Ksi?ga Kap?a?ska
Pismo ?wi?te - Stary Testament

1

1 Pan wezwa? Moj?esza i tak powiedzia? do niego z Namiotu Spotkania: 2 Mów do Izraelitów i powiedz im: Je?li kto z was zechce z?o?y? dar z bydl?t dla Pana, niech z?o?y go albo z cielców, albo z mniejszego byd?a. 3 Je?eli chce z?o?y? na ofiar? ca?opaln? dar z byd?a, niech we?mie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wej?cie do Namiotu Spotkania, aby Pan przyj?? go ?askawie. 4 Po?o?y r?k? na g?owie ?ertwy, aby by?a przyj?ta jako przeb?aganie za niego 5 Potem zabije m?odego cielca przed Panem, a kap?ani, synowie Aarona, ofiaruj? krew, to jest pokropi? ni? doko?a o?tarz stoj?cy przed wej?ciem do Namiotu Spotkania. 6 Nast?pnie obedrze ?ertw? ze skóry i podzieli j? na cz??ci. 7 Kap?ani, synowie Aarona, przynios? ogie? na o?tarz i u?o?? drwa na ogniu. 8 Potem kap?ani, synowie Aarona, u?o?? cz??ci wraz z g?ow? i t?uszczem na drwach le??cych na ogniu na o?tarzu. 9 Wn?trzno?ci i nogi zwierz?cia b?d? obmyte wod?. Kap?an zamieni to wszystko w dym na o?tarzu. To jest ca?opalenie, ofiara spalana, mi?a wo? dla Pana. 10 Je?eli za? kto chce z?o?y? na ofiar? ca?opaln? dar z trzody, z baranków lub kozio?ków, niech we?mie samca bez skazy. 11 B?dzie on zabity po pó?nocnej stronie o?tarza, przed Panem, a kap?ani, synowie Aarona, pokropi? krwi? Jego o?tarz doko?a. 12 Potem podziel? go na cz??ci. Kap?an u?o?y je wraz z g?ow? i t?uszczem na drwach le??cych na ogniu, na o?tarzu. 13 Wn?trzno?ci i nogi zwierz?cia b?d? obmyte wod?. Kap?an z?o?y w ofierze to wszystko i zamieni w dym na o?tarzu. To jest ca?opalenie, ofiara spalana, mi?a wo? dla Pana. 14 A je?eli kto chce z?o?y? w darze ptaka jako ca?opalenie dla Pana, niech z?o?y w darze synogarlic? lub m?odego go??bia. 15 Kap?an przyniesie go do o?tarza, z?amie mu g?ówk? i zamieni go w dym na o?tarzu. Krew jego wyci?nie na ?cian? o?tarza. 16 Potem oddzieli wole jego wraz z piórami i wyrzuci je na popielisko, na wschód od o?tarza. 17 Nast?pnie kap?an naderwie jego skrzyd?a, jednak nie oddzielaj?c ich ca?kowicie, i zamieni w dym na o?tarzu, na drwach le??cych na ogniu. To jest ca?opalenie, ofiara spalana, mi?a wo? dla Pana.

2

1 Je?eli kto chce z?o?y? w darze dla Pana ofiar? pokarmow?, niech z?o?y w darze najczystsz? m?k?. Poleje j? oliw? i doda do niej kadzid?a. 2 Potem przyniesie j? do kap?anów, synów Aarona. Kap?an we?mie pe?n? gar?? najczystszej m?ki razem z oliw? i ze wszystkim kadzid?em i zamieni w dym na o?tarzu jako pami?tk?, jako ofiar? spalan?, mi?? wo? dla Pana. 3 Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, b?dzie nale?a?o do Aarona i jego synów. To jest naj?wi?tsza cz??? z ofiar spalanych dla Pana. 4 Je?eli chcesz z?o?y? w darze jako ofiar? pokarmow? ciasto pieczone w piecu, b?d? to placki prza?ne z najczystszej m?ki zaprawionej oliw? albo prza?ne podp?omyki, pomazane oliw?. 5 Je?eli chcesz z?o?y? w darze jako ofiar? z pokarmów potraw? sma?on? na patelni, to przyrz?dzisz j? z najczystszej m?ki niekwaszonej, zaprawionej oliw?. 6 Pokruszysz j? na kawa?ki i polejesz oliw?. To jest ofiara z pokarmów. 7 Je?eli chcesz z?o?y? w darze jako ofiar? z pokarmów ciasto gotowane w rondelku, to b?dzie ono z najczystszej m?ki zaprawionej oliw?. 8 Potem przyniesiesz do Pana pokarm tak przyrz?dzony i oddasz go kap?anowi, a on z?o?y go w ofierze na o?tarzu. 9 Kap?an podniesie z tej ofiary pokarmowej pami?tk? i zamieni w dym na o?tarzu jako ofiar? spalan?, mi?? wo? dla Pana. 10 Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, b?dzie nale?a?o do Aarona i jego synów. To jest naj?wi?tsza cz??? z ofiar spalanych dla Pana. 11 Nie b?dziecie sk?ada? na ofiar? pokarmow? dla Pana nic kwaszonego. Albowiem ciasta kwaszonego ani miodu nie b?dziecie zamienia? w dym dla Pana jako ofiary spalanej. 12 Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwocin, ale nie b?dziecie ich k?a?? na o?tarzu, aby si? zmieni?y w mi?? wo?. 13 Ka?dy dar nale??cy do ofiary pokarmowej ma by? posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga twego przy ?adnej ofierze pokarmowej. Ka?dy dar posypiesz sol?. 14 Je?eli chcesz z?o?y? jako dar spalany dla Pana ofiar? pokarmow? z pierwocin, to b?d? ni? k?osy pra?one na ogniu albo kasza z nowego zbo?a jako ofiara pokarmowa z pierwocin. 15 Polejesz j? oliw? i po?o?ysz na niej kadzid?o. To jest ofiara z pokarmów. 16 Kap?an zamieni w dym pami?tk? z kaszy i oliwy wraz z ca?ym kadzid?em jako ofiar? spalan? dla Pana.

3

1 Je?eli kto chce z?o?y? dar z wi?kszego byd?a jako ofiar? biesiadn?, niech z?o?y zwierz? bez skazy, samca lub samic? przed Panem. 2 Po?o?y r?k? na g?owie swego daru i zabije go przed wej?ciem do Namiotu Spotkania. Potem kap?ani, synowie Aarona, pokropi? krwi? jego o?tarz doko?a. 3 Potem z?o?y z ofiary biesiadnej ofiar? spalan? dla Pana, to jest t?uszcz, który okrywa wn?trzno?ci, i ca?y t?uszcz, który jest nad nimi, 4 a tak?e obie nerki i t?uszcz, który je okrywa, który si?ga do l?d?wi, oraz p?at t?uszczu, który jest na w?trobie - przy nerkach go oddzieli. 5 Synowie Aarona zamieni? to w dym na o?tarzu, na ofierze ca?opalnej, która jest na drwach, na ogniu. To jest ofiara spalana, mi?a wo? dla Pana. 6 Je?eli za? kto chce z?o?y? w darze mniejsze bydl? jako ofiar? biesiadn? dla Pana, niech z?o?y zwierz? bez skazy, samca lub samic?. 7 Je?eli chce z?o?y? w darze owc?, niech z?o?y j? przed Panem. 8 Po?o?y r?k? na g?ow? swego daru, potem zabije go przed Namiotem Spotkania. Synowie Aarona pokropi? krwi? zwierz?cia o?tarz doko?a. 9 Potem z?o?y z ofiary biesiadnej ofiar? spalan? dla Pana, to jest ca?y t?uszcz ogonowy - nale?y go oddzieli? tu? przy samej ko?ci ogonowej - i t?uszcz, który okrywa wn?trzno?ci, oraz ca?y t?uszcz, który jest nad nimi, 10 i obie nerki wraz z t?uszczem, który je okrywa, który si?ga do l?d?wi, a tak?e p?at t?uszczu, który jest na w?trobie - przy nerkach go oddzieli. 11 Kap?an zamieni to w dym na o?tarzu jako pokarm, jako ofiar? spalan? dla Pana. 12 Je?eli kto chce z?o?y? w darze koz?, niech z?o?y j? przed Panem. 13 Po?o?y r?k? na jej g?owie i zabije j? przed Namiotem Spotkania. Synowie Aarona pokropi? jej krwi? o?tarz doko?a. 14 Potem jako dar spalany dla Pana z?o?y t?uszcz, który okrywa wn?trzno?ci, oraz ca?y t?uszcz, który jest nad nimi, 15 obie nerki wraz z t?uszczem, który je okrywa, który si?ga do l?d?wi, a tak?e p?at t?uszczu, który jest na w?trobie - przy nerkach go oddzieli. 16 Potem kap?an zamieni to wszystko w dym na o?tarzu, jako pokarm spalany, mi?? wo? <dla Pana>. Ca?y t?uszcz b?dzie dla Pana! 17 To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia, we wszystkich waszych siedzibach. Ani t?uszczu, ani krwi je?? nie b?dziecie!

4

1 Pan tak powiedzia? do Moj?esza: 2 To powiedz Izraelitom: Je?eli kto przez nieuwag? zgrzeszy przeciwko jednemu z przykaza? Pana, zabraniaj?cych jakiej? czynno?ci, to jest post?pi wbrew jednemu z przykaza?: 3 je?eli ten grzech pope?ni namaszczony kap?an, tak ?e jego wina spada na lud, to z?o?y Panu jako ofiar? przeb?agaln? za grzech, który pope?ni?, m?odego cielca bez skazy. 4 Przyprowadzi cielca przed wej?cie do Namiotu Spotkania, przed Pana, po?o?y r?k? na g?owie cielca, i zabij? cielca przed Panem. 5 Potem namaszczony kap?an we?mie troch? z krwi cielca i wniesie do Namiotu Spotkania. 6 I umoczy kap?an palec we krwi i pokropi krwi? siedem razy przed Panem, to jest przed zas?on? Miejsca ?wi?tego. 7 Nast?pnie poma?e kap?an krwi? rogi o?tarza wonnego kadzenia, który stoi przed Panem w Namiocie Spotkania. Ca?? reszt? krwi cielca wyleje na podstaw? o?tarza ofiar ca?opalnych, który stoi przed wej?ciem do Namiotu Spotkania. 8 Potem oddzieli ca?y t?uszcz od cielca ofiary przeb?agalnej, a mianowicie t?uszcz, który okrywa wn?trzno?ci, i ca?y t?uszcz, który jest nad nimi, 9 tak?e i obie nerki wraz z t?uszczem, który jest nad nimi, który si?ga a? do l?d?wi, a tak?e p?at t?uszczu, który jest na w?trobie - przy nerkach go oddzieli, 10 tak jak oddziela si? t?uszcz cielca ofiary biesiadnej. Wtedy kap?an zamieni to wszystko w dym na o?tarzu ofiar ca?opalnych. 11 Skór? za? cielca ofiary biesiadnej, ca?e jego mi?so, jego g?ow?, jego nogi, jego wn?trzno?ci i zawarto?? jelit, 12 s?owem ca?ego cielca ka?e wynie?? poza obóz, na miejsce czyste, gdzie wysypuj? popió?. Tam go spal? na drwach, na ogniu. B?dzie spalony na miejscu, gdzie wysypuj? popió?. 13 Je?eli za? ca?a spo?eczno?? Izraela zawini przez nieuwag? i sprawa ta b?dzie ukryta przed oczami zgromadzenia, mianowicie to, ?e uczynili co? sprzecznego z przykazaniami Pana, i w ten sposób zawinili, 14 a potem grzech, który pope?nili, wyjdzie na jaw, w takim razie zgromadzenie przyprowadzi przed Namiot Spotkania m?odego cielca jako ofiar? przeb?agaln?. 15 Starsi spo?eczno?ci w?o?? r?ce na g?ow? cielca przed Panem, i ten cielec b?dzie zabity przed Panem. 16 Namaszczony kap?an wniesie do Namiotu Spotkania cz??? krwi cielca. 17 Potem kap?an umoczy palec we krwi i pokropi siedem razy przed Panem, to jest przed zas?on?. 18 Poma?e tak?e krwi? rogi o?tarza, który jest przed Panem w Namiocie Spotkania. Ca?? reszt? krwi wyleje na podstaw? o?tarza ofiar ca?opalnych, który stoi przed wej?ciem do Namiotu Spotkania. 19 A ca?y t?uszcz oddzieli od niego i zamieni w dym na o?tarzu. 20 Potem post?pi z tym cielcem tak samo, jak post?pi? z poprzednio wspomnianym cielcem ofiary przeb?agalnej. Tak post?pi z nim. W ten sposób kap?an dokona za nich przeb?agania i b?dzie im wina odpuszczona. 21 Potem wynios? tego cielca poza obóz i spal?, tak jak spalono pierwszego cielca. To jest ofiara przeb?agalna za spo?eczno??. 22 Je?eli zgrzeszy naczelnik rodu i przez nieuwag? przest?pi jedno z przykaza? Pana, Boga swego, i w ten sposób zawini, 23 i je?eli zwróc? mu uwag? na jego grzech, który pope?ni?, to przyprowadzi w darze kozio?ka bez skazy. 24 Potem w?o?y r?k? na g?ow? kozio?ka, i zabij? go na miejscu, gdzie zabija si? ofiary ca?opalne przed Panem. To jest ofiara przeb?agalna. 25 A kap?an umoczy palec we krwi ofiary przeb?agalnej i poma?e ni? rogi o?tarza ofiar ca?opalnych. Ca?? reszt? krwi wyleje na podstaw? o?tarza ofiar ca?opalnych, 26 ca?y za? t?uszcz zamieni w dym na o?tarzu, tak jak t?uszcz ofiary biesiadnej. W ten sposób kap?an dokona przeb?agania za grzech naczelnika rodu, i b?dzie mu odpuszczony. 27 Je?eli jaki? cz?owiek spo?ród ludu ziemi zgrzeszy przez nieuwag?, przest?pi jedno z przykaza? Pana i w ten sposób zawini, 28 i je?eli zwróc? mu uwag? na jego grzech, który pope?ni?, to przyprowadzi w darze za swój grzech koz? bez skazy. 29 Nast?pnie w?o?y r?k? na g?ow? ofiary przeb?agalnej i zabije j? na miejscu przeznaczonym dla ofiary ca?opalnej. 30 Kap?an umoczy palec we krwi i poma?e ni? rogi o?tarza ofiar ca?opalnych. Ca?? reszt? krwi wyleje na podstaw? o?tarza. 31 Potem oddzieli ca?y t?uszcz, tak jak by? oddzielony t?uszcz ofiary biesiadnej. Kap?an zamieni to w dym na o?tarzu jako mi?? wo? dla Pana. W ten sposób kap?an dokona przeb?agania za niego i grzech b?dzie mu odpuszczony. 32 Je?eli za? kto chce z?o?y? w darze owc? jako ofiar? przeb?agaln?, to przyprowadzi owc? bez skazy, 33 w?o?y r?k? na g?ow? ofiary przeb?agalnej i zabije j? jako ofiar? przeb?agaln? na miejscu, gdzie si? zabija ofiary ca?opalne. 34 Potem kap?an umoczy palec we krwi ofiary przeb?agalnej i poma?e ni? rogi o?tarza ofiar ca?opalnych. Ca?? reszt? krwi wyleje na podstaw? o?tarza. 35 Ca?y t?uszcz oddzieli, tak jak by? oddzielony t?uszcz owcy, z?o?onej jako ofiara biesiadna. Kap?an zamieni to w dym na o?tarzu, ponad ofiarami spalanymi dla Pana. W ten sposób kap?an dokona przeb?agania za jego grzech, który tamten pope?ni?, i b?dzie mu odpuszczony.

5

1 Je?eli kto zgrzeszy przez to, ?e us?yszawszy zakl?cie i mog?c za?wiadczy? o przest?pstwie, które widzia? lub zna?, nie uczyni tego i w ten sposób zawini, 2 albo je?eli kto dotknie si? czego? nieczystego, na przyk?ad padliny nieczystego dzikiego zwierz?cia albo padliny nieczystego domowego zwierz?cia, albo padliny nieczystego p?azu, i nie u?wiadomi sobie tego, ?e sta? si? nieczystym i winnym, 3 albo je?eli kto dotknie si? jakiej? nieczysto?ci ludzkiej, jakiejkolwiek rzeczy, która mo?e uczyni? nieczystym, i z pocz?tku nie u?wiadomi sobie tego, a potem spostrze?e, ?e zawini?, 4 albo je?eli kto przysi?ga, mówi?c lekkomy?lnie wargami, na z?o albo na dobro, tak jak to bywa, ?e cz?owiek lekkomy?lnie przysi?ga, i z pocz?tku nie u?wiadamia sobie tego, a potem spostrze?e, ?e zawini? przez jedn? z tych rzeczy - 5 je?eli wi?c kto pope?ni jedno z tych przest?pstw, to niech wyzna, ?e przez to zgrzeszy?. 6 Wtedy przyniesie jako ofiar? zado??uczynienia dla Pana za swój grzech - samic? spo?ród ma?ego byd?a, owc? lub koz?, na ofiar? przeb?agaln?. A kap?an dokona przeb?agania za jego grzech. 7 Je?eli za? kto? jest tak ubogi, ?e nie mo?e przynie?? owcy, to jako ofiar? zado??uczynienia za grzech, który pope?ni?, przyniesie dwie synogarlice albo dwa m?ode go??bie dla Pana, jednego jako ofiar? przeb?agaln?, drugiego jako ofiar? ca?opaln?. 8 Przyniesie j? kap?anowi, a ten ofiaruje najprzód tego go??bia, który jest przeznaczony na ofiar? przeb?agaln?. ?ci?nie jego g?ówk? przy karku, ale jej nie oddzieli. 9 Potem pokropi ?cian? o?tarza krwi? ofiary przeb?agalnej. Reszta krwi b?dzie wyci?ni?ta na podstaw? o?tarza. To jest ofiara przeb?agalna. 10 Drugiego go??bia z?o?y jako ofiar? ca?opaln? wed?ug zwyczaju. W ten sposób kap?an dokona przeb?agania za grzech, który tamten pope?ni?, i b?dzie mu odpuszczony. 11 Je?eli za? kto jest tak ubogi, ?e nie mo?e ofiarowa? nawet dwu synogarlic albo dwóch m?odych go??bi, to przyniesie na dar ofiarny za grzech dziesi?t? cz??? efy najczystszej m?ki jako ofiar? przeb?agaln?, ale nie poleje jej oliw? ani nie po?o?y na niej kadzid?a, bo to jest ofiara przeb?agalna. 12 Przyniesie to kap?anowi. Kap?an we?mie z tego pe?n? gar?? m?ki jako pami?tk? i zamieni w dym na o?tarzu nad ofiarami spalanymi dla Pana. To jest ofiara przeb?agalna. 13 W ten sposób kap?an dokona przeb?agania za jego grzech, który tamten pope?ni? przeciwko jednemu z tych przykaza?, i b?dzie mu odpuszczony. Kap?an otrzyma swoj? cz???, tak jak przy ofierze pokarmowej. 14 Potem Pan powiedzia? do Moj?esza: 15 Je?eli kto pope?ni? nieuczciwo?? i zgrzeszy przez nieuwag? przyw?aszczaj?c sobie rzeczy po?wi?cone Panu, to przyniesie jako swoje zado??uczynienie dla Pana baranka bez skazy, wzi?tego spo?ród drobnego byd?a, którego warto?? wynosi?aby wed?ug oszacowania dwa sykle srebra wed?ug wagi przybytku na ofiar? zado??uczynienia. 16 To, co sobie grzesznie przyw?aszczy? z rzeczy po?wi?conych, zwróci, oddaj?c ponadto jedn? pi?t? warto?ci, i odda to kap?anowi. W ten sposób kap?an dokona przeb?agania za niego, ofiaruj?c za niego baranka zado??uczynienia, i b?dzie mu grzech odpuszczony. 17 Je?eli kto zgrzeszy, czyni?c co? przeciwnego przykazaniom Pana, nie b?d?c tego ?wiadomy, i stanie si? winny, i pope?ni przest?pstwo, 18 to przyniesie kap?anowi baranka bez skazy, wzi?tego spo?ród drobnego byd?a, wed?ug twojego oszacowania, jako ofiar? zado??uczynienia. Wtedy kap?an dokona przeb?agania za jego win?, któr? tamten zaci?gn?? przez nieuwag?, nie?wiadomie, i b?dzie mu grzech odpuszczony. 19 To jest ofiara zado??uczynienia, bo naprawd? zawini? wobec Pana. 20 Nast?pnie Pan powiedzia? do Moj?esza: 21 Je?eli kto zgrzeszy i pope?ni nieuczciwo?? wzgl?dem Pana przez to, ?e zaprze si? wobec bli?niego tego, co przyj?? na przechowanie albo wzi?? w r?k? jako zastaw, albo ukrad?, albo wymusi? na bli?nim; 22 albo je?eli kto znalaz? rzecz zgubion? i zapar? si? tego, albo je?eli z?o?y? fa?szyw? przysi?g?, dotycz?c? jakiejkolwiek rzeczy, przez któr? cz?owiek mo?e zgrzeszy? - 23 otó? kto tak zgrzeszy? i sta? si? przez to winnym zado??uczynienia, powinien odda? to, co ukrad?, albo co wymusi?, albo co wzi?? na przechowanie, albo rzecz zgubion?, któr? znalaz?, 24 albo t? rzecz, co do której z?o?y? fa?szyw? przysi?g? - zwróci mianowicie ca?kowit? warto?? tej rzeczy, dodaj?c do niej jeszcze pi?t? cz??? warto?ci. Powinien to odda? w?a?cicielowi tego samego dnia, kiedy b?dzie sk?ada? ofiar? zado??uczynienia. 25 Potem przyprowadzi do Pana jako swoje zado??uczynienie baranka bez skazy, wzi?tego spo?ród drobnego byd?a wed?ug twego oszacowania na ofiar? zado??uczynienia, któr? nale?y przyprowadzi? do kap?ana. 26 W ten sposób kap?an za niego dokona przeb?agania wobec Pana, i b?dzie tamtemu odpuszczony jakikolwiek grzeszny czyn, który pope?ni? zaci?gaj?c win?.

6

1 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 2 Rozka? Aaronowi i jego synom, co nast?puje: Oto prawo odnosz?ce si? do ofiary ca?opalnej: ofiara ca?opalna b?dzie na palenisku, na o?tarzu ca?? noc a? do rana, a ogie? o?tarza b?dzie na nim p?on??. 3 Potem kap?an w?o?y szat? lnian? i spodnie lniane na cia?o, usunie popió? z ofiary ca?opalnej, któr? ogie? strawi? na o?tarzu, i wysypie go obok o?tarza. 4 Nast?pnie zdejmie ubranie, w?o?y inne szaty i wyniesie popió? poza obóz na miejsce czyste. 5 Ogie? na o?tarzu b?dzie stale p?on?? - nigdy nie b?dzie wygasa?. Na nim kap?an ka?dego poranka zapali drwa, na nim u?o?y ofiar? ca?opaln?, na nim zamieni w dym t?uszcz ofiar biesiadnych. 6 Ogie? nieustanny b?dzie p?on?? na o?tarzu - nigdy nie b?dzie wygasa?! 7 Oto prawo odnosz?ce si? do ofiary z pokarmów: Synowie Aarona przynios? j? przed Pana - przed o?tarz. 8 Potem wezm? z niej gar?? najczystszej m?ki, nale??cej do ofiary pokarmowej, wraz z oliw? jej i z ca?ym kadzid?em, które s? na tej ofierze, i zamieni? to w dym na o?tarzu jako mi?? wo?, jako pami?tk? dla Pana. 9 To, co pozostanie z tej ofiary, b?dzie pokarmem dla Aarona i jego synów. Jako chleby prza?ne zjedz? to w miejscu po?wi?conym, na dziedzi?cu Namiotu Spotkania. 10 Nie b?dziecie piec z tego chlebów kwaszonych! To jest cz???, któr? daj? im z moich ofiar spalanych. To s? ofiary naj?wi?tsze, tak jak ofiary przeb?agalne i ofiary zado??uczynienia. 11 Ka?dy m??czyzna spo?ród synów Aarona b?dzie je spo?ywa?. To jest prawo wieczyste dla waszych pokole?, dotycz?ce ofiar spalanych dla Pana. Ka?dy, kto si? ich dotknie, b?dzie u?wi?cony. 12 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 13 Oto dar Aarona i jego synów, który z?o?? Panu w dniu namaszczenia jednego z nich: b?dzie to ofiara z pokarmów wieczysta - jedna dziesi?ta efy najczystszej m?ki, z tego po?owa rano, a po?owa wieczorem. 14 B?dzie ona przyrz?dzona na patelni z oliw?. Kiedy b?dzie rozczyniona, przyniesiesz j?. Jako ofiar? pokarmow? podzielon? na kawa?ki ofiarujesz j?. B?dzie to mi?a wo? dla Pana. 15 Kap?an, który b?dzie namaszczony na miejsce Aarona spo?ród jego synów, to samo uczyni. To jest nale?no?? wieczysta dla Pana: ta ofiara b?dzie w ca?o?ci zamieniona w dym! 16 Ka?da ofiara pokarmowa kap?ana b?dzie w ca?o?ci spalona - nic z niej nie wolno je??! 17 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 18 Tak powiedz do Aarona i jego synów: To jest prawo odnosz?ce si? do ofiary przeb?agalnej: na tym samym miejscu, na którym b?dzie zabijana ofiara ca?opalna, b?dzie tak?e zabijana ofiara przeb?agalna przed Panem. To jest rzecz bardzo ?wi?ta! 19 Kap?an, który b?dzie sk?ada? ofiar? przeb?agaln?, b?dzie z niej spo?ywa?. Na miejscu po?wi?conym b?dzie spo?ywana, na dziedzi?cu Namiotu Spotkania. 20 Ka?dy, kto dotknie jej mi?sa, b?dzie u?wi?cony. Je?eli troch? z jej krwi skropi ubranie, to miejsce owo, które krew skropi, ma by? wyprane w miejscu po?wi?conym. 21 Je?eli to mi?so by?o gotowane w naczyniu glinianym, naczynie owo b?dzie rozbite, je?eli za? by?o gotowane w naczyniu miedzianym, b?dzie ono wyszorowane i wyp?ukane wod?. 22 Ka?dy m??czyzna spo?ród kap?anów b?dzie spo?ywa? z niej. To jest rzecz bardzo ?wi?ta! 23 Ale je?eli cz??? krwi z ofiary przeb?agalnej by?a wniesiona do Namiotu Spotkania, aby w Miejscu ?wi?tym by? dokonany obrz?d przeb?agania, to nie wolno je?? z tej ofiary. B?dzie ona ca?a spalona w ogniu.

7

1 Oto prawo odnosz?ce si? do ofiary zado??uczynienia: jest ona rzecz? bardzo ?wi?t?. 2 Na tym samym miejscu, na którym b?d? zabija? ofiar? ca?opaln?, b?d? tak?e zabija? ofiar? zado??uczynienia. Krew jej wylej? doko?a o?tarza, 3 ale ca?y jej t?uszcz b?dzie z?o?ony w ofierze: ogon, t?uszcz, który okrywa wn?trzno?ci, 4 obie nerki i t?uszcz, który jest na nich, który si?ga a? do l?d?wi, a tak?e p?at t?uszczu na w?trobie - przy nerkach b?dzie oddzielony. 5 Kap?an zamieni to wszystko w dym na o?tarzu jako ofiar? spalan? dla Pana. To jest ofiara zado??uczynienia. 6 Ka?dy m??czyzna z rodu kap?anów b?dzie z niej spo?ywa?. B?dzie spo?ywana w miejscu po?wi?conym, to jest rzecz bardzo ?wi?ta. 7 Ofiary przeb?agalne i ofiary zado??uczynienia podlegaj? temu samemu prawu: b?d? one nale?a?y do tego kap?ana, który dokonuje obrz?du przeb?agania. 8 Je?eli za? kap?an sk?ada za kogo? ofiar? ca?opaln?, to otrzyma skór? zwierz?cia, które z?o?y? w ofierze. 9 Tak?e i ka?da ofiara pokarmowa upieczona w piecu albo przyrz?dzona w kocio?ku lub na patelni b?dzie nale?e? do tego kap?ana, który j? z?o?y?. 10 Ale ka?da ofiara pokarmowa zaprawiona oliw? albo sucha b?dzie nale?e? do wszystkich synów Aarona po równej cz??ci. 11 Oto prawo odnosz?ce si? do ofiary biesiadnej, która b?dzie sk?adana Panu: 12 Je?eli kto sk?ada j? jako ofiar? dzi?kczynn?, to do??czy do tej ofiary dzi?kczynnej tak?e i placki prza?ne rozczynione oliw? i prza?ne podp?omyki; z najczystszej m?ki, zaprawionej oliw?, b?d? przyrz?dzone placki. 13 Obok placków z ciasta kwaszonego b?dzie z?o?ony jego dar poza ofiar? dzi?kczynn? biesiadn?. 14 Z ka?dego rodzaju darów ofiarnych b?dzie od??czony jeden jako dar szczególny dla Pana. Otrzyma go kap?an, który pokropi krwi? ofiary biesiadnej. 15 Mi?so dzi?kczynnych ofiar biesiadnych musi by? zjedzone tego samego dnia - nie wolno zostawia? z niego nic a? do rana. 16 Je?eli jednak ma to by? ofiara wynikaj?ca ze ?lubu albo jako ofiara dobrowolna, to mi?so ?ertwy powinno si? je?? tego samego dnia, ale reszt? z niego mo?na zje?? nast?pnego dnia. 17 Je?eli jednak cz??? z tego mi?sa pozostanie jeszcze na trzeci dzie?, to b?dzie spalona w ogniu. 18 Je?eli kto zje co? z mi?sa ofiary biesiadnej na trzeci dzie?, to ta ofiara nie b?dzie przyj?ta, nie b?dzie ona policzona temu, który j? z?o?y?, bo jest to rzecz nieczysta, a ten, który j? spo?yje, zaci?gnie win?. 19 Tak?e i mi?so, które si? zetkn??o z czym? nieczystym, nie mo?e by? jedzone. Powinno by? spalone w ogniu. Poza tym ka?dy, kto jest czysty, mo?e je?? mi?so. 20 Je?eli jednak kto, b?d?c w stanie nieczysto?ci, b?dzie jad? mi?so z ofiary biesiadnej, która jest dla Pana, b?dzie wykluczony spo?ród swego ludu. 21 Je?eli kto dotknie jakiej? nieczysto?ci ludzkiej albo nieczystego zwierz?cia, albo jakiego? nieczystego robactwa, i spo?yje co? z mi?sa ofiary biesiadnej nale??cej do Pana, b?dzie wykluczony spo?ród swego ludu. 22 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 23 Powiedz Izraelitom: Nie wolno wam je?? t?uszczu cielców, owiec i kóz! 24 Wolno si? pos?ugiwa? dla ró?nych celów t?uszczem zwierz?t pad?ych lub rozszarpanych, ale nie wolno go je??. 25 Ka?dy, kto je t?uszcz zwierz?t sk?adanych na ofiar? spalan? dla Pana, b?dzie wykluczony spo?ród swego ludu. 26 Gdziekolwiek b?dziecie mieszka?, nie wolno wam spo?ywa? ?adnej krwi: ani krwi ptaków, ani krwi bydl?t. 27 Ktokolwiek spo?ywa jak?kolwiek krew, b?dzie wykluczony spo?ród swego ludu. 28 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: Powiedz Izraelitom: 29 Kto chce z?o?y? Panu ofiar? biesiadn?, przyniesie dar swój Panu, [wzi?ty] ze swej ofiary biesiadnej. 30 W?asnor?cznie przyniesie ofiary spalane dla Pana: przyniesie t?uszcz z mostka i mostek, aby wykona? nim gest ko?ysania przed Panem. 31 Potem na o?tarzu kap?an t?uszcz zamieni w dym, a mostek b?dzie dla Aarona i jego synów. 32 Tak?e i praw? ?opatk? oddacie kap?anowi, jako cz??? kap?a?sk? z ofiar biesiadnych. 33 Ten spo?ród synów Aarona, który sk?ada w ofierze krew i t?uszcz ofiar biesiadnych, otrzyma jako swoj? cz??? praw? ?opatk?. 34 Bo mostek ko?ysania i ?opatk? podniesienia bior? od Izraelitów z ich ofiar biesiadnych i daj? je Aaronowi kap?anowi i jego synom, jako nale?no?? wieczyst? od Izraelitów. 35 To jest cz??? z ofiar spalanych dla Pana, która nale?y si? Aaronowi i jego synom od dnia wprowadzenia ich w czynno?ci kap?anów Pana. 36 W dniu, kiedy ich Pan nama?ci?, rozkaza? Izraelitom im to dawa?. To jest ustawa wieczysta dla ich pokole?. 37 To jest prawo dotycz?ce ofiary ca?opalnej, ofiary pokarmowej, ofiary przeb?agalnej, ofiary zado??uczynienia, ofiary wprowadzenia w czynno?ci kap?a?skie i ofiary biesiadnej. 38 To rozkaza? Pan Moj?eszowi na górze Synaj w dniu, kiedy poleci? Izraelitom sk?ada? dary dla Pana na pustyni synajskiej.

8

1 Potem Pan powiedzia? do Moj?esza: 2 We? Aarona i jego synów, szaty, oliw? do namaszczania, cielca na ofiar? przeb?agaln?, dwa barany i kosz chlebów prza?nych. 3 Nast?pnie zgromad? ca?? spo?eczno?? przed wej?ciem do Namiotu Spotkania. 4 Moj?esz uczyni? tak, jak mu Pan rozkaza?, i spo?eczno?? zgromadzi?a si? przed wej?ciem do Namiotu Spotkania. 5 Potem Moj?esz powiedzia? do spo?eczno?ci: Oto, co mi Pan kaza? uczyni?! 6 Wtedy Moj?esz kaza? si? przybli?y? Aaronowi i jego synom i obmy? ich wod?. 7 Ubra? go w tunik?, opasa? go ozdobnym pasem, w?o?y? na niego wierzchni? szat?, na niej umie?ci? jeszcze efod, opasa? go przepask? efodu i przymocowa? go ni?. 8 Potem umie?ci? na nim pektora? i w?o?y? do pektora?u urim i tummim. 9 W?o?y? mu na g?ow? tiar? i przymocowa? na przedniej stronie tiary blach? z?ot?, ?wi?ty diadem, tak jak nakaza? Pan Moj?eszowi. 10 Potem Moj?esz wzi?? oliw? namaszczenia, nama?ci? przybytek wraz ze wszystkim, co w nim by?o, i po?wi?ci? te rzeczy. 11 Tak?e pokropi? ni? siedem razy o?tarz i nama?ci? o?tarz razem z ca?ym jego sprz?tem, równie? kad? na wod? i jej podstaw?, aby je po?wi?ci?. 12 Potem wyla? troch? oliwy namaszczenia na g?ow? Aarona i nama?ci? go, aby go po?wi?ci?. 13 Nast?pnie Moj?esz kaza? synom Aarona przybli?y? si?, w?o?y? na nich tuniki, przepasa? ich ozdobnymi pasami i okry? ich g?owy mitrami, tak jak Pan nakaza? Moj?eszowi. 14 Potem przyprowadzono cielca na ofiar? przeb?agaln?. Aaron i jego synowie w?o?yli r?ce na g?ow? cielca ofiary przeb?agalnej. 15 Moj?esz zabi? go, wzi?? krew jego i palcem pomaza? ni? rogi o?tarza doko?a - w ten sposób oczy?ci? o?tarz. Reszt? krwi wyla? na podstaw? o?tarza i tak po?wi?ci? go, i dokona? przeb?agania. 16 Potem wzi?? ca?y t?uszcz, który jest na wn?trzno?ciach, i p?at t?uszczu, który okrywa w?trob?, jak równie? i obie nerki wraz z ich t?uszczem. Moj?esz zamieni? je w dym na o?tarzu. 17 A cielca razem ze skór?, mi?sem i zawarto?ci? jelit spali? w ogniu poza obozem, tak jak nakaza? Pan Moj?eszowi. 18 Potem przyprowadzono barana na ofiar? ca?opaln?. Aaron i jego synowie w?o?yli r?ce na g?ow? barana. 19 Moj?esz zabi? go i pokropi? krwi? o?tarz doko?a. 20 Potem Moj?esz pokraja? barana na cz??ci i zamieni? w dym g?ow?, cz??ci i t?uszcz. 21 Nast?pnie Moj?esz obmy? wod? wn?trzno?ci i nogi barana i zamieni? w dym ca?ego barana na o?tarzu. To by?o ca?opalenie, mi?a wo?, ofiara spalana dla Pana, tak jak nakaza? Pan Moj?eszowi. 22 Potem przyprowadzono drugiego barana, barana ofiary wprowadzenia w czynno?ci kap?a?skie. Aaron i jego synowie w?o?yli r?ce na g?ow? barana. 23 Moj?esz zabi? go, wzi?? troch? jego krwi i pomaza? ni? wierzch prawego ucha Aarona, du?y palec jego prawej r?ki i du?y palec jego prawej nogi. 24 Potem Moj?esz kaza? si? przybli?y? synom Aarona i pomaza? krwi? wierzchy ich prawych uszu, du?e palce ich prawych r?k i du?e palce ich prawych nóg. Reszt? krwi wyla? Moj?esz doko?a o?tarza. 25 Potem wzi?? t?uszcz, ogon i ca?y t?uszcz, który jest na wn?trzno?ciach wraz z p?atem t?uszczu, który okrywa w?trob?, a tak?e obie nerki z ich t?uszczem i praw? ?opatk?. 26 Z kosza chlebów prza?nych, który stoi przed Panem, wzi?? jeden chleb prza?ny, jeden placek przyrz?dzony z oliw? i jeden podp?omyk. Umie?ci? je na kawa?kach t?uszczu i na prawej ?opatce. 27 Potem po?o?y? to wszystko na d?oniach Aarona i na d?oniach jego synów i wykona? nimi gest ko?ysania przed Panem. 28 Nast?pnie Moj?esz wzi?? to wszystko z ich d?oni i zamieni? w dym na o?tarzu nad ca?opaleniem. To by?a ofiara wprowadzenia w czynno?ci kap?a?skie, mi?a wo?, ofiara spalana dla Pana. 29 Moj?esz wzi?? mostek i wykona? nim gest ko?ysania przed Panem. To by?a cz??? nale?na Moj?eszowi z barana [ofiary] wprowadzenia w czynno?ci kap?a?skie, jak nakaza? Pan Moj?eszowi. 30 Potem Moj?esz wzi?? troch? oliwy namaszczenia i troch? krwi z o?tarza i pokropi? ni? Aarona i jego szaty, a z nim jego synów i ich szaty. Tak po?wi?ci? Aarona z jego szatami i z nim jego synów z ich szatami. 31 Potem powiedzia? Moj?esz do Aarona i do jego synów: Ugotujcie mi?so przy wej?ciu do Namiotu Spotkania. Tam jedzcie je z chlebem, który jest w koszu ofiary wprowadzenia w czynno?ci kap?a?skie. Tak mi nakazano w s?owach: Aaron i jego synowie b?d? je jedli. 32 Reszt? mi?sa i chleba spalicie w ogniu. 33 Od wej?cia do Namiotu Spotkania nie b?dziecie odchodzi? przez siedem dni, a? do dnia, kiedy sko?cz? si? dni waszego wprowadzania w czynno?ci kap?a?skie, bo przez siedem dni b?dziecie w nie wprowadzani. 34 Tak jak dzisiaj uczyniono, tak Pan nakaza? czyni?, aby dokona? za was przeb?agania. 35 Przez siedem dni b?dziecie siedzie? przy wej?ciu do Namiotu Spotkania dzie? i noc na stra?y Pana, aby?cie nie pomarli. Taki nakaz otrzyma?em. 36 Aaron i jego synowie uczynili to wszystko, co Pan nakaza? im przez Moj?esza.

9

1 Ósmego dnia zawo?a? Moj?esz Aarona, jego synów i starszych Izraela. 2 Potem powiedzia? do Aarona: We? sobie m?odego cielcana ofiar? przeb?agaln? i barana na ofiar? ca?opaln?, oba bez skazy, i przyprowad? przed Pana. 3 A do Izraelitów tak powiedz: We?cie kozio?kana ofiar? przeb?agaln?, cielca rocznego i baranka rocznego, obydwa bez skazy na ofiar? ca?opaln?, 4 cielca i barana na ofiar? biesiadn?, aby je ofiarowa? przed Panem, a tak?e ofiar? pokarmow? zaprawion? oliw?, bo dzisiaj Pan wam si? uka?e. 5 Przyprowadzili wi?c to, co im nakaza? Moj?esz, przed Namiot Spotkania. Potem ca?a spo?eczno?? zbli?y?a si? i stan??a przed Panem. 6 Wtedy Moj?esz powiedzia?: Oto co Pan nakaza? uczyni?, aby chwa?a Pana wam si? ukaza?a! 7 Do Aarona za? Moj?esz powiedzia?: Zbli? si? do o?tarza, z?ó? ofiar? przeb?agaln? i ofiar? ca?opaln?, dokonaj przeb?agania za siebie i za lud, z?ó? dar za lud i dokonaj przeb?agania za nich, tak jak Pan rozkaza?. 8 Wtedy Aaron zbli?y? si? do o?tarza i zabi? cielca na ofiar? przeb?agaln? za siebie samego. 9 Synowie Aarona podali mu krew, a on umoczy? palec we krwi, pomaza? ni? rogi o?tarza i wyla? krew na podstaw? o?tarza. 10 T?uszcz, nerki i p?at t?uszczu, który okrywa w?trob? ofiary przeb?agalnej, zamieni? w dym na o?tarzu, tak jak Pan nakaza? Moj?eszowi. 11 Mi?so za? i skór? spali? w ogniu poza obozem. 12 Potem zabi? [?ertw?] ofiary ca?opalnej. Synowie Aarona podali mu krew, i wyla? j? doko?a o?tarza. 13 Podali mu te? podzielon? na cz??ci ofiar? ca?opaln?, razem z g?ow?, a on zamieni? to w dym na o?tarzu. 14 Nast?pnie obmy? wn?trzno?ci i nogi i zamieni? je w dym nad ca?opaleniem na o?tarzu. 15 Potem z?o?y? dar za lud. Wzi?? koz?a, który by? przeznaczony na ofiar? przeb?agaln? za lud, zabi? go i z?o?y? go jako ofiar? przeb?agaln?, tak jak poprzednio. 16 Nast?pnie z?o?y? ofiar? ca?opaln? i post?pi? z ni? wed?ug zwyczaju. 17 Dalej z?o?y? ofiar? pokarmow?, wzi?? z niej jedn? pe?n? gar?? i zamieni? j? w dym na o?tarzu poza ofiar? porann?. 18 Potem zabi? cielca i barana jako ofiar? biesiadn? dla ludu. Synowie Aarona podali mu krew, a on wyla? j? doko?a o?tarza. 19 T?uste cz??ci cielca i barana - ogon, t?uszcz, który okrywa wn?trzno?ci, nerki i p?at t?uszczu, który jest na w?trobie, 20 te cz??ci t?uste po?o?yli na mostkach, a on zamieni? te cz??ci t?uste w dym na o?tarzu. 21 Mostkami i prawymi ?opatkami Aaron wykona? gest ko?ysania przed Panem, tak jak nakaza? Pan. 22 Nast?pnie Aaron podniós? r?ce w stron? ludu i pob?ogos?awi? go. I zszed? po uko?czeniu ofiary przeb?agalnej, ofiary ca?opalnej i ofiar biesiadnych. 23 Moj?esz i Aaron weszli do Namiotu Spotkania, potem wyszli stamt?d i pob?ogos?awili lud. Wtedy chwa?a Pana ukaza?a si? ca?emu ludowi. 24 Ogie? wyszed? od Pana i strawi? ofiar? ca?opaln? razem z cz??ciami t?ustymi na o?tarzu. Widz?c to ca?y lud krzykn?? z rado?ci i upad? na twarz.

10

1 Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzi?li ka?dy swoj? kadzielnic?, nabrali do niej ognia, w?o?yli na niego kadzid?o i ofiarowali przed Panem ogie? inny, ni? by? im nakazany. 2 Wtedy ogie? wyszed? od Pana i poch?on?? ich. Umarli przed Panem. 3 Moj?esz powiedzia? do Aarona: To jest, co Pan powiedzia?: Oka?? moj? ?wi?to?? tym, co zbli?aj? si? do Mnie, oka?? chwa?? moj? przed ca?ym ludem. Aaron zamilk?. 4 Potem Moj?esz zawo?a? Miszaela i Elsafana, synów Uzzjela, który by? stryjem Aarona, i powiedzia? do nich: Zbli?cie si?! Wynie?cie swoich braci sprzed Miejsca ?wi?tego poza obóz! 5 Wtedy oni zbli?yli si? i wynie?li ich w ich tunikach poza obóz, tak jak powiedzia? Moj?esz. 6 Potem Moj?esz powiedzia? do Aarona i jego synów, Eleazara i Itamara: Nie b?dziecie zaniedbywa? uczesania g?owy i nie b?dziecie rozdziera? szat, aby?cie nie pomarli i aby On nie rozgniewa? si? na ca?? spo?eczno??. Wasi bracia, ca?y dom Izraela, b?d? op?akiwa? ten po?ar, który Pan zapali?. 7 Nie b?dziecie odchodzi? od wej?cia do Namiotu Spotkania, aby?cie nie pomarli, poniewa? olej namaszczenia Pana jest na was. A oni post?pili tak, jak Moj?esz im powiedzia?. 8 Nast?pnie Pan powiedzia? do Aarona: 9 Kiedy b?dziecie wchodzi? do Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie b?dziecie pi? wina ani sycery, aby?cie nie pomarli! To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokole?, 10 aby?cie rozró?niali mi?dzy tym, co ?wi?te, a tym, co ?wieckie, mi?dzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste, 11 aby?cie nauczali Izraelitów wszystkich ustaw, które Pan og?osi? wam przez Moj?esza. 12 Potem Moj?esz powiedzia? do Aarona i do jego pozosta?ych synów, Eleazara i Itamara: We?cie ofiar? pokarmow?, która pozosta?a z ofiar spalanych dla Pana, i zjedzcie j? bez kwasu ko?o o?tarza, bo to jest rzecz bardzo ?wi?ta. 13 B?dziecie to je?? w miejscu po?wi?conym, bo to jest cz??? nale?na tobie i synom twoim z ofiar spalanych dla Pana. Taki nakaz otrzyma?em. 14 Mostek ko?ysania i ?opatk? podniesienia b?dziecie jedli w miejscu czystym, ty i synowie twoi, i córki twoje z tob?. To si? nale?y tobie i twoim synom z biesiadnych ofiar Izraelitów. 15 B?d? przynosi? ?opatk? podniesienia i mostek ko?ysania razem z cz??ciami t?ustymi, przeznaczonymi na ofiar? spalan?, aby nimi wykona? gest ko?ysania przed Panem. To si? b?dzie nale?e? tobie i twoim synom jako nale?no?? wieczysta, tak jak Pan nakaza?. 16 Moj?esz wypytywa? o koz?a ofiary przeb?agalnej i okaza?o si?, ?e zosta? spalony. Wtedy rozgniewa? si? na pozosta?ych synów Aarona, to jest na Eleazara i Itamara, i powiedzia? do nich: 17 Dlaczego nie spo?yli?cie ofiary przeb?agalnej w miejscu po?wi?conym? Przecie? ona jest rzecz? bardzo ?wi?t?. On da? j? wam, aby?cie zg?adzili win? spo?eczno?ci, aby?cie przeb?agali za nich Pana. 18 Krew jej nie by?a wniesiona do Miejsca ?wi?tego. A wi?c winni?cie byli spo?y? j? w Miejscu ?wi?tym, tak jak mi nakazano. 19 Wtedy Aaron powiedzia? do Moj?esza: Oto dzisiaj oni z?o?yli ofiar? przeb?agaln? i ofiar? ca?opaln? przed Panem i taka rzecz mnie spotka?a! Gdybym dzisiaj jad? ofiar? przeb?agaln?, czy Pan uzna?by to za dobre? 20 Moj?esz wys?ucha? tej odpowiedzi i uzna? j? za dobr?.

11

1 Nast?pnie Pan powiedzia? do Moj?esza i Aarona: 2 Tak mówcie do Izraelitów: Oto zwierz?ta, które b?dziecie je?? spo?ród wszystkich zwierz?t, które s? na ziemi: 3 B?dziecie jedli ka?de zwierz? czworono?ne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które prze?uwa. 4 Ale [nast?puj?cych zwierz?t], maj?cych rozdzielone kopyto i prze?uwaj?cych nie b?dziecie jedli: wielb??d, poniewa? prze?uwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - b?dzie dla was nieczysty; 5 ?wistak, poniewa? prze?uwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - b?dzie dla was nieczysty; 6 zaj?c, poniewa? prze?uwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - b?dzie dla was nieczysty; 7 wieprz, poniewa? ma rozdzielone kopyto, ale nie prze?uwa - b?dzie dla was nieczysty. 8 Nie b?dziecie jedli ich mi?sa ani dotykali ich padliny - s? one dla was nieczyste. 9 B?dziecie jedli nast?puj?ce istoty wodne: wszystkie istoty wodne, w morzach i rzekach, które maj? p?etwy i ?uski, b?dziecie jedli. 10 Ale ka?da istota wodna, która nie ma p?etw albo ?usek w morzach i rzekach spo?ród wszystkiego, co si? roi w wodzie, i spo?ród wszystkich zwierz?t wodnych, b?dzie dla was obrzydliwo?ci?. 11 B?d? one dla was obrzydliwo?ci?, nie jedzcie ich mi?sa i brzyd?cie si? ich padlin?. 12 Wszystkie istoty wodne, które nie maj? p?etw albo ?usek, b?d? dla was obrzydliwo?ci?. 13 Spo?ród ptaków b?dziecie mieli w obrzydzeniu i nie b?dziecie ich jedli, bo s? obrzydliwo?ci?, nast?puj?ce: orze?, s?p czarny, orze? morski, 14 wszelkie gatunki kani i soko?ów, 15 wszelkie gatunki kruków, 16 stru?, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrz?bi, 17 puszczyk, kormoran, ibis, 18 ?ab?d?, pelikan, ?cierwik, 19 bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz. 20 Wszelkie lataj?ce czworono?ne owady b?d? dla was obrzydliwo?ci?. 21 Ale b?dziecie je?? spo?ród czworono?nych lataj?cych owadów tylko te, których [tylne] ko?czyny wystaj? ponad nogami [przednimi], aby [mog?y] skaka? na nich po ziemi. 22 Nast?puj?ce spo?ród nich mo?ecie je??: wszelkie gatunki szara?czy, wszelkie gatunki soleam, wszelkie gatunki chargol i wszelkie gatunki chagab. 23 Wszystkie inne gatunki lataj?cych owadów czworono?nych b?d? dla was obrzydliwo?ci?. 24 Nast?puj?ce zwierz?ta czyni? cz?owieka nieczystym. Ka?dy, kto dotknie si? ich padliny, b?dzie nieczysty a? do wieczora. 25 Ka?dy, kto b?dzie nosi? ich padlin?, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty a? do wieczora. 26 Ka?de zwierz?, które ma kopyta, ale nie rozdzielone, i nie prze?uwa, b?dzie nieczyste dla was. Ka?dy, kto si? go dotknie, b?dzie nieczysty. 27 Ka?de zwierz? czworono?ne, które chodzi opieraj?c si? na stopach, b?dzie nieczyste dla was. Ka?dy, kto dotknie si? jego padliny, b?dzie nieczysty a? do wieczora. 28 Ka?dy, kto b?dzie nosi? ich padlin?, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty a? do wieczora. To s? rzeczy nieczyste dla was! 29 Spo?ród ma?ych zwierz?t, które poruszaj? si? na ziemi, nast?puj?ce s? nieczyste: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek, 30 gekko, ?ó?w, salamandra, skolopendra i kameleon. 31 Te s? nieczyste dla was spo?ród ma?ych zwierz?t, które poruszaj? si? na ziemi. Ka?dy, kto dotknie si? ich padliny, b?dzie nieczysty a? do wieczora. 32 Je?eli które z tych zwierz?t nie?ywe upadnie na co?, to ta rzecz b?dzie nieczysta, niezale?nie od tego, czy to b?dzie naczynie drewniane, czy ubranie, czy skóra, czy worek, czy jakiekolwiek narz?dzie pracy. Obmyj? je wod? i pozostanie nieczyste a? do wieczora, potem b?dzie czyste. 33 Je?eli które? z tych zwierz?t wpadnie do naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewn?trz naczynia, b?dzie nieczyste, a naczynie rozbijecie. 34 Ka?dy pokarm, który si? spo?ywa, do którego si? dostanie woda z tego naczynia b?dzie nieczysty. Ka?dy napój, który bywa u?ywany do picia w jakimkolwiek naczyniu, b?dzie nieczysty. 35 Na cokolwiek upadnie takie zwierz? nie?ywe, b?dzie nieczyste: piecyk albo pierkarnik ma by? zniszczony. One s? nieczyste i b?d? nieczyste dla was. 36 Tylko ?ród?a i cysterny, to jest zbiorniki wody, pozostaj? czyste, ale ten, kto dotknie si? w nich padliny, b?dzie nieczysty. 37 Je?eli taka padlina upadnie na ziarno przeznaczone do siewu, to ziarno pozostanie czyste, 38 ale je?eli ziarno jest mokre i taka padlina upadnie na nie, to jest ono dla was nieczyste. 39 Je?eli zdechnie jedno ze zwierz?t, które wam s?u?? za pokarm, i kto? dotknie si? tej padliny, b?dzie nieczysty a? do wieczora. 40 Je?eli kto zje co? z takiej padliny, to wypierze ubranie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. Tak?e i ten, kto nosi tak? padlin?, wypierze ubranie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 41 Wszelkie ma?e zwierz?ta, które pe?zaj? po ziemi, s? obrzydliwo?ci? - nie wolno ich je??! 42 Cokolwiek pe?za na brzuchu, cokolwiek chodzi na czterech nogach i cokolwiek ma wiele nóg spo?ród ma?ych zwierz?t pe?zaj?cych po ziemi, nie b?dzie przez was jedzone, bo to jest obrzydliwo??. 43 Nie plugawcie siebie samych przez jedzenie wszelkich ma?ych zwierz?t pe?zaj?cych, nie zanieczyszczajcie si? przez nie, przez to staliby?cie si? nieczystymi. 44 Poniewa? Ja jestem Pan, Bóg wasz - u?wi??cie si?! B?d?cie ?wi?tymi, poniewa? Ja jestem ?wi?ty! Nie b?dziecie si? plugawi? ma?ymi zwierz?tami, które pe?zaj? po ziemi. 45 Bo Ja jestem Pan, który wyprowadzi? was z ziemi egipskiej, abym by? waszym Bogiem. B?d?cie wi?c ?wi?tymi, bo Ja jestem ?wi?ty! 46 To jest prawo dotycz?ce zwierz?t, ptaków i wszelkich istot ?yj?cych, które poruszaj? si? w wodzie, i wszelkich stworze? pe?zaj?cych po ziemi, 47 aby?cie rozró?niali mi?dzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste, mi?dzy zwierz?tami jadalnymi a tymi, których je?? nie wolno.

12

1 Dalej powiedzia? Pan do Moj?esza: 2 Powiedz do Izraelitów: Je?eli kobieta zasz?a w ci??? i urodzi?a ch?opca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczysto?ci spowodowanego przez miesi?czne krwawienie. 3 ósmego dnia [ch?opiec] zostanie obrzezany. 4 Potem ona pozostanie przez trzydzie?ci trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie b?dzie dotyka? niczego ?wi?tego i nie b?dzie wchodzi? do ?wi?tyni, dopóki nie sko?cz? si? dni jej oczyszczenia. 5 Je?eli za? urodzi dziewczynk?, b?dzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesi?cznego krwawienia. Potem pozostanie przez sze??dziesi?t sze?? dni dla oczyszczenia krwi. 6 Kiedy za? sko?cz? si? dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kap?anowi, przed wej?cie do Namiotu Spotkania, jednorocznego baranka na ofiar? ca?opaln? i m?odego go??bia lub synogarlic? na ofiar? przeb?agaln?. 7 Kap?an z?o?y to w ofierze przed Panem, aby za ni? dokona? przeb?agania. W ten sposób b?dzie ona oczyszczona od up?ywu krwi. To jest prawo dotycz?ce tej, która urodzi?a syna lub córk?. 8 Je?eli za? ona jest zbyt uboga, aby przynie?? baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa m?ode go??bie, jednego na ofiar? ca?opaln? i jednego na ofiar? przeb?agaln?. W ten sposób kap?an dokona przeb?agania za ni?, i b?dzie oczyszczona.

13

1 Dalej powiedzia? Pan do Moj?esza i Aarona: 2 Je?eli u kogo? na skórze cia?a pojawi si? nabrzmienie albo wysypka, albo bia?a plama, która na skórze jego cia?a jest oznak? tr?du, to przyprowadz? go do kap?ana Aarona albo do jednego z jego synów kap?anów. 3 Kap?an obejrzy chore miejsce na skórze cia?a: je?eli w?osy na chorym miejscu sta?y si? bia?e i je?eli znak zdaje si? by? wkl??ni?ty w stosunku do skóry cia?a, jest to plaga tr?du. Kap?an stwierdzi to i uzna cz?owieka za nieczystego. 4 Je?eli jednak plama na skórze jego cia?a jest bia?a, ale nie zdaje si? by? wkl??ni?ta w stosunku do skóry i w?osy nie pobiela?y, to kap?an odosobni chorego na siedem dni. 5 Siódmego dnia kap?an go obejrzy. Je?eli kap?an stwierdzi, ?e plama nie powi?ksza si?, nie rozszerza si? na skórze, to odosobni go znowu na siedem dni. 6 Potem, siódmego dnia, kap?an znowu go obejrzy. Je?eli plama sta?a si? matowa i nie rozszerzy?a si? na skórze, to kap?an uzna go za czystego. To by?a zwyk?a wysypka. Wypierze ubranie i b?dzie czysty. 7 Je?eli jednak wysypka rozszerzy?a si? na skórze po stawieniu si? chorego przed kap?anem w celu oczyszczenia, w takim razie stawi si? on przed kap?anem po raz drugi. 8 Kap?an obejrzy go. Je?eli stwierdzi, ?e wysypka rozszerzy?a si? na skórze, uzna go za nieczystego: jest to tr?d. 9 Je?eli uka?e si? na kim? tr?d, przyprowadz? go do kap?ana. 10 Kiedy kap?an obejrzy go i stwierdzi, ?e na skórze jego jest bia?e nabrzmienie, poro?ni?te bia?ym w?osem, i ?ywe mi?so na tym nabrzmieniu, 11 to znaczy, ?e na skórze cia?a jego jest tr?d zastarza?y. Kap?an uzna go za nieczystego. Nie odosobni go, bo on jest nieczysty. 12 Je?eli za? tr?d mocno kwitnie na skórze i okrywa ca?? skór? od stóp do g?owy, gdziekolwiek spojrz? oczy kap?ana, 13 i kap?an stwierdzi, ?e tr?d okrywa ca?e cia?o tamtego, w takim razie uzna go za czystego - ca?y sta? si? bia?y, a wi?c jest czysty. 14 Jednak w dniu, w którym si? uka?e na nim ?ywe mi?so, b?dzie nieczysty. 15 Kap?an zobaczy ?ywe mi?so i uzna go za nieczystego - ?ywe mi?so jest nieczyste, to jest tr?d. 16 Je?eli jednak ?ywe mi?so stanie si? znowu bia?e, to chory przyjdzie do kap?ana. 17 Kap?an go obejrzy i stwierdzi, ?e znaki sta?y si? bia?e, i uzna go za czystego. Jest on czysty. 18 Je?eli na czyim? ciele na skórze pojawi si? wrzód i zostanie uleczony, 19 ale na miejscu wrzodu b?dzie bia?e nabrzmienie albo plama bia?oczerwonawa, to uka?e si? kap?anowi. 20 Kap?an obejrzy go. Je?eli stwierdzi, ?e ta plama jest jak gdyby wkl??ni?ta w stosunku do otaczaj?cej skóry i ?e w?osy na niej sta?y si? bia?e - uzna go za nieczystego. To jest plaga tr?du, która zakwit?a na wrzodzie. 21 Je?eli jednak kap?an stwierdzi, ?e tam nie ma bia?ych w?osów i ?e ta plama nie jest wkl??ni?ta w stosunku do otaczj?cej skóry, i ?e ona jest matowa, to kap?an odosobni go na siedem dni. 22 Je?eli ona rzeczywi?cie rozszerzy si? na skórze, to kap?an uzna go za nieczystego. Jest to plaga tr?du. 23 Je?eli jednak ta plama pozostanie bez zmiany i nie rozszerzy si?, jest to blizna po wrzodzie - kap?an uzna go za czystego. 24 Je?eli kto ma na swej skórze oparzelizn? i je?eli na tej oparzeliznie uformuje si? plama czerwonawa lub bia?a, 25 to kap?an go obejrzy. Je?eli stwierdzi, ?e w?osy na plamie pobiela?y i ?e wydaje si? ona wkl??ni?ta w stosunku do otaczaj?cej skóry, jest to tr?d, który zakwit? na oparzeli?nie. Kap?an uzna go za nieczystego. Jest to plaga tr?du. 26 Je?eli jednak kap?an stwierdzi, ?e nie ma na plamie bia?ych w?osów i ?e nie jest ona wkl??ni?ta w stosunku do otaczaj?cej skóry, i ?e jest matowa, to kap?an odosobni go na siedem dni. 27 Siódmego dnia kap?an go obejrzy. Je?eli plama rzeczywi?cie rozszerzy?a si? na skórze, to kap?an uzna go za nieczystego. To jest plaga tr?du. 28 Je?eli jednak plama pozostanie bez zmiany, nie rozszerzy si? na skórze, ale stanie si? matowa, jest to tylko blizna po oparzeniu. Kap?an uzna go za czystego, bo to jest blizna po oparzeniu. 29 Je?eli na g?owie lub brodzie m??czyzny albo kobiety b?dzie chore miejsce, 30 kap?an obejrzy to miejsce. Je?eli stwierdzi, ?e ono jest wkl??ni?te w stosunku do otaczaj?cej skóry i ?e w?osy na nim sta?y si? ?ó?te i cienkie, to kap?an uzna go za nieczystego. Jest to grzybica, to jest tr?d g?owy lub brody. 31 Je?eli za? kap?an, ogl?daj?c miejsce zdradzaj?ce objawy grzybicy, stwierdzi, ?e nie jest ono wkl??ni?te w stosunku do otaczaj?cej skóry, lecz nie ma na nim czarnych w?osów, to kap?an odosobni podejrzanego o grzybic? na siedem dni. 32 Potem, siódmego dnia, kap?an obejrzy chorego. Je?eli stwierdzi, ?e grzybica nie rozszerzy?a si?, ?e nie ma na niej ?ó?tych w?osów i ?e chore miejsce nie jest wkl??ni?te w stosunku do otaczaj?cej skóry, 33 to chory ogoli si?, ale nie ogoli miejsca zdradzaj?cego objawy grzybicy. Potem kap?an znowu odosobni cz?owieka podejrzanego o grzybic? na siedem dni. 34 Siódmego dnia kap?an obejrzy chore miejsce. Je?eli stwierdzi, ?e grzybica nie rozszerzy?a si? na skórze i ?e chore miejsce nie jest wkl??ni?te w stosunku do otaczaj?cej skóry, kap?an uzna go za czystego. Wypierze on ubranie i b?dzie czysty. 35 Je?eli jednak grzybica b?dzie si? rozszerza? rzeczywi?cie na jego skórze po jego oczyszczeniu, 36 to kap?an go obejrzy. Je?eli stwierdzi, ?e grzybica rozszerzy?a si? na skórze, to nie potrzebuje szuka? ?ó?tych w?osów - jest on nieczysty. 37 Ale je?eli w jego oczach grzybica pozostanie bez zmiany i czarne w?osy b?d? rosn?? na tym miejscu, to znaczy, ?e grzybica zosta?a uleczona - jest on czysty, i kap?an uzna go za czystego. 38 Je?eli u m??czyzny lub kobiety uka?e si? na skórze wiele bia?ych plam, 39 i je?eli kap?an stwierdzi, ?e na ich skórze s? bia?e plamy matowe, jest to tylko pokrzywka, która zakwit?a na skórze. Taki jest czysty. 40 Je?eli u kogo g?owa wy?ysieje, to jest on ?ysy i jest on czysty. 41 Je?eli u kogo czo?o wy?ysieje, jest on na pó? ?ysy i tak?e jest czysty. 42 Ale je?eli na ?ysinie albo na ?ysiej?cym czole uka?e si? plama bia?oczerwonawa, jest to tr?d, który zakwit? na ?ysinie lub na ?ysiej?cym czole. 43 Je?eli wi?c kap?an stwierdzi u niego chorobliwe nabrzmienie bia?oczerwonawe na ?ysinie lub ?ysiej?cym czole, podobne do tr?du na skórze cia?a - 44 jest to cz?owiek tr?dowaty. Jest on nieczysty. Kap?an uzna go za nieczystego - jego choroba jest na g?owie. 45 Tr?dowaty, który podlega tej chorobie, b?dzie mia? rozerwane szaty, w?osy w nie?adzie, brod? zas?oni?t? i b?dzie wo?a?: Nieczysty, nieczysty! 46 Przez ca?y czas trwania tej choroby b?dzie nieczysty. B?dzie mieszka? w odosobnieniu. Jego mieszkanie b?dzie poza obozem. 47 Je?eli na jakim? ubraniu pojawi si? plaga tr?du, czy to na ubraniu we?nianym, czy na ubraniu lnianym, 48 czy to na w?tku, czy na osnowie lnu albo we?ny, czy te? na skórze lub na jakim? przedmiocie skórzanym, 49 otó? je?eli uka?e si? plama zielonkawa albo czerwonawa na ubraniu albo na skórze, na w?tku albo na osnowie, albo na jakim? przedmiocie skórzanym, jest to plaga tr?du. Nale?y j? pokaza? kap?anowi. 50 Kiedy kap?an obejrzy plag?, odosobni j? na siedem dni. 51 Siódmego dnia obejrzy plag?. Je?eli plaga rozszerzy?a si? na ubraniu albo na w?tku, albo na osnowie, albo na skórze, albo na jakim? przedmiocie skórzanym, jest to tr?d z?o?liwy. Przedmiot jest nieczysty. 52 Nale?y wi?c spali? ubranie albo w?tek, albo osnow?, albo jakikolwiek przedmiot we?niany lub lniany, lub skórzany, na którym uka?e si? plaga, bo jest to z?o?liwy tr?d - b?dzie spalony w ogniu! 53 Je?eli jednak kap?an stwierdzi, ?e plaga nie rozszerzy?a si? na ubraniu albo na w?tku, albo na osnowie, albo na jakim? przedmiocie skórzanym, 54 w takim razie kap?an ka?e wypra? przedmiot zara?ony plag? i ka?e go odosobni? jeszcze na siedem dni. 55 Je?eli po wypraniu kap?an stwierdzi, ?e chore miejsce nie zmieni?o swego wygl?du, to w takim razie jest nieczyste, chocia?by plaga nie rozszerzy?a si?. Spalisz to, niezale?nie od tego, czy tkanina jest prze?arta z tej czy z tamtej strony. 56 Ale je?eli kap?an po wypraniu stwierdzi, ?e plama sta?a si? matowa, oderwie to miejsce od ubrania albo od skóry, albo od w?tku, albo od osnowy. 57 Je?eli plama znowu uka?e si? na ubraniu albo na w?tku, albo na osnowie, albo na jakim? przedmiocie skórzanym, jest to kwitnienie tr?du. Spalisz w ogniu to miejsce, na którym jest plaga. 58 Jednak ubranie albo w?tek, albo osnowa, albo jaki? przedmiot skórzany, który wypra?e? i z którego znik?a plaga, b?dzie wyprany po raz drugi i b?dzie czysty. 59 To jest prawo dotycz?ce plagi tr?du na ubraniu we?nianym albo lnianym, na w?tku albo na osnowie, lub na jakim? przedmiocie skórzanym, aby je uzna? za czyste lub za nieczyste.

14

1 Nast?pnie powiedzia? Pan do Moj?esza: 2 To jest prawo dotycz?ce tr?dowatego w dniu jego oczyszczenia: b?dzie przyprowadzony do kap?ana, 3 a kap?an wyjdzie poza obóz. Je?eli kap?an stwierdzi, ?e tr?dowaty zosta? uzdrowiony z choroby tr?du, 4 to kap?an ka?e, ?eby ten, który ma by? oczyszczony, przyniós? dwa ptaki ?ywe, czyste, kawa?ek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. 5 Potem kap?an ka?e zabi? jednego ptaka nad naczyniem glinianym nape?nionym ?yw? wod?. 6 Nast?pnie we?mie drugiego ptaka, ?ywego, wraz z kawa?kiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hizopem i zanurzy to wszystko razem z ?ywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wod? ?yw?. 7 Potem pokropi siedem razy tego, który ma by? oczyszczony z tr?du i w ten sposób oczy?ci go. A ptaka ?ywego wypu?ci na pole. 8 Ten, który si? poddaje oczyszczeniu, wypierze ubranie, zgoli wszystkie w?osy, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie czysty. Potem wróci do obozu, ale pozostanie przez siedem dni poza swoim namiotem. 9 Siódmego dnia zgoli wszystkie w?osy, g?ow?, brod? i brwi, zgoli wszystkie w?osy, wypierze swe szaty, obmyje si? w wodzie i stanie si? czysty. 10 Ósmego dnia we?mie dwa baranki bez skazy, jedn? owc? roczn? bez skazy, trzy dziesi?te efy najczystszej m?ki zaprawionej oliw? na ofiar? pokarmow? i jeden log oliwy. 11 Kap?an, który oczyszcza, postawi cz?owieka, który ma by? oczyszczony, wraz z tymi darami przed Panem, przed wej?ciem do Namiotu Spotkania. 12 Potem kap?an we?mie jednego baranka i z?o?y go na ofiar? zado??uczynienia razem z logiem oliwy, wykona nimi gest ko?ysania przed Panem. 13 Nast?pnie zabije tego baranka na miejscu, na którym si? zabija ofiary przeb?agalne i ofiary ca?opalne, na miejscu po?wi?conym, bo ofiara zado??uczynienia, tak jak i ofiara przeb?agalna, nale?? do kap?ana. To jest rzecz naj?wi?tsza! 14 Potem kap?an we?mie troch? krwi z ofiary zado??uczynienia i poma?e ni? wierzch ucha cz?owieka oczyszczaj?cego si?, a tak?e wielki palec jego prawej r?ki i wielki palec jego prawej nogi. 15 Nast?pnie kap?an we?mie troch? z logu oliwy i wyleje j? na swoj? lew? d?o?. 16 Kap?an umoczy palec prawej r?ki w oliwie, która jest na jego lewej d?oni, i pokropi palcem umoczonym w oliwie siedem razy przed Panem. 17 Reszt? oliwy, która jest na jego d?oni, kap?an poma?e wierzch prawego ucha cz?owieka oczyszczaj?cego si?, a tak?e wielki palec jego prawej r?ki i wielki palec jego prawej nogi, ponad krwi? ofiary zado??uczynienia. 18 To, co jeszcze pozostanie z oliwy na jego d?oni, kap?an wyleje na g?ow? cz?owieka oczyszczaj?cego si?. W ten sposób kap?an przeb?aga za niego Pana. 19 Potem kap?an z?o?y ofiar? przeb?agaln? i dokona przeb?agania za tego, który poddaje si? oczyszczeniu ze swej nieczysto?ci. Po czym z?o?y ofiar? ca?opaln?. 20 Kap?an podniesie na o?tarz ofiar? ca?opaln? i ofiar? pokarmow?. Kap?an dokona za niego przeb?agania, i b?dzie oczyszczony. 21 Jednak je?eli to jest cz?owiek ubogi i nie sta? go na to, w takim razie we?mie tylko jednego baranka na ofiar? zado??uczynienia dla dokonania gestu ko?ysania, aby by? oczyszczony, a tak?e dziesi?t? cz??? efy najczystszej m?ki zaprawionej oliw? na ofiar? pokarmow?, jeden log oliwy 22 i dwie synogarlice albo dwa m?ode go??bie, na co b?dzie go sta?. Jeden z nich b?dzie na ofiar? przeb?agaln?, a drugi na ofiar? ca?opaln?. 23 Ósmego dnia przyprowadzi je dla swego oczyszczenia do kap?ana przed wej?cie do Namiotu Spotkania, przed Pana. 24 Kap?an we?mie baranka zado??uczynienia wraz z logiem oliwyi dokona nimi gestu ko?ysania przed Panem. 25 Potem zabije baranka [ofiary] zado??uczynienia. Kap?an we?mie troch? z krwi ofiary zado??uczynienia i poma?e ni? wierzch prawego ucha cz?owieka oczyszczaj?cego si?, wielki palec jego prawej r?ki i wielki palec jego prawej nogi. 26 Kap?an wyleje troch? oliwy na sw? lew? d?o?, 27 po czym kap?an pokropi siedem razy przed Panem palcem prawej r?ki umoczonym w oliwie, która jest na jego lewej d?oni. 28 Nast?pnie kap?an poma?e oliw?, która jest na jego lewej d?oni, wierzch prawego ucha cz?owieka oczyszczaj?cego si?, a tak?e wielki palec jego prawej r?ki i wielki palec jego prawej nogi, na tym samym miejscu, które by?o pomazane krwi? ofiary zado??uczynienia. 29 Reszt? oliwy, która by?a na jego d?oni, kap?an wyleje na g?ow? cz?owieka oczyszczaj?cego si?, aby przeb?aga? za niego Pana. 30 Potem ofiaruje jedn? synogarlic? albo jednego m?odego go??bia, na co go by?o sta?, 31 jako ofiar? przeb?agaln?, drugiego za? ptaka jako ofiar? ca?opaln? razem z ofiar? pokarmow?. W ten sposób kap?an przeb?aga Pana za tego cz?owieka, który poddaje si? oczyszczeniu. 32 To jest prawo dotycz?ce cz?owieka chorego na tr?d, którego nie sta? na ofiar? za oczyszczenie. 33 Potem powiedzia? Pan do Moj?esza i Aarona: 34 Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan, któr? daj? wam w posiadanie, i je?eli pozwol? wyst?pi? pladze tr?du na jakim? domu nale??cym do was, 35 wtedy w?a?ciciel domu przyjdzie i oznajmi kap?anowi: Co? jak gdyby plaga [tr?du] na domu mi si? ukaza?a. 36 Wówczas kap?an wyda rozkaz opró?nienia domu przedtem, zanim kap?an przyjdzie dla obejrzenia plagi, aby wszystko, co jest w domu, nie sta?o si? nieczyste. Dopiero potem kap?an przyjdzie, aby obejrze? dom. 37 Kap?an obejrzy plag?. Je?eli stwierdzi, ?e plaga wyst?puje na ?cianach domu w postaci do?ków zielonawych lub czerwonawych, które zdaj? si? by? wkl??ni?te w stosunku do ?ciany, 38 kap?an wyjdzie z domu przed wej?cie i ka?e zamkn?? dom na siedem dni. 39 Siódmego dnia kap?an wróci. Je?eli stwierdzi, ?e plaga rozszerzy?a si? na ?cianach domu, 40 to ka?e wyrwa? kamienie, na których jest plaga, i wyrzuci? je, za miasto na miejsce nieczyste. 41 Potem ka?e oskroba? ten dom wewn?trz doko?a i wysypa? zapraw? pochodz?c? ze skrobania za miasto, na miejsce nieczyste. 42 Nast?pnie wezm? inne kamienie i umieszcz? je zamiast poprzednich kamieni, wezm? inn? zapraw? i otynkuj? dom. 43 Je?eli jednak plaga powróci i zakwitnie na domu po usuni?ciu kamieni, po oskrobaniu domu i po otynkowaniu, 44 to kap?an przyjdzie i obejrzy. Je?eli stwierdzi, ?e plaga rozszerzy?a si? na domu, jest to z?o?liwy tr?d w domu - ten dom jest nieczysty. 45 W takim razie dom b?dzie rozebrany, jego kamienie, drewno, ca?a zaprawa wyniesione b?d? za miasto, na miejsce nieczyste. 46 Je?eli kto wejdzie do tego domu, podczas jego zamkni?cia, b?dzie nieczysty a? do wieczora. 47 Je?eli kto b?dzie spa? w tym domu, wypierze ubranie; je?eli kto b?dzie jad? w tym domu, wypierze ubranie. 48 Je?eli jednak kap?an przyjdzie, obejrzy i stwierdzi, ?e plaga nie rozszerzy?a si? w tym domu po otynkowaniu go, to uzna ten dom za czysty, bo plaga tr?du zosta?a uleczona. 49 Aby oczy?ci? dom, kap?an we?mie dwa ptaki, kawa?ek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. 50 Zabije jednego ptaka nad naczyniem glinianym, ponad wod? ?yw?. 51 Potem we?mie kawa?ek drzewa cedrowego, hizop, nitki karmazynowe i ptaka ?ywego, umoczy je we krwi ptaka zabitego i w wodzie ?ywej, i pokropi dom siedem razy. 52 W ten sposób oczy?ci ten dom krwi? ptaka, wod? ?yw?, drzewem cedrowym, hizopem i nitkami karmazynowymi. 53 Ptaka za? ?ywego wypu?ci poza miasto, na pole. W ten sposób dokona przeb?agania za dom i b?dzie on czysty. 54 To jest prawo odnosz?ce si? do wszelkiej plagi tr?du i grzybicy, 55 tr?du ubrania i domu, 56 nabrzmienia, wysypki i bia?ej plamy, 57 aby pouczy?, kiedy co? jest czyste, a kiedy nieczyste. To jest prawo odnosz?ce si? do tr?du.

15

1 Nast?pnie powiedzia? Pan do Moj?esza i Aarona: 2 Mówcie do Izraelitów i powiedzcie im: Je?eli jaki cz?owiek cierpi na wycieki ze swego cia?a, to jego wyciek jest nieczysty. 3 Nieczysto?? pochodz?ca z wycieku na tym polega: czy jego cia?o wypuszcza wyciek, czy te? zatrzymuje go, to jest nieczysto??. 4 Ka?de ?ó?ko, na którym spoczywa? chory na wycieki, jest nieczyste. Ka?dy przedmiot, na którym siedzia?, jest nieczysty. 5 Ka?dy, kto si? dotknie jego ?ó?ka, wypierze ubranie, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 6 Ten, kto usiad? na przedmiocie, na którym siedzia? chory na wycieki, wypierze ubranie, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 7 Ten, kto dotknie si? cia?a cz?owieka chorego na wycieki, wypierze ubranie, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 8 Je?eli chory na wycieki plunie na cz?owieka czystego, ten wypierze ubranie, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 9 Ka?de siod?o, na którym siedzia? cz?owieka chory na wycieki, b?dzie nieczyste. 10 Ka?dy, kto dotknie si? czegokolwiek, co chory mia? pod sob?, b?dzie nieczysty a? do wieczora. Ka?dy, kto przenosi takie przedmioty, wypierze ubranie, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 11 Tak?e ka?dy, którego dotkn?? chory na wycieki, nie umywszy uprzednio r?k wod?, wypierze ubranie, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 12 Naczynie gliniane, którego dotknie si? chory na wycieki, b?dzie rozbite. Ka?de naczynie drewniane b?dzie obmyte wod?. 13 Je?eli chory na wycieki b?dzie oczyszczony od wycieków, to odliczy sobie siedem dni na swoje oczyszczenie, wypierze ubranie, wyk?pie cia?o w wodzie ?ywej i b?dzie czysty. 14 Ósmego dnia we?mie dwie synogarlice albo dwa m?ode go??bie, pójdzie przed Pana przed wej?cie do Namiotu Spotkania i odda je kap?anowi. 15 Kap?an je ofiaruje: jednego jako ofiar? przeb?agaln?, drugiego jako ofiar? ca?opaln?. W ten sposób kap?an dokona za niego przeb?agania przed Panem za jego wycieki. 16 Je?eli z m??czyzny wyp?ynie nasienie, to wyk?pie ca?e cia?o w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 17 Ka?de ubranie, ka?da skóra, na któr? wyleje si? nasienie, b?dzie wymyta wod? i nieczysta a? do wieczora. 18 Je?eli m??czyzna obcuje z kobiet? wylewaj?c nasienie, to oboje wyk?pi? si? w wodzie i b?d? nieczy?ci a? do wieczora. 19 Je?eli kobieta ma up?awy, to jest krwawienie miesi?czne ze swojego cia?a, to pozostanie siedem dni w swojej nieczysto?ci. Ka?dy, kto jej dotknie, b?dzie nieczysty a? do wieczora. 20 Wszystko, na czym ona si? po?o?y podczas swojej nieczysto?ci, b?dzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usi?dzie, b?dzie nieczyste. 21 Ka?dy, kto dotknie jej ?ó?ka, wypierze ubranie, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 22 Ka?dy, kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedzia?a, wypierze ubranie, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 23 Je?eli kto dotknie si? czego?, co le?a?o na jej ?ó?ku albo na przedmiocie, na którym ona siedzia?a, b?dzie nieczysty a? do wieczora. 24 Je?eli jaki m??czyzna obcuje z ni? wtedy, to jej nieczysto?? udzieli si? jemu i b?dzie nieczysty siedem dni. Ka?de ?ó?ko, na którym si? po?o?y, b?dzie nieczyste. 25 Je?eli kobieta doznaje up?ywu krwi przez wiele dni poza czasem swojej nieczysto?ci miesi?cznej albo je?eli doznaje up?ywu krwi trwaj?cego d?u?ej ni? jej nieczysto?? miesi?czna, to b?dzie nieczysta przez wszystkie dni nieczystego up?ywu krwi, tak jak podczas nieczysto?ci miesi?cznej. 26 Ka?de ?ó?ko, na którym si? po?o?y podczas swojego up?ywu [krwi], b?dzie dla niej takie, jak ?ó?ko podczas jej miesi?cznej nieczysto?ci. Ka?dy przedmiot, na którym usi?dzie, b?dzie nieczysty, jak gdyby to by?a nieczysto?? miesi?czna. 27 Ka?dy, kto dotknie si? tych rzeczy, b?dzie nieczysty, wypierze ubranie, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. 28 Je?eli zostanie ona oczyszczona ze swojego up?ywu [krwi], to odliczy sobie siedem dni i potem b?dzie czysta. 29 Ósmego dnia we?mie dwie synogarlice albo dwa m?ode go??bie i przyniesie je do kap?ana, przed wej?cie do Namiotu Spotkania. 30 Kap?an z?o?y w ofierze jednego jako ofiar? przeb?agaln?, drugiego jako ofiar? ca?opaln?. W ten sposób kap?an dokona za ni? przeb?agania wobec Pana z powodu jej nieczystego up?ywu [krwi]. 31 Przestrzegajcie wi?c Izraelitów przed nieczysto?ci?, aby nie pomarli wskutek swojej nieczysto?ci, bezczeszcz?c moje mieszkanie, które jest w?ród nich. 32 To jest prawo dotycz?ce tego, który cierpi na wycieki, i tego, który doznaje wylewu nasienia, a przez to staje si? nieczysty, 33 a tak?e kobiety, która podlega miesi?cznej nieczysto?ci, i w ogóle m??czyzny lub kobiety maj?cych wycieki, jak równie? i m??czyzny, który obcuje z kobiet? nieczyst?.

16

1 Nast?pnie powiedzia? Pan do Moj?esza po ?mierci dwóch synów Aarona, którzy pomarli, kiedy zbli?yli si? do Pana. 2 Pan powiedzia? do Moj?esza: Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, ?eby nie w ka?dym czasie wchodzi? do Miejsca Naj?wi?tszego poza zas?on?, przed przeb?agalni?, która jest na arce, aby nie umar?, kiedy b?d? si? ukazywa? w ob?oku nad przeb?agalni?. 3 Oto jak Aaron b?dzie wchodzi? do Miejsca Naj?wi?tszego: we?mie m?odego cielca na ofiar? przeb?agaln? i barana na ofiar? ca?opaln?. 4 Ubierze si? w tunik? ?wi?t?, lnian?, i w spodnie lniane, przepasze si? pasem lnianym, w?o?y na g?ow? tiar? lnian? - to s? ?wi?te szaty. Wyk?pie cia?o w wodzie i ubierze si? w te szaty. 5 Od spo?eczno?ci Izraelitów we?mie dwa koz?y na ofiar? przeb?agaln? i jednego barana na ofiar? ca?opaln?. 6 Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiar? przeb?agaln? za siebie samego i dokona przeb?agania za siebie i za swój dom. 7 We?mie dwa koz?y i postawi je przed Panem, przed wej?ciem do Namiotu Spotkania. 8 Nast?pnie Aaron rzuci losy o dwa koz?y, jeden los dla Pana, drugi dla Azazela. 9 Potem Aaron przyprowadzi koz?a, wylosowanego dla Pana, i z?o?y go na ofiar? przeb?agaln?. 10 Koz?a wylosowanego dla Azazela postawi ?ywego przed Panem, aby dokona? na nim przeb?agania, a potem wyp?dzi? go dla Azazela na pustyni?. 11 Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiar? przeb?agaln? za siebie i dokona przeb?agania za siebie i za swój dom, zabije cielca na ofiar? przeb?agaln? za siebie samego. 12 Nast?pnie we?mie pe?n? kadzielnic? w?gli roz?arzonych z o?tarza, który jest przed Panem, i dwie pe?ne gar?ci wonnego kadzid?a w proszku i wniesie je poza zas?on?. 13 Rzuci kadzid?o na ogie? przed Panem, tak i? ob?ok kadzid?a okryje przeb?agalni?, która jest na [Arce] ?wiadectwa. Dzi?ki temu nie umrze. 14 Nast?pnie we?mie troch? krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przeb?agalni?. Siedem razy pokropi przed przeb?agalni? palcem umoczonym we krwi. 15 Potem zabije koz?a jako ofiar? przeb?agaln? za lud, wniesie krew jego poza zas?on? i uczyni z t? krwi? to samo, co uczyni? z krwi? cielca. Pokropi ni? przeb?agalni? z góry i z przodu 16 i dokona przeb?agania nad Miejscem ?wi?tym za nieczysto?ci Izraelitów i za ich przest?pstwa wed?ug wszystkich ich grzechów. To samo uczyni z Namiotem Spotkania, który znajduje si? u nich - w ?rodku ich nieczysto?ci. 17 ?aden cz?owiek nie b?dzie obecny w Namiocie Spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokona? obrz?du przeb?agania w Miejscu Naj?wi?tszym, dopóki nie wyjdzie. Tak dokona przeb?agania za siebie samego, za swój dom i za ca?e zgromadzenie Izraela. 18 Potem wyjdzie do o?tarza, który jest przed Panem, aby dokona? nad nim przeb?agania. We?mie troch? z krwi cielca i z krwi koz?a i poma?e ni? rogi doko?a o?tarza. 19 Nast?pnie siedem razy pokropi go palcem umoczonym we krwi. W ten sposób oczy?ci go od nieczysto?ci Izraelitów i po?wi?ci go. 20 Kiedy ju? uko?czy obrz?d przeb?agania nad Miejscem ?wi?tym, Namiotem Spotkania i o?tarzem, ka?e przyprowadzi? ?ywego koz?a. 21 Aaron po?o?y obie r?ce na g?ow? ?ywego koz?a, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przest?pstwa dotycz?ce wszelkich ich grzechów, w?o?y je na g?ow? koz?a i ka?e cz?owiekowi do tego przeznaczonemu wyp?dzi? go na pustyni?. 22 W ten sposób kozio? zabierze z sob? wszystkie ich winy do ziemi bezp?odnej. Ów cz?owiek wyp?dzi koz?a na pustyni?. 23 Wtedy Aaron wejdzie do Namiotu Spotkania, zdejmie szaty lniane, które w?o?y? wchodz?c do Miejsca ?wi?tego, i tam je po?o?y. 24 Wyk?pie cia?o w wodzie w miejscu po?wi?conym, w?o?y szaty, wyjdzie, z?o?y swoj? ofiar? ca?opaln?, a tak?e ofiar? ca?opaln? w imieniu ludu, aby dokona? przeb?agania za siebie i za lud. 25 Tak?e t?uszcz ofiary przeb?agalnej zamieni w dym na o?tarzu. 26 Cz?owiek, który wyp?dzi? koz?a dla Azazela, wypierze ubranie, wyk?pie cia?o w wodzie, potem wróci do obozu. 27 Cielec za? ofiary przeb?agalnej i kozio? ofiary przeb?agalnej, których krew by?a u?yta do obrz?du przeb?agania w Miejscu ?wi?tym - b?d? wyniesione poza obóz i spalone ogniem razem ze skór?, mi?sem i zawarto?ci? jelit. 28 Ten, który je spali, wypierze ubranie, wyk?pie cia?o w wodzie i wróci do obozu. 29 Oto dla was ustawa wieczysta: Dziesi?tego dnia siódmego miesi?ca b?dziecie po?ci?. Nie b?dziecie wykonywa? ?adnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedli? si? w?ród was. 30 Bo tego dnia b?dzie za was dokonywane przeb?aganie, aby oczy?ci? was od wszystkich grzechów. Przed Panem b?dziecie oczyszczeni. 31 B?dzie to dla was ?wi?ty szabat odpoczynku. B?dziecie w tym dniu po?ci?. Jest to ustawa wieczysta. 32 Dokonywa? obrz?du przeb?agania b?dzie kap?an, który b?dzie namaszczony i wprowadzony w czynno?ci kap?a?skie na miejsce swego ojca. W?o?y na siebie lniane szaty, szaty ?wi?te, 33 i dokona obrz?du przeb?agania nad Miejscem Naj?wi?tszym, dokona te? przeb?agania nad Namiotem Spotkania, o?tarzem, a tak?e za kap?anów i za ca?y lud zgromadzenia. 34 B?dzie to dla was ustawa wieczysta, a?eby raz w roku dokonywano przeb?agania za wszystkie grzechy Izraelitów. Uczyniono wi?c, jak Pan rozkaza? Moj?eszowi.

17

1 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 2 Mów do Aarona, do jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Oto nakaz, który da? Pan: 3 Je?eli kto z domu Izraela zabija cielca albo owc?, albo koz? w obr?bie obozu lub poza obozem, 4 i nie przyprowadzi ich przed wej?cie do Namiotu Spotkania, aby je z?o?y? w darze dla Pana przed mieszkaniem Pana, b?dzie winien krwi. Rozla? krew. Ten cz?owiek b?dzie wy??czony spo?ród swego ludu. 5 Dlatego Izraelici b?d? przyprowadza? ofiary swoje, które sk?adali dotychczas na polu; b?d? je przyprowadza? do Pana, przed wej?cie do Namiotu Spotkania, do kap?ana, i b?d? je sk?ada? jako ofiary biesiadne dla Pana. 6 Kap?an pokropi krwi? o?tarz Pana przy wej?ciu do Namiotu Spotkania, a t?uszcz zamieni w dym jako mi?? wo? dla Pana. 7 Odt?d nie b?d? sk?ada? ofiar demonom, z którymi uprawiali nierz?d. B?dzie to dla nich ustawa wieczysta dla ich pokole?. 8 Dalej powiesz im: Je?eli kto z domu Izraela albo spo?ród przybyszów, którzy osiedlili si? mi?dzy nimi, b?dzie sk?ada? ofiar? ca?opaln? albo inn? ofiar? 9 i nie przyprowadzi jej przed wej?cie do Namiotu Spotkania, aby ofiarowa? j? dla Pana, b?dzie wy??czony spo?ród swego ludu! 10 Je?eli kto z domu Izraela albo spo?ród przybyszów, którzy osiedlili si? mi?dzy nimi, b?dzie spo?ywa? jak?kolwiek krew, zwróc? oblicze moje przeciwko temu cz?owiekowi spo?ywaj?cemu krew i wy??cz? go spo?ród jego ludu. 11 Bo ?ycie cia?a jest we krwi, a Ja dopu?ci?em j? dla was [tylko] na o?tarzu, aby dokonywa?a przeb?agania za wasze ?ycie, poniewa? krew jest przeb?aganiem za ?ycie. 12 Dlatego da?em nakaz Izraelitom: Nikt z was nie b?dzie spo?ywa? krwi. Tak?e i przybysz, który si? osiedli? w?ród was, nie b?dzie spo?ywa? krwi. 13 Je?eli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy si? osiedlili mi?dzy wami, upoluje zwierzyn? jadaln?, zwierz? lub ptaka, wypu?ci jego krew i przykryje j? ziemi?. 14 Bo ?ycie wszelkiego cia?a jest we krwi jego - dlatego da?em nakaz synom Izraela: nie b?dziecie spo?ywa? krwi ?adnego cia?a, bo ?ycie wszelkiego cia?a jest w jego krwi. Ktokolwiek by j? spo?ywa?, zostanie wy??czony. 15 Ka?dy tubylec lub przybysz, który by jad? mi?so zwierz?cia pad?ego lub rozszarpanego, wypierze ubranie, wyk?pie si? w wodzie i b?dzie nieczysty a? do wieczora. Potem odzyska czysto??. 16 Je?eli nie wypierze ubrania i nie wyk?pie cia?a, zaci?gnie win?.

18

1 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 2 Mów do Izraelitów i powiedz im: Ja jestem Pan, Bóg wasz! 3 Tego, co czyni? w ziemi egipskiej, w której mieszkali?cie, nie czy?cie. Tego, co czyni? w ziemi Kanaan, do której was wprowadz?, nie czy?cie. Nie b?dziecie post?powa? wed?ug ich obyczajów. 4 B?dziecie wype?nia? moje wyroki, b?dziecie przestrzega? moich ustaw, aby wed?ug nich post?powa?. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 5 B?dziecie przestrzega? moich ustaw i moich wyroków. Cz?owiek, który je wype?nia, ?yje dzi?ki nim. Ja jestem Pan! 6 Nikt z was nie b?dzie si? zbli?a? do cia?a swojego krewnego, aby ods?oni? jego nago??. Ja jestem Pan! 7 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci swojego ojca lub nago?ci swojej matki. Jest ona twoj? matk? - nie b?dziesz ods?ania? jej nago?ci. 8 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci swojej macochy, bo to jest nago?? twojego ojca. 9 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci swojej siostry, córki twojego ojca lub córki twojej matki, bez wzgl?du na to, czy urodzi?a si? w domu, czy na zewn?trz. 10 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci córki twojego syna lub córki twojej córki, bo s? one twoj? nago?ci?. 11 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci córki ?ony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoj? siostr?. 12 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci siostry swojego ojca, bo ona jest krewn? twojego ojca. 13 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci siostry swojej matki, bo jest ona krewn? twojej matki. 14 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci brata swojego ojca: nie b?dziesz si? zbli?a? do jego ?ony, bo jest ona twoj? ciotk?. 15 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci swojej synowej, bo jest ona ?on? twojego syna, nie b?dziesz ods?ania? jej nago?ci. 16 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci swojej bratowej, jest to nago?? twojego brata. 17 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci kobiety i jej córki. Nie b?dziesz bra? córki jej syna ani córki jej córki, aby ods?oni? jej nago??, bo s? one jej cia?em. By?aby to rozpusta! 18 Nie b?dziesz bra? kobiety razem z jej siostr?, aby ods?oni? jej nogo?? za ?ycia tamtej, by?oby to sposobno?ci? do niezgody. 19 Nie b?dziesz si? zbli?a? do kobiety, aby ods?oni? jej nago??, podczas jej nieczysto?ci miesi?cznej. 20 Nie b?dziesz obcowa? ciele?nie z ?on? twojego bli?niego, wylewaj?c nasienie; przez to sta?by? si? nieczystym. 21 Nie b?dziesz dawa? dziecka swojego, aby by?o przeprowadzone przez ogie? dla Molocha, nie b?dziesz w ten sposób bezcze?ci? imienia Boga swojego. Ja jestem Pan! 22 Nie b?dziesz obcowa? z m??czyzn?, tak jak si? obcuje z kobiet?. To jest obrzydliwo??! 23 Nie b?dziesz obcowa? ciele?nie z ?adnym zwierz?ciem; przez to sta?by? si? nieczystym. Tak?e i kobieta nie b?dzie stawa? przed zwierz?ciem, aby si? z nim z??czy?. To jest sromota! 24 Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie si?, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawi?y si? narody, które wyp?dzam przed wami. 25 Tak?e i ziemia sta?a si? nieczysta. Ukara?em j? wi?c za jej win?, a ziemia wyplu?a swoich mieszka?ców. 26 Strze?cie wi?c ustaw i wyroków moich, nie czy?cie nic z tych obrzydliwo?ci. Nie b?dzie ich czyni? ani tubylec, ani przybysz, który osiedli? si? w?ród was. 27 Bo wszystkie te obrzydliwo?ci czynili mieszka?cy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemi zosta?a splugawiona. 28 Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wyplu?a naród, który by? przed wami. 29 Bo ka?dy, kto czyni jedn? z tych obrzydliwo?ci, wszyscy, którzy je czyni?, b?d? wy??czeni spo?ród swojego ludu. 30 B?dziecie wi?c przestrzega? mego zarz?dzenia, aby?cie nie czynili nic z obrzydliwych obyczajów, którymi si? rz?dzono przed wami, aby?cie nie splugawili si? przez nie. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

19

1 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 2 Mów do ca?ej spo?eczno?ci Izraelitów i powiedz im: B?d?cie ?wi?tymi, bo Ja jestem ?wi?ty, Pan, Bóg wasz! 3 Ka?dy z was b?dzie szanowa? matk? i ojca i b?dzie zachowywa? moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 4 Nie zwracajcie si? do bo?ków. Nie czy?cie sobie bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 5 Kiedy b?dziecie sk?ada? Panu ofiar? biesiadn?, sk?adajcie j? tak, aby Mu by?a przyjemna. 6 B?dziecie z niej jedli w sam dzie? ofiary i w nast?pnym dniu. To, co pozostanie na trzeci dzie?, b?dzie spalone w ogniu. 7 Gdyby kto jad? z niej na trzeci dzie?, by?aby to rzecz nie?wie?a, nie by?aby przyjemna [Bogu]. 8 Kto b?dzie z niej je??, zaci?gnie win?, bo zbezcze?ci? ?wi?to?? Pana. Taki cz?owiek b?dzie wykluczony spo?ród swojego ludu. 9 Kiedy ??? b?dziecie zbo?e ziemi waszej, nie b?dziesz ??? a? do samego skraju pola i nie b?dziesz zbiera? k?osów pozosta?ych na polu. 10 Nie b?dziesz ogo?aca? winnicy i nie b?dziesz zbiera? tego, co spad?o na ziemi? w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 11 Nie b?dziecie kra??, nie b?dziecie k?ama?, nie b?dziecie oszukiwa? jeden drugiego. 12 Nie b?dziecie przysi?ga? fa?szywie na moje imi?. By?oby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! 13 Nie b?dziesz uciska? bli?niego, nie b?dziesz go wyzyskiwa?. Zap?ata najemnika nie b?dzie pozostawa? w twoim domu przez noc a? do poranka. 14 Nie b?dziesz z?orzeczy? g?uchemu. Nie b?dziesz k?ad? przeszkody przed niewidomym, ale b?dziesz si? ba? Boga twego. Ja jestem Pan! 15 Nie b?dziecie wydawa? niesprawiedliwych wyroków. Nie b?dziesz stronniczym na korzy?? ubogiego, ani nie b?dziesz mia? wzgl?dów dla bogatego. Sprawiedliwie b?dziesz s?dzi? bli?niego. 16 Nie b?dziesz szerzy? oszczerstw mi?dzy krewnymi, nie b?dziesz czyha? na ?ycie bli?niego. Ja jestem Pan! 17 Nie b?dziesz ?ywi? w sercu nienawi?ci do brata. B?dziesz upomina? bli?niego, aby nie zaci?gn?? winy z jego powodu. 18 Nie b?dziesz szuka? pomsty, nie b?dziesz ?ywi? urazy do synów twego ludu, ale b?dziesz mi?owa? bli?niego jak siebie samego. Ja jestem Pan! 19 B?dziecie przestrzega? moich ustaw. Nie b?dziesz ??czy? dwóch gatunków bydl?t. Nie b?dziesz obsiewa? pola dwoma rodzajami ziarna. Nie b?dziesz nosi? ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici. 20 Je?eli kto obcuje ciele?nie z kobiet? wylewaj?c nasienie, a ona jest niewolnic? przeznaczon? dla innego m??a, ale jeszcze nie wykupion? ani obdarzon? wolno?ci?, to b?dzie im wymierzona kara, jednak nie kara ?mierci, bo ona nie by?a obdarzona wolno?ci?. 21 Przyprowadzi m??czyzna przed wej?cie do Namiotu Spotkania swoj? ofiar? zado??uczynienia dla Pana, to jest barana na zado??uczynienie. 22 Kap?an dokona za niego przeb?agania przed Panem, ofiaruj?c barana na zado??uczynienie za grzech, który on pope?ni?, i b?dzie mu odpuszczony grzech, który pope?ni?. 23 Kiedy wejdziecie do kraju i zasadzicie drzewa owocowe wszelkiego gatunku, b?dziecie uwa?a? ich owoce za nieobrzezane. Trzy lata pozostan? one nieobrzezane, nie b?dziecie ich je??. 24 W czwartym roku wszystkie ich owoce b?d? po?wi?cone jako dar radosny dla Pana. 25 W pi?tym roku b?dziecie jedli ich owoce, aby pomno?y? si? wasz dochód z nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 26 Nie b?dziecie je?? niczego z krwi?. Nie b?dziecie uprawia? wró?biarstwa. Nie b?dziecie uprawia? czarów. 27 Nie b?dziecie obcina? w kó?ko w?osów na g?owie. Nie b?dziesz goli? w?osów po bokach brody. 28 Nie b?dziecie nacina? cia?a na znak ?a?oby po zmar?ym. Nie b?dziecie si? tatuowa?. Ja jestem Pan! 29 Nie wydawaj swej córki na ha?b?, czyni?c j? nierz?dnic?, aby kraj nie uleg? nierz?dowi i nie by? pe?en rozpusty. 30 B?dziecie zachowywa? moje szabaty i szanowa? mój ?wi?ty przybytek. Ja jestem Pan! 31 Nie b?dziecie si? zwraca? do wywo?uj?cych duchy ani do wró?bitów. Nie b?dziecie zasi?ga? ich rady, aby nie splugawi? si? przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 32 Przed siwizn? wstaniesz, b?dziesz szanowa? oblicze starca, w ten sposób oka?esz boja?? Bo??. Ja jestem Pan! 33 Je?eli w waszym kraju osiedli si? przybysz, nie b?dziecie go uciska?. 34 Przybysza, który si? osiedli? w?ród was, b?dziecie uwa?a? za obywatela. B?dziesz go mi?owa? jak siebie samego, bo i wy byli?cie przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 35 Nie b?dziecie pope?nia? niesprawiedliwo?ci w wyrokach, w miarach, w wagach, w obj?to?ci. 36 B?dziecie mie? wagi sprawiedliwe, odwa?niki sprawiedliwe, sprawiedliw? ef?, sprawiedliwy hin. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadzi? was z ziemi egipskiej! 37 B?dziecie strzec wszystkich ustaw moich i wszystkich wyroków moich. B?dziecie je wykonywa?. Ja jestem Pan!

20

1 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 2 Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spo?ród synów Izraela albo spo?ród przybyszów, którzy osiedlili si? w Izraelu, na jedno ze swoich dzieci Molochowi, b?dzie ukarany ?mierci?. Miejscowa ludno?? ukamienuje go. 3 Ja sam zwróc? oblicze moje przeciwko takiemu cz?owiekowi i wy??cz? go spo?ród jego ludu, poniewa? da? jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawi? mój ?wi?ty przybytek, zbezcze?ci? moje ?wi?te imi?. 4 Je?eli miejscowa ludno?? zas?oni oczy przed takim cz?owiekiem, który da? jedno ze swoich dzieci Molochowi, i nie zabije go, 5 to Ja sam zwróc? oblicze moje przeciwko takiemu cz?owiekowi i przeciwko jego rodzinie i wy??cz? go spo?ród jego ludu, jak równie? i tych wszystkich, którzy go na?laduj?, którzy uprawiaj? nierz?d z Molochem. 6 Tak?e przeciwko ka?demu, kto si? zwróci do wywo?uj?cych duchy albo do wró?bitów, aby uprawia? z nimi nierz?d, zwróc? oblicze i wy??cz? go spo?ród jego ludu. 7 U?wi??cie si? wi?c i b?d?cie ?wi?tymi, bo Ja jestem ?wi?ty. Ja, Pan, Bóg wasz! 8 B?dziecie strzec ustaw moich i wykonywa? je. Ja jestem Pan, który was u?wi?ca! 9 Ktokolwiek z?orzeczy ojcu albo matce, b?dzie ukarany ?mierci?: z?orzeczy? ojcu lub matce, ?ci?gn?? ?mier? na siebie. 10 Ktokolwiek cudzo?o?y z ?on? bli?niego, b?dzie ukarany ?mierci? i cudzo?o?nik, i cudzo?o?nica. 11 Ktokolwiek obcuje ciele?nie z ?on? swojego ojca, ods?ania nago?? ojca: b?d? ukarani ?mierci? oboje, sami t? ?mier? na siebie ?ci?gn?li. 12 Ktokolwiek obcuje ciele?nie z synow?, b?dzie razem z ni? ukarany ?mierci?: pope?nili sromot?, sami t? ?mier? na siebie ?ci?gn?li. 13 Ktokolwiek obcuje ciele?nie z m??czyzn?, tak jak si? obcuje z kobiet?, pope?nia obrzydliwo??. Obaj b?d? ukarani ?mierci?, sami t? ?mier? na siebie ?ci?gn?li. 14 Je?eli kto bierze za ?on? kobiet? i jej matk?, dopuszcza si? rozpusty: on i ona b?d? spaleni w ogniu, aby nie by?o rozpusty w?ród was. 15 Ktokolwiek obcuje ciele?nie ze zwierz?ciem wylewaj?c nasienie, b?dzie ukarany ?mierci?. Zwierz? tak?e zabijecie. 16 Je?li kobieta zbli?y si? jakiego? zwierz?cia, aby z nim si? z??czy?, zabijesz i kobiet?, i zwierz?. Oboje b?d? ukarani ?mierci?, sami ?mier? na siebie ?ci?gn?li. 17 Je?eli kto we?mie swoj? siostr?, córk? swojego ojca albo swojej matki i b?dzie ogl?da? jej nago??, a ona b?dzie ogl?da? jego nago??, jest to czyn haniebny, oboje b?d? zg?adzeni w obecno?ci synów ich ludu. Ten, kto ods?oni? nago?? swojej siostry, zaci?gnie win?. 18 Je?eli kto obcuje ciele?nie z kobiet? maj?c? miesi?czne krwawienie i ods?oni jej nago??, obna?a ?ród?o jej krwi, a ona te? ods?oni ?ród?o swojej krwi, to oboje b?d? wy??czeni spo?ród swojego ludu. 19 Nie b?dziesz ods?ania? nago?ci siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to by?oby to samo, co obna?y? w?asne cia?o. Oni ponios? za to win?. 20 Ktokolwiek obcuje ze swoj? ciotk?, ods?ania nago?? swojego wuja. Ponios? oni swój grzech - umr? bezdzietnie. 21 Ktokolwiek bierze ?on? swojego brata, pope?nia kazirodztwo. Ods?oni? nago?? swojego brata - b?d? bezdzietni. 22 B?dziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków i b?dziecie je wykonywa?, aby was nie wyplu?a ziemia, do której was wprowadzam, aby?cie mieszkali w niej. 23 Nie b?dziecie post?powa? wed?ug obyczajów narodu, który wyp?dzam przed wami. Poniewa? wszystkie te rzeczy czynili, nape?nili Mnie obrzydzeniem. 24 Dlatego powiedzia?em wam: wy posi?dziecie ich ziemi?, Ja sam daj? wam j? w dziedzictwo, ziemi? op?ywaj?c? w mleko i miód. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który oddzieli?em was od innych narodów. 25 B?dziecie odró?nia? zwierz?ta czyste od nieczystych, ptaki nieczyste od czystych. Nie b?dziecie plugawi? siebie samych przez zwierz?ta i ptaki ani przez wszystko, co si? roi po ziemi, przez wszystko, co oddzieli?em od was jako nieczyste. 26 B?dziecie dla Mnie ?wi?ci, bo Ja jestem ?wi?ty, Ja Pan, i oddzieli?em was od innych narodów, aby?cie byli moimi. 27 Je?eli jaki m??czyzna albo jaka kobieta b?d? wywo?ywa? duchy albo wró?y?, b?d? ukarani ?mierci?. Kamieniami zabijecie ich. Sami ?ci?gn?li ?mier? na siebie.

21

1 Potem Pan powiedzia? do Moj?esza: Mów do kap?anów, synów Aarona, i powiedz im: Kap?an nie b?dzie si? nara?a? na nieczysto?? z powodu zw?ok zmar?ego krewnego, 2 chyba tylko z powodu najbli?szych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki, brata, 3 siostry dziewicy, która jest mu szczególnie bliska, poniewa? nie nale?y do ?adnego m??a. Z jej powodu mo?e si? narazi? na nieczysto?? rytualn?. 4 Ale kap?an nie b?dzie si? nara?a? na nieczysto?? rytualn? z powodu krewnych swej ?ony. By?oby to zbezczeszczenie. 5 Nie b?d? sobie strzygli g?owy do skóry, nie b?d? golili krajów brody, nie b?d? nacinali swojego cia?a. 6 B?d? ?wi?ci dla swojego Boga, nie b?d? bezcze?ci? imienia Bo?ego, bo oni sk?adaj? Panu ofiary spalane, pokarm swojego Boga, a wi?c b?d? ?wi?to?ci?. 7 Nie wezm? za ?on? nierz?dnicy lub kobiety poha?bionej. Nie wezm? kobiety wyp?dzonej przez m??a, bo kap?an jest po?wi?cony Bogu. 8 B?dziesz go uwa?a? za ?wi?tego, bo on ofiaruje pokarm Bo?y. B?dzie ?wi?ty dla ciebie, bo Ja jestem ?wi?ty, Ja Pan, który was u?wi?cam! 9 Je?eli córka kap?ana bezcze?ci siebie nierz?dem, bezcze?ci przez to swojego ojca. B?dzie spalona w ogniu. 10 Kap?an, który jest wy?szy godno?ci? ponad braci, na którego g?ow? by?a wylana oliwa namaszczenia, który by? wprowadzony w czynno?ci kap?a?skie, wk?adaj?c szaty nie b?dzie rozpuszcza? w?osów i nie b?dzie rodziera? swych szat. 11 W ogóle nie zbli?y si? do ?adnego zmar?ego, nie narazi si? na nieczysto?? rytualn? ani z powodu ojca, ani z powodu matki. 12 Nie b?dzie wychodzi? z przybytku ?wi?tego, nie b?dzie bezcze?ci? ?wi?tego przybytku swego Boga, bo ma na sobie jak diadem oliw? namaszczenia swego Boga. Ja jestem Pan! 13 Za ?on? we?mie tylko dziewic?. 14 Nie we?mie za ?on? ani wdowy, ani rozwódki, ani poha?bionej, ani nierz?dnicy: ?adnej z takich nie we?mie, ale we?mie dziewic? spo?ród swych krewnych. 15 Nie zbezcze?ci potomstwa mi?dzy krewnymi, bo Ja jestem Pan, który go u?wi?ca! 16 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 17 Tak mów do Aarona: Ktokolwiek z potomków twoich wed?ug ich przysz?ych pokole? b?dzie mia? jak?? skaz?, nie b?dzie móg? si? zbli?y?, aby ofiarowa? pokarm swego Boga. 18 ?aden cz?owiek, który ma skaz?, nie mo?e si? zbli?a? - ani niewidomy, ani chromy, ani maj?cy zniekszta?con? twarz, ani kaleka, 19 ani ten, który ma z?aman? nog? albo r?k?, 20 ani garbaty, ani niedorozwini?ty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na ?wierzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione j?dra. 21 ?aden z potomków kap?ana Aarona, maj?cy jak?? skaz?, nie b?dzie si? zbli?a?, aby z?o?y? spalan? ofiar? Panu. On ma skaz? - nie b?dzie si? zbli?a?, aby ofiarowa? pokarm swego Boga. 22 Jednak?e wolno mu je?? pokarm swego Boga, zarówno ?wi?ty, jak i naj?wi?tszy. 23 Tylko nie b?dzie podchodzi? do zas?ony i nie b?dzie si? zbli?a? do o?tarza, bo ma skaz?. Nie b?dzie bezcze?ci? moich ?wi?to?ci, bo Ja, Pan, jestem tym, który je u?wi?ca! 24 Moj?esz powiedzia? to Aaronowi, jego synom i wszystkim Izraelitom.

22

1 Po czym Pan powiedzia? do Moj?esza: 2 Mów do Aarona i jego synów, aby si? powstrzymywali od niektórych ?wi?tych darów Izraelitów, które oni mi po?wi?caj?, i nie bezcze?cili mojego ?wi?tego imienia. Ja jestem Pan! 3 Powiedz im, aby wiedzia?y o tym przysz?e pokolenia: je?eli kto z potomków waszych, b?d?c w stanie nieczysto?ci rytualnej, zbli?y si? do rzeczy ?wi?tych, które Izraelici po?wi?caj? Panu, to cz?owiek ten b?dzie odrzucony ode Mnie. Ja jestem Pan! 4 ?aden potomek Aarona, który by by? tr?dowaty lub cierpi?cy na wyciek, nie b?dzie móg? je?? rzeczy ?wi?tych, dopóki si? nie podda oczyszczeniu. Tak samo b?dzie z tym, który si? dotkn?? kogo? nieczystego z powodu umar?ego albo tego, z którego wyp?yn??o nasienie; 5 równie? z tym, kto si? dotkn?? jakiego? p?azu, czyni?cego go nieczystym, albo si? dotkn?? cz?owieka, który uczyni? go nieczystym wskutek swojej nieczysto?ci. 6 Ktokolwiek wi?c dotknie si? takich rzeczy, b?dzie nieczysty a? do wieczora, nie b?dzie jad? rzeczy ?wi?tych, ale przedtem wyk?pie cia?o w wodzie. 7 Po zachodzie s?o?ca b?dzie oczyszczony. Potem b?dzie je?? rzeczy ?wi?te, bo one s? jego pokarmem. 8 Nie b?dzie jad? padliny ani mi?sa zwierz?t rozszarpanych, bo przez to sta?by si? nieczysty. Ja jestem Pan! 9 B?d? strzec mojego zarz?dzenia, nie b?d? nara?a? si? na grzech z tego powodu - za to spotka?aby ich ?mier?, poniewa? dopu?ciliby si? zbezczeszczenia. Ja jestem Pan, który ich u?wi?cam! 10 ?aden niepowo?any nie b?dzie jad? rzeczy ?wi?tych, ani mieszkaj?cy u kap?ana, ani najemnik nie b?d? jedli rzeczy ?wi?tych. 11 Je?eli jednak kap?an kupi? niewolnika za pieni?dze, ten mo?e je?? rzeczy ?wi?te, równie? i ci, którzy urodzili si? w jego domu, b?d? jedli jego pokarm. 12 Córka kap?ana, która wysz?a za m?? za obcego, nie b?dzie jad?a ze ?wi?tych rzeczy ofiarowanych. 13 Jednak?e córka kap?ana, która owdowia?a albo zosta?a porzucona, a nie ma dzieci, i wróci?a do domu ojca, b?dzie mog?a je?? z pokarmu nale?nego jej ojcu, tak jak za m?odych lat. Ale ?aden niepowo?any nie b?dzie go jad?! 14 Je?eli kto zje rzecz ?wi?t? przez nieuwag?, wynagrodzi za ni? kap?anowi, dodaj?c jeszcze pi?t? cz??? warto?ci. 15 Oni nie b?d? bezcze?ci? rzeczy ?wi?tych, które Izraelici ofiaruj? dla Pana. 16 Naraziliby ich na ci??k? win? przez jedzenie ich rzeczy ?wi?tych. Ja jestem Pan, który ich u?wi?cam! 17 Nast?pnie Pan powiedzia? do Moj?esza: 18 Mów do Aarona i jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Je?eli kto spo?ród Izraelitów albo spo?ród przybyszów w Izraelu przynosi swój dar, czy to b?dzie ofiara ?lubowana czy dobrowolna, z rodzaju tych ofiar, które si? przynosi Panu jako ofiary ca?opalne, 19 to aby by?y przyj?te, musz? to by? zwierz?ta bez skazy, samce - cielce, barany lub koz?y. 20 ?adnego zwierz?cia ze skaz? nie b?dziecie sk?ada? w ofierze, bo to nie by?oby od was przyj?te. 21 Je?eli kto chce z?o?y? Panu ofiar? biesiadn?, aby wype?ni? ?lub albo jako dar dobrowolny, niezale?nie od tego, czy to b?dzie du?e, czy ma?e bydl?, b?dzie ono bez skazy, aby by?o przyj?te. Nie b?dzie w nim ?adnej skazy! 22 Nie b?dziecie sk?ada? w ofierze Panu zwierz?t ?lepych, u?omnych, okaleczonych, spuchni?tych, parszywych, owrzodzonych. Nie b?dziecie takich zwierz?t sk?ada? na o?tarzu na ofiar? spalan? dla Pana. 23 Cielca albo barana niekszta?tnego lub niewyro?ni?tego mo?esz z?o?y? jako ofiar? dobrowoln?, ale jako ofiara ?lubowana nie b?dzie on przyj?ty. 24 Zwierz?cia, która ma j?dra zgniecione, starte, wyrwane albo wyci?te, nie b?dziecie sk?ada? w ofierze Panu i nie b?dziecie takich rzeczy robi? w waszym kraju. 25 Tak?e nie b?dziecie przyjmowali takich zwierz?t od cudzoziemca i nie b?dziecie ich ofiarowali jako pokarm dla Boga waszego, bo ten brak jest w nich skaz? i dlatego nie b?d? przyj?te na wasz? korzy??. 26 Potem Pan powiedzia? do Moj?esza: 27 Je?eli urodzi ci si? ciel?, jagni? lub ko?l?, to b?dzie ono przez siedem dni przy matce. Zaczynaj?c od ósmego dnia i dalej, b?dzie ono przyj?te jako dar spalany dla Pana. 28 Nie b?dziecie tego samego dnia zabija? krowy albo owcy razem z jej ma?ym. 29 Kiedy b?dziecie sk?ada? dla Pana ofiar? dzi?kczynn?, sk?adajcie j? tak, aby by?a przyj?ta. 30 Tego samego dnia b?dzie spo?yta. Nie b?dziecie z niej nic zostawia? a? do rana. Ja jestem Pan! 31 B?dziecie strzec moich przykaza? i wykonywa? je! Ja jestem Pan! 32 Nie b?dziecie bezcze?ci? mojego ?wi?tego imienia. Okazuj? moj? ?wi?to?? po?ród Izraelitów. Ja jestem Pan, który was u?wi?ca, 33 który wyprowadzi? was z ziemi egipskiej, abym by? waszym Bogiem. Ja jestem Pan!

23

1 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 2 Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy ?wi?te Pana, na które b?dziecie wzywa? ich zwo?aniami ?wi?tymi, to s? moje czasy ?wi?te! 3 Przez sze?? dni praca b?dzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat, jest zwo?anie ?wi?te, nie b?dziecie wykonywa? w tym dniu ?adnej pracy - to jest szabat dla Pana we wszystkich waszych siedzibach. 4 Oto czasy ?wi?te dla Pana, zwo?anie ?wi?te, na które wzywa? ich b?dziecie w okre?lonym czasie. 5 W pierwszym miesi?cu, czternastego dnia miesi?ca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. 6 A pi?tnastego dnia tego miesi?ca jest ?wi?to Prza?ników dla Pana - przez siedem dni b?dziecie jedli tylko prza?ne chleby. 7 Pierwszego dnia b?dzie dla was zwo?anie ?wi?te: nie b?dziecie wykonywa? ?adnej pracy. 8 Przez siedem dni b?dziecie sk?adali w ofierze dla Pana ofiar? spalan?, siódmego dnia b?dzie ?wi?te zwo?anie, nie b?dziecie w tym dniu wykonywa? ?adnej pracy. 9 Potem Pan powiedzia? do Moj?esza: 10 Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, któr? Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kap?anowi snop jako pierwociny waszego plonu. 11 On dokona gestu ko?ysania snopa przed Panem, aby by? przez Niego ?askawie przyj?ty. Dokona nim gestu ko?ysania w nast?pnym dniu po szabacie. 12 W dniu gestu ko?ysania snopa z?o?ycie ofiar? ca?opaln? dla Pana, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku, 13 wraz z ofiar? pokarmow? dwóch dziesi?tych efy najczystszej m?ki zaprawionej oliw?, jako ofiar? spalan?, mi?? wo? dla Pana, a tak?e ofiar? p?ynn? - ?wier? hinu wina. 14 A? do tego dnia nie b?dziecie jedli ani chleba, ani pra?onych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokole?, we wszystkich waszych siedzibach. 15 I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu ko?ysania, siedem tygodni pe?nych, 16 a? do dnia po siódmym szabacie odliczycie pi??dziesi?t dni i wtedy z?o?ycie now? ofiar? pokarmow? dla Pana. 17 Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu ko?ysania, ka?dy z dwóch dziesi?tych efy najczystszej m?ki, kwaszone. To b?d? pierwociny dla Pana. 18 Oprócz chleba z?o?ycie w ofierze siedem baranków bez skazy, jednorocznych, jednego m?odego cielca i dwa barany. One b?d? ofiar? ca?opaln? dla Pana razem z ofiar? pokarmow? i z ofiar? p?ynn?. B?dzie to ofiara spalana, mi?a wo? dla Pana. 19 Ofiarujecie te? jednego koz?a jako ofiar? przeb?agaln? i dwa baranki jednoroczne jako ofiar? biesiadn?. 20 Kap?an wykona nimi przed Panem gest ko?ysania razem z chlebami pierwocin, razem z dwoma barankami. B?dzie to rzecz po?wi?cona Panu, przeznaczona dla kap?ana. 21 Tego samego dnia zwo?acie lud. B?dzie to dla was zwo?anie ?wi?te. Nie b?dziecie wykonywa? tego dnia ?adnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokole?. 22 Kiedy b?dziecie zbierali plon waszej ziemi, nie b?dziecie wycinali doszcz?tnie skraju pola i nie b?dziecie zbierali do ko?ca k?osów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 23 Nast?pnie Pan powiedzia? do Moj?esza: 24 Powiedz Izraelitom: Pierwszego dnia siódmego miesi?ca b?dziecie obchodzi? uroczysty szabat, tr?bienie w róg i ?wi?te zwo?anie. 25 Nie b?dziecie wtedy wykonywa? ?adnej pracy. Z?o?ycie ofiary spalane dla Pana. 26 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 27 Dziesi?tego dnia siódmego miesi?ca jest Dzie? Przeb?agania. B?dzie to dla was zwo?anie ?wi?te. B?dziecie po?ci? i b?dziecie sk?ada? Panu ofiary spalane. 28 W tym dniu nie b?dziecie wykonywa? ?adnej pracy, bo jest to Dzie? Przeb?agania, a?eby dokonano przeb?agania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. 29 Ka?dy cz?owiek, który nie b?dzie po?ci? tego dnia, b?dzie wy??czony spo?ród swego ludu. 30 Ka?dego cz?owieka, który b?dzie pracowa? tego dnia, wytrac? spo?ród jego ludu. 31 ?adnej pracy nie b?dziecie wykonywa?. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokole?, we wszystkich waszych siedzibach. 32 B?dzie to dla was uroczysty szabat. B?dziecie po?cili. Dziewi?tego dnia miesi?ca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, b?dziecie obchodzi? wasz szabat. 33 Po czym Pan powiedzia? do Moj?esza: 34 Powiedz Izraelitom: Pi?tnastego dnia tego siódmego miesi?ca jest ?wi?to Namiotów przez siedem dni dla Pana. 35 Pierwszego dnia jest zwo?anie ?wi?te: nie b?dziecie wykonywa? ?adnej pracy. 36 Przez siedem dni b?dziecie sk?ada? ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia b?dzie dla was zwo?anie ?wi?te i z?o?ycie ofiar? spalan? dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie b?dziecie wykonywa? w tym dniu ?adnej pracy. 37 To s? czasy ?wi?te dla Pana, na które b?dziecie dokonywa? ?wi?tego zwo?ania, aby sk?ada? ofiar? spalan? dla Pana: ofiar? ca?opaln?, ofiar? pokarmow?, ofiar? krwaw? i ofiar? p?ynn?, ka?dego dnia to, co jest na ten dzie? przeznaczone, 38 niezale?nie od szabatów Pana, niezale?nie od waszych darów, niezale?nie od wszystkich ?lubów waszych i niezale?nie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które b?dziecie sk?ada? dla Pana. 39 Tak wi?c pi?tnastego dnia siódmego miesi?ca, kiedy zbierzecie plony ziemi, b?dziecie obchodzi? ?wi?to Pana przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia tak?e uroczysty szabat. 40 We?cie sobie pierwszego dnia owoce pi?knych drzew, li?cie palmowe, ga??zki g?stych drzew i wierzb nadrzecznych. B?dziecie si? weseli? przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni. 41 B?dziecie obchodzi? to ?wi?to dla Pana co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokole?. W siódmym miesi?cu b?dziecie je obchodzi?. 42 Przez siedem dni b?dziecie mieszka? w sza?asach. Wszyscy tubylcy Izraela b?d? mieszkali w sza?asach, 43 aby pokolenia wasze wiedzia?y, ?e kaza?em Izraelitom mieszka? w sza?asach, kiedy wyprowadzi?em ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 44 Moj?esz og?osi? Izraelitom o czasach ?wi?tych dla Pana.

24

1 Potem Pan powiedzia? do Moj?esza: 2 Rozka? Izraelitom, aby dostarczyli ci do ?wiecznika czystej oliwy wyci?ni?tej z oliwek, aby zapewni? nieustanne ?wiat?o. 3 Na zewn?trz zas?ony ?wiadectwa w Namiocie Spotkania Aaron go ustawi, by ?wieci? od wieczora a? do poranka przed Panem, nieustannie. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokole?. 4 Na czystym ?wieczniku przygotuje lampy, aby pali?y si? przed Panem nieustannie. 5 Nast?pnie we?miesz najczystszej m?ki i upieczesz z niej dwana?cie placków. Ka?dy placek z dwóch dziesi?tych efy. 6 Potem u?o?ysz je w dwa stosy, po sze?? w ka?dym stosie, na czystym stole przed Panem. 7 Po?o?ysz na ka?dym stosie troch? czystego kadzid?a - to b?dzie pami?tka chleba, ofiara spalana dla Pana. 8 Ka?dego szabatu przygotuj? to przed Panem jako dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze. 9 To b?dzie dla Aarona i dla jego synów. B?d? to jedli w miejscu po?wi?conym. Jest to rzecz naj?wi?tsza dla niego spo?ród ofiar spalanych dla Pana. Ustawa wieczysta. 10 Mi?dzy Izraelitami znajdowa? si? syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pok?óci? si? z pewnym Izraelit? w obozie. 11 Syn Izraelitki zblu?ni? przeciwko Imieniu i przekl?? je. Przyprowadzono go do Moj?esza. Matka jego nazywa?a si? Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana. 12 Umieszczono go pod stra??, dopóki sprawa nie b?dzie rozstrzygni?ta przez usta Pana. 13 Wtedy Pan powiedzia? do Moj?esza: 14 Ka? wyprowadzi? blu?nierc? poza obóz. Wszyscy, którzy go s?yszeli, po?o?? r?ce na jego g?owie. Ca?a spo?eczno?? ukamienuje go. 15 Potem powiesz Izraelitom: Ktokolwiek przeklina Boga swego, b?dzie za to odpowiada?. 16 Ktokolwiek blu?ni imieniu Pana, b?dzie ukarany ?mierci?. Ca?a spo?eczno?? ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz b?dzie ukarany ?mierci? za blu?nierstwo przeciwko Imieniu. 17 Ktokolwiek zabije cz?owieka, b?dzie ukarany ?mierci?. 18 Ktokolwiek zabije zwierz?, b?dzie obowi?zany do zwrotu: zwierz? za zwierz?. 19 Ktokolwiek skaleczy bli?niego, b?dzie ukarany w taki sposób, w jaki zawini?. 20 Z?amanie za z?amanie, oko za oko, z?b za z?b. W jaki sposób kto? okaleczy? bli?niego, w taki sposób b?dzie okaleczony. 21 Kto zabije zwierz?, b?dzie obowi?zany do zwrotu. Kto zabije cz?owieka, b?dzie ukarany ?mierci?. 22 Jednakowo b?dziecie s?dzi? i przybyszów, i tubylców, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz! 23 Potem Moj?esz kaza? Izraelitom wyprowadzi? blu?nierc? poza obóz i ukamienowa?. Synowie Izraela uczynili to, co Pan rozkaza? Moj?eszowi.

25

1 Potem Pan powiedzia? do Moj?esza na górze Synaj: 2 Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, któr? daj? wam, wtedy ziemia b?dzie tak?e obchodzi? szabat dla Pana. 3 Sze?? lat b?dziesz obsiewa? swoje pole, sze?? lat b?dziesz obcina? swoj? winnic? i b?dziesz zbiera? jej plony, 4 ale w siódmym roku b?dzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie b?dziesz wtedy obsiewa? pola ani obcina? winnicy, 5 nie b?dziesz ??? tego, co samo wyro?nie na polu, ani nie b?dziesz zbiera? winogron nieobci?tych. To b?dzie rok szabatowy dla ziemi. 6 Szabat ziemi b?dzie s?u?y? wam za pokarm: tobie, s?udze twemu, s?u??cej twej, najemnikowi twemu i osiad?emu u ciebie, tym, którzy mieszkaj? u ciebie. 7 Ca?y jego plon b?dzie s?u?y? za pokarm tak?e twojemu byd?u i zwierz?tom, które s? w twoim kraju. 8 Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak ?e czas siedmiu lat szabatowych b?dzie obejmowa? czterdzie?ci dziewi?? lat. 9 Dziesi?tego dnia, siódmego miesi?ca zatr?bisz w róg. W Dniu Przeb?agania zatr?bicie w róg w ca?ej waszej ziemi. 10 B?dziecie ?wi?ci? pi??dziesi?ty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszka?ców. B?dzie to dla was jubileusz - ka?dy z was powróci do swej w?asno?ci i ka?dy powróci do swego rodu. 11 Ca?y ten rok pi??dziesi?ty b?dzie dla was rokiem jubileuszowym - nie b?dziecie sia?, nie b?dziecie ??? tego, co uro?nie, nie b?dziecie zbiera? nieobci?tych winogron, 12 bo to b?dzie dla was jubileusz, to b?dzie dla was rzecz ?wi?ta. Wolno wam jednak b?dzie je?? to, co uro?nie na polu. 13 W tym roku jubileuszowym ka?dy powróci do swej w?asno?ci. 14 Kiedy wi?c b?dziecie sprzedawa? co? bli?niemu albo kupowa? co? od bli?niego, nie wyrz?dzajcie krzywdy jeden drugiemu. 15 Ale odpowiednio do liczby lat, które up?yn??y od jubileuszu, b?dziesz kupowa? od bli?niego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. 16 Im wi?cej lat pozostaje do jubileuszu, tym wi?ksz? cen? zap?acisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejsz? cen? zap?acisz, bo ilo?? plonów on ci sprzedaje. 17 Nie b?dziecie wyrz?dza? krzywdy jeden drugiemu. B?dziesz si? ba? Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz! 18 B?dziecie wykonywa? ustawy moje i przestrzega? wyroków moich wprowadzaj?c je w ?ycie, aby?cie mieszkali w kraju bezpiecznie: 19 ziemia da wam plon, b?dziecie jedli do syto?ci, b?dziecie mieszkali na niej bezpiecznie. 20 Je?eli za? powiecie: co b?dziemy jedli w siódmym roku, je?eli nie b?dziemy siali ani zbierali plonów? 21 Ze?l? wam b?ogos?awie?stwo w szóstym roku, tak ?e plony wystarcz? na trzy lata. 22 W ósmym roku b?dziecie sia? i b?dziecie je?? z dawnych plonów. A? do dziewi?tego roku, a? do nowych plonów b?dziecie jedli dawne plony. 23 Nie wolno sprzedawa? ziemi na zawsze, bo ziemia nale?y do Mnie, a wy jeste?cie u Mnie przybyszami i osadnikami. 24 Dlatego b?dziecie pozwala? na wykup wszelkich gruntów nale??cych do was. 25 Je?eli twój brat zubo?eje i sprzeda swoj? posiad?o??, wtedy wyst?pi jego najbli?szy krewny jako "wykupuj?cy" i odkupi ziemi? sprzedan? przez brata. 26 Je?eli za? kto nie ma "wykupuj?cego", ale sam zdob?dzie dostateczne ?rodki na wykup, 27 to obliczy lata od czasu sprzeda?y, zwróci nabywcy gruntu nadwy?k? i wróci do swej posiad?o?ci. 28 Je?eli jednak nie b?dzie mia? dostatecznych ?rodków na wykup, w takim razie grunt pozostanie we w?adaniu nabywcy a? do roku jubileuszowego. W roku jubileuszowym grunt przejdzie znowu w posiadanie dawnego w?a?ciciela. 29 Je?eli kto sprzeda dom mieszkalny po?o?ony w mie?cie otoczonym murami, to b?dzie mia? prawo do wykupu a? do ko?ca roku sprzeda?y: prawo wykupu b?dzie trwa?o ca?y rok. 30 Je?eli dom nie b?dzie wykupiony przed up?ywem roku, w takim razie dom zbudowany w mie?cie warownym przejdzie na zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomków. Nie wyjdzie z ich r?k w roku jubileuszowym. 31 Domy we wsiach, które nie s? otoczone murami, b?d? traktowane na równi z w?asno?ci? gruntow?, a wi?c b?d? podlega?y wykupowi, a w roku jubileuszowym wyjd? z r?k nabywcy. 32 Co si? tyczy miast lewickich, to lewitom zawsze przys?uguje prawo wykupu domów, które posiadaj?. 33 Je?eli kto kupi od lewitów dom miejski, to posiad?o?? ta wyjdzie z jego r?k w roku jubileuszowym, bo domy miast lewickich s? ich posiad?o?ci? po?ród Izraelitów. 34 Tak?e i pole po?o?one ko?o ich miast nie b?dzie podlega?o sprzeda?y, bo ono jest ich posiad?o?ci? wieczyst?. 35 Je?eli brat twój zubo?eje i r?ka jego os?abnie, to podtrzymasz go, aby móg? ?y? z tob? przynajmniej jak przybysz lub osadnik. 36 Nie b?dziesz bra? od niego odsetek ani lichwy. B?dziesz si? ba? Boga swego i pozwolisz ?y? bratu z sob?. 37 Nie b?dziesz mu dawa? pieni?dzy na procent. Nie b?dziesz mu dawa? pokarmu na lichw?. 38 Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadzi? was z ziemi egipskiej, aby da? wam ziemi? Kanaan i aby by? waszym Bogiem! 39 Je?eli brat z powodu ubóstwa sprzeda si? tobie, nie b?dziesz nak?ada? na niego pracy niewolniczej. 40 B?dziesz si? z nim obchodzi? jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. B?dzie s?u?y? tobie tylko do roku jubileuszowego. 41 Wtedy wyjdzie od ciebie razem ze swymi dzie?mi i wróci do swojej rodziny, do posiad?o?ci swoich przodków. 42 Bo oni s? moimi niewolnikami, których wyprowadzi?em z ziemi egipskiej, nie powinni wi?c by? sprzedawani jak niewolnicy. 43 Nie b?dziesz si? z nim obchodzi? srogo. B?dziesz si? ba? swego Boga. 44 Kiedy b?dziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to b?dziecie ich kupowali od narodów, które s? naoko?o was. 45 Tak?e b?dziecie kupowali dzieci przychodniów osiad?ych w?ród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci b?d? wasz? w?asno?ci?. 46 Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na w?asno??, na zawsze. B?dziecie ich uwa?a? za niewolników. Ale z bra?mi Izraelitami nie b?dziecie si? obchodzili srogo. 47 Je?eli cudzoziemiec osiad?y u ciebie wzbogaci si?, a brat twój zubo?eje i sprzeda siebie cudzoziemcowi osiad?emu u ciebie albo potomkowi cudzoziemca, 48 to ten, który si? sprzeda?, mo?e by? wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go. 49 Tak?e jego stryj albo syn jego stryja mo?e go wykupi?, albo którykolwiek z jego krewnych z jego rodziny wykupi go, albo te? on sam siebie wykupi, je?eli b?dzie na to go sta?. 50 Wtedy wspólnie ze swym nabywc? obliczy czas od roku, w którym sprzeda? siebie, a? do roku jubileuszowego: cena, za któr? si? sprzeda?, b?dzie odpowiednia do liczby lat. Czas jego niewoli b?dzie mu policzony za dni najemnika. 51 Je?eli jeszcze du?o lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwi?kszy cen? wykupu. 52 Ale je?eli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, obliczy je i odpowiednio do liczby tych lat zap?aci swój wykup. 53 B?dzie u ciebie jako najemnik, rok po roku. Nie b?d? si? z nim srogo obchodzi? w twej obecno?ci. 54 Je?eli za? w ten sposób nie b?dzie wykupiony, to wyjdzie na wolno?? w roku jubileuszowym razem ze swoimi dzie?mi. 55 Moimi bowiem niewolnikami s? Izraelici. Oni s? moimi niewolnikami, ci, których wyprowadzi?em z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, wasz Bóg!

26

1 Nie b?dziecie sobie czynili bo?ków, nie b?dziecie sobie stawiali pos?gów ani stel. Nie b?dziecie umieszcza? w waszym kraju kamieni rze?bionych, aby im oddawa? pok?on, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz. 2 Strzec b?dziecie moich szabatów, czci? b?dziecie mój ?wi?ty przybytek. Ja jestem Pan! 3 Je?eli b?dziecie post?powa? wed?ug moich ustaw i b?dziecie strzec przykaza? moich i wprowadza? je w ?ycie, 4 dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia b?dzie przynosi? plony, drzewo polne wyda owoc, 5 m?ocka przeci?gnie si? u was a? do winobrania, winobranie a? do siewu, b?dziecie jedli chleb do syto?ci, b?dziecie mieszka? bezpiecznie w swoim kraju. 6 Krajowi udziel? pokoju, tak ?e b?dziecie si? udawali na spoczynek bez obawy. Dzikie zwierz?ta znikn? z kraju. Miecz nie b?dzie przechodzi? przez wasz kraj. 7 B?dziecie ?ciga? nieprzyjació?, a oni upadn? od miecza przed wami, 8 tak ?e pi?ciu waszych b?dzie ?ciga? ca?? setk?, a setka waszych - dziesi?? tysi?cy [nieprzyjació?]. Wasi wrogowie upadn? od miecza przed wami. 9 Zwróc? si? ku wam, dam wam p?odno??, rozmno?? was, umocni? moje przymierze z wami. 10 B?dziecie jedli [zbo?e] z dawnych zapasów, a kiedy przyjd? nowe zbiory, usuniecie dawne [zapasy]. 11 Umieszcz? w?ród was mój przybytek i nie b?d? si? wami brzydzi?. 12 B?d? chodzi? w?ród was, b?d? waszym Bogiem, a wy b?dziecie moim ludem. 13 Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadzi? was z ziemi egipskiej, aby?cie przestali by? ich niewolnikami. Ja rozbi?em dr?gi waszego jarzma i da?em wam mo?no?? chodzenia z podniesion? g?ow?. 14 Je?eli za? nie b?dziecie Mnie s?ucha? i nie b?dziecie wykonywa? tych wszystkich nakazów, 15 je?eli b?dziecie gardzi? moim ustawami, je?eli b?dziecie si? brzydzi? moimi wyrokami, tak ?e nie b?dziecie wykonywa? moich nakazów i z?amiecie moje przymierze, 16 to i Ja obejd? si? z wami odpowiednio: ze?l? na was przera?enie, wycie?czenie i gor?czk?, które prowadz? do ?lepoty i rujnuj? zdrowie. Wtedy na pró?no b?dziecie siali wasze ziarno. Zjedz? je wasi nieprzyjaciele. 17 Zwróc? oblicze przeciwko wam, b?dziecie pobici przez nieprzyjació?. Ci, którzy was nienawidz?, b?d? rz?dzili wami, a wy b?dziecie ucieka? nawet wtedy, kiedy was nikt nie b?dzie ?ciga?. 18 Je?eli i wtedy nie b?dziecie Mnie s?ucha?, b?d? w dalszym ci?gu kara? was siedem razy wi?cej za wasze grzechy. 19 Rozbij? wasz? dumn? pot?g?, sprawi?, ?e niebo b?dzie dla was jak z ?elaza, a ziemia jak z br?zu. 20 Na pró?no b?dziecie si? wysila? - wasza ziemia nie wyda ?adnego plonu, a drzewo na ziemi nie da owoców. 21 Je?eli [nadal] b?dziecie post?powa? Mnie na przekór i nie zechcecie Mnie s?ucha?, ze?l? na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy: 22 ze?l? na was dzikie zwierz?ta, które po?r? wasze dzieci, zniszcz? byd?o, zmniejsz? zaludnienie, tak ?e wasze drogi opustoszej?. 23 Je?eli i wtedy nie poprawicie si? i b?dziecie post?powa? Mnie na przekór, 24 to i Ja post?pi? wam na przekór i b?d? was kara? siedmiokrotnie za wasze grzechy. 25 Ze?l? na was miecz, który si? pom?ci za z?amanie przymierza. Je?eli wtedy schronicie si? do miast, ze?l? zaraz? pomi?dzy was, tak ?e wpadniecie w r?ce nieprzyjació?. 26 Rozbij? wam podpor? chleba, tak ?e dziesi?? kobiet b?dzie piec chleb w jednym piecu. B?d? wam wydziela? chleb na wag?, tak ?e jedz?c nie b?dziecie syci. 27 Je?eli i wtedy nie b?dziecie Mi pos?uszni i b?dziecie Mi post?powa? na przekór, 28 to i Ja z gniewem wyst?pi? przeciwko wam i ze?l? na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy. 29 B?dziecie jedli cia?o synów i córek waszych. 30 Zniszcz? wasze wy?yny s?oneczne, rozbij? wasze stele, rzuc? wasze trupy na trupy waszych bo?ków, b?d? si? brzydzi? wami. 31 Zamieni? w ruiny wasze miasta, spustosz? wasze miejsca ?wi?te, nie b?d? wch?ania? przyjemnej woni waszych ofiar. 32 Ja sam spustosz? ziemi?, tak ?e b?d? si? zdumiewa? wasi wrogowie, którzy j? wezm? w posiadanie. 33 Was samych rozprosz? mi?dzy narodami, dob?d? za wami miecza, ziemia wasza b?dzie spustoszona, miasta wasze zburzone. 34 Wtedy ziemia b?dzie obchodzi? swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy b?dziecie w kraju nieprzyjació?. Wtedy ziemia b?dzie odpoczywa? i obchodzi? swoje szabaty. 35 Przez wszystkie dni swego spustoszenia b?dzie obchodzi? szabat, którego nie obchodzi?a w latach szabatowych, kiedy w niej mieszkali?cie. 36 Co si? za? tyczy tych, co pozostan?, ze?l? do ich serc l?kliwo?? w ziemi nieprzyjació?, b?dzie ich ?ciga? szmer unoszonego wiatrem li?cia, b?d? ucieka? jak od miecza b?d? pada? nawet wtedy, kiedy nikt nie b?dzie ich ?ciga?. 37 B?d? si? przewraca? jeden na drugiego, jak gdyby przed mieczem, chocia? nikt nie b?dzie ich ?ciga?. Nie b?dziecie mogli osta? si? przed nieprzyjació?mi. 38 Zginiecie mi?dzy narodami, poch?onie was ziemia nieprzyjacielska. 39 A ci, którzy pozostan? z was, zgnij? z powodu swego przest?pstwa w ziemiach nieprzyjacielskich, z powodu przest?pstw swoich przodków zgnij?, tak jak i oni. 40 Wtedy uznaj? przest?pstwo swoje i przest?pstwo swoich przodków, to jest zdrad?, któr? pope?nili wzgl?dem Mnie, i to, ?e Mnie post?powali na przekór, 41 wskutek czego Ja post?powa?em na przekór im i zaprowadzi?em ich do kraju nieprzyjacielskiego, a?eby upokorzy?o si? ich nieobrzezane serce i a?eby zap?acili za swoje przest?pstwo. 42 Wtedy przypomn? sobie moje przymierze z Jakubem, przymierze z Izaakiem i przymierze z Abrahamem. Przypomn? sobie o tym i przypomn? o kraju. 43 Ale przedtem ziemia b?dzie opuszczona przez nich i b?dzie sp?aca? swoje szabaty przez to, ?e b?dzie spustoszona z ich winy, a oni b?d? sp?aca? swoje przest?pstwo, poniewa? odrzucili moje wyroki i brzydzili si? moimi ustawami. 44 Jednak?e nawet wtedy, kiedy b?d? w kraju nieprzyjacielskim, nie odrzuc? ich i nie b?d? si? brzydzi? nimi do tego stopnia, ?eby ich ca?kowicie zniszczy? i zerwa? moje przymierze z nimi, bo Ja jestem Pan, ich Bóg. 45 Przypomn? sobie na ich korzy?? o przymierzu z ich przodkami, kiedy wyprowadzi?em ich z ziemi egipskiej na oczach narodów, abym by? ich Bogiem. Ja jestem Pan! 46 To s? ustawy, wyroki i prawa, które Pan ustanowi? mi?dzy sob? a Izraelitami na górze Synaj za po?rednictwem Moj?esza.

27

1 Dalej Pan powiedzia? do Moj?esza: 2 Mów do Izraelitów i powiedz im: Je?eli kto chce si? ui?ci? ze ?lubu, wed?ug twojej oceny dotycz?cego jakiej? osoby wobec Pana, 3 tak b?dziesz ocenia?: je?eli chodzi o m??czyzn? w wieku od dwudziestu do sze??dziesi?ciu lat, to b?dzie on oceniony na pi??dziesi?t syklów srebra wed?ug wagi przybytku. 4 Je?eli chodzi o kobiet?, to b?dzie ona oceniona na trzydzie?ci syklów. 5 Je?eli chodzi o m?odzie? w wieku od pi?ciu do dwudziestu lat, to ch?opiec b?dzie oceniony na dwadzie?cia syklów, a dziewczyna na dziesi?? syklów. 6 Je?eli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesi?ca do pi?ciu lat, to ch?opiec b?dzie oceniony na pi?? syklów srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra. 7 Je?eli chodzi o ludzi starszych w wieku od sze??dziesi?ciu lat wzwy?, to m??czyzna b?dzie oceniony na pi?tna?cie syklów, a kobieta na dziesi?? syklów. 8 Je?eli jednak kto? jest tak ubogi, ?e nie mo?e sp?aci? wed?ug twego oszacowania, to postawi osob? ?lubowan? przed kap?anem, a ten j? oszacuje. Wed?ug mo?no?ci tego, który ?lubowa?, kap?an j? oszacuje. 9 Je?eli chodzi o bydl?ta, które s? sk?adane w darze dla Pana, to wszystko z nich, co jest z?o?one w darze dla Pana, b?dzie rzecz? ?wi?t?. 10 Nie wolno ich zamienia?, nie wolno ich zast?powa? innym bydl?ciem, ani lepszego gorszym, ani gorszego lepszym. Je?eli za? kto zechce tak? zamian? uczyni?, to jedno i drugie bydl? b?dzie rzecz? ?wi?t?. 11 Je?eli chodzi o bydl? nieczyste, takie, które nie bywa sk?adane w darze dla Pana, to postawi? to bydl? przed kap?anem, 12 a kap?an je oszacuje wed?ug tego, czy b?dzie dobre, czy marne. Taka b?dzie jego warto??, jak oszacuje je kap?an. 13 Je?eli [ofiarodawca] chce je wykupi?, to doda pi?t? cz??? do jego oszacowania. 14 Je?eli kto po?wi?ci swój dom dla Pana jako rzecz ?wi?t?, to kap?an oszacuje ten dom wed?ug tego, czy jest dobry, czy marny. Jak kap?an go oszacuje, taka b?dzie jego warto??. 15 Je?eli za? ofiarodawca zechce wykupi? ten dom, doda do jego oszacowania jedn? pi?t? i dom b?dzie jego. 16 Je?eli kto po?wi?ci dla Pana cz??? swej dziedzicznej posiad?o?ci, to twoje oszacowanie jej b?dzie zale?ne od ilo?ci ziarna u?ywanego na siew - jeden chomer j?czmienia b?dzie si? równa? pi??dziesi?ciu syklom srebra. 17 Je?eli po?wi?ci swój grunt w roku jubileuszowym, oszacowanie twoje b?dzie w mocy. 18 Je?eli za? po?wi?ci swój grunt po roku jubileuszowym, to kap?an obliczy sum? pieni?dzy wed?ug lat, które pozostaj? do nast?pnego roku jubileuszowego i odpowiednio obni?y oszacowanie. 19 Je?eli ofiarodawca zechce wykupi? swój grunt, to doda do twego oszacowania jedn? pi?t?, i grunt wróci do niego. 20 Ale je?eli nie wykupi gruntu i je?eli ten grunt b?dzie sprzedany innemu cz?owiekowi, to nie b?dzie móg? by? wykupiony. 21 W takim razie, kiedy grunt stanie si? wolny w roku jubileuszowym, b?dzie nale?a? do Pana jako rzecz ?wi?ta, jako pole pod kl?tw?. Stanie si? on posiad?o?ci? kap?ana. 22 Je?eli za? kto po?wi?ci Pana grunt kupiony, który nie nale?y do jego dziedzicznej posiad?o?ci, 23 to kap?an obliczy wysoko?? oszacowania a? do roku jubileuszowego, a ofiarodawca odda jeszcze tego samego dnia Panu sum? oszacowania jako rzecz ?wi?t?. 24 W roku jubileuszowym grunt wróci do tego, od kogo by? kupiony, czyj? by? dzidziczn? posiad?o?ci?. 25 Ka?de twoje oszacowanie b?dzie dokonywane na podstawie sykla przybytku. Jeden sykl równa si? dwudziestu gerom. 26 Jednak nikt nie b?dzie po?wi?ca? Panu pierworodnego bydl?cia, które i tak ju? nale?y do Pana. Czy to jest cielec, czy to jest baran, nale?y on do Pana. 27 Je?eli chodzi o bydl? nieczyste, to mo?na je wykupi? za sum? twego oszacowania, dodaj?c do niej jedn? pi?t?. Je?eli nie b?dzie wykupione, to b?dzie sprzedane wed?ug sumy twego oszacowania. 28 Je?eli kto po?wi?ci co ze swej w?asno?ci dla Pana jako cherem: cz?owieka, bydl? albo cz??? gruntu dziedzicznego - to ta rzecz nie b?dzie sprzedana ani wykupiona. Ka?de cherem jest rzecz? naj?wi?tsz? dla Pana. 29 ?aden cz?owiek, który jest po?wi?cony dla Pana jako cherem, nie mo?e by? wykupiony. Musi on by? zabity. 30 Ka?da dziesi?cina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa nale?y do Pana, jest rzecz? po?wi?con? dla Pana. 31 Je?eli kto chce wykupi? cz??? swej dziesi?ciny, to doda do niej jedn? pi?t?. 32 Ka?da dziesi?cina z byd?a wi?kszego lub mniejszego, które przechodzi pod lask? pastersk?, jest rzecz? po?wi?con? dla Pana. 33 Nie b?dzie si? rozró?nia?, co jest dobre, a co marne, nie b?dzie si? robi? ?adnej zamiany. Je?eli jednak kto uczyni zamian?, to oba bydl?ta - i jedno, i drugie - b?d? rzecz? po?wi?con? dla Pana. Nie mog? by? wykupione. 34 To s? przykazania, które Pan da? Moj?eszowi na górze Synaj dla Izraelitów.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 56 goĹ›ci