walki przejd? Jordan w obecno?ci Pana, a? On wyp?dzi przed sob? wszystkich nieprzyjació? swoich, 22 i gdy wówczas dopiero powrócicie, kiedy ca?y kraj b?dzie poddany Panu - wype?nicie swój obowi?zek wzgl?dem Pana i Izraela, kraj ten b?dzie wasz? w?asno?ci? wobec Pana. 23 Gdyby?cie jednak nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, ?e grzech wasz dosi?gnie was. 24 Budujcie wi?c miasta dla rodzin waszych i zagrody dla trzód, ale spe?nijcie równie? to, co?cie przyrzekli swymi ustami. 25 Gadyci i Rubenici o?wiadczyli Moj?eszowi: S?udzy twoi spe?ni? to, co nasz pan nakaza?: 26 Nasze dzieci, ?ony, nasze trzody i ca?e byd?o pozostan? tu w miastach Gileadu. 27 S?udzy twoi jednak, wszyscy zdolni do walki, poci?gn? w obecno?ci Pana na wojn?, jake? to ty, nasz panie, powiedzia?. 28 Wyda? wi?c Moj?esz roporz?dzenie kap?anowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna, i g?owom rodów pokole? izraelskich. 29 Rzek? do nich Moj?esz: Gdy wszyscy Gadyci i Rubenici zdolni do walki rusz? z wami w obecno?ci Pana przez Jordan na wojn?, i ziemia zostanie przez was podbita, dajcie im w posiadanie krain? Gilead. 30 Je?liby jednak wojownicy nie ruszyli z wami, otrzymaj? posiad?o?? pomi?dzy wami w ziemi Kanaan. 31 Gadyci i Rubenici odrzekli na to: Uczynimy tak, jak Pan przykaza? s?ugom twoim. 32 My, wojownicy, ruszymy w obecno?ci Pana do ziemi Kanaan, a posiad?o?ci nasze zostan? wtedy z tej strony Jordanu. 33 Da? wi?c Moj?esz Gadytom, Rubenitom i po?owie pokolenia Manassesa, syna Józefa, królestwo Sichona, króla Amorytów, oraz królestwo Oga, króla Baszanu, ziemi? i miasta z ich okr?gami, jak równie? miasta okoliczne kraju. 34 Odbudowali wi?c Gadyci Dibon, Atarot i Aroer, 35 nast?pnie Atrot-Szofan, Jazer i Jogboha, 36 Bet-Nimra i Bet-Haran, miasta obronne, a tak?e zagrody dla trzód. 37 Rubenici odbudowali Cheszbon, Eleale i Kiriataim, 38 nast?pnie Nebo, Baal-Meon ze <zmian? nazwy> oraz Sibma, i nadali nazwy miastom, które odbudowali. 39 Potomkowie Makira, potomkowie Manassesa, ruszyli do Gileadu, zdobyli go i wyp?dzili Amorytów, którzy tam mieszkali. 40 Odda? wi?c Moj?esz Gilead Makirowi, potomkowi Manassesa, on za? tam si? osiedli?. 41 Równie? Jair, potomek Manassesa, wyruszy? i zaj?? wsie [Amorytów], i nazwa? je Osiedlami Jaira. 42 W ko?cu wyruszy? Nobach. Zdoby? Kenat z przynale?nymi do? miastami i nazwa? je swoim w?asnym imieniem - Nobach.

33

1 Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddzia?ami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodz? Moj?esza i Aarona. 2 Moj?esz zapisywa? na rozkaz Pana miejsca, sk?d rozpoczyna? si? dalszy ci?g pochodu. Takie to s? owe miejsca postojów, z których ruszali dalej. 3 W pierwszym miesi?cu wyruszyli z Ramses. By? to pi?tnasty dzie? pierwszego miesi?ca, nazajutrz po ?wi?cie Paschy, gdy Izraelici wyszli z podniesion? r?k? na oczach wszystkich Egipcjan. 4 A Egipcjanie w tym czasie grzebali wszystkich swoich pierworodnych, zabitych przez Pana. Pan dokona? s?du równie? nad ich bogami. 5 Ruszyli wi?c Izraelici z Ramses i rozbili obóz w Sukkot. 6 Z Sukkot ruszyli dalej i rozbili obóz w Etam, które jest po?o?one na skraju pustyni. 7 Nast?pnie ruszyli z Etam i skierowali si? do Pi-Hachirot po?o?onego obok Baal-Sefon i rozbili obóz przed Migdol. 8 Wyruszyli spod Pi-Hachirot, przeszli przez ?rodek morza ku pustyni i po trzech dniach drogi przez pustyni? rozbili obóz w Mara. 9 Wyruszyli z Mara, przybyli do Elim. W Elim, gdzie by?o dwana?cie ?róde? wody i siedemdziesi?t palm, rozbili obóz. 10 Wyruszywszy z Elim, rozbili obóz nad Morzem Czerwonym. 11 Od Morza Czerwonego wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin. 12 Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka. 13 Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz. 14 Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim. Tam zabrak?o ludowi wody do picia. 15 Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj. 16 Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa. 17 Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot. 18 Wyruszyli z Chaserot i rozbili obóz w Ritma. 19 Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres. 20 Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie. 21 Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa. 22 Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata. 23 Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szafer. 24 Wyruszyli od góry Szafer i rozbili obóz w Charada. 25 Wyruszyli z Charada i rozbili obóz w Makelot. 26 Wyruszyli z Makelot i rozbili obóz w Tachat. 27 Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach. 28 Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka. 29 Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Chaszmona. 30 Wyruszyli z Chaszmona i rozbili obóz w Moserot. 31 Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan. 32 Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad. 33 Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata. 34 Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona. 35 Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber. 36 Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz na pustyni Sin, czyli w Kadesz. 37 Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu. 38 Stosownie do rozkazu Pana wst?pi? kap?an Aaron na gór? Hor i umar? tam w czterdziestym roku po wyj?ciu Izraelitów z ziemi egipskiej, pierwszego dnia pi?tego miesi?ca. 39 Aaron liczy? wówczas, gdy umar? na górze Hor, sto dwadzie?cia trzy lata. 40 Król Aradu, po?o?onego na po?udnie od ziemi Kanaan, Kananejczyk, dowiedzia? si?, ?e Izraelici nadci?gaj?. 41 Wyruszyli oni z góry Hor i rozbili obóz w Salmona. 42 Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz w Punon. 43 Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot. 44 Wyruszyli nast?pnie z Obot i rozbili obóz w Ijje-Haabarim, na granicy Moabu. 45 Wyruszyli z Ijjim i rozbili obóz w Dibon-Gad. 46 Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim. 47 Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz na górach Abarim, naprzeciw Nebo. 48 Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na równinach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. 49 Obozowali na równinach Moabu na Jordanem mi?dzy Bet-Hajeszimot i Abel-Szittim. 50 Tak mówi? Pan do Moj?esz na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha: 51 To powiedz Izraelitom: Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, 52 macie wyp?dzi? wszystkich mieszka?ców kraju przed sob?. Zniszczycie wszystkie wyobra?enia bogów, podobnie wszystkie pos?gi ulane z metalu, a wszystkie wy?yny spustoszycie. 53 We?miecie nast?pnie kraj w posiadanie i b?dziecie w nim mieszkali, albowiem Ja da?em wam t? ziemi? w posiadanie. 54 Podzielicie losem ziemi? jako dziedzictwo dla poszczególnych pokole?. Temu, które ma wi?cej ludzi, dacie wi?ksze dziedzictwo, a temu, które ma mniej - mniejsze. Co komu losem przypadnie, to b?dzie do niego nale?a?o. Macie im wed?ug pokole? przydzieli? posiad?o??. 55 Je?li jednak mieszka?ców kraju nie wyp?dzicie przed sob?, b?d? ci, którzy pozostan?, jakby cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków; oni to b?d? was uciska? w kraju, gdzie zamieszkacie. 56 Wtedy uczyni? wam to, co im zamierza?em uczyni?.

34

1 Mówi? dalej Pan do Moj?esza: 2 Daj Izraelitom nast?puj?cy rozkaz: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako dziedzictwo, b?dzie ziemia Kanaan w swoich granicach. 3 Po?udniowa jej strona ci?gn?? si? b?dzie dla was od pustyni Sin a? do Edomu. Wasza po?udniowa granica wyjdzie na wschodzie z kra?ca Morza S?onego. 4 Nast?pnie skieruje si? ku po?udniowi ku Wzgórzu Skorpionów, przebiegnie przez Sin na po?udnie od Kadesz-Barnea. St?d pójdzie do Chasar-Addar i ci?gn?? si? b?dzie do Asmon. 5 Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zako?czy si? przy morzu. 6 Wasz? granic? zachodni? b?dzie Wielkie Morze - to jest dla was granica zachodnia. 7 Wasza granica pó?nocna pobiegnie nast?puj?co: przeprowadzicie lini? od Wielkiego Morza a? do góry Hor. 8 Od góry Hor prowad?cie lini? do Wej?cia do Chamat. Granica b?dzie si?ga? do Sedad. 9 Nast?pnie pobiegnie dalej do Zifron i zako?czy si? w Chasar-Enan - to b?dzie wasza pó?nocna granica. 10 Jako wschodni? granic? poprowadzicie lini? od Chasar-Enan do Szefam. 11 Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem ujdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kinneret. 12 Nast?pnie b?dzie bieg?a wzd?u? Jordanu i zako?czy si? przy Morzu S?onym. To b?dzie wasz kraj ze swymi granicami woko?o. 13 Wtedy Moj?esz da? taki nakaz Izraelitom: To jest kraj, który macie podzieli? losem, a który Pan nakaza? da? dziewi?ciu i pó? pokoleniom. 14 Pokolenie bowiem Rubenitów otrzyma?o ju? posiad?o?? dla swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytów i po?owa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali ju? swoje dziedzictwo. 15 Te dwa i pó? pokolenia otrzyma?y swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie. 16 Tak mówi? dalej Pan do Moj?esza: 17 Oto imiona ludzi, którzy wam podziel? ziemi?: kap?an Eleazar i Jozue, syn Nuna. 18 We?miecie dalej z ka?dego pokolenia jednego ksi?cia celem dokonania podzia?u. 19 A oto imiona tych ludzi: Dla pokolenia Judy - Kaleb, syn Jefunnego. 20 Dla pokolenia Symeona - Samuel, syn Ammihuda. 21 Dla pokolenia Beniamina - Elidad, syn Kislona. 22 Dla pokolenia Dana - ksi??? Bukki, syn Jogliego. 23 Dla potomków Józefa: dla pokolenia Manassesa - ksi??? Channiel, syn Efoda; 24 dla pokolenia Efraima - ksi??? Kemuel, syn Sziftana. 25 Dla pokolenia Zabulona - ksi??? Elisafan, syn Parnaka. 26 Dla pokolenia Issachara - ksi??? Paltiel, syn Azzana. 27 Dla pokolenia Asera - ksi??? Achiud, syn Szelomiego. 28 Dla pokolenia Neftalego - ksi??? Pedahel, syn Ammihuda. 29 Oto s? ci, których Pan wyznaczy?, by podzielili ziemi? Kanaan jako dziedzictwo pomi?dzy Izraelitów.

35

1 Mówi? Pan do Moj?esza na równinach Moabu w pobli?u Jordanu, naprzeciw Jerycha, te s?owa: 2 Rozka? Izraelitom, niech oddadz? lewitom w dziedziczne posiadanie miasta, w których by mieszkali, i pastwiska doko?a miast. 3 Miasta b?d? im s?u?y? za mieszkanie, a nale??ce do nich pastwiska b?d? dla ich byd?a, trzód i wszelkich zwierz?t. 4 Pastwiska miast, które oddacie do u?ytku lewitom, maj? si? rozci?ga? na tysi?c ?okci wokó? jego murów. 5 Odmierzcie poza miastem dwa tysi?ce ?okci od strony wschodniej, dwa tysi?ce ?okci od strony po?udniowej, dwa tysi?ce ?okci od strony zachodniej i dwa tysi?ce ?okci od strony pó?nocnej, by samo miasto le?a?o w ?rodku - to b?d? pastwiska owych miast. 6 Z miast, które oddacie lewitom, b?dzie sze?? miast ucieczki, by zabójca do nich móg? si? schroni?, a prócz tego oddacie im jeszcze czterdzie?ci dwa miasta. 7 Liczba zatem miast, które wraz z pastwiskami nale?e? maj? do lewitów, wynosi? b?dzie czterdzie?ci osiem. 8 Przy wyborze miast, które oddacie z dziedzictwa Izraelitów, we?miecie z wi?kszego pokolenia wi?ksz? ich liczb?, a z mniejszego - mniejsz?. Ka?de winno odst?pi? stosownie do otrzymanego dziedzictwa odpowiedni? liczb? miast lewitom. 9 Tak mówi? dalej Pan do Moj?esza: 10 Powiedz Izraelitom, co nast?puje: Gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, 11 wybierzcie sobie miasta, które s?u?y? wam b?d? za miasta ucieczki; tam b?dzie móg? si? schroni? zabójca, który zabi? drugiego nieumy?lnie. 12 Miasta te b?d? dla was schronieniem przed m?cicielem krwi, by zabójca nie poniós? ?mierci, zanim nie stanie przed s?dem spo?eczno?ci. 13 Co do miast, które macie ustanowi?, to powinni?cie mie? sze?? miast ucieczki. 14 Trzy miasta za Jordanem i trzy w ziemi Kanaan b?d? s?u?y? za miasta ucieczki. 15 Owe sze?? miast winny s?u?y? za schronienie zarówno Izraelitom, jak i obcym, oraz tym, którzy osiedlili si? po?ród was; tam mo?e ucieka? ka?dy, kto zabi? drugiego nieumy?lnie. 16 Je?eli kogo? jednak tak pobi? przedmiotem ?elaznym, i? tamten umar?, jest zabójc?, a jako taki musi zosta? zabity. 17 Gdy kogo? uderzy? kamieniem, którym mo?na zabi?, i ten [uderzony] umar?, jest zabójc? i jako taki musi zosta? zabity. 18 Gdyby kogo? jakim? przedmiotem drewnianym tak pobi?, i? ów [cz?owiek] umar?, a mo?na by?o tym narz?dziem ?mier? zada?, jest zabójc? i jako taki musi umrze?. 19 Zabójc? winien zabi? m?ciciel krwi; gdziekolwiek go spotka, mo?e go zabi?. 20 Gdyby kto? drugiemu zada? cios z nienawi?ci albo rzuci? si? na niego w zbrodniczym zamiarze, tak i? tamten umar?, 21 albo gdyby w z?o?ci zada? r?k? cios ?miertelny, wtedy ten, który uderzy?, musi by? zabity; jest bowiem zabójc? i m?ciciel krwi mo?e go zabi?, kiedy go spotka. 22 Gdy mu jednak zada? cios nie z nienawi?ci albo gdy rzuci? na niego jakimkolwiek przedmiotem, ale nie w zamiarze zabicia, 23 lub te? nie widz?c spu?ci? na niego kamie?, który mo?e zabi?, tak i? tamten rzeczywi?cie umar?, chocia? nie by? mu nieprzyjazny i nie chcia? mu nic z?ego uczyni?, 24 wtedy wed?ug powy?szych zasad spo?eczno?? rozstrzygnie pomi?dzy zabójc? a m?cicielem krwi. 25 Spo?eczno?? zabezpieczy go przed zemst? m?ciciela krwi i przyjmie go z powrotem do miasta ucieczki, gdzie si? schroni?, i b?dzie tam przebywa? a? do ?mierci arcykap?ana, który jest namaszczony olejem ?wi?tym. 26 Gdy jednak zabójca opu?ci obr?b swego miasta ucieczki, do którego si? schroni?, 27 i gdy go m?ciciel krwi spotka poza obr?bem miasta ucieczki, wtedy m?ciciel krwi nie zaci?ga winy, gdy zg?adzi zabójc?. 28 Do ?mierci bowiem arcykap?ana winien zabójca przebywa? w swoim mie?cie ucieczki. Natomiast po ?mierci arcykap?ana mo?e wróci? do swojej dziedzicznej posiad?o?ci. 29 Te nakazy powinny by? dla was prawem po wszystkie pokolenia i na wszystkich miejscach waszego pobytu. 30 Je?eli kto? pope?ni zabójstwo, skazuje si? go na ?mier? na podstawie zezna? ?wiadków; jednak zeznanie jednego ?wiadka nie wystarczy do wydania wyroku ?mierci. 31 Nie mo?ecie przyjmowa? ?adnego okupu za ?ycie zabójcy, który winien jest ?mierci. Musi zosta? zabity. 32 Nie mo?ecie równie? od tego, który si? schroni? do miasta ucieczki, przyjmowa? ?adnego okupu w tym celu, by móg? wróci? przed ?mierci? arcykap?ana i mieszka? w [swojej] ojcowi?nie. 33 Nie b?dziecie bezcze?cili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcze?ci ziemi? i nie ma innego zado??uczynienia za krew przelan?, jak tylko krew tego, który j? przela?. 34 Nie plamcie przeto ziemi, w której mieszkacie, po?rodku której jest równie? moje mieszkanie. Ja bowiem, Pan, mieszkam po?ród Izraelitów.

36

1 Stawili si? naczelnicy rodzin pokole? synów Gileada, syna Makira, który by? synem Manassesa z pokole? potomków Józefa, i przedstawili Moj?eszowi oraz ksi???tom, naczelnikom pokole?, 2 nast?puj?c? spraw?: Pan nakaza? tobie, panu naszemu, da? Izraelitom losem kraj w dziedzictwo. Otrzyma? równie? pan nasz od Pana [Boga] polecenie, ?eby da? dziedzictwo naszego brata Selofchada jego córkom. 3 Gdy one po?lubi? m??a z innego pokolenia Izraelitów, ich cz??? b?dzie od??czona od dzia?u naszych przodków, a dodana zostanie do dzia?u pokolenia, z którego m??ów po?lubi?, wi?c nasza cz??? otrzymana losem zmaleje. 4 Gdy nastanie dla Izraela rok jubileuszowy, wtedy ich dziedzictwo b?dzie na zawsze ju? nale?a?o do pokolenia, do którego wesz?y [przez ma??e?stwo], a posiad?o?? pokolenia naszych przodków pomniejszy si? w?a?nie o ich dziedzictwo. 5 Wtedy Moj?esz da? taki rozkaz Izraelitom na polecenie Pana: S?uszne jest zapatrywanie pokolenia potomków Józefa. 6 Oto, co Pan rozporz?dzi? w sprawie córek Selofchada: Mog? wyj?? za m??, je?li zechc?, ale mog? po?lubi? jedynie m??a z rodu swego pokolenia, 7 aby dziedzictwo Izraelitów nie przechodzi?o z jednego pokolenia na drugie. Owszem, ka?dy Izraelita winien utrzyma? dziedzictwo swego pokolenia. 8 Ka?da panna, która posiada w jakim? pokoleniu dziedzictwo, mo?e wzi?? m??a tylko z rodu swego pokolenia, by Izraelici zachowali dziedzictwo swoich przodków 9 i aby maj?tek dziedziczny nie przechodzi? z jednego pokolenia na drugie. Owszem, pokolenia Izraelitów winny si? trzyma? swoich posiad?o?ci dziedzicznych. 10 Córki Selofchada post?pi?y wed?ug rozkazu Pana, wydanego Moj?eszowi. 11 Po?lubi?y wi?c córki Selofchada: Machla, Tirsa, Chogla, Milka i Noa synów swoich stryjów. 12 Po?lubi?y wi?c m??ów z pokolenia Manassesa, syna Józefa, i tak pozosta?o ich dziedzictwo przy pokoleniu, do którego nale?a? ród ich ojca. 13 To s? przykazania i prawa, które na równinach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha, Pan da? Izraelitom za po?rednictwem Moj?esza.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 55 goĹ›ci