Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1205-1253)
Dokumenty Ko?cio?a - Ksi?ga IV U?WI?CAJ?CE ZADANIE KO?CIO?A

 

Tytu? I

MIEJSCA ?WI?TE

   

            Kan. 1205 - Miejscami ?wi?tymi s? te, które przez po?wi?cenie lub b?ogos?awie?stwo, dokonane wed?ug przepisów ksi?g liturgicznych, przeznacza si? do kultu Bo?ego lub na grzebanie wiernych.

            Kan. 1206 - Po?wi?cenie jakiego? miejsca nale?y do biskupa diecezjalnego oraz tych, którzy s? z nim przez prawo zrównani. Mog? oni ka?demu biskupowi, a w wyj?tkowych przypadkach prezbiterowi, zleci? dokonanie po?wi?cenia na swoim terytorium.

            Kan. 1207 - Miejsca ?wi?te s? b?ogos?awione przez ordynariusza; jednak?e b?ogos?awie?stwo ko?cio?ów jest zarezerwowane biskupowi diecezjalnemu. Ka?dy za? z nich mo?e do wykonania tej czynno?ci delegowa? innego kap?ana.

            Kan. 1208 - Nale?y sporz?dzi? dokument stwierdzaj?cy dokonanie po?wi?cenia lub b?ogos?awie?stwa ko?cio?a, jak równie? b?ogos?awie?stwa cmentarza. Jeden egzemplarz ma by? przechowywany w kurii diecezjalnej, drugi za? w archiwum ko?cio?a.

            Kan. 1209 - Je?li tylko nie powoduje to czyjej? szkody, wystarczaj?cym dowodem stwierdzaj?cym po?wi?cenie lub b?ogos?awie?stwo jakiego? miejsca, jest zeznanie jednego wiarygodnego ?wiadka.

            Kan. 1210 - W miejscu ?wi?tym dopuszcza si? tylko to, co s?u?y sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobo?no?ci i religii, a zabrania si? tego, co jest obce ?wi?to?ci miejsca. Ordynariusz miejscowy mo?e przej?ciowo zezwoli? na u?ycie go do innych celów, jednak?e nie przeciwnych ?wi?to?ci miejsca.

            Kan. 1211 - Miejsca ?wi?te zostaj? zbezczeszczone przez dokonanie w nich czynno?ci ci??ko niesprawiedliwych, po??czonych ze zgorszeniem wiernych, co - zdaniem ordynariusza miejsca - jest tak powa?ne i przeciwne ?wi?to?ci miejsca, i? nie godzi si? w nich sprawowa? kultu, dopóki zniewaga nie zostanie naprawiona przez obrz?d pokutny, zgodnie z przepisami ksi?g liturgicznych.

            Kan. 1212 - Miejsca ?wi?te trac? po?wi?cenie lub b?ogos?awie?stwo, gdy zostan? w znacznej cz??ci zniszczone lub przeznaczone na sta?e do u?ytku ?wieckiego; dekretem kompetentnego ordynariusza b?d? te? faktycznie.

            Kan. 1213 - W?adza ko?cielna wykonuje swobodnie w miejscach ?wi?tych swoje uprawnienia i zadania.

   

Rozdzia? I

KO?CIO?Y

   

            Kan. 1214 - Ko?ció? oznacza budowl? ?wi?t? przeznaczon? dla kultu Bo?ego, do której wierni maj? prawo wst?pu w celu wykonywania w niej kultu, zw?aszcza publicznego.

            Kan. 1215 - § 1. Na budow? ko?cio?a konieczne jest wyra?ne zezwolenie biskupa diecezjalnego wydane na pi?mie.

            § 2. Biskup diecezjalny nie powinien udziela? zezwolenia, je?li, po wys?uchaniu zdania Rady kap?a?skiej i rektorów s?siednich ko?cio?ów, nie uzna, ?e nowy ko?ció? mo?e s?u?y? dobru wiernych i ?e nie zabraknie ?rodków koniecznych na wybudowanie ko?cio?a i sprawowanie kultu Bo?ego.

            § 3. Równie? instytuty zakonne, chocia?by otrzyma?y od biskupa diecezjalnego zezwolenie na za?o?enie nowego domu w diecezji lub w mie?cie, to jednak przed rozpocz?ciem budowy ko?cio?a w ?ci?le okre?lonym miejscu, musz? otrzyma? od niego zezwolenie.

            Kan. 1216 - Po zasi?gni?ciu opinii bieg?ych w budowie i restauracji ko?cio?ów, nale?y zachowa? zasady i normy liturgiczne oraz sztuki sakralnej.

            Kan. 1217 - § 1. Po nale?ytym zako?czeniu budowy, nale?y nowy ko?ció? mo?liwie najszybciej po?wi?ci? lub pob?ogos?awi?, z zachowaniem przepisów ?wi?tej liturgii.

            § 2. Ko?cio?y, zw?aszcza katedralne i parafialne, nale?y po?wi?ci? uroczystym obrz?dem.

            Kan. 1218 - Ka?dy ko?ció? powinien mie? swój tytu?, który nie mo?e by? zmieniony po dokonaniu po?wi?cenia ko?cio?a.

            Kan. 1219 - W ko?ciele, zgodnie z prawem po?wi?conym lub pob?ogos?awionym, mog? by? sprawowane wszystkie czynno?ci kultu

Bo?ego, z zachowaniem uprawnie? parafialnych.

            Kan. 1220 - § 1. Wszyscy, do których to nale?y, maj? troszczy? si? o utrzymanie w ko?cio?ach takiej czysto?ci i pi?kna, jakie przystoj? domowi Bo?emu, i nie dopuszcza? do tego, by dzia?o si? w nim co? obcego ?wi?to?ci miejsca.

            § 2. Dla ochrony dóbr sakralnych oraz kosztowno?ci nale?y okazywa? w?a?ciw? trosk? o konserwacj? i zastosowa? odpowiednie ?rodki bezpiecze?stwa.

            Kan. 1221 - Wst?p do ko?cio?a podczas sprawowania ?wi?tych czynno?ci musi by? wolny i bezp?atny.

            Kan. 1222 - § 1. Je?li jaki? ko?ció? nie nadaje si? ju? w ?aden sposób do sprawowania w nim kultu Bo?ego i nie ma mo?liwo?ci odrestaurowania go, mo?e by? przeznaczony przez biskupa diecezjalnego do u?ytku ?wieckiego, ale nie niew?a?ciwego.

            § 2. Gdy inne powa?ne racje doradzaj? wy??czenie jakiego? ko?cio?a ze sprawowania w nim kultu Bo?ego, biskup diecezjalny, wys?uchawszy zdania Rady kap?a?skiej, mo?e go przeznaczy? na cele ?wieckie, ale nie niew?a?ciwe, za zgod? tych, którzy w stosunku do tego ko?cio?a nabyli s?uszne uprawnienia, je?li dobro dusz nie doznaje z tego ?adnej szkody.

   

Rozdzia? II

KAPLICE

   

            Kan. 1223 - Przez kaplic? rozumie si? miejsce przeznaczone, za zezwoleniem ordynariusza, do sprawowania kultu Bo?ego, dla po?ytku jakiej? wspólnoty lub grupy wiernych, którzy si? w nim zbieraj?, do którego za zgod? kompetentnego prze?o?onego mog? przychodzi? tak?e inni wierni.

            Kan. 1224 - § 1. Ordynariusz nie powinien udziela? zezwolenia wymaganego do ustanowienia kaplicy, dopóki sam lub przez kogo? innego nie obejrzy miejsca przeznaczonego na ni? i nie stwierdzi, ?e jest odpowiednio urz?dzone.

            § 2. Po udzieleniu zezwolenia, kaplica nie mo?e by? bez zgody tego? ordynariusza przeznaczona na cele ?wieckie.

            Kan. 1225 - W kaplicach ustanowionych zgodnie z prawem wolno sprawowa? wszystkie czynno?ci ?wi?te, z wyj?tkiem tych, które wyjmuje prawo lub przepis ordynariusza miejsca albo na które nie zezwalaj? przepisy liturgiczne.

            Kan. 1226 - Przez kaplic? prywatn? rozumie si? miejsce przeznaczone za zezwoleniem miejscowego ordynariusza do kultu Bo?ego, dla po?ytku jednej lub kilku osób fizycznych.

            Kan. 1227 - Biskupi mog? posiada? kaplic? prywatn?, która cieszy si? tymi samymi prawami co inne kaplice.

            Kan. 1228 - Przy zachowaniu przepisu kan. 1227, na odprawianie Mszy ?wi?tej lub sprawowanie innych czynno?ci ?wi?tych w kaplicy prywatnej konieczne jest zezwolenie miejscowego ordynariusza.

            Kan. 1229 - Kaplice i kaplice prywatne wypada pob?ogos?awi? wed?ug obrz?du przepisanego w ksi?gach liturgicznych. Powinny by? one zarezerwowane tylko dla kultu Bo?ego i wy??czone z wszelkiego u?ytku domowego.

   

Rozdzia? III

SANKTUARIA

   

            Kan. 1230 - Przez sanktuarium rozumie si? ko?ció? lub inne miejsce ?wi?te, do którego - za aprobat? ordynariusza miejscowego - pielgrzymuj? liczni wierni, z powodu szczególnej pobo?no?ci.

            Kan. 1231 - Aby sanktuarium mog?o nazywa? si? narodowym, musi otrzyma? aprobat? Konferencji Episkopatu; aby mog?o nazywa? si? mi?dzynarodowym, wymagana jest aprobata Stolicy ?wi?tej.

            Kan. 1232 - § 1. Do zatwierdzenia statutów sanktuarium diecezjalnego kompetentny jest miejscowy ordynariusz; statutów sanktuarium narodowego - Konferencja Episkopatu; statutów sanktuarium mi?dzynarodowego - tylko Stolica ?wi?ta.

            § 2. W statutach nale?y okre?li? zw?aszcza cel i w?adz? rektora, prawo w?asno?ci i zarz?d maj?tkiem.

            Kan. 1233 - Sanktuariom mog? by? przyznane pewne przywileje, ilekro? to zdaj? si? zaleca? okoliczno?ci miejsca, nap?yw pielgrzymów a zw?aszcza dobro wiernych.

            Kan. 1234 - § 1. W sanktuariach nale?y zapewni? wiernym obfitsze ?rodki zbawienia przez gorliwe g?oszenie s?owa Bo?ego, przez odpowiednie o?ywienie ?ycia liturgicznego, zw?aszcza przez sprawowanie Eucharystii i pokuty oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobo?no?ci ludowej.

            § 2. Wota sztuki ludowej i dokumenty pobo?no?ci winny by? przechowywane w sanktuariach lub w miejscach przyleg?ych, i bezpiecznie strze?one.

   

Rozdzia? IV

O?TARZE

   

            Kan. 1235 - § 1. O?tarz, czyli stó?, na którym sprawuje si? Ofiar? eucharystyczn?, nazywa si? sta?y, je?li jest zbudowany w ten sposób, ?e zostaje z??czony z posadzk? i dlatego nie mo?e by? usuni?ty; przeno?ny za? nazywa si? wtedy, gdy mo?e by? przenoszony.

            § 2. Wypada, by w ka?dym ko?ciele by? o?tarz sta?y; w pozosta?ych za? miejscach, przeznaczonych na sprawowanie ?wi?tych

obrz?dów, o?tarz sta?y lub przeno?ny.

            Kan. 1236 - § 1. Zgodnie z ustalonym zwyczajem Ko?cio?a, mensa o?tarza sta?ego winna by? kamienna i to wykonana z jednego kamienia naturalnego. Za zezwoleniem jednak Konferencji Episkopatu mo?e by? u?yty tak?e inny materia?, odpowiedni i trwa?y. Kolumny za?, czyli podstaw?, mo?na wykona? z jakiegokolwiek materia?u.

            § 2. O?tarz przeno?ny wolno wykona? z ka?dego materia?u trwa?ego i odpowiedniego do u?ytku liturgicznego.

            Kan. 1237 - § 1. O?tarze sta?e winny by? po?wi?cone, przeno?ne za? po?wi?cone lub pob?ogos?awione, wed?ug obrz?dów przepisanych w ksi?gach liturgicznych.

            § 2. Staro?ytna tradycja umieszczania relikwii M?czenników lub innych ?wi?tych pod o?tarzem sta?ym winna by? zachowana, zgodnie z normami podanymi w ksi?gach liturgicznych.

            Kan. 1238 - § 1. O?tarz traci po?wi?cenie lub b?ogos?awie?stwo zgodnie z postanowieniem kan. 1212.

            § 2. Przez przeznaczenie ko?cio?a lub innego miejsca ?wi?tego do celów ?wieckich, o?tarze tak sta?e, jak i przeno?ne nie trac? po?wi?cenia lub b?ogos?awie?stwa.

            Kan. 1239 - § 1. O?tarz, zarówno sta?y, jak i przeno?ny, winien by? zarezerwowany tylko do kultu Bo?ego, z ca?kowitym wy??czeniem u?ytku ?wieckiego.

            § 2. Pod o?tarzem nie wolno umieszcza? zw?ok; w przeciwnym razie nie mo?na na nim odprawia? Mszy ?wi?tej.

   

Rozdzia? V

CMENTARZE

   

            Kan. 1240 - § 1. Tam, gdzie to mo?liwe, Ko?ció? powinien mie? w?asne cmentarze albo przynajmniej kwatery na cmentarzach ?wieckich, przeznaczone na grzebanie wiernych zmar?ych, nale?ycie pob?ogos?awione.

            § 2. Je?li to jest niemo?liwe, nale?y ka?dorazowo b?ogos?awi? poszczególne groby.

            Kan. 1241 - § 1. Parafie oraz instytuty zakonne mog? mie? w?asny cmentarz.

            § 2. Równie? inne osoby prawne albo rodziny mog? posiada? szczególny cmentarz lub grobowiec, który wed?ug uznania miejscowego ordynariusza nale?y pob?ogos?awi?.

            Kan. 1242 - W ko?cio?ach nie nale?y grzeba? zmar?ych, chyba ?e chodzi o Biskupa Rzymskiego, kardyna?ów lub biskupów diecezjalnych, równie? emerytowanych, którzy powinni by? chowani we w?asnym ko?ciele.

            Kan. 1243 - Stosowne przepisy, dotycz?ce porz?dku na cmentarzach, zw?aszcza utrzymania i ochrony ich sakralnego charakteru, powinny by? ustanowione przez prawo partykularne.

   

Tytu? II

CZASY ?WI?TE

   

            Kan. 1244 - § 1. Ustanawianie dni ?wi?tecznych oraz dni pokuty, wspólnych w ca?ym Ko?ciele, ich przenoszenie i znoszenie, nale?y do wy??cznej kompetencji najwy?szej w?adzy ko?cielnej, z zachowaniem przepisu kan. 1246, § 2.

            § 2. Biskupi diecezjalni mog? wyznacza? szczególne dni ?wi?teczne lub pokutne dla swoich diecezji albo miejsc tylko w pojedynczych wypadkach.

            Kan. 1245 - Przy zachowaniu prawa biskupów diecezjalnych, o których w kan. 87, proboszcz mo?e, dla s?usznej przyczyny i wed?ug przepisów biskupa diecezjalnego, udzieli? w poszczególnych wypadkach dyspensy od obowi?zku zachowania dnia ?wi?tecznego lub dnia pokuty, albo dokona? zamiany tego obowi?zku na inne uczynki pobo?ne; to samo mo?e uczyni? równie? prze?o?ony kleryckiego instytutu zakonnego lub stowarzyszenia ?ycia apostolskiego na prawie papieskim, w odniesieniu do swoich podw?adnych oraz innych osób przebywaj?cych na sta?e w domu.

   

Rozdzia? I

DNI ?WI?TECZNE

   

            Kan. 1246 - § 1. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna by? obchodzona w ca?ym Ko?ciele jako najdawniejszy dzie? ?wi?teczny nakazany. Ponadto nale?y obchodzi? dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pa?skiego, Wniebowst?pienia oraz Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa, ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Pocz?cia i Wniebowzi?cia, ?wi?tego Józefa, ?wi?tych Aposto?ów Piotra i Paw?a, wreszcie Wszystkich ?wi?tych.

            § 2. Konferencja Episkopatu mo?e jednak, za uprzedni? aprobat? Stolicy Apostolskiej, niektóre z dni ?wi?tecznych nakazanych znie?? lub przenie?? na niedziel?.

            Kan. 1247 - W niedziel? oraz w inne dni ?wi?teczne nakazane, wierni s? zobowi?zani uczestniczy? we Mszy ?wi?tej oraz powstrzyma? si? od wykonywania tych prac i zaj??, które utrudniaj? oddawanie Bogu czci, prze?ywanie rado?ci w?a?ciwej dniowi Pa?skiemu oraz korzystanie z nale?nego odpoczynku duchowego i fizycznego.

            Kan. 1248 - § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy ?wi?tej czyni zado?? ten, kto bierze w niej udzia?, gdziekolwiek jest odprawiana w obrz?dku katolickim, b?d? w sam dzie? ?wi?teczny, b?d? te? wieczorem dnia poprzedzaj?cego.

            § 2. Je?eli z braku ?wi?tego szafarza albo z innej powa?nej przyczyny nie mo?na uczestniczy? w Eucharystii, bardzo zaleca si?, a?eby wierni brali udzia? w liturgii S?owa, gdy jest ona odprawiana w ko?ciele parafialnym lub innym ?wi?tym miejscu, wed?ug przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo po?wi?cali odpowiedni czas na modlitw? indywidualn? w rodzinie lub w grupach rodzin.

   

Rozdzia? II

DNI POKUTY

   

            Kan. 1249 - Wszyscy wierni, ka?dy na swój sposób, obowi?zani s? na podstawie prawa Bo?ego czyni? pokut?. ?eby jednak wszyscy przez jakie? wspólne zachowanie pokuty z??czyli si? mi?dzy sob?, zostaj? nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modli? si? w sposób szczególny, wykonywa? uczynki pobo?no?ci i mi?o?ci, podejmowa? akty umartwienia siebie przez wierniejsze wype?nianie w?asnych obowi?zków, zw?aszcza za? zachowywa? post i wstrzemi??liwo??, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poni?ej kanonów.

            Kan. 1250 - W Ko?ciele powszechnym dniami i okresami pokutnymi s? poszczególne pi?tki ca?ego roku i czas wielkiego postu.

            Kan. 1251 - Wstrzemi??liwo?? od spo?ywania mi?sa lub innych pokarmów, zgodnie z zarz?dzeniem Konferencji Episkopatu, nale?y zachowywa? we wszystkie pi?tki ca?ego roku, chyba ?e w danym dniu przypada jaka? uroczysto??. Natomiast wstrzemi??liwo?? i post obowi?zuj? w ?rod? popielcow? oraz w pi?tek M?ki i ?mierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

            Kan. 1252 - Prawem o wstrzemi??liwo?ci s? zwi?zane osoby, które uko?czy?y czternasty rok ?ycia, prawem za? o po?cie s? zwi?zane wszystkie osoby pe?noletnie, a? do rozpocz?cia sze??dziesi?tego roku ?ycia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczy? si? o to, a?eby równie? ci, którzy z racji m?odszego wieku nie zwi?zani jeszcze prawem postu i wstrzemi??liwo?ci, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.

            Kan. 1253 - Konferencja Episkopatu mo?e dok?adniej okre?li? sposób zachowania postu i wstrzemi??liwo?ci, jak równie? w ca?o?ci lub cz??ci zast?pi? post i wstrzemi??liwo?? innymi formami pokuty, zw?aszcza uczynkami mi?o?ci i pobo?no?ci.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 47 goĹ›ci