Modlitwy przed rachunkiem sumienia
?ycie Ko?cio?a - Sakrament pokuty


PRO?BA O ?WIAT?O DUCHA ?WI?TEGO

Przyjd? Duchu ?wi?ty,
o?wie? mój rozum,
bym pozna! moje grzechy.
Wzbud? w moim sercu ?al
i spraw, bym szczerze d??y? do poprawy.

O ?ASK? SKRUCHY

Wszechmog?cy i naj?askawszy Bo?e, który dla spragnionego ludu wyprowadzi?e? ze ska?y ?ród?o wody ?ywej, wywied? z twardego serca mojego ?zy skruchy, abym móg? op?akiwa? swoje grzechy i zas?u?y? u Twego mi?osierdzia na ich odpuszczenie.
Prosz? Ci?, Panie Bo?e, wejrzyj ?askawie na moje modlitwy, które zanosz? do Ciebie, i wyci?nij z moich oczu strumienie ?ez, abym móg? nimi ugasi? p?omienie kary, na któr? zas?u?y?em swoimi grzechami.
Panie Bo?e, wlej w moje serce ?ask? Ducha ?wi?tego, niech ona sprawi, abym ?zami skruchy obmy? zmazy swoich grzechów i dost?pi? z Twojej dobroci upragnionego przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DO CHRYSTUSA UKRZY?OWANEGO

Dobry i najs?odszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i w najwi?kszej ?arliwo?ci ducha prosz? Ci? i b?agam, aby? wszczepi! w serce me naj?ywsze uczucia wiary, nadziei i mi?o?ci oraz prawdziw? skruch? za grzechy moje i siln? wol? poprawy. Oto z g??bokim uczuciem i bólem serca ogl?dam w duchu pi?? ran Twoich i my?l? w nich si? zatapiam, maj?c przed oczyma to, co w usta Twoje, o dobry Jezu, w?o?y! ju? prorok Dawid: Przebili r?ce moje i nogi moje, policzyli wszystkie ko?ci moje. Daj mi pozna? moj? grzeszno?? oraz Twoje niesko?czone mi?osierdzie.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 20 goĹ›ci