Rachunek sumienia
?ycie Ko?cio?a - Sakrament pokuty


PYTANIA WST?PNE

?  Kiedy po raz ostatni przyst?pi?em do sakramentu pokuty?
?  Czy mój ?al za grzechy i spowied? byty szczere?
?  Czy wówczas nie zatai?em ?wiadomie lub nie zapomnia?em wyzna? jakiego? grzechu ci??kiego?
?  Czy wype?ni?em na?o?on? mi wówczas pokut?, jako zado??uczynienie za moje grzechy?
?  Czy naprawi?em wyrz?dzon? przez grzech szkod??
?  Czy usi?owa?em wype?nia? postanowienie poprawy ?ycia wed?ug Ewangelii? 

 

B?dziesz mi?owa? Pana Boga swego ca?ym swoim sercem, ca?? swoj? dusz? i ca?ym swoim umys?em

(Mt 22, 37)

WIARA

? Czy wierz? Bogu?

? Czy dzi?kuj? Mu za dar wiary?

? Czy nie zaniedbuj? Bo?ych natchnie??

? Czy staram si? o wzrastanie w pe?niejszym poznaniu i mi?o?ci Boga?

? Czy uk?adam swoje ?ycie zgodnie z Ewangeli??

? Czy rozwijam swoj? wiedz? religijn? przez czytanie Pisma ?wi?tego, ksi??ek i czasopism religijnych, przez udzia? w rekolekcjach i dniach skupienia?

? Czy nie wstydzi?em si? tego, ?e jestem chrze?cijaninem?

? Czy nie zapar?em si? wiary?

NADZIEJA

? Czy dzi?kuj? Bogu za dar nadziei?

? Czy ufam, i? otrzymam od Niego potrzebn? pomoc do prowadzenia dobrego ?ycia i osi?gni?cia wiecznego zbawienia?

? Czy nie w?tpi?em w mi?o??, pomoc i moc Boga?

? Czy nie poddawa?em si? rozpaczy?

MI?O??

? Czy mi?uj? Boga?

? Czy dzi?kuj? Mu za dar mi?o?ci?

? Czy w moim ?yciu jest miejsce na codzienne spotkanie z Bogiem na modlitwie?

? Czy prze?ywam uczestniczenie w Eucharystii jako wyraz mi?o?ci Boga?

? Czy dochowuj? z?o?onej Bogu przysi?gi lub ?lubowania?

? Czy nie by?em ozi?b?y wzgl?dem Bo?ej mi?o?ci, zwlekaj?c z odpowiedzi?, lub niedbale j? odwzajemniaj?c?

? Czy nie by?em oboj?tny na mi?o?? Bo??, nie uznaj?c jej inicjatywy i neguj?c jej moc?

? Czy nie sprzeciwia?em si? Jego mi?o?ci, zaprzeczaj?c Jego dobroci albo Mu z?orzecz?c?

? Czy nie obrazi?em Boga blu?nierstwem lub fa?szyw? przysi?g??

? Czy nienawidzi?em Boga?

IMIONA ?WI?TE

? Czy Imiona Trójcy ?wi?tej otaczam szacunkiem i mi?o?ci??

? Czy nie wzywa?em imienia Boga i ?wi?tych bez potrzeby, w ?artach czy gniewie?

MODLITWA

? Czy prosz? o dar modlitwy i za niego dzi?kuj

? Czy wspó?pracuj? z Bogiem rozwijaj?c i doskonal?c sposoby mojej modlitwy?

? Czy moja modlitwa jest wzniesieniem ducha do Boga i rozmow? z Nim?

? Czy nie wstydz? si? swoich postaw i gestów, np. znaku krzy?a?

DZIE? ?WI?TY

? Czy w niedziele i ?wi?ta nakazane uczestniczy?em w Mszy ?wi?tej? Czy dobrowolnie nie zaniedbywa?em tego obowi?zku?

? Czy nie spó?nia?em si? na Msz? ?wi?t? lub nie wychodzi?em z ko?cio?a przed jej zako?czeniem?

? Czy swoim zachowaniem lub postaw? przeszkadza?em innym w uczestniczeniu w Liturgii?

? Czy w niedziel? i ?wi?ta nakazane powstrzymywa?em si? od prac niekoniecznych?

WSPÓLNOTA WIARY - KO?CIÓ?

? Czy anga?uj? si? w ?ycie oraz dzia?alno?? apostolsk? i misyjn? Ko?cio?a, który na ziemi prowadzi

zbawcze dzie?o Jezusa Chrystusa?

? Czy wspieram modlitw? Ojca ?wi?tego, który jako zast?pca Jezusa na ziemi przewodzi Ko?cio?owi?

? Czy anga?uj? si? w dzia?alno?? duszpastersk? lub charytatywn? mojej wspólnoty parafialnej?

? Czy modl? si? za swoich duszpasterzy?

? Czy zachowuj? przykazania ko?cielne?

? Czy pami?tam o tym, ?e Bóg równie? na moje ramiona z?o?y? obowi?zek troski o zbawienie zarówno w?asne, jak i moich bli?nich?

GRZECHY BA?WOCHWALSTWA

? Czy pieni?dze i kariera nie s? ?bo?kiem", któremu oddaj? si? w niewol??

? Czy nie jestem zabobonny, tzn. czy nie wi??? skuteczno?ci modlitwy, sakramentów i sakramentaliów (np. egzorcyzmów, b?ogos?awie?stwa osób, posi?ków, przedmiotów i miejsc) z ich wymiarem materialnym, pomijaj?c ich sens i dyspozycj? serca, których one wymagaj??

? Czy ponad wol? i m?dro?? Bo?? nie przedk?ada?em wró?b i horoskopów?

? Czy nie uczestniczy?em w seansach spirytystycznych?

? Czy nie uprawia?em magii?

MI?O?? SIEBIE I PRAWO?? ?YCIA

To jest moje przykazanie, aby?cie si? wzajemnie mi?owali, tak jak Ja was umi?owa?em

(J015,12)

? Czy stara?em si? rozwija? dane mi przez Boga naturalne dary, jak zdrowie, uzdolnienia itp.?

? Czy stara?em si? rozwija? w sobie ?ycie nadprzyrodzone, które Bóg daje cz?owiekowi, oprócz ?ycia naturalnego, a które wyrasta z ?aski i dzia?a przez nadprzyrodzone cnoty: wiar?, nadziej?, mi?o??, umiarkowanie, m?stwo, roztropno?? i sprawiedliwo?? oraz przez dary Ducha ?wi?tego: m?dro?ci, rozumu, umiej?tno?ci, rady, m?stwa, pobo?no?ci i boja?ni Bo?ej?

? Czy potrafi?em odsun?? od siebie okazj? do grzechu?

? Czy nie jestem cz?owiekiem o podwójnej moralno?ci?

? Czy k?ama?em?

? Czy z nale?ytym poszanowaniem odnosi?em si? do w?asnego cia?a? Czy dba?em o zdrowie i w?a?ciwy

wypoczynek?

? Czy by?em ?akomy w jedzeniu? Czy si? upija?em. Czy bra?em narkotyki lub inne ?rodki odurzaj?ce.

? Czy dobrowolnie i ?wiadomie dopuszcza?em my?li, wyobra?enia i pragnienia nieczyste? Czy czyta?em

ksi??ki i czasopisma wzbudzaj?ce we mnie takie my?li? Czy ogl?da?em niemoralne programy i filmy? Czy prowadzi?em nieprzyzwoite rozmowy?

? Czy pope?nia?em grzech nieczysto?ci ze sob?, z innymi lud?mi lub w jakikolwiek inny sposób?

? Czy uczciwie wykonywa?em obowi?zki swojego zawodu i stanu? Czy uczciwie pracowa?em na w?asne

utrzymanie?

? Czy dostatecznie dba?em o swoj?, cudz? i wspóln?

w?asno???

? Czy zbytnio nie* by?em przywi?zany do pieni?dzy lub rzeczy materialnych, zaniedbuj?c przez to w?asne ?ycie duchowe?

? Czy dzia?a?em w organizacjach przest?pczych, mafijnych? Czy zleca?em lub sam wymusza?em okup, haracz albo inne korzy?ci maj?tkowe?

MI?O?? BLI?NIEGO

B?dziesz mi?owa? bli?niego swego jak siebie samego

(Mk 12, 31)

? Czy pami?ta?em o tym, ?e Bóg przykaza? mi, abym kocha? swego bli?niego jak siebie samego? Czy by?em ?wiadomy tego, ?e mam troszczy? si? o zbawienie bli?nich?

? Czy post?powa?em odpowiedzialnie wobec tych, którzy ?yj? wokó? mnie? Czy stara?em si? ich wspomóc, wesprze? w pracy, w wysi?ku ku dobremu? Czy dawa?em im dobry przyk?ad?

? Czy swym zachowaniem, s?owami i my?lami wynosi?em si? nad innych? Czy by?em pyszny? Czy zawsze chcia?em mie? racj?? Czy potrafi?em wys?ucha? i przyj?? s?uszne uwagi innych?

? Czy nie by?em ob?udny? Czy nie prowadzi?em ?ycia ?na pokaz"?

? Czy nie gorszy?em bli?nich swoimi s?owami lub po st?powaniem?

? Czy mo?e namawia?em ich do grzechu? A je?li tak, to do jakiego?

? Czy moje zachowanie lub sposób bycia nie by?y dla innych przyczyn? pokusy lub grzechu?

? Czy nara?a?em ?ycie lub zdrowie bli?nich przez przekraczanie przepisów bezpiecze?stwa na drogach lub przy pracy? Czy prowadzi?em samochód po wypiciu alkoholu?

? Czy ci??? na mnie ?zy osób przeze mnie - po?rednio lub bezpo?rednio - pokrzywdzonych?

? Czy ?ywi? do kogo? nienawi?? lub piel?gnowan?, ?wiadom?, niech???

? Czy prowokowa?em k?ótnie, z?orzeczy?em, rzuca?em obelgi, albo przekle?stwa?

? Czy ucieka?em si? do przemocy psychicznej lub fizycznej wzgl?dem drugiego cz?owieka? i

? Czy szkodzi?em bli?nim w jakikolwiek inny sposób?

? Czy gardzi?em innymi z powodu ich pochodzenia, trapi?cej ich choroby, s?abo?ci lub wad?

? Czy cieszy?em si? z powodu ich niepowodze? i nieszcz???, które ich spotka?y?

? Czy plotkowa?em, oczernia?em, obmawia?em innych lub ich pos?dza?em lekkomy?lnie?

? Czy szkodzi?em innym, wypowiadaj?c fa?szywe opinie lub wyci?gaj?c na ?wiat?o dzienne ich s?abo?ci? 

? Czy zeznawa?em fa?szywie?

? Czy krad?em lub wyrz?dza?em inne szkody bli?niemu, w rodzinie, w miejscu pracy, w miejscach publicznych?

? Czy zatrzymywa?em sobie rzeczy po?yczone lub znalezione?

MI?O?? WZGL?DEM RODZICÓW

? Czy kocha?em rodziców i okazywa?em im szacunek oraz cierpliwo???

? Czy nie ?ywi?em do nich niech?ci?

? Czy mo?e mówi?em o nich ?le wobec innych ludzi?

? Czy nie odmawia?em im pomocy duchowej i materialnej, której potrzebowali?

? Czy nie zapomina?em o modlitwie w ich intencji?

MI?O?? WZGL?DEM DZIECI

? Czy rozpieszcza?em swoje dzieci? Czy które? z nich mniej kocha?em od pozosta?ych? Czy je?li je kara?em, to robi?em to sprawiedliwie i z mi?o?ci?? Czy by?em w stanie odró?ni? prawdziwe ich przewiny od dzieci?cej niesforno?ci?

? Czy nie zn?ca?em si? nad dzie?mi swoimi lub cudzymi, stosuj?c np. przemoc fizyczn? lub psychiczn? albo wykorzystuj?c je w jakikolwiek sposób?

? Czy molestowa?em je seksualnie?

? Czy dawa?em im dobry przyk?ad w wype?nianiu obowi?zków religijnych, rodzinnych i zawodowych?

? Czy dba?em o ich wyrobienie moralne i religijne?

? Czy czuwa?em nad wychowaniem, jakie otrzymuj? poza domem? Czy wiem, co czytaj?, gdzie i z kim przebywaj?, gdy s? poza domem?

? Czy nie by?em nadopieku?czy?

? Czy wspólnie, jako m?? i ?ona, wspó?pracowali?my w wychowaniu naszych dzieci? Czy które? z nas nie pozwala?o im na to, czego drugie wcze?niej zakaza?o?

? Czy w obecno?ci naszych dzieci nie obwiniali?my si? wzajemnie za pope?niane b??dy?

WZAJEMNA MI?O?? MA??ONKÓW

? Czy szczerze si? kochamy? Czy szanujemy swoje upodobania, pragnienia i zdrowie? Czy staramy si? by? dla siebie atrakcyjni? Czy pomagamy sobie wzajemnie do dobrego i czy ??czy nas wspólnota duchowa? Czy modlimy si? za siebie? Czy pomagamy sobie w pracy? Czy nie ukrywamy przed sob? wa?nych spraw?

? Czy nie jeste?my samolubni? Czy nie utrudniamy sobie ?ycia przez kaprysy, gniew, niecierpliwo?? i z?y humor? Czy nie j?trzymy niezgody, opowiadaj?c innym o tym, co nas dzieli?

? Czy nie unikamy potomstwa przez stosowanie metod niezgodnych z nauczaniem Ko?cio?a?

? Czy nie ci??y nade mn? grzech za domaganie si? poronienia, u?atwianie go lub jego spowodowanie?

? Czy dochowuj? wierno?ci ma??e?skiej?

? Czy nasz dom jest przyk?adem ?ycia chrze?cija?skiego?

MI?O?? WZGL?DEM LUDZI O ODMIENNYM ?WIATOPOGL?DZIE

? Czy zawsze pami?ta?em, ?e przykazanie mi?o?ci dotyczy tak?e ludzi o innym ?wiatopogl?dzie ni? mój w?asny?

? Czy stara?em si? pozna? i ze zrozumieniem podej?? do ludzi w?tpi?cych, niewierz?cych lub b??dz?cych?

? Czy przez w?asne zaniedbania w wychowaniu religijnym, moralnym i spo?ecznym lub przez fanatyzm nie przes?ania?em innym prawdziwego oblicza Boga i religii?

? Czy szczerze d??? do tego, aby z wszystkimi lud?mi: wierz?cymi i niewierz?cymi, przyczynia? si? do budowy ?wiata w duchu cywilizacji mi?o?ci?

? Czy jako cz?onek Ko?cio?a pami?tam o tym, ?e sam winienem przyczynia? si? do tego, aby nasta?a jedna Owczarnia Chrystusa? Czy nie oddalam chwili jej nastania pod piecz? Dobrego Pasterza, np. przez niew?a?ciwe odnoszenie si? do chrze?cijan niekatolików?

MI?O?? WZGL?DEM ZMAR?YCH

? Czy wierz? w ?ycie wieczne?

? Czy pami?tam o zmar?ych rodzicach i rodze?stwie, krewnych, znajomych, o tych, którzy mi dobrze

czynili, modl?c si? za nich, ofiaruj?c w ich intencji Msze ?wi?te i uzyskane odpusty, troszcz?c si? o ich groby?

? Czy pami?tam o modlitwie za tych, którzy oddali ?ycie za Ojczyzn??

Ju? was nie nazywam s?ugami

(J 15, 15)

OBOWI?ZKI PRACOWNIKA

? Czy wykonywa?em solidnie prac?, za któr? otrzy muj? zap?at?? Czy nie marnowa?em czasu, materia?ów i narz?dzi?

? Czy wype?nia?em polecenia zwierzchników?

? Czy szanuj? swoich prze?o?onych?

? Czy ?yj? w zgodzie ze wspó?pracownikami? Czy daj? im dobry przyk?ad?

? Czy nie patrzy?em ?przez palce" na ewentualne z?o w pracy: nadu?ycia, korupcj?, brak poszanowania dobra wspólnego, marnotrawstwo?

? Czy w pracy nie stwarza?em zagro?enia dla zdrowia i ?ycia innych?

? Czy nie przyw?aszcza?em sobie rzeczy, które do mnie nie nale??, jak narz?dzia, materia?y, ?rodki czysto?ci itp.?

OBOWI?ZKI PRACODAWCY I PRZE?O?ONEGO

? Czy zaplata, któr? dawa?em, by?a sprawiedliwa-odpowiadaj?ca zakresowi zleconych obowi?zków i godno?ci ludzkiej?

? Czy dba?em o ubezpieczenie pracowników?

? Czy sprawiedliwie dawa?em im czas na odpoczynek?

? Czy troszczy?em si? o dobr? atmosfer? oraz bezpieczne warunki pracy?

? Czy szanowa?em godno?? swoich podw?adnych?

? Czy dawa?em ?apówki, przyjmowa?em je lub zmusza?em do ich dawania?

? Czy wywi?zywa?em si? ze zobowi?za? podatkowych wzgl?dem pa?stwa?

TROSKA O OJCZYZN?

? Czy pragn? szczerze dobra mego kraju? Czy odpowiedzialnie korzystam z praw i rzetelnie wype?nia?em swoje obywatelskie obowi?zki?

? Czy dbam o wolno??, sprawiedliwo?? i post?p spo?eczny?

? Czy jestem w stanie unika? zacietrzewienia, z?o?ci; opowiada? si? za tym, co ??czy, nie za tym, c dzieli?

? bardziej od dobra kraju lub dobra lokalnej spo?eczno?ci nie le?y mi na sercu w?asna s?awa i zysk?

PYTANIA KO?COWE

? Czy stan mojej duszy jest lepszy, czy gorszy ni? dawniej?

? Czy sumienie wyrzuca mi jeszcze cos szczegolnego?

? Jaki grzech najcz??ciej si? powtarza? Jaka jest moja g?ówna wada?

? Na co powinienem zwróci? szczególn? uwag??

Kilka dodatkowych informacji odnosz?cych si? do nauczania Ko?cio?a w kwestii ?ycia chrze?cija?skiego, a jakie mog? okaza? si? tu pomocne, zosta?o zamieszczonych w trzeciej cz??ci. Mo?na je równie? wykorzysta? przygotowuj?c si? do sakramentu pokuty.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 30 goĹ›ci