Kult Maryjny - Sanktuaria

 

Przyk?adowy obrazMiesi?cznik sanktuarium Matki Bo?ej Jasnogórskiej „Jasna Góra” nr 2/84 zamie?ci? relacj? Kazimierza Hektora z Wroc?awia - Paw?owic na temat niezwyk?ych okoliczno?ci obrony Jasnej Góry w dniu 1 i 2 wrze?nia 1939 r. Prezentujemy ten tekst w ca?o?ci...

Nad po?o?eniem jasnogórskiego sanktuarium w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945) od kilku lat prowadzone s? badania naukowe. Wyniki tych ustale? w pe?nej wersji opublikowa? o. Janusz Zoudniewek w roczniku „Studia Clarmonta” (1980, s. 300-373). Nadal jednak niewyja?nion? w pe?ni pozostaje sprawa bezskutecznych prób zburzenia Jasnej Góry przez wojska niemieckie w pierwszych dniach wrze?nia. Mo?liwo?? takich przedsi?wzi?? wydaje si? bardzo prawdopodobn? gdy uwzgl?dnimy fakt ataków podj?tych na kult Matki  Bo?ej Jasnogórskiej Królowej Polski przez czo?owych ideologów nazizmu i propagand? faszystowsk?.
W 1958 r. s?siad mój, Stanis?aw Biegalski (obecnie nie?yj?cy) poprosi? mnie, a?ebym napisa? i wys?a? do Kurii we Wroc?awiu opisany cud obrony Jasnej Góry przed zbombardowaniem przez Niemców w dniu 1 i 2 wrze?nia 1939 r. Przebieg bombardowania przekazali mu naoczni ?wiadkowie, Niemcy (nazwisk nie pami?tam). Zeznania Stanis?awa Biegalskiego spisa?em w formie protoko?u w brudnopis i nast?pnego dnia przepisany na maszynie dor?czy?em osobi?cie Dyrektorowi Kurii Wroc?awskiej ks. Ignacemu Pawlikiewiczowi.
Tre?? zeznania Stanis?awa Biegalskiego pami?tam w najdrobniejszych szczegó?ach.
Zeznanie to jest nast?puj?ce: Stanis?aw Biegalski, mieszkajacy w pow. K?pno, woj. pozna?skie cz?sto wyje?d?a? na roboty do Niemiec, do wsi Pawlowitz, obecnie Paw?owice. W lipcu 1939 r. równie? wyjecha? do Paw?owic na roboty. Pracowa? u Niemca, który by? pracownikiem placowym na lotnisku wojskowym obok Paw?owic. Niemiec ten darzy? Biegalskiego wielk? przyja?ni?, poniewa? obaj byli gorliwymi katolikami. W dniu 2.IX.1939 r. Niemiec po powrocie z pracy poprosi? Biegalskiego do budynku gospodarczego i upewniwszy si?, ?e nikt ich nie mo?e s?ysze?, za??da? przyrzeczenia zatrzymania w tajemnicy tego, co mu powie, dodaj?c przy tym, ?e nie mo?e tego zdradzi? nawet najbli?szym osobom. Po otrzymaniu ??danego przyrzeczenia powiedzia?: „Wasza Madonna wczoraj i dzisiaj dokona?a wielkiego cudu i nie pozwoli?a zbombardowa? Swojej siedziby w Cz?stochowie. Wczoraj wys?ano eskadr? samolotów celem zbombardowania Jej Ko?cio?a. Piloci wrócili i mówili, ?e otrzymali z?e szkice, poniewa? w miejscu celu by?o wielkie jezioro i  tam bomby rzucili.
Dowództwo orzek?o, ?e jest to sabota?, pilotów oddano pod s?d polowy. Po po?udniu tego dnia wys?ano drug?_ eskadr?, i ci zawiedli, poniewa? w miejscu celu widzieli wielki bór le?ny. I chocia? rzucili tam bomby, podzielili los swoich poprzednich kolegów. W dniu 2.IX.1939 r. rano wys?ano trzeci? eskadr?, ale z  za?og? sk?adaj?c? si? z. samych oficerów SS, a do tego  ochotników. Nikt z tej eskadry do  bazy nie wróci?. Co si? z nimi sta?o - na razie nikt nie wie.
Nast?pnego dnia, tj. 3.IX.1939 r. Niemiec ów wróci? do domu jak struty. Mocno ?a?owa?, ?e zdradzi? tajemnic?, poniewa?  zacz??y si? straszne aresztowania tych, którzy cokolwiek s?yszeli o tym wydarzeniu. Stanis?aw Biegalski zl?k? si? nie mniej od swego Niemca, ale szybko znalaz? rad? na uspokojenie. Wyczyta?  w gazecie, ?e przedsi?biorstwo budowy dróg i mostów z siedzib? Wroc?aw - Klecina poszukuj? ludzi do pracy. Tam go przyj?to i zakwaterowano w remizie stra?y po?arnej. Zarobek 4,5 marki plus becugszajny to luksus w czasie wojennym dla Polaka. Obiady i kolacje w restauracji, K?opot sprawia?y ?niadania. Ale i ten k?opot niebawem ust?pi?. Biegalski z wdzi?czno?ci za odebrane ?aski od Boga chodzi? codziennie do pobliskiego ko?cio?a na wotywne Msze ?w. Zastanowi? go fakt, ?e w ci?gu miesi?ca stan ludzi w ko?ciele by? ten sam, stale siedem starszych kobiet. Zauwa?y? te?, ?e jedna z nich mieszka blisko remizy. J? to zaczepi? pewnego dnia na ulicy i poprosi?, aby dawa?a mu gor?ce sniadanie. Niemka zgodzi?a si?, ale tylko na sam? herbat?. Odt?d ju? codziennie wracali razem z ko?cio?a do jej domu, gdzie w kuchni by? przyjmowany herbat?. Siedz?? przy stole obok kredensu, pewnego  dnia  mimo woli zajrza? do kredensu i zobaczy? tam obraz. Na jego pytanie, dlaczego tam trzyma obraz, skoro jest osob? religijn? i praktykuj?ca, Niemka z wielk? rado?ci? odpowiedzia?a: dobrze, ?e go pan zauwa?y?. Ja o nim zapomnia?am, ale teraz on wróci na swoje miejsce. Wyj??a go natychmiast, otar?a z kurzu i zanios?a do pokoju. Po powrocie wyja?ni?a histori? schowanego obrazu. Otó? w I936 r. syn jej jako ?o?nierz wst?pi? do SS. Do domu wpada? cz?sto, ale z miejsca za??da? schowania obrazów, gdy? w przeciwnym wypadku b?dzie musia? je zniszczy?. Biegalski pyta si?, dlaczego teraz obraz mo?e wisie? na dawnym miejscu. Niemka odpowiedzia?a krótko: „Syn utraci? zdrowie, ale odzyska? wiar?. Jak to si? sta?o on opowie panu sam, poniewa? lepiej to wie”. I zawo?a?a syna. Syn przyszed? do kuchni przy pomocy kul i opowiedzia? bardzo szczegó?owo histori? trzeciej eskadry bombowej, lec?cej na Jasn? Gór? W dniu 2.12.1939 r. b?d?c lejtnantem lotnictwa wojskowego, formacji SS , zg?osi?em si? na ochotnika do eskadry, której celem by?o zbombardowanie ko?cio?a z obrazem Schwarze Madonna w Cz?stochowie W dniu 2.IX.1939r. za??dali ochotników dlatego, poniewa? dwie poprzednie eskadry na skutek sabota?u czy dywersji nie wykona?y tego zadania. Postanowili?my wykona? to zadanie za wszelk? cen?, gdy?  taki  by? rozkaz naszego dowództwa SS. Zaraz po wystartowaniu, pocz?tkowo lot odbywa? si?  normalnie. Gdzie? w po?owie trasy stery nasze zacz??y dzia?a? samoczynnie i zauwa?y?em, ?e wszyscy lec? w ró?nych kierunkach, nie osi?gaj?c celu. Ja wyl?dowa?em w Czechos?owacji na kartoflisku z braku benzyny. O losie kolegów nic nie wiem. Wiem, ?e kalek? b?d? do ko?ca ?ycia, poniewa? z Bogiem nie wolno walczy?. To moje kalectwo jest dla mnie cudem odzyskania wiary.”

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 48 goĹ›ci