Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 834-878)
Dokumenty Ko?cio?a - Ksi?ga IV U?WI?CAJ?CE ZADANIE KO?CIO?A

 

KSI?GA IV

U?WI?CAJ?CE ZADANIE KO?CIO?A

    KANONY WST?PNE

            Kan. 834 - § 1. Zadanie u?wi?cania wype?nia Ko?ció? w szczególny sposób przez ?wi?t? liturgi?, która te? jest sprawowaniem kap?a?skiego zadania Jezusa Chrystusa; w niej poprzez znaki widzialne ukazuje si? i w sposób w?a?ciwy ka?demu dokonuje si? u?wi?cenie ludzi, a tak?e przez mistyczne Cia?o Jezusa Chrystusa, to znaczy Jego G?ow? i cz?onki, jest sprawowany ca?y publiczny kult Bo?y.

            § 2. Tego rodzaju kult dokonuje si? wtedy, gdy jest sprawowany w imieniu Ko?cio?a przez osoby prawnie do tego wyznaczone i z zastosowaniem aktów zatwierdzonych przez w?adz? ko?cieln?.

            Kan. 835 - § 1. Zadanie u?wi?cania wykonuj? najpierw biskupi, którzy s? arcykap?anami, g?ównymi szafarzami Bo?ych tajemnic oraz moderatorami, promotorami i stró?ami ?ycia liturgicznego w powierzonym sobie Ko?ciele.

            § 2. Wykonuj? je równie? prezbiterzy, którzy b?d?c tak?e uczestnikami kap?a?stwa Chrystusowego, jako jego szafarze pod w?adz? biskupa, s? konsekrowani do sprawowania kultu Bo?ego i u?wi?cania ludu.

            § 3. Diakoni maj? udzia? w sprawowaniu kultu Bo?ego, zgodnie z przepisami prawa.

            § 4. W zadaniu u?wi?cania maj? swój w?asny udzia? równie? pozostali wierni, uczestnicz?c czynnie na swój sposób w nabo?e?stwach liturgicznych, zw?aszcza w Eucharystii. W szczególny sposób uczestnicz? w tej pos?udze rodzice, prowadz?c w duchu chrze?cija?skim ?ycie ma??e?skie i podejmuj?c chrze?cija?skie wychowanie dzieci.

            Kan. 836 - Poniewa? kult chrze?cija?ski, w którym realizuje si? wspólne kap?a?stwo, jest dzie?em, które wyp?ywa z wiary i na niej si? opiera, ?wi?ci szafarze maj? pilnie stara? si? j? wzbudza? oraz wyja?nia?, zw?aszcza przez pos?ug? s?owa, która rodzi i karmi wiar?.

            Kan. 837 - § 1. Czynno?ci liturgiczne nie s? czynno?ciami prywatnymi, lecz czynno?ciami samego Ko?cio?a, który jest sakramentem jedno?ci, mianowicie ludem ?wi?tym zebranym i zorganizowanym pod przewodnictwem biskupów. Z tej racji nale?? one do ca?ego Cia?a Ko?cio?a, które te? ukazuj? i tworz?; poszczególnych za? jego cz?onków w ró?ny sposób dotycz?, zale?nie od przyj?tych ?wi?ce?, wykonywanych funkcji i aktualnego uczestnictwa.

            § 2. Czynno?ci liturgiczne, je?li zgodnie ze swoj? natur? wymagaj? wspólnotowego sprawowania, gdzie jest to mo?liwe, maj? by? sprawowane z udzia?em i czynnym uczestnictwem wiernych.

            Kan. 838 - § 1. Kierowanie ?wi?t? liturgi? nale?y w sposób wy??czny do w?adzy ko?cielnej, któr? jest Stolica Apostolska oraz, zgodnie z prawem, biskup diecezjalny.

            § 2. Do Stolicy Apostolskiej nale?y kierowanie liturgi? w ca?ym Ko?ciele, wydawanie ksi?g liturgicznych i potwierdzanie ich przek?adu na j?zyki narodowe, a tak?e czuwanie nad tym, by zarz?dzenia liturgiczne by?y wsz?dzie wiernie przestrzegane.

            § 3. Do Konferencji Episkopatu nale?y przygotowywanie t?umacze? ksi?g liturgicznych na j?zyki narodowe, po dokonaniu odpowiednich przystosowa? w granicach okre?lonych w samych ksi?gach liturgicznych oraz ich wydawanie, po sprawdzeniu przez Stolic? ?wi?t?.

            § 4. Do biskupa diecezjalnego w Ko?ciele mu powierzonym nale?y, w ramach przys?uguj?cej mu kompetencji, wydawanie w sprawach liturgicznych norm, które obowi?zuj? wszystkich.

            Kan. 839 - § 1. Zadanie u?wi?cania wype?nia Ko?ció? tak?e przy pomocy innych ?rodków, czy to przez modlitwy, w których prosi Boga o u?wi?cenie wiernych w prawdzie, czy to przez dzie?a pokuty i mi?o?ci, które przyczyniaj? si? bardzo do zaszczepienia i umocnienia Królestwa Chrystusa w duszach oraz do zbawienia ?wiata.

            § 2. Ordynariusze miejsca powinni troszczy? si?, by modlitwy oraz pobo?ne i ?wi?te ?wiczenia ludu chrze?cija?skiego w pe?ni odpowiada?y przepisom Ko?cio?a.

   

Cz??? I

SAKRAMENTY

   

            Kan. 840 - Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Ko?cio?owi, jako czynno?ci Chrystusa i Ko?cio?a, s? znakami oraz ?rodkami, poprzez które wyra?a si? i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje si? u?wi?cenie cz?owieka. Z tej to racji w najwy?szym stopniu przyczyniaj? si? do wprowadzenia, umocnienia i zamanifestowania ko?cielnej wspólnoty. Dlatego w ich sprawowaniu ?wi?ci szafarze oraz pozostali wierni winni okaza? najwy?szy szacunek i nale?n? pilno??.

            Kan. 841 - Poniewa? sakramenty s? te same dla ca?ego Ko?cio?a i nale?? do depozytu wiary, tylko do najwy?szej w?adzy ko?cielnej nale?y zatwierdzanie lub okre?lanie tego, co jest wymagane do ich wa?no?ci. Tak?e do tej?e lub innej kompetentnej w?adzy, zgodnie z kan. 838, §§ 3 i 4, nale?y okre?lanie tego, co dotyczy godziwego ich sprawowania, udzielania i przyjmowania, jak równie? obrz?du stosowanego przy ich sprawowaniu.

            Kan. 842 - § 1. Nikt nie mo?e by? wa?nie dopuszczony do innych sakramentów, dopóki nie przyj?? chrztu.

            § 2. Sakramenty chrztu, bierzmowania i Naj?wi?tszej Eucharystii tak ??cz? si? ze sob?, ?e s? wymagane do pe?nego wtajemniczenia chrze?cija?skiego.

            Kan. 843 - § 1. ?wi?ci szafarze nie mog? odmówi? sakramentów tym, którzy w?a?ciwie o nie prosz?, s? odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania.

            § 2. Duszpasterze oraz inni wierni, w ramach w?asnej funkcji ko?cielnej, maj? obowi?zek troszczy? si?, aby ci, którzy prosz? o sakramenty, byli do ich przyj?cia przygotowani przez odpowiedni? ewangelizacj? i katechez?, z uwzgl?dnieniem norm wydanych przez kompetentn? w?adz?.

            Kan. 844 - § 1. Katoliccy szafarze udzielaj? godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy te? godziwie przyjmuj? je tylko od katolickich szafarzy, z zachowaniem przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, jak równie? kan. 861, § 2.

            § 2. Ilekro? domaga si? tego konieczno?? lub zaleca prawdziwy po?ytek duchowy i je?li nie zachodzi niebezpiecze?stwo b??du lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemo?liwe udanie si? do szafarza katolickiego, przyj?? sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Ko?cio?a, w którym s? wa?ne wymienione sakramenty.

            § 3. Szafarze katoliccy godziwie udzielaj? sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych cz?onkom Ko?cio?ów wschodnich nie maj?cych pe?nej wspólnoty z Ko?cio?em katolickim, gdy sami o nie prosz? i s? odpowiednio przygotowani. Odnosi si? to tak?e do cz?onków innych Ko?cio?ów, które wed?ug oceny Stolicy Apostolskiej, gdy idzie o sakramenty, s? w takiej samej sytuacji, a i wspomniane Ko?cio?y wschodnie.

            § 4. Je?li istnieje niebezpiecze?stwo ?mierci albo przynagla inna powa?na konieczno??, uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencj? Episkopatu, szafarze katoliccy mog? godziwie udziela? wymienionych sakramentów tak?e pozosta?ym chrze?cijanom, nie maj?cym pe?nej wspólnoty z Ko?cio?em katolickim, którzy nie mog? si? uda? do szafarza swojej wspólnoty i sami o nie prosz?, je?li odno?nie do tych sakramentów wyra?aj? wiar? katolick? i do ich przyj?cia s? odpowiednia przygotowani.

            § 5. W odniesieniu do wypadków, o których w §§ 2, 3 i 4, biskup diecezjalny lub Konferencja Episkopatu nie powinni wydawa? norm ogólnych, dopóki nie przeprowadz? konsultacji z kompetentn? w?adz?, przynajmniej lokaln?, zainteresowanego Ko?cio?a lub wspólnoty niekatolickiej.

            Kan. 845 - § 1. Nie mo?na powtarza? sakramentów chrztu, bierzmowania i kap?a?stwa, które wyciskaj? charakter.

            § 2. Je?li po przeprowadzeniu starannego dochodzenia, istnieje jeszcze roztropna w?tpliwo??, czy wyliczone w § 1 sakramenty zosta?y rzeczywi?cie lub wa?nie udzielone, nale?y ich udzieli? warunkowo.

            Kan. 846 - § 1. Przy sprawowaniu sakramentów nale?y wiernie stosowa? si? do ksi?g liturgicznych zatwierdzonych przez kompetentn? w?adz?. Z tej racji nikomu nie wolno w?asn? powag? czegokolwiek do nich dodawa?, w nich pomija? lub zmienia?.

            § 2. Szafarz powinien udziela? sakramentów wed?ug w?asnego obrz?dku.

            Kan. 847 - § 1. Przy udzielaniu sakramentów, w których nale?y stosowa? oleje ?wi?te, szafarz winien u?ywa? olejów z oliwek lub innych okre?lonych ro?lin i konsekrowanych lub po?wi?conych przez biskupa - z zachawaniem przepisu kan. 999, n. 2 - i to w ostatnim czasie; starych wolno u?ywa? tylko w wypadku konieczno?ci.

            § 2. Proboszcz powinien brat oleje ?wi?te od w?asnego biskupa i w odpowiednim miejscu starannie je przechowywa?.

            Kan. 848 - Oprócz ofiar okre?lonych przez kompetentn? w?adz? ko?cieln?, szafarz nie mo?e domaga? si? niczego za udzielanie sakramentów, przy czym potrzebuj?cy nie powinni by? pozbawieni pomocy sakramentów z racji ubóstwa.

 

Tytu? I

CHRZEST

            Kan. 849 - Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyj?cie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Bo?e i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem w??cza ich do Ko?cio?a, jest wa?nie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy s?ownej.

Rozdzia? I

SPRAWOWANIE CHRZTU

            Kan. 850 - Chrztu udziela si? z zachowaniem obrz?du przepisanego w zatwierdzonych ksi?gach liturgicznych, poza przypadkiem nagl?cej konieczno?ci, kiedy nale?y zastosowa? tylko to, co jest wymagane do wa?no?ci sakramentu.

            Kan. 851 - Sprawowanie chrztu powinno by? odpowiednio przygotowane, dlatego:

            1 doros?y zamierzaj?cy przyj?? chrzest winien by? dopuszczony do katechumenatu i wedle mo?no?ci przez ró?ne stopnie doprowadzony do wtajemniczenia sakramentalnego, zgodnie z obrz?dem wtajemniczenia przystosowanym przez Konferencj? Episkopatu oraz ze szczegó?owymi przepisami przez ni? wydanymi;

            2 rodzice dziecka chrzczonego, jak równie? chrzestni, powinni by? nale?ycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o zwi?zanych z nim obowi?zkach. Proboszcz winien osobi?cie lub przez innych zatroszczy? si?, a?eby rodziców w?a?ciwie przygotowa? pasterskimi pouczeniami a tak?e wspóln? modlitw?, zbieraj?c razem po kilka rodzin oraz, gdy to mo?liwe, sk?adaj?c im wizyt?.

            Kan. 852 - § 1. Przepisy zawarte w kanonach o chrzcie doros?ych stosuje si? do wszystkich, którzy po wyj?ciu z dzieci?stwa osi?gn?li u?ywanie rozumu.

            § 2. Z dzieckiem zrównany jest, gdy chodzi o chrzest, tak?e ten, kto nie jest ?wiadomy swego dzia?ania.

            Kan. 853 - Poza wypadkiem konieczno?ci, woda u?ywana przy udzielaniu chrztu powinna by? po?wi?cona, zgodnie z przepisami ksi?g liturgicznych.

            Kan. 854 - Chrztu udziela si? b?d? przez zanurzenie, b?d? przez polanie, z zachowaniem przepisów wydanych przez Konferencj? Episkopatu.

            Kan. 855 - Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczy? si?, by nie nadawa? imienia obcego duchowi chrze?cija?skiemu.

            Kan. 856 - Chocia? chrzest mo?e by? udzielany w jakimkolwiek dniu, jednak zaleca si?, aby z zasady by? udzielany w niedziel? albo wedle mo?no?ci w wigili? paschaln?.

            Kan. 857 - § 1. Poza wypadkiem konieczno?ci, w?a?ciwym miejscem chrztu jest ko?ció? lub kaplica.

            § 2. Nale?y uwa?a? za regu??, ?e doros?y ma przyjmowa? chrzest we w?asnym ko?ciele parafialnym, dziecko za? w ko?ciele parafialnym jego rodziców, chyba ?e co innego doradza s?uszna przyczyna.

            Kan. 858 - § 1. Ka?dy ko?ció? parafialny powinien mie? chrzcielnic?, z zachowaniem ??cznego prawa nabytego ju? przez inne ko?cio?y.

            § 2. Ordynariusz miejsca, wys?uchawszy zdania proboszcza, mo?e dla wygody wiernych zezwoli? lub nakaza?, a?eby chrzcielnica by?a tak?e w innym ko?ciele lub kaplicy na terenie parafii.

            Kan. 859 - Je?li kandydat do chrztu, ze wzgl?du na odleg?o?? lub inne okoliczno?ci, nie mo?e bez powa?nej niedogodno?ci przyby? lub by? przyniesiony do ko?cio?a parafialnego albo innego ko?cio?a lub kaplicy, o których w kan. 858, § 2, chrztu mo?na i trzeba udzieli? w innym bli?ej po?o?onym ko?ciele lub kaplicy albo nawet w innym odpowiednim miejscu.

            Kan. 860 - § 1. Poza wypadkiem konieczno?ci, chrztu nie nale?y udziela? w domach prywatnych, chyba ?e ordynariusz miejsca zezwoli na to dla powa?nej przyczyny.

            § 2. Je?li biskup diecezjalny nie zarz?dzi inaczej, chrztu nie nale?y udziela? w szpitalach, chyba ?e zmusza do tego konieczno?? lub inna racja duszpasterska.

 

Rozdzia? II

SZAFARZ CHRZTU   

            Kan. 861 - § 1. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon, z zachowaniem przepisu kan. 530, n. 1.

            § 2. Gdy szafarz zwyczajny jest nieobecny lub ma przeszkod?, chrztu godziwie udziela katecheta albo inna osoba wyznaczona do tej funkcji przez ordynariusza miejsca, a w wypadku konieczno?ci ka?dy cz?owiek, maj?cy w?a?ciw? intencj?. Duszpasterze, zw?aszcza za? proboszcz, powinni zatroszczy? si? o to, aby wierni zostali pouczeni o prawid?owym udzielaniu chrztu.

            Kan. 862 - Poza wypadkiem konieczno?ci, nie wolno nikomu bez odpowiedniego zezwolenia udziela? chrztu na obcym terytorium, nawet swoim podw?adnym.

            Kan. 863 - O chrzcie doros?ych, przynajmniej tych, którzy uko?czyli czternasty rok ?ycia, powinien by? powiadomiony biskup diecezjalny, a?eby, je?li uzna to za wskazane, sam udzieli? chrztu.

   

Rozdzia? III

PRZYJMUJ?CY CHRZEST

            Kan. 864 - Zdatnym do przyj?cia chrztu jest ka?dy cz?owiek, jeszcze nie ochrzczony.

            Kan. 865 - § 1. Aby doros?y móg? by? ochrzczony, powinien wyrazi? wol? przyj?cia chrztu, by? odpowiednio pouczony o prawdach wiary i obowi?zkach chrze?cija?skich oraz przej?? praktyk? ?ycia chrze?cija?skiego w katechumenacie. Ma by? równie? pouczony o konieczno?ci ?alu za grzechy.

            § 2. Doros?y, znajduj?cy si? w niebezpiecze?stwie ?mierci, mo?e by? ochrzczony, je?li maj?c jak?? znajomo?? g?ównych prawd wiary, ujawni w jakikolwiek sposób intencj? przyj?cia chrztu i przyrzeknie, ?e b?dzie zachowywa? nakazy chrze?cija?skiej religii.

            Kan. 866 - Je?li tylko nie stoi na przeszkodzie powa?na racja, doros?y przyjmuj?cy chrzest powinien by? zaraz bierzmowany i uczestniczy? w Eucharystii, przyjmuj?c tak?e Komuni? ?wi?t?.

            Kan. 867 - § 1. Rodzice maj? obowi?zek troszczy? si?, a?eby ich dzieci zosta?y ochrzczone w pierwszych tygodniach; mo?liwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni si? uda? do proboszcza, by prosi? o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego si? przygotowa?.

            § 2. Je?li dziecko znajduje si? w niebezpiecze?stwie ?mierci, powinno by? natychmiast ochrzczone.

            Kan. 868 - § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga si?:

            1 aby zgodzili si? rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zast?puj?;

            2 aby istnia?a uzasadniona nadzieja, ?e dziecko b?dzie wychowane po katolicku; je?li jej zupe?nie nie ma, chrzest nale?y od?o?y? zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiaj?c rodziców o przyczynie.

            § 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajduj?ce si? w niebezpiecze?stwie ?mierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

            Kan. 869 - § 1. W razie w?tpliwo?ci, czy kto? zosta? ochrzczony albo czy chrzest by? wa?nie udzielony, istniej?cej mimo przeprowadzenia rzetelnych bada? w tej sprawie, chrztu nale?y udzieli? warunkowo.

            § 2. Ochrzczeni we wspólnocie ko?cielnej niekatolickiej nie powinni by? chrzczeni warunkowo, chyba ?e po zbadaniu materii i formy zastosowanych przy udzielaniu tego chrztu, jak równie? intencji ochrzczonego jako doros?ego, oraz szafarza chrztu, pozostaje uzasadniona w?tpliwo?? co do wa?no?ci chrztu.

            § 3. Je?li w wypadkach, o których w §§ 1 i 2, pozostaje w?tpliwe udzielenie lub wa?no?? chrztu, przed jego udzieleniem doros?emu nale?y wyja?ni? nauk? o sakramencie chrztu oraz przedstawi? mu, albo - je?li chodzi o dziecko - jego rodzicom powody w?tpliwej wa?no?ci udzielonego chrztu.

            Kan. 870 - Dziecko podrzucone lub znalezione, je?li po dok?adnym zbadaniu nie ustali si? jego chrztu, nale?y ochrzci?.

            Kan. 871 - P?ody poronione, je?li ?yj?, nale?y, je?li to mo?liwe, chrzci?.

   

Rozdzia? IV

CHRZESTNI

            Kan. 872 - Przyjmuj?cy chrzest powinien mie?, je?li to mo?liwe, chrzestnego. Ma on doros?emu towarzyszy? w chrze?cija?skim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawia? do chrztu oraz pomaga?, ?eby ochrzczony prowadzi? ?ycie chrze?cija?skie odpowiadaj?ce przyj?temu sakramentowi i wype?nia? wiernie z??czone z nim obowi?zki.

            Kan. 873 - Nale?y wybra? jednego tylko chrzestnego lub chrzestn?, albo dwoje chrzestnych.

            Kan. 874 - § 1. Do przyj?cia zadania chrzestnego mo?e by? dopuszczony ten, kto:

            1 jest wyznaczony przez przyjmuj?cego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zast?puje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencj? pe?nienia tego zadania;

            2 uko?czy? szesna?cie lat, chyba ?e biskup diecezjalny okre?li? inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, ?e s?uszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyj?tku;

            3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyj?? ju? sakrament Naj?wi?tszej Eucharystii oraz prowadzi ?ycie zgodne z wiar? i odpowiadaj?ce funkcji, jak? ma pe?ni?;

            4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

            5 nie jest ojcem lub matk? przyjmuj?cego chrzest.

            § 2. Ochrzczony, nale??cy do niekatolickiej wspólnoty ko?cielnej, mo?e by? dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako ?wiadek chrztu.

   

Rozdzia? V

STWIERDZENIE I ZAPISANIE PRZYJ?TEGO CHRZTU

            Kan. 875 - Udzielaj?cy chrztu powinien zatroszczy? si?, je?li nie ma chrzestnego, a?eby by? przynajmniej jeden ?wiadek, który by móg? stwierdzi? udzielenie chrztu.

            Kan. 876 - Do udowodnienia chrztu, je?li to nie przynosi nikomu szkody, wystarczy o?wiadczenie jednego wiarygodnego ?wiadka albo przysi?ga samego ochrzczonego, gdy przyjmowa? chrzest jako doros?y.

            Kan. 877 - § 1. Proboszcz miejsca udzielenia chrztu powinien bezzw?ocznie i dok?adnie zapisa? w ksi?dze ochrzczonych nazwisko ochrzczonego, czyni?c wzmiank? o szafarzu, rodzicach, chrzestnych oraz o ?wiadkach, je?li wyst?puj?, jak równie? o miejscu i dacie udzielonego chrztu, podaj?c równie? dat? i miejsce urodzenia.

            § 2. Je?li idzie o dziecko zrodzone z matki niezam??nej, nale?y wpisa? nazwisko matki, gdy fakt jej macierzy?stwa jest publicznie stwierdzony albo ona sama z w?asnej woli o to prosi na pi?mie lub wobec dwóch ?wiadków. Nale?y wpisa? tak?e nazwisko ojca, gdy jego ojcostwo potwierdza jaki? dokument publiczny, albo o?wiadczenie z?o?one przez niego wobec proboszcza i dwóch ?wiadków. W pozosta?ych wypadkach wpisuje si? ochrzczonego, bez ?adnej wzmianki o ojcu lub rodzicach.

            § 3. W wypadku dziecka adoptowanego nale?y wpisa? nazwiska adoptuj?cych oraz - przynajmniej je?li tak czyni si? w akcie cywilnym regionu - nazwiska rodziców naturalnych, zgodnie z §§ 1 i 2, przy uwzgl?dnieniu przepisów Konferencji Episkopatu.

            Kan. 878 - Je?li chrzest nie by? udzielony przez proboszcza ani te? w jego obecno?ci, wtedy szafarz chrztu, kimkolwiek jest, ma obowi?zek powiadomi? proboszcza parafii, na terenie której udzielono chrztu, aby móg? zapisa? chrzest, zgodnie z kan. 877, § 1.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 57 goĹ›ci