Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1166-1204)
Dokumenty Ko?cio?a - Ksi?ga IV U?WI?CAJ?CE ZADANIE KO?CIO?A

 

Cz??? II

POZOSTA?E AKTY KULTU BO?EGO   

Tytu? I

SAKRAMENTALIA

   

            Kan. 1166 - Sakramentalia s? ?wi?tymi znakami, przez które na podobie?stwo sakramentów, s? oznaczone i otrzymywane ze wstawiennictwa Ko?cio?a skutki, zw?aszcza duchowe.

            Kan. 1167 - § 1. Tylko Stolica Apostolska mo?e ustanawia? nowe sakramentalia, autentycznie t?umaczy? ju? istniej?ce, znosi? niektóre z nich albo zmienia?.

            § 2. Przy sprawowaniu czyli udzielaniu sakramentaliów nale?y zachowa? obrz?dy i formu?y zatwierdzone przez w?adz? ko?cieln?.

            Kan. 1168 - Szafarzem sakramentaliów jest duchowny wyposa?ony w odpowiedni? w?adz?. Zgodnie z ksi?gami liturgicznymi, niektórych sakramentaliów mog?, wed?ug zdania ordynariusza miejsca, udziela? tak?e ?wieccy, posiadaj?cy odpowiednie przymioty.

            Kan. 1169 - § 1. Konsekracji i po?wi?ce? mog? dokonywa? wa?nie tylko ci, którzy maj? sakr? biskupi?, oraz prezbiterzy, którym zezwala na to prawo lub zosta?o im to udzielone zgodnie z prawem.

            § 2. B?ogos?awie?stw, z wyj?tkiem tych, które s? zastrze?one Papie?owi lub biskupom, mo?e dokonywa? ka?dy prezbiter.

            § 3. Diakon mo?e dokonywa? tylko tych b?ogos?awie?stw, na które mu prawo wyra?nie zezwala.

            Kan. 1170 - B?ogos?awie?stw, które powinny by? udzielane przede wszystkim katolikom, mo?na udziela? tak?e katechumenom, a nawet, je?li nie ma zakazu Ko?cio?a, równie? niekatolikom.

            Kan. 1171 - Rzeczy ?wi?te przeznaczone aktem po?wi?cenia lub b?ogos?awie?stwa do kultu Bo?ego, nale?y otacza? czci? i nie wolno nimi pos?ugiwa? si? do u?ytku ?wieckiego lub niew?a?ciwego, chocia? s? w?asno?ci? osób ?wieckich.

            Kan. 1172 - § 1. Nikt nie mo?e dokonywa? zgodnie z prawem egzorcyzmów nad op?tanymi, je?li nie otrzyma? od ordynariusza miejsca specjalnego i wyra?nego zezwolenia.

            § 2. Takiego zezwolenia ordynariusz miejsca mo?e udzieli? tylko prezbiterowi odznaczaj?cemu si? pobo?no?ci?, wiedz?, roztropno?ci? i nieskazitelno?ci? ?ycia.

   

Tytu? II

LITURGIA GODZIN

   

            Kan. 1173 - Ko?ció?, wype?niaj?c kap?a?skie zadanie Chrystusa, sprawuje liturgi? godzin, w której s?uchaj?c Boga przemawiaj?cego do swego ludu i wspominaj?c tajemnic? zbawienia, wys?awia bez przerwy Boga ?piewem i modlitw? oraz prosi o zbawienie ca?ego ?wiata.

            Kan. 1174 - § 1. Obowi?zkiem sprawowania liturgii godzin s? zwi?zani duchowni, zgodnie z przepisem kan. 276, § 2, n. 3; cz?onkowie za? instytutów ?ycia konsekrowanego oraz stowarzysze? ?ycia apostolskiego, zgodnie ze swoimi konstytucjami.

            § 2. Do uczestnictwa w liturgii godzin, jako czynno?ci Ko?cio?a, usilnie zach?ca si? - stosownie do okoliczno?ci - tak?e pozosta?ych wiernych.

            Kan. 1175 - Przy sprawowaniu liturgii godzin nale?y wedle mo?no?ci przestrzega? w?a?ciwego czasu ka?dej godziny.

       

Tytu? III

POGRZEB KO?CIELNY

   

            Kan. 1176 - § 1. Wierni zmarli powinni otrzyma? pogrzeb ko?cielny, zgodnie z przepisem prawa.

            § 2. Pogrzeb ko?cielny, w którym Ko?ció? wyprasza duchow? pomoc zmar?ym, okazuje szacunek ich cia?u i równocze?nie ?ywym niesie pociech? nadziei, nale?y odprawia? z zachowaniem przepisów liturgicznych.

            § 3. Ko?ció? usilnie zaleca zachowanie pobo?nego zwyczaju grzebania cia? zmar?ych. Nie zabrania jednak kremacji, je?li nie zosta?a wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrze?cija?skiej.

   

Rozdzia? I

ODPRAWIANIE POGRZEBU

   

            Kan. 1177 - § 1. Nabo?e?stwo pogrzebowe za ka?dego wiernego winno by? z regu?y odprawione w jego w?asnym ko?ciele parafialnym,

            § 2. Ka?dy jednak wierny albo ci, do których nale?y troska o pogrzeb zmar?ego, mog? wybra? inny ko?ció? na pogrzeb, za zgod? tego, kto nim zarz?dza, i po zawiadomieniu w?asnego proboszcza.

            § 3. Je?li ?mier? nast?pi?a poza w?asn? parafi? i nie przeniesiono do niej zw?ok ani nie zosta? zgodnie z prawem wybrany inny ko?ció? pogrzebu, nabo?e?stwo nale?y odprawi? w ko?ciele parafii, gdzie ?mier? nast?pi?a, chyba ?e prawo partykularne wyznacza inny ko?ció?.

            Kan. 1178 - Nabo?e?stwo pogrzebowe za biskupa diecezjalnego winno by? odprawione w jego w?asnym ko?ciele katedralnym, chyba ?e wybra? on inny ko?ció?.

            Kan. 1179 - Nabo?e?stwo pogrzebowe za zakonników lub cz?onków stowarzyszenia ?ycia apostolskiego ma by? z regu?y odprawione we w?asnym ko?ciele lub kaplicy. Je?li instytut lub stowarzyszenie s? kleryckie, odprawia je prze?o?ony, w pozosta?ych wypadkach kapelan.

            Kan. 1180 - § 1. Je?li parafia posiada w?asny cmentarz, na nim powinni by? grzebani wierni zmarli, chyba ?e inny cmentarz zosta? zgodnie z prawem wybrany przez samego zmar?ego albo przez tych, do których nale?y zaj?cie si? pogrzebem zmar?ego.

            § 2. Je?li tylko prawo tego nie zabrania, ka?demu wolno wybra? cmentarz pogrzebania.

            Kan. 1181 - Co do ofiar sk?adanych z okazji pogrzebu, nale?y zachowa? przepisy kan. 1264, z zastrze?eniem jednak, aby w nabo?e?stwie pogrzebowym nie by?o ?adnego wyró?niania osób oraz by biedni nie byli pozbawieni nale?nego pogrzebu.

            Kan. 1182 - Po pogrzebie nale?y sporz?dzi? akt w ksi?dze zmar?ych, zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego.

   

Rozdzia? II

OSOBY, KTÓRYM NALE?Y UDZIELI? LUB ODMÓWI? POGRZEBU KO?CIELNEGO

   

            Kan. 1183 - § 1. Co do pogrzebu, katechumeni s? zrównani z wiernymi.

            § 2. Ordynariusz miejsca mo?e zezwoli? na pogrzeb ko?cielny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzci?, a jednak zmar?y przed chrztem.

            § 3. Ochrzczonym przynale?nym do jakiego? Ko?cio?a lub wspólnoty ko?cielnej niekatolickiej, mo?na pozwoli? na pogrzeb ko?cielny wed?ug roztropnego uznania ordynariusza miejsca, je?li nie ma ich w?asnego szafarza; chyba ?e si? ustali, i? mieli przeciwn? wol?.

            Kan. 1184 - § 1. Je?li przed ?mierci? nie dali ?adnych oznak pokuty, pogrzebu ko?cielnego powinni by? pozbawieni:

            1 notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

            2 osoby, które wybra?y spalenie swojego cia?a z motywów przeciwnych wierze chrze?cija?skiej;

            3 inni jawni grzesznicy, którym nie mo?na przyzna? pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

            § 2. Gdy powstaje jaka? w?tpliwo??, nale?y si? zwróci? do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji nale?y si? dostosowa?.

            Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie tak?e odmow? odprawienia jakiejkolwiek Mszy ?wi?tej pogrzebowej.

   

Tytu? IV

KULT ?WI?TYCH, OBRAZÓW I RELIKWII

   

            Kan. 1186 - Dla umocnienia ?wi?to?ci Ludu Bo?ego, Ko?ció? poleca szczególnej i synowskiej czci wiernych Naj?wi?tsz? Maryj?, zawsze Dziewic?, Matk? Bo??, któr? Chrystus ustanowi? Matk? wszystkich ludzi oraz popiera prawdziwy i autentyczny kult innych ?wi?tych, których przyk?adem wierni buduj? si? i wstawiennictwem s? wspomagani.

   

            Kan. 1187 - Kult publiczny mo?na oddawa? tylko tym s?ugom Bo?ym, którzy autorytetem Ko?cio?a zostali zaliczeni w poczet ?wi?tych lub B?ogos?awionych.

            Kan. 1188 - Nale?y zachowa? praktyk? umieszczania w ko?cio?ach ?wi?tych obrazów, by doznawa?y czci ze strony wiernych; jednak?e maj? by? umieszczane w umiarkowanej liczbie i z zachowaniem w?a?ciwego porz?dku, aby nie wywo?ywa?y zdziwienia u wiernych i nie dawa?y okazji do niew?a?ciwej pobo?no?ci.

            Kan. 1189 - Obrazy drogocenne, a wi?c wyró?niaj?ce si? staro?ytno?ci?, artyzmem czy doznawanym kultem, umieszczone w ko?cio?ach lub kaplicach dla odbierania czci ze strony wiernych, je?li wymagaj? naprawy, nie mog? by? nigdy odnawiane bez pisemnego zezwolenia ordynariusza, który przed jego udzieleniem winien zasi?gn?? zdania bieg?ych.

            Kan. 1190 - § 1. Nie godzi si? sprzedawa? relikwii.

            § 2. Relikwie znaczne i inne doznaj?ce wielkiej czci ze strony wiernych, nie mog? by? w jakikolwiek sposób wa?nie alienowane ani te? na sta?e przenoszone bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej.

            § 3. Przepis § 2 obowi?zuje tak?e w odniesieniu do obrazów, które w jakim? ko?ciele doznaj? wielkiej czci wiernych.

   

Tytu? V

?LUB I PRZYSI?GA

Rozdzia? I

?LUB

   

            Kan. 1191 - § 1. ?lub, to jest ?wiadom? i dobrowoln? obietnic? uczynion? Bogu, maj?c? za przedmiot dobro mo?liwe i lepsze, nale?y wype?ni? z cnoty religijno?ci.

            § 2. Je?li prawo tego nie zabrania, wszyscy posiadaj?cy odpowiednie u?ywanie rozumu s? zdolni do sk?adania ?lubu.

            § 3. ?lub z?o?ony pod wp?ywem ci??kiej i niesprawiedliwej boja?ni albo podst?pu jest niewa?ny z samego prawa.

            Kan. 1192 - § 1. ?lub jest publiczny, gdy go przyjmuje w imieniu Ko?cio?a uprawniony do tego prze?o?ony; w innych wypadkach jest prywatny.

            § 2. Jest uroczysty, gdy za taki zosta? uznany przez Ko?ció?, w przeciwnym razie jest zwyk?y.

            § 3. Jest osobowy, gdy jest przyrzeczona czynno?? ?lubuj?cego; rzeczowy, gdy przyrzeka si? jak?? rzecz; mieszany, gdy ma natur? osobowego i rzeczowego.

            Kan. 1193 - Z natury swojej ?lub wi??e tylko ?lubuj?cego.

            Kan. 1194 - ?lub wygasa z up?ywem czasu oznaczonego dla wype?nienia obowi?zku, wskutek istotnej zmiany przyrzeczonego przedmiotu, w razie niespe?nienia si? warunku, od którego ?lub jest uzale?niony, albo ustania przyczyny celowej ?lubu, jak równie? przez dyspens? lub zamian?.

            Kan. 1195 - Kto posiada w?adz? w odniesieniu do przedmiotu ?lubu, mo?e obowi?zek wynikaj?cy z niego zawiesi? tak d?ugo, dopóki spe?nienie ?lubu przynosi mu szkod?.

            Kan. 1196 - Oprócz Biskupa Rzymskiego, od ?lubów prywatnych mog? dyspensowa? dla s?usznej przyczyny, je?li dyspensa nie narusza praw przez innych nabytych:

            1 miejscowy ordynariusz i proboszcz, gdy chodzi o ich podw?adnych oraz podró?nych.

            2 prze?o?ony kleryckiego instytutu zakonnego lub stowarzyszenia ?ycia apostolskiego na prawie papieskim, gdy idzie o ich cz?onków, nowicjuszy oraz osoby dniem i noc? przebywaj?ce w domu instytutu lub stowarzyszenia;

            3 ci wszyscy, którym w?adza dyspensowania zosta?a delegowana przez Stolic? Apostolsk? lub ordynariusza miejsca.

            Kan. 1197 - Sam ?lubuj?cy mo?e zmieni? przedmiot ?lubu prywatnego na wi?ksze lub równe dobro; zamiany na mniejsze dobro mo?e dokona? ten, komu przys?uguje w?adza dyspensowania zgodnie z postanowieniem kan. 1196.

            Kan. 1198 - ?luby, z?o?one przed profesj? zakonn?, ulegaj? zawieszeniu, dopóki ?lubuj?cy pozostaje w instytucie zakonnym.

   

Rozdzia? II

PRZY?I?GA

   

            Kan. 1199 - § 1. Przysi?ga, to jest wezwanie imienia Bo?ego na ?wiadka prawdy, mo?e by? sk?adana tylko zgodnie z prawd?, rozwag? i sprawiedliwo?ci?.

            § 2. Przysi?ga, której wymagaj? lub dopuszczaj? przepisy kanonów, nie mo?e by? wa?nie z?o?ona przez pe?nomocnika.

            Kan. 1200 - § 1. Kto dobrowolnie przysi?ga, ?e co? wykona, zwi?zany jest szczególnym obowi?zkiem religijnym wype?ni? to, co potwierdzi? przysi?g?.

            § 2. Przysi?ga wy?udzona podst?pem, wymuszona przemoc? lub ci??k? boja?ni?, jest niewa?na z samego prawa.

            Kan. 1201 - § 1. Przysi?ga przyrzekaj?ca zale?y od istoty i warunków aktu, do którego jest do??czona.

            § 2. Je?li przysi?ga jest do??czona do aktu, który wychodzi wprost na szkod? innych albo zagra?a dobru publicznemu b?d? wiecznemu zbawieniu, akt nie ma przez przysi?g? ?adnego wzmocnienia.

            Kan. 1202 - Obowi?zek wyp?ywaj?cy ze z?o?enia przysi?gi przyrzekaj?cej ustaje:

            1 je?li zwolni od niego ten, na korzy?? którego z?o?ono przysi?g?;

            2 je?li istotnej zmianie ulegnie przedmiot przysi?gi albo wskutek zmiany okoliczno?ci stanie si? on b?d? z?y, b?d? zupe?nie oboj?tny, albo stworzy przeszkod? dla osi?gni?cia wi?kszego dobra;

            3 z ustaniem przyczyny celowej albo z niespe?nieniem si? warunku, od którego uzale?niono z?o?on? przysi?g?;

            4 przez dyspens? lub zamian?, zgodnie z przepisem kan. 1203.

            Kan. 1203 - Ci, którzy mog? zawiesza?, dyspensowa? i zamienia? ?lub, posiadaj? tak? sam? w?adz? i z tej samej racji w odniesieniu do przysi?gi przyrzekaj?cej. Gdyby jednak dyspensa od przysi?gi wychodzi?a na szkod? innym, którzy odmawiaj? zwolnienia z obowi?zku, dyspensy mo?e udzieli? jedynie Stolica Apostolska.

            Kan. 1204 - Przysi?g? nale?y t?umaczy? ?ci?le, wed?ug prawa oraz intencji przysi?gaj?cego; albo gdyby sk?adaj?cy przysi?g? dzia?a? podst?pnie, wed?ug intencji tego, komu przysi?ga jest z?o?ona.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 62 goĹ›ci